× "

şafi ve hanefi mezhebi nin özellikleri

" arama sonuçları

selçukluların din politikası

selçukluların din politikası giriş hazar denizi ile aral gölü arasındaki bozkırlarda yaşayan selçuklular, oğuz türkleri’nin kınık boyunun önde gelenlerindendir. onuncu yüzyılda müslüman oldular ve ıslam hakimiyetinde bulunan maveraünnehir’e oradan horasan’a girdiler. gaznelilere karşı kazandıkları dandanakan zaferinin (431/1040) akabinde tuğrul bey, nişabur’da ‘sultan’ ilan edildi. sünni olması sultan tuğrul beye, şii-büveyh iktidarına karşı abbas halifesi ile işbirliği kurma imkanı sağladı. halifeyi şiilerin boyunduruğundan kurtarması ve sünni siyaset gütmesi kısa sürede sünni dünyanın sempatisini kazanmasına vesile oldu. öte yandan alparslan ‘ın,...

islam anlamı...4

islam anlamı...4

eşariyye veya eşarilik ise ismini kurucusu olan ebu hasan eş'ari'den almaktadır[98] ve özellikle mutezileye karşıt bir tepki olarak doğmuştur. nitekim bu tepki daha sonraları, islam filozoflarına da kaymış, eşari kelamcıları ile islam filozofları arasında önemli tartışmalar yaşanmıştır[98]. her ne kadar eşarilik ile matüridilik birbirlerine benzeseler ve çok yakın olsalar da, özellikle ayrıntılarda ve çeşitli hususlarda birbirlerinden ayrılmıştırlar. amelde maliki ve şafii olanların çoğunluğu eşariyken hanbeli ve hanefi olanların küçük bir kısmı eşaridir[98]. fıkıh mezhepleri [değiştir] fıkıh mezhepleri, islam hukuku olan fıkhın farklı yorumlanması nedeniyle oluşmuş mezheplerdir. bunlar temelde itikadî konul...

şafi ve hanefi mezhebi'nin özellikleri

şafi mezhebi imam şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. şafiî'nin künyesi, ebû abdullah muhammed b. idrîs elkureşî el-hâşimî el-muttalibî b. abbas b. osman b. şâfi' olup h. 150'de gazze'de doğmuştur. hz. peygamber'in dördüncü batından dedesi abdu menâf'ın dokuzuncu göbekten torunudur. imam şafiî'nin doğum yılı ebû hanîfe'nin (ö. 150/767) vefat yılına rastlar. babası idris bir iş için filistin'deki gazze'ye gitmiş ve orada iken vefat etmişti. doğumundan iki yıl sonra annesi onu alıp baba vatanı olan mekke'ye getirdi. küçük yaşta kur'an-ı kerim'i hıfzetti. fasih arap&c...

ahir zaman sorularına bediüzzaman cevap veriyor . 2

1- hz. mehdi’ye katılacak ve manevi yardımda bulunacak kesimler kimlerdir? o zat bütün ehl-i imanın (iman edenlerin) manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı islam'ı muavenetiyle (islam birliği'nin yardımlaşmasıyla) ve bütün ulema ve evliyanın (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa al-i beyt'in neslinden (peygamberimiz (sav)'in soyundan) her asırda kuvvetli ve kesretli (çok sayıda) bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklarıyla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla) o vazife-i uzmayı (büyük görevi) yapmaya çalışır. (emirdağ lahikası, s. 260) bediüzzaman, hz...

dört mezhep imamı

cuma, 3 temmuz 2009 15:33 dört mezhep imamı önsöz.. 5 giriş. 5 1- imamı azam ebu hanife. 6 (80-150/699-767) 6 1- hayatı ve şahsiyeti 6 1. doğumu ve yetişmesi 6 2. fıkıh öğrenimi ve fukahayla görüşmeleri 7 3. şahsiyeti 7 4. ders işleme yöntemi ve öğrencileri 8 5. hanefî mezhebininin oluşumu ve yayılması 8 2- görüşleri 9 1. akaidle ilgili görüşleri: 9 a) yöntemi 9 tevhidin temeli 10 c) &ıcirc;man ve amel 10 2. hukukla ilgili görüşleri: 10 a) hukuk yöntemi ve içtihat felsefesi 10 hukuk düşüncesinin gelişimi ve özellikleri 11 3. siyasî görüş ve tutumları: 12 a) siyasî düşüncesinin oluşumu. 12 halife seçimi 12 c) muhalefet hürriyeti ve ...

yaşayan fıkıh mezhepleri

hanefi mezhebiebu hanife(80-150h./699-769m.) :künyesine nispetle anılan mezhebin kurucusudur.asıl adı nu´man b. sabit´tir.imam a´zam lakabıyla bilinmektedir.nu´man b. sabit´in ve ailesinin fars, türk ya da başka bir kavme intisabı açık  değilse de arap olmadığı, fakat araplar arasında doğup büyüdüğü kesindir.ebu hanife´nin soyu dedesi sabit tarafından ali b. ebi talib´e ulaşır.rivayete göre,sabit henüz küçük. yaşta iken  hz. ali´yi görmüş hz. ali de kendisi ve nesli için bereket duasında bulunmuştur.ebu hanife tabiindendir.zira sahabi enes b. malik´le görüşmüştür.bilindiği gibi enes b. malik basra´da vefat eden son sahabi...

yeterlik sınavı konu anlatımı 1

yazan irfan canbek    din nedir? çeşitleri nelerdir? islam dininin özellikleri nelerdir? islam dininin gayesi nedir? islam dininin içinde yer alan  ana konular nelerdir?  inanç, ibadet  ve ahlak ile ilgili bilgiler...   dinin tanımı:din ,akıl sahibi insanların kendi istekleri ile seçtikleri onları dünya  ve ahirette mutluluğa  ulaştıran ilahi emir ve tavsiyelerdir.dinler temelde ikiye ayrılır a)ilahi dinler: ilahi dinin tanımı:allah’ın gönderdiği dinlere ilahi din denir.1-aslı  değiştirilmiş dinler :      yahudilik ve hıristiyanlık    dinleri2-aslı değiştirilmemiş din :islam dini b) beşeri dinler:beşeri dinin tanımı::insanların ortaya koyduğu...

islam bilimlerinde yöntem-1

 islam bilimlerinde yöntemünite 1bilginin tanımı: kendi varlığının farkında olan insanın, kendisinin, kendi iç dünyasında ve etrafında olup bitenleri, evreni anlama ve anlamlandırma çabasının sonucu olarak, bilinçlilik halini doğuran bilme faaliyetini anlamlı kılan bilme eyleminin karşılığı olan her şeydir. bilgi: -en temelde insan yapısı ile ilgilidir.-bilen insan ile bilinen şey, nesne arasındaki ilişkidir.-dış dünyadaki varlıkların 5 duyumuzla zihnimizde bıraktığı izdir.-insan zihninde kavramsal olarak veya başka bir şekilde karşılık bulan her şeydir.-bilmek fiiline karşılık olan her şeydir.-özneden nesneye, insandan nesneye doğru yönelen bilinçlilik halidir. -insan bildiğini bildiği andan itibaren, daha çok bilmek ve...

şafi meshebi nedir,kurucusu kimdir? muhammed b. idrÎs eş-şafiÎ k

şafi mezhebi imam şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. şafiî'nin künyesi, ebû abdullah muhammed b. idrîs elkureşî el-hâşimî el-muttalibî b. abbas b. osman b. şâfi' olup h. 150'de gazze'de doğmuştur. hz. peygamber'in dördüncü batından dedesi abdu menâf'ın dokuzuncu göbekten torunudur. imam şafiî'nin doğum yılı ebû hanîfe'nin (ö. 150/767) vefat yılına rastlar. babası idris bir iş için filistin'deki gazze'ye gitmiş ve orada iken vefat etmişti. doğumundan iki yıl sonra annesi onu alıp baba vatanı olan mekke'ye getirdi. küçük yaşta kur'an-ı kerim'i hıfzetti. fasih arapça konuşan huzeyl kabilesi arasında şiir ve edeb öğrendi. sonra mekke müftîsi müslim b. hâlid ez-zenâ'den ders alarak, onun yanında fetva...

mum çiçeği ve Âhireti istemek

örnek özgeçmiş müslümanın cehenneme girmesi yada girmemesi allah azze ve cllenin müslümana cehenem ateşini haram kılması hayırlı cumalar yazı kartlar zeka açan süre ve dualar sağlığımızı korumamız için yapmamız gerekenler başımıza gelen belalar şiddet nedir? şiddetin türleri nelerdir? ayet-el kürsi ve anlamı nedir ameliyata girmeden önce hastanın okuyacağı dua 2011 de ilk umre kafilesi hangi tarihte dir üç hafta üst üste cuma namazını kılmayan cezası nedir rüşvet ile ilgili hutbe hisse senedi almak günahmıdır kına yakmak sünnetse! eşine yaklaşma şekli ile çocuğun sakatlığı arasında ilişk...

mum

allahın zati sıfatları ıle anlamlarını gösteren görsel bir çalışma dirayet ve rivayet tefsirleri ne demektir kısaca açıklayıp örnek verebilir misiniz? şafii kunutu yerine hanefi mezhebenin kunut duası okunabilirmi allah için gözyaşı dökmenin mukafatı ile ilgili ayetler veya hadisler namaza başlamadan önce hangi hazırlıklar yapılır kurban kesilirken okunan dua sehiv secdesi hanefi veya şafilere göre değişir mi? selam vermeden önce sehiv secdesi yapmak kahhar ismi nerelerde kullanılır türklerin islamiyet sonrası yaşam tarzları nelerdir? namaz konusunda zihin eğitimini kalp eğitimini ve nefis eğitimini birlikte vermeyi esas alan bir hutbe kua'anı kerimin diğ...

mezhepler tarihi giriş

  mezheb, mezhebler sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir. islâm tarihinde, mezheb kelimesi genel olarak itikadi, siyasi ve fıkhi görüşlerin hepsi için kullanılmıştır. buna karşılık siyasi ve itikadi mezhepler daha çok fırka, nihle, makale kelimeleriyle ifade edilmiştir. fırka (çoğulu fırak), farklı görüşlere sahib insan topluluğu demektir. nihle (çoğulu nihal), görüş, inanış ve kabul ediş tarzı demektir. makale (çoğulu makalat), fikir, inanış, görüş ve söz demektir. çeşitli dinleri belirtmek için de milel (tekili mille) kelimesi kullan...

bektasilik

bektasilik   hacı bektaş velî tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adı. bu tarikatın kuruluşu her ne kadar hacı bektaş velî'ye nisbet ediliyorsa da esas teşekkülü daha sonraki dönemlere rastlar. bektaşî tarikatının silsilesini bektaşîler şu şekilde naklederler: "hz. ali, hasan-ı basri, habib el-acemi, davud et-tai, ma'ruf el-kerhi, şeyh sırrı es-sakatî, cüneyd-i bağdâdî, ebû ali merâğî, şeyh ebû ali hasan, şeyh ebu osman mağribî, şeyh ebu kasım gürganî, şeyh ebû hasan harkânî, şeyh ebû farmidî, fazl ibn-i muhammed et-tusi hoca ahmed yesevî, hoca yusuf hemedâni, şeyh lokmanü'l-horasanî, pir-i tarikat es-seyyid muhammed bektaş-ı velî ibn-i ibrahimü's-sânî." hacı bektaş-i velî'nin neseplerini de şöyle gösterirler: imam ali, imam hüseyin, imam z...

nusayrilik

nusayrilik    çoğunluğu suriye'de yaşayan aşırı bir şiî-batinî fırkası. bunlara günümüzde numeyrîler ismi de verilmektedir. nusayrî isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nisbeten bu ismin verildiğini ileri sürerler. fırkanın ismini, kurucusu olan muhammed b. nusayr en-nemiri'ye (270/883) nisbeten aldığı bilinmektedir. zaten itikadi fırkaların hemen hemen bir çoğunun kurucularına nisbeten tanındıkları ve buna uygun isim aldıkları bilinen ve sık rastlanan bir durumdur. batinî karakterli fırkalarda ortak olarak görülen husus, bunların genel olarak çift hayatları olmasıdır. yani birisi, kendi içlerinde ve çevrelerinde yaşadıkları ve yaşattıkları hayat seyri, diğeri de toplum içinde yaşamaları itibariyle toplumsal hayatlarıdır. işte ...

usÛlü'l-fıkıh

usÛlü'l-fıkıh   fıkıh ilmi usûlü, metodolojisi. usûlü'l-fıkıh; sözlükte, usûl ve fıkıh kelimelerinden meydana gelmiş bir terkiptir. usûl, "asl" kelimesinin çoğuludur. "kökler, asıllar, üzerine bir şey bina edilen şey" manalarınadır.  ıstılahta; "tafsîlî delillerden çıkarılmış olan şer'î-amelî hükümleri bilmektir" şeklinde tarif edilir. buna göre usulü'l-fıkıh sözlükte; fıkhın asılları, fıkhın delilleri manasına gelmektedir. usulü'l-fıkıh, ıstılahta "müctehidin, şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmesi için gerekli olan kural ve prensiplerdir" diye tarif edilmektedir (Âmidî, el-ihkâm fı usûlü'l-ahkâm, ı, 7 vd.; şâkiru'l-hanbelî, ilmi usûlü'-fıkıh, 31 vd; abdülvehhâb hallâf ilmi usfilü'l fıkh,11; ibrahim kâfı dönmez, islâ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !