× "

ünlü mesneviler

" arama sonuçları

ünlü mesneviler..

kutadgu bilig yusuf has hacibkutadgu bilig, türk dillerinin en temel eserlerinden ve türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. islâmî türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü balasagun’lu yusuf has hacib tarafından kaleme alınmıştır.eserini balasagun’da yazmaya başlayan yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak doğu karahanlı devleti’nin merkezi olan kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. kitabını bitirince bunu, karahanlı hükümdarı tabgaç buğra han’a sunmuş, han da eseri çok beğendiği için yusuf’u, takdiren “hâs hâcib (uluġ... ...kaynak : edebiyatogr...

türk-islam medeniyetinin ünlü mesnevileri

  mesnevi: hikâye ve romanlarda anlatılan olayların divan edebiyatında şiir şeklinde anlatıldığı türdür. hikâyeler, destanlar, dini öyküler bu türle anlatılır. her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd … aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. beyit birimi kullanılır. beyit sayısı sınırsızdır. türk edebiyatının ilk örneği yusuf has hacib’in yazdığı “kutadgu bilig”dir. beş mesnevinin oluşturduğu birliğin bütününe “hamse” denir mesnevi dibace(önsöz), tevhîd, münâcât, na’t, mi’râciye,methiye, sebeb-i te’lîf, ağaz-ı dastan (asıl olayın anlatıldığı bölüm) hitame g...

türk-islam medeniyetinin ünlü mesnevileri

  mesnevi dibace(önsöz), tevhîd, münâcât, na’t, mi’râciye,methiye, sebeb-i te’lîf, ağaz-ı dastan (asıl olayın anlatıldığı bölüm) hitame gibi bölümlerden oluşur. türk –islam medeniyetindeki mesneviler: yusuf has hacip kutadgu bilig şeyyâd hamza yusuf u züleyhâ yunus emre risâletü’n nushiyye âşık paşa garîbnâme ahmed-i dâ’i çengnâme süleyman çelebi mevlid şeyhî husrev ü şîrîn’i ve harnâme’si   bunlardan süleyman çelebi mevlid’inde peygamberimizin doğumundan ölümüne kadar geçen...

ünlü mesneviler

  kutadgu bilig                      yusuf has hacib   kutadgu bilig, türk dillerinin en temel eserlerinden ve türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. islâmî türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü balasagun’lu yusuf has hacib tarafından kaleme alınmıştır. eserini balasagun’da yazmaya başlayan yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak doğu karahanlı devleti’nin merkezi olan kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. kitabını bitirince bunu, karahanlı hükümdarı tabgaç buğra han’a sunmuş, han da...

türk edebiyatındaki başlıca mesneviler

  türk edebiyatında bilinen en eski mesnevî yûsuf hashâcib'in 1069-70'de “fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl” vezninde nazmettiği yaklaşık 7000 beyitlik eseridir. devrine göre oldukça gelişmiş bir durum arzeden bu eser daha önce de türk edebiyatında oldukça ileri derecede mesnevîlerin yazılmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. bilindiği üzere kutadgu bilig'de -halk edebiyatının etkisi ile olacak- yer yer dörtlüklere rastlanmaktadır. eser münâcât, naat ve eserin adına yazıldığı tabgaç buğra han övgüsüyle başlar ve bu haliyle tam olarak edebî gelenekl...

lise 1 paylaşım

edebiyat ders notları   ı. ünite   güzel sanatlar ve edebiyat güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri     güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapı> en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapı> sınıflandırmadır.bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.sesle  yapı> sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapı> sanatlara ise plastik sanatlar denir.güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.     edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille ...

türk edebiyatı ders notları

ı. ünite   güzel sanatlar ve edebiyat güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri     güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapı> en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapı> sınıflandırmadır.bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.sesle  yapı> sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapı> sanatlara ise plastik sanatlar denir.güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.     edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir gü...

divan edebiyatı’nda beyitle kurulan nazım biçimleri: gazel

…gazel…(nazım biçimleri)gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü’l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla” (ilk beyit...

kısaca divan edebiyatı ve sanatçıları

divan edebiyatı divan edebiyatı "saray-medrese-konak" çevresinde toplanan aydın bir topluluğun edebi yatıdır. genellikle her şairin bir "divan"ı olduğu için daha yaygın olarak kullanılan isim, divan edebiyatıdır. divan edebiyatının genel özellikleri ebiyatın dili, arapça, farsça ve türkçe’nin söz hazineleriyle dilbilgisi kurallarının birleşmesinden oluşan “osmanlıca”dır.   hayattan kopuk bir sanat anlayışı vardır. şairler, toplum ve insanla ilgili sorunlara eğilme gereği duymamışlardır. ; ancak bazı şiirlerde, toplum hayatını aksatan durumlara değinilmiştir. saray çevresi ve aydınlar arasında gelişen yüksekzümre edebiyatıd...

edebi türler

(anı)kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği önem nedeniyle ayrılır. anıda kişisel yaşam izlenimlerinin yanı sıra bu izlenimlerin dış boyutları da geniş olarak yer alır. otobiyografide yazar öncelikle kendilerini konu edinirken, anı yazarları çoğunlukla çeşitli tarihsel olaylarda rol oynamış ya da bu olayların yakın gözlemcisi olmuş kişilerdir. (eleştiri)herhangi bir kişiyi, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlışlarını dile getirerek göstermek amacıyla yazılan kısa metinlerdir. hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği...

gazel - müstezat - kaside - mesnevi türünün özellikleri

gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü’l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla” (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten ...

ünlü mesneviler..

kutadgu bilig                      yusuf has hacibkutadgu bilig, türk dillerinin en temel eserlerinden ve türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. islâmî türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü balasagun’lu yusuf has hacib tarafından kaleme alınmıştır.eserini balasagun’da yazmaya başlayan yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak doğu karahanlı devleti’nin merkezi olan kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. kitabını bitirince bunu, karahanlı hükümdarı tabgaç buğra han’a sunmuş, han da eseri çok beğendiği i&ccedi...

divan edebiyatında nazım biçimleri (mesnevi)

mesnevi özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. arapça’da “müzdevice” denilen mesnevi türü ilk olarak 10. yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. kutadgu bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetnâme örneğidir. mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. bu şiirlerde savaş, aşk, tarihi olaylar din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.   her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. diğer...

mesnevi nazım şekli ve özellikleri, mesnevi ve özellikleri, mesn

mesnevi nazım şekli ve özellikleri "mesnevî", edebiyat terimi olarak ilk kez iran'da kullanılmış, fakat ilk örnekleri arap edebiyatında verilmiştir.türk edebiyatına ise iran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir... "mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak, arapça'dan (s,n,y kökünden) gelmiştir. mesnevî, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir, iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuşt...

göktürk (orhun) yazıtları

bilge kağan dönemi göktürk devleti’ni yeniden canlandıran ilteriş kağan’ın oğlu olan bilge kağan aynı zamanda türk dilinin en eski örneklerinden orhun anıtları’ndan bazılarını diktiren göktürk kağanıdır. babası öldüğünde sekiz yaşındaydı. amcası kapağan kağan döneminde kendisinden bir yaş küçük kardeşi kültigin ile birlikte yetişti. daha 14 yaşındayken göktürk ülkesinin batı bölgelerini yönetmekle görevlendirildi. bu görevini başarıyla yerine getirirken birçok savaşa katıldı. kardeşi kültigin’de kapağan kağan’ın yanında büyük bir komutan olarak tanındı. kapağan kağan’ın 716’da ölümü üzerine göktürkler’in başına oğlu inel(bökü) kağan geçti. ama ülkeyi yönetmekte yetersiz görüldüğü için kültigin aynı yıl,inel kağan’ı tahttan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !