× "

ıttıla hasıl etmek ne demek

" arama sonuçları

televizyon ve radyo gibi harikaların su’-iistimalinden gelen zar

televizyon ve radyo gibiharikaların su’-iistimalinden gelen zararlar   kur’anın üslub ve ifadelerinde çok kere muayyen meseleleri muayyen isimleriyle değil, umumî ve küllî manada ve vasıflariyle ve hususiyetleriyle bildirir.   mesela, günümüzün televizyonları, açık-saçık kız ve kadınları ve sefahet alemlerini ve dine ve dindarlık hislerine zarar veren manzaraları göstermektedir. halbuki bu durum, şeriatta kat’iyetle haramdır ve şeriatın temel kitablarında yazılıdır. hem şeriat zarar ve fayda, hayır ve şer hususlarında ekseriyet itibariyle hükmeder.   işte bediüzzaman hazretleri televizyon gibi cihazların umumuna şamil ifadelerle haramiyetine şöy...

külli kaideler

külli kaideler-mecelledeki genel kaideler-1-"bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir." niyetler (maksatlar) ya güzel (hüsnüniyet), veya çirkin (suiniyet) olur. hüsnüniyet ile suiniyetin ahlak itibariyle, dünyevi ve uhrevi ahkâm itibariyle büyük tesirleri vardır. mesela; bir fakire hüsnüniyetle, rızayı hakka ulaşmak maksadıyla yapılan bir yardım, verilen bir sadaka, uhrevi sevaba vesiledir. mücerred gösteriş ve şöhret kazanmak maksadıyla yapılan yardım, verilen sadaka ise mükâfata vesile olmaz. çünkü birinci niyet, hakk için olduğundan bir ahlaki kıymeti haizdir. ikincisi ise boş bir maksatla yapıldığı için kıymet-i ahlakıyeden uzaktır. mesela; bir şa...

mehmet necati memişoğlu

1295 (1878) tarihinin baharında hemşin nahiyesinin çinçiva , bugün çamlihemşin ilçesinin şenyuva köyü'nde dünyaya geldi .memişzade reşit bey ile hatice hanımın oğludur .ilk okulu köyünde okuduktan sonra ,erzurum 'da fırıncılık yapan akrabasının yanında kalıp yetim hoca medresesini birincilikle bitirdi .iyi derecede arapça ve farsça öğrendi. istanbul'a giderek medresede de kalarak darulmu'allimin'den mezun oldu.izmir paye-i mücerredi'ni ve istanbul payesi'ni kazandı.muallimlik ederek ,hukuku fakültesini bitirdi ve giresun'a müde'i umumisi olarak atandı. 1914'de istifa ederek kafkas cephemizde gönüllü mücahitler ile birlikte ruslara karşı savaştı.daha sonra tabur imamı olarak rumel...

çocuk ruhu - ibrahim alaaddin

çocuk ruhu yazar : ibrahim alaaddin yayınevi : maarif vekaleti basımevibaskı : istanbul / 1927 / 246ısbn :bilim grubu : eğitim / psikolojitürü  : telifhitap ettiği okuyucu kitlesi: akademisyen kitabın artıları:psikolojik bilimin tüm yönlerinin sistematik olarak anlatılması çok güzel. ilgilenenler için tüm konular çocuklar içinde anlatılmış. yazarın olaylara yaklaşımı müsbet. bazı psikolojik testler kitaba bakarak direkt uygulanabilir. insanları tetkik etmede ufuk açıcı. kitabın eksileri:basımın eski olması nedeniyle dil, üslup, imla olarak yapılan yanlışlar okuyucuyu sıkıyor. bazı örnekleri kendi ailesinden vermesi eksiklik sayılabilir. dili oldukça ağır, eski kelime oldukça fazla. genel değerlendirme:psikoloji bilminin konuları hakkında önce bil...

çocuk ruhu

çocuk ruhu yazar : ibrahim alaaddin yayınevi : maarif vekaleti basımevi baskı : istanbul / 1927 / 246 sayfa ---------------------------------------------------------------------------- 1.fasıl 1-ruhiyatın tarif ve telakkisi her mevzu gibi ruhta iki şekilde tetkik olunabilir: ya bünyesi, cevheri ve aslı; ya da vazifeleri tezahürleri ve hadiseleri itibariyle. ruhiyatın asıl meşgul olduğu saha; ruhi vazifeleri, tezahürleri ve hadiseleri itibariyle tetkik etmek ve kanunlarını tesbite çalışmaktır. mamafih son zamanlarda asrın en büyük mütefekkirlerinden (bergson) ‘ un ruhiyatı mafeykattabiyat vadisine doğru sevketmiş olduğunu, hatta onun tesiriyle(w-james) gibi evvelce tamamen fenni ruhiyat taraftarı olanların da ruhiyatı felsefe-i bir nazarla telakkiye temayül eyle...

barla lahikası-a

mukaddemeallah-u teâlâ ve tekaddes hazretlerine her an sonsuz hamd ü senâlar eder ve onun habîb-i Âlişanı resûl-i ekrem hazret-i muhammed mustafa sallâhu aleyhi ve selleme ve o'nun Âl-i beytine ve eshâb-ı kirâmına nihayetsiz salât ü selâmımızın, dergâh-ı ilâhîde kabûlünü, rahmet-i rahmândan niyaz ederiz.bu, barla lâhikasını ve zeyillerini, o rahmân-ı zülcemal, eltâf-ı sübhânîyesiyle, ikram ve ihsaniyle tab'ını nasib ve neşrine muvaffak eyledirisale-i nur'un doğuş merkezi olan barla'dan teati edilen bu mektubların bir kısmı, sorulan ilmî suallere, üstad bediüzzaman hazretlerinin tulûat ve sunûhat-ı kalbiye olarak verdiği cevaplar olup, diğer kısmı da, o hayat devresinde, üstad hazretlerine ve risale-i nurlara ruh ve canlarını feda edecek derecede muhabbet ve samimiyetle bağl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !