× "

çağdaşlaşma kavramı

" arama sonuçları

çağdaşlaşma

  “ kavramlar nesnelerin, önermeler ise olguların tasvirleridir” der wittgenstein. yani olguları anlamanın yolu dil analizi ve kavram tahlilinde geçer. bu noktadan yola çıkarsak ilk olarak çağdaşlaşma kavramının tanımı ile başlamak isabet olacaktır. türk dil kurumu sözlüğünde çağdaşlaşmak kavramının tanımı aynen şu şekildedir: “çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak, çağdaş duruma gelmek, çağcıllaşmak, modernleşmek, asrileşmek, muasırlaşmak.”  eş anlamlı kelimelerden arındırarak tanımı netleştirirsek: çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak. daha yalın bir ifade ile, çağındaki hâkim olan hayat tarzını benimsemek ve bu doğrultuda yaşa...

türkiye'de çağdaşlaşma devrimi nasıl olur !

türkiye nasıl çağdaşlaşır?niyazi berkes’in büyük yapıtı “türkiye’de çağdaşlaşma”nın 3. baskısı yapı kredi yayınları tarafından yayınlandı. “türkiye’de çağdaşlaşma”nın ilk baskısı cumhuriyet’in doğuşunun 50. yıldönümünün kutlandığı 1973 yılında yapılmıştı. berkes yapıtını “cumhuriyet’in doğuşu yıllarının kuşağından gelen bir kişi olarak o yıldönümünün kutlanmasına böyle bir araştırma ile katkıda bulunmak yazı ve öğretim yaşamımın en doğal, en mutlu göreviydi” sözleriyle sunuyordu. “türkiye’de çağdaşlaşma” gerçekten de berkes’in cumhuriyet bayrağını kendisinden sonra gelen kuşakla...

çağdaşlaşma

çağdaşlaşma sosyal değişmenin özel bir şek­lidir. modern (çağdaş), yaşadığımız zamana ah, ya da yaşadığımız zamana uygun demek­tir. kelime latincedeki "modenuis"ûan, o da, "hemen şimdi" anlamına gelen "modo"dan tü­retilmiştir. çağdaşlaşma, terim olarak, tarih boyunca gelişmiş kurumların bilimsel bilgide­ki olağanüstü artışı yansıtan ve hızla değişen fonksiyonlara adapte edilmesi (uyarlanması) süreci diye tanımlanır.xıx. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak gü­nümüzde de geçerli olan bir anlayışa göre, mo­dern, yani çağdaş kelimesi, toplumlar arasın­da en çok gelişmiş olanların temsil ettiği tek­nik, bilgi ve ilmi zihniyetin karşılığıdır. aynı anlayışa göre...

siyasal bilimler laiklik kavramı, laiklik nedir, atatürk'ün

laiklik        laiklik, terim olarak din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamını taşır. laik kelimesi dinsel olmayan anlamına gelir. laiklik, dini faaliyetlerin, devlet, fikir ve ekonomik hayattan ayrı olarak ele alınmasını, devletin dini esaslara ve güce da-yanmamasını, gücünü doğrudan doğruya milletten almasını öngören kavramdır. laik anlayış, insanlığın çok uzun bir kültür evrimi sonucudur.bu düşüncenin temelinde akılcılık ve hoşgörü yatar. laiklik kavramının toplum yaşamında ön plana geçişi on dokuzuncu yüzyıldan sonradır. laiklik kavramı özellikle fransa’da üçüncü cumhu-riyetin kurulmasıyla ortaya çıktı. laikliğin ,d...

siyasal bilimler laiklik kavramı, laiklik nedir, atatürk'ün

laiklik        laiklik, terim olarak din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamını taşır. laik kelimesi dinsel olmayan anlamına gelir. laiklik, dini faaliyetlerin, devlet, fikir ve ekonomik hayattan ayrı olarak ele alınmasını, devletin dini esaslara ve güce da-yanmamasını, gücünü doğrudan doğruya milletten almasını öngören kavramdır. laik anlayış, insanlığın çok uzun bir kültür evrimi sonucudur.bu düşüncenin temelinde akılcılık ve hoşgörü yatar. laiklik kavramının toplum yaşamında ön plana geçişi on dokuzuncu yüzyıldan sonradır. laiklik kavramı özellikle fransa’da üçüncü cumhu-riyetin kurulmasıyla ortaya çıktı. laikliğin ,d...

türkiye’de cumhuriyet a) atatürk ile cumhuriyet kavramı ar

türkiye’de cumhuriyetcumhuriyet, temel olarak millet egemenliği fikri üzerine kurulmuştur. türkiye’de cumhuriyet, kurucusu atatürk’ün düşünceleriyle yakından ilgilidir. çünkü o, türkiye’de demokrasi esaslarına uyan bir cumhuriyet rejiminin kurulmasını daima samimiyetle istemiştir. dolayısıyla, bu konuda yapılmış olan çalışmaların, tamamen o’nun direktifleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.bu sebeple, cumhuriyetin türkiye’ye getirilmesi konusunu iyi anlayabilmek için, atatürk’ün bu konudaki düşünceleri ve birbirini tamamlayan atatürk ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekir. ş...

türkiye’de cumhuriyet a) atatürk ile cumhuriyet kavramı ar

türkiye’de cumhuriyetcumhuriyet, temel olarak millet egemenliği fikri üzerine kurulmuştur. türkiye’de cumhuriyet, kurucusu atatürk’ün düşünceleriyle yakından ilgilidir. çünkü o, türkiye’de demokrasi esaslarına uyan bir cumhuriyet rejiminin kurulmasını daima samimiyetle istemiştir. dolayısıyla, bu konuda yapılmış olan çalışmaların, tamamen o’nun direktifleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.bu sebeple, cumhuriyetin türkiye’ye getirilmesi konusunu iyi anlayabilmek için, atatürk’ün bu konudaki düşünceleri ve birbirini tamamlayan atatürk ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekir. şimdi biz de bu konulara değinerek, konferans konumuzu geliştirmeye çalışacağız:a) atatürk ile cumhuriyet kavramı arasındaki iliş...

çağdaşlaşma yada modernleşme nedir

türkiyenin çağdaşlaşmasına karşı çıkan engeller türk toplumunda çağdaşlaşma sorununun son üç yüz yıla damgasını vurduğu söylenebilir. bu sorun kitabımızın da konusu olmuştur. mustafa kemal’in eylemi belki bu kavram çerçevesinde geliştirilen kuramlarla daha da anlaşılabilecektir. ne var ki burada da kavramsal bazı sorunlar bulunmaktadır. çünkü çağdaşlaşma hep dilden düşmeyen ama içeriğinin de bir çırpıda ortaya konması mümkün olmayan belirsiz bir kavram gibi algılanabilmektedir. öncelikle belirtilmelidir ki çağdaşlaşma kavramına özdeş olmak üzere türkçe’de “modernleşme”, “batılılaşma”, “sanayileşme” terimleri de kullanılmaktadır. burada bu kavramların hangisinin daha uygun olduğu gibi sorun bu çalışmanın öncelikleri arasında d...

tanzimat dönemi edebiyatı - tanzimat devrinde çağdaşlaşma

aslında osmanlı devleti bu tür fikir alanındaki yeniliklere, daha doğrusu avrupa medeniyeti ile olan temasları çok daha evvelinden sağlamakta gecikmişti. türk-avrupa münasebetleri, kanuni sultan süleyman devrinde, fransa'ya yapılan osmanlı yardımı nedeniyle, türk-fransız dostluğu başlamış ve fransız kültürünün yayılmasına bir zemin hazırlanmıştır. osmanlı devletinin avrupalılaşma yolunda atmış olduğu en kesin adım, abdülmecit'in hükümdar olduğu ve 1839 yılında başlayan "tanzimat ınkılabı"dır. tanzimat; avrupa medeniyetinin türk toplumuna girmesi gibi görünürse de, aslında tanzimat inkılabı avrupa medeniyetinin; siyasi, askeri ve ekonomik baskılarla kendisini türkiye'ye kabul ettirmesi ve osmanlı'nın sömürgeleşmesiyle birlikte yok olması demektir. tanzimat edeb...

cumhuriyet kavramı ve atatürk’ün cumhuriyet anlayışı

giriştürk milleti yüzyıllar boyunca kendi egemenliğini kullanmasına engel rejimlerin acısını çekmiş, sonunda ise en uygun idare şeklinin cumhuriyet olduğunu görmüştür. türkiye cumhuriyeti 1923 yılında çekilen birçok acının sonucunda kurulmuştur. dolayısıyla da kurulması kolay olmamıştır. bütün geçilen yolların, yapılan fedakârlıkların bilincinde olmak ve türkiye cumhuriyeti’nin ilelebet yaşamasını sağlamak ise hepimizin görevidir.atatürk de türk milletine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu değişik sözlerinde ifade etmiştir. atatürk’ün cumhuriyet konusundaki görüşlerine geçmeden önce “cumhuriyet” kavramının ne demek olduğuna kısaca değinmekte yarar vardır.ı. cumhuriyet kavramıcumhuriyet kelimesini kavram olarak ele aldığımızda çok değişik açıklamaları veri...

atatürk'te bilim, fen kavramları ve çağdaşlaşma

atatürk'te bilim, fen kavramları ve çağdaşlaşma bilim ve fen kavramları bu yazımızın konusu, atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki düşünceleridir. atatürk'ün bu konudaki görüşlerini incelemeye başlamadan önce, belleklerimizi biraz tazelemek için, bilim (ilim, science) ve fen kavramlarını kısaca tanımlamanın yerinde olacağını sanıyorum. eski dilimiz osmanlıca'da ilim, bilgi, vukuf ya da marifet anlamlarına geliyordu. klâsik orta çağ islâm düşüncesi içinde ilim, öncelikle medrese ağırlıklı disiplinleri kapsıyordu. yani, ilim denilince, özellikle dini bilgiler anlaşılıyordu. günümüzde, bilim denilince de kendine özgü konusu, yöntemi olan ve olayların nedenlerini, yasalarını bulma amacına yönelen disiplinler anlaşılmaktadır. bu anlamd...

atatürk'te bilim, fen kavramları ve çağdaşlaşma

atatürk'te bilim, fen kavramları ve çağdaşlaşma bilim ve fen kavramları bu yazımızın konusu, atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki düşünceleridir. atatürk'ün bu konudaki görüşlerini incelemeye başlamadan önce, belleklerimizi biraz tazelemek için, bilim (ilim, science) ve fen kavramlarını kısaca tanımlamanın yerinde olacağını sanıyorum. eski dilimiz osmanlıca'da ilim, bilgi, vukuf ya da marifet anlamlarına geliyordu. klâsik orta çağ islâm düşüncesi içinde ilim, öncelikle medrese ağırlıklı disiplinleri kapsıyordu. yani, ilim denilince, özellikle dini bilgiler anlaşılıyordu. günümüzde, bilim denilince de kendine özgü konusu, yöntemi olan ve olayların nedenlerini, yasalarını bulma amacına yönelen disiplinler anlaşılmaktadır. bu anlamd...

çağdaşlaşma ve özgürlük

tutturulmuş, yapıştırılmış, zaptedilmiş, toplum bile olamamış top-lulukların arasında olmak bile zul gelmeye başladı artık. bu salak guruhla beraber aynı oksijeni solumak, o çarkın dişlilerinden bir parçası olmaya eş gibi. sonra soruyorlar yine bana, efendim “yazarlar neden intihar etmeyi tercihliyorlar” diye..!duyu denilenin etimolojik kökeninden hareketle, duygusal açılımlarına bölünüp bölünüp sporlar üreyen mezopotampik bakteriler gibidir türkiyenin hali. “ayy, şu yazar intihar etmiş çok yazık..!” iyi de bi merak et, an azından acaba neden diye bir sor bakalım. ama yok, bizim gibi güdük top-luluklarda merak da merak edilmesi yasaklanan kelimeler arasındadır. fazla merak iyi değildir, insanın başına ne gelirse ya meraktan ya da ara-yaraktan gelir diyenlerin olştur...

bir çağdaşlaşma modeli olarak atatürkçülük

bir çağdaşlaşma modeli olarak atatürkçülük temel ilkelerini mustafa kemal atatürk'ün belirlediği atatürkçülük, bir düşünce dizgesi (sistemi) olarak us (akıl) ve bilimi temel almış, türk kimliğini koruyarak çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. türkiye cumhuriyeti devleti, ulus devleti, ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı temel alan laik demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. atatürk'ün hem ortaya koyduğu düşünce sistemi hem de gerçekleştirdiği toplumsal, siyasal, ekonomik genil (makro) değişim ve dönüşüm modeli, bugün dünyaya örnek ol...

arif keskın: iran’ın çağdaşlaşma süreci

19.yüzyıldan önce iran'ın politik-ekonomik durumu  'kendine yeterli geleneksel toplum' (traditional autarky) olarak bilinmektedir.  iran  ekonomisi  bu dönemde içe dönük bir ekonomi modeli sergilemiştir. tarım ve sanayi sektörleri arasında uyumu sağlamaya  ve toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik bir ekonomik yapılanma mevcuttu.  dış ticaret, ekonomi için önemli bir denge unsuru değildi.  dış ticaret, ekonominin kendi içindeki ihtiyacından  ortaya çıkmakta idi.  başka bir ifade ile, iran ekonomisinin iç yapılanması ve dış ticareti uluslararası ekonomi ilkelerinin dışında gerçekleşmekte idi. geleneksel  iş bölümü iran toplumu içinde toplumsal ve siyasal dengeyi sağlasa da ekonomik gelişmeyi engelleyen bir yapıya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !