× "

ısı akısı

" arama sonuçları

jeotermal enerji

  jeotermal enerji nedir ? jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır. jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır: 1. ısı kaynağı, 2. ısıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan, 3. suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği. jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ yerlerde bulunur. bunun başlıca nedenleri arasında: magmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması, kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık farkı sonucunda ...

grabende ısı transferi modellemesi

grabenler kenarları düşey yada eğimli normal faylarla sınırlanmış ve sedimanla dolmuş çöküntü alanlarıdır. özellikle batı anadolu, bu bölgede hüküm süren aktif tektonizmanın bir sonucu olarak horst-graben sistemleriyle karakterize olan bir bölgedir. aynı zamandam bölgedeki grabenler kabuktaki termal rejimin de etkisiyle önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahiptirler. bu nedenle graben türü bir yapıda ısı iletiminin en temel hali olan kondüktif ısı iletiminin incelenmesi faydalı olacaktır. şekil 5c, bu modellemede göz önüne alınan graben modelini göstermektedir.model ısı iletim katsayıları bir birinden farklı iki birimden oluşmaktadır. bunlardan ilki 2.1 wm-1k-1’lik ...

kıtasal kabukta ısı transferi modellemesi

şekil 4. varsayımsal bir kabuk modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş ısı transferi modellemesi (a) yüzeyde hesaplanan ısı akısı (b) modeldeki sıcaklık dağılımı (°c) ve (c) simülasyonda kullanılan kabuk modeli   şekil 4c bu problemde kullanılan kabuk modelini göstermektedir. model farklı ısı iletim katsayılarına sahip (her bir birime ait ısı iletim katsayıları şekil üzerinde belirtilmiştir) dört birimden (katmandan) oluşmaktadır. model boyutları yatayda 100 km ve düşeyde 30 km (kıtasal kabuk için kabul edilen ortalama kalınlık değeri) dir. yatay ve düşey yöndeki grid aralıkları sırası ile 1000 m ve 300 m olarak alınmıştır. sınır koşulları ise, yüzeyde sıcaklık sabit ve 10°c; model tabanında dü...

ısı iletim katsayı modeli

eşitlik 9, aşağıda belirtilen sınır koşulları altında çözülmüştür. bunlar: · modelin üst kenarı yani yüzey (z=0) boyunca ilk örnek için t(x,0) = 10°c ve ikinci örnek için t(x,0) = 15°c olarak alınmıştır. yüzey boyunca olan bu sıcaklık değerleri o bölgedeki yıllık ortalama yüzey sıcaklıkları olarak düşünülmelidir. · modelin düşey kenarlarında (x=0 ve x=l) dir. bu düşey kenarların yalıtılmış olduğu yani düşey kenarlar boyunca yatay yönde ısı akısı olmadığı anlamına gelir. burada l modelin yatay doğrultudaki uzunluğudur. · modelin tabanı boyunca atanacak sınır koşulu o derinlikteki sıcaklık veya ısı akısı olabilir. ancak bu tür mo...

yerkabuğunda ısı üretimi ve karalarda ısı akısı

şekil 1. doğrusal ısı akısı – ısı üretimi ilişkisine, a. b. d.’ nin doğusundan bir örnek   yerkabuğundaki mevcut ısı enerjisinin iki bileşeni söz konusudur. bunlar mantodan kabuğa iletilen ısı enerjisi ile kabuktaki radyoaktif elementlerin bozunması ile açığa çıkan ısı enerjisidir. yerkürenin oluşumundan günümüze kadar olan dönem boyunca geçirdiği ısıl evrimdeki en etkili kaynağın radyoaktif bozunma olduğu konusunda pek çok araştırmacı fikir birliğindedir. buna neden olan radyoaktif elementler kısa ve uzun yarı ömürlü izotoplar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. kısa yarı ömürlü radyoaktif izotoplar al26 , cl26 ve fe60 ve uzun yarı ömü...

alternatif akım kaynakları

alternatif  akım  kaynakları elde edilmesi ve kullanım alanları alternatif  akım ( ac ) : yönü ve şiddeti sürekli olarak değişen akıma alternatif akım denir.     alternatif akım elde etmeye yarayan düzeneklere  alternatör  veya  alternatif akım jeneratörü denir.    mekanik , ısı , kimyasal yada nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere elektrik santralleri denir.  hidroelektrik  santraller            su gücünden yararlanarak çalıştırılan elektrik santralleridir. barajlarda toplanan suda potansiyel enerji depo edilir. yüksek bir yerden düşü...

orta pontidlerin (kuzey türkiye) kabuksal ısıl özellikleri

orta pontidlerin (kuzey türkiye) kabuksal ısıl özelliklerinin manyetik verilerin spektral analizi ile belirlenmesinafiz madendepartment of geological engineering, gümüşhane university, tr−29100 gümüşhane, turkey(email: nmaden@gumushane.edu.tr)pontidler tektonik olarak doğu, batı ve orta pontidler olmak üzere üç ana bölgeye ayrılabilir. bu birimlerin her biri okyanusal, kıtasal ve ada yayı parçalarından oluşan birleşik bir tektonik mozayiği göstermektedir. doğu ve batı pontid tektonostratigrafik birimleri orta pontidlerde birleşmekte olup burada yapısal olarak kaynaşmakta ve tektonik bir düğüm oluşturmaktadır. türkiye’nin kuzeyinde yer alan orta pontidler tetis okyanusuna bitişik avrasya’nın g&u...

enerji tasarrufu

aydınlatmada ve ev aletlerinde yapılan enerji tasarrufu evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri istenilen hizmet ve konfor seviyesini etkilemeksizin daha az enerji ile kullanılabilir. verimli aydınlatma sistemlerini ve ev aletlerini kullanarak elektrik faturalarında azalma sağlanabilir. verimli aletlerin fiyatları benzer modellerinden pahalı olabilir. bununla birlikte verimli aletlerin satınalınması esnasında ödenen fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarındaki düşüş ile kullanıcıya geri ödenir. 1999 verilerine göre, ülkemizde elektriğin % 47 gibi önemli oranı bina ve hizmetler sektöründe tüketilmiştir. enerji türleri içerisinde...

enerji tasarrufu çalışmaları

aydınlatmada ve ev aletlerinde yapılan enerji tasarrufuevlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri istenilen hizmet ve konfor seviyesini etkilemeksizin daha az enerji ile kullanılabilir. verimli aydınlatma sistemlerini ve ev aletlerini kullanarak elektrik faturalarında azalma sağlanabilir. verimli aletlerin fiyatları benzer modellerinden pahalı olabilir. bununla birlikte verimli aletlerin satınalınması esnasında ödenen fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarındaki düşüş ile kullanıcıya geri ödenir.1999 verilerine göre, ülkemizde elektriğin % 47 gibi önemli oranı bina ve hizmetler sektöründe tüketilmiştir.enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. bu nedenle elektriğin tüket...

jeotermal sistemler ve hidrolojik modelleme

jeotermal sistemler ve hidrolojik modellemedr. ali koçakm.t. a. enerji hammadde etüd ve arama dairesi1-girişjeotermal sistemlere başlamadan önce birçoklarınca değişik şekillerde ifade edilen jeotermal veya pratik olarak günümüzde yaygın halde kullanılan jeotermal enerjiyi tanımlamak yararlı olacaktır.jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığìn üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcaksu ve buhar olarak tanımlanabilir. ayrıca bazı alanlarda bulunan “sıcak kuru kayalar” da akı...

jeotermal enerji kaynakları nedir?

jeotermal enerji  girişjeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının meydana getirdiği bir enerji türüdür. yeraltına sızan sular burada gözenekli ve geçirimli özellikleri bulunan hazne kayalarda toplanır. hazne kayalar üstünde geçirimsiz örtü kayalar vardır. ısı,, yerkabuğundaki kırık veya çatlaklarda dolaşan sular vasıtasıyla yeryüzüne aktarılır. eğer yerkabuğunda doğal su dolaşımını sağlayacak yeterli kırık yoksa ve ısı birikimi tespit edilirse, oluşturulacak yapay kırıklardan dolaştırılacak akışkanlardan enerji elde edilmesi mümkündür. jeotermal enerji alanları, etkin depremlerin olduğu tektonik bakımdan aktif olan genç volkanların bulunduğu kuşaklardır. yeryüzüne ulaşan buhar ve sıcak suyun içerdiği enerjiden ya doğrudan ya da başka enerji türl...

jeotermal enerji kaynakları nedir?

jeotermal enerji  girişjeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının meydana getirdiği bir enerji türüdür. yeraltına sızan sular burada gözenekli ve geçirimli özellikleri bulunan hazne kayalarda toplanır. hazne kayalar üstünde geçirimsiz örtü kayalar vardır. ısı,, yerkabuğundaki kırık veya çatlaklarda dolaşan sular vasıtasıyla yeryüzüne aktarılır. eğer yerkabuğunda doğal su dolaşımını sağlayacak yeterli kırık yoksa ve ısı birikimi tespit edilirse, oluşturulacak yapay kırıklardan dolaştırılacak akışkanlardan enerji elde edilmesi mümkündür. jeotermal enerji alanları, etkin depremlerin olduğu tektonik bakımdan aktif olan genç volkanların bulunduğu kuşaklardır. yeryüzüne ulaşan buhar ve sıcak suyun içerdiği enerjiden ya doğrudan ya da başka ...

jeotermal sitemlerden yararlanma

jeotermal sistemlerden yararlanma; günümüzde, 3 km.’den az derinlikte, hazne kaya hacmi 5 km3’den fazla, sorun oluşturmayan (kabuklaşma, korozyon ) , yüksek sıcaklıkta (180◦c -200◦c) , yeterince geçirgen ve gözenekli kayalarda açılan kuyulardan elektrik üretimine yönelinmiştir.yeryüzünde bu koşullara uygun jeotermal alanlar enderdir.   jeotermal sistemlerin kullanma alanları; 180◦c ve yukarısı: başta elektrik üretimi olmak üzere, diğer tüm alanlarda kullanma olanakları. 180◦c-140◦c arası :bazı özel akışkanlar (freon, izobütan, organik maddeler) kullanarak elektrik üretimi, süt,salça gibi maddeleri buharlaştırma yolu ile konsantre etme,su ısısını amony...

sistemler

termodinamik anlamda sistemler belirli bir miktardaki maddenin özellikleri açık bir şekilde tanımlanmış ve çevresi ile fiziksel veya hayali bir şekilde ayrılmış olan duruma denir.çevresi ile olan ilişkilere göre kapalı veya yalıtılmış, yarı kapalı ve açık sistemler diye ayrılır.kapalı sistemde çevre ile ısı alış-verişi yoktur.yarı kapalı sistemlerde çevre ile yalnızca ısı alış-verişi olur.fakat, madde değişimi yoktur.açık sistemde ise; çevre ile ısı ve madde alış-verişi olur. diğer bir görüşe göre sistemler homojen ve heterojen diye ayrılır.homojen sistemler mikroskopik özellikleri tüm noktalarda benzerdir.heterojen sistemde ise belirli bir sınırda makroskopik özellikler değişir.homo...

jeotermal enerji ve yer kabuğunun yapısı

enerji kaynakları başlıca 2 gruba ayrılırlar :   i)                    yenilenebilir ( tükenmeyen) enerji kaynakları ii)                  yenilenemeyen  (tükenen) enerji kaynakları   i)yenilenebilen ( tükenmeyen ) enerji kaynakları : rüzgar, su (hidrolik ), güneş, jeotermal, gel-git, deniz akıntıları ve dalga enerjileridir.   ii)yenilenemeyen (tükenen) enerji kaynakları : fosil,güncel organik ve inorganik yakıt kaynaklarıdır.   fosil yakıtları :kömür, linyit, petrol, doğal gaz, bitümlü şist vs&he...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !