× "

2981 sayılı yasa

" arama sonuçları

6306 sayılı yasa ile ilğili yönetmelik

yönetmelik çevre ve �ehircilik bakanlı�ından: afet riski altındakialanların dönü�türülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeli�i birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 – (1) bu yönetmeli�in amacı; riskli alan ve rezerv yapı alanlarında gerçek ve özel hukuk tüz...

6672 sayılı yasa ile ilgili 2013 yılı ilave tediye ödemeleri

‎25 ocak 2013 cuma resmî gazete sayı : 28539 bakanlar kurulu kararı karar sayısı : 2013/4223 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013 yılında; a) kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013, diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde, b) kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde, ödenmesi; maliye bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 152 sayılı yazısı üzerine, mezkur kanunun 4 üncü maddesine göre, bakanlarkurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. ...

meb müsteşar yardımcısı ile 3795 sayılı yasa hakkında görüşme ya

meb müsteşar yardımcısı ile 3795 sayılı yasa hakkında görüşme ya

tekev genel başkanı özkan avcı, genel muhasip ilhan kocatürk, yönetim kurulu üyesi ensar kılıç, denetleme kurulu üyesi kenan demirtaş tan oluşan heyet, meb müsteşar yardımcısı birol ekici ile 3795 sayılı yasada değişiklik öngören çalışma hakkında bilgi vermek üzere görüşme yaptı. yapılan görüşmeye meb hukuk müşavirleri;  h.osman çelik ve cengiz çelik ‘te nezaret ettiler. 3795 sayılı yasanın işletilmesi için tekev tarafından meb bakanı ömer dinçer’e sunulan 2.500 adet hak mağduru teknik öğretmenin dilekçelerinin de yer aldığı, tekev tarafından kanunda değişiklik öngören tasarı çalışması hakkında açıklamalar ile...

657 sayılı yasa değişiyor, yalakalık yasası haline dönüşüyor.

657 sayılı yasa değişiyor, yalakalık yasası haline dönüşüyor.

657 sayılı yasa değişiyor, yalakalık yasası haline dönüşüyor.   dilini uzatıyorsun yalamaktan/yalakalıktan ne kadar morarmışsa o kadar verimli olduğun anlaşılıyor. anayasa komisyonu başkanı burhan kuzu konuşmasında diyordu ki; “biri benden iş istedi, hiç sicilimde leke yok dedi, ben de dedim ki; sicilinde leke yoksa sen işe yaramazsın”… işte 657 sayılı yasanın ölçütü de bu, yapanlar da bunlar… a. dursun *** verimsiz memura kapı görünüyor! peki, verimliliğin ölçütü nedir? akp'ye, cemaate biat etmiş, yaşam tarzını sisteme göre şekillendirmiş olmak olabilir mi? 657 sayılı yasa değişiyor 657 sayılı yasa değişiyor. memu...

2022 sayılı yasa mağdurlarına af yürürlüğe girdi!

  sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasası’nda değişiklik yapılması sırasında meclisteki tüm siyasi parti gruplarınca desteklenen bir önerge ile 2022 mağdurlarına af düzenlemesi yapıldı. 2022 sayılı yasa’ya ek bir madde getiren yasa değişikliği cumhurbaşkanı abdullah gül tarafından onaylandıktan sonra 8 mayıs 2008 tarihli resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. aynı düzenleme içinde 2022 mağdurlarına kesilen cezalar ve faizleri tümüyle silinirken aylıkların ödenmesiyle ilgili de değişikliğe gidildi. resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa değişikliğinin uygulanması için bakanlık tarafından bir genelge ile ilgili birimlere bilgi ve ...

2981 sayılı yasa

  6351 imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı imar kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun (1) (2) kanun numarası : 2981 kabul tarihi : 24/2/1984 yayımlandığı r. gazete...

4706 sayılı yasa maliye hazinesine ait taşınmazmalların değerlen

hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik  yapılması hakkında kanun            kanun numarası                     : 4706           kabul tarihi                            : 29/6/2001              yayımlandığı r. gazete                  &...

6111 sayılı yasa uygulamasında pişmanlık ve islah

6111 sayılı ‘bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki yasa’nın 5’inci maddesi uyarınca vergi usul yasası’nın;* ‘pişmanlık ve islah’ hükümlerini düzenleyen 371’inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine 25 şubat 2011 tarihine kadar tefe/üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;* ‘re’sen vergi tarhı’ başlığını taşıyan 30’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi ...

6111 sayılı yasa ile ilgili başvurular 1 ay uzatıldı !

taksitlendirme , matrah artırımı , stok , kasa ve ortaklardan alacaklar ile ilgili başvuru süreleri bir ay uzatıldı. bunlara ilişkin ödemelerin birinci taksitleri de uzatıldı. böylelikle hem vergilerin ilk taksidi hemde sgk ödemelerinin ilk taksidi haziran ayına ertelenmiş oldu. ...

5560 sayılı yasa

5237 sayılı tck ve 5271 sayılı cmk nın hukukumuza kazandırdığı söylenilen uzlaşma kurumu 5560 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler nedeniyle önemli 19 ara 2006 çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. kanun no. 5560 kabul tarihi : 6/12/2006. madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 5560 s. yasa - hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesi, zeynel, ceza hukuku çalışma grubu, 13, 19-12-2009 13:36. 5560 sayılı çeşitli caydırıcılık amacının gerçekleşmesini sağlamak için 5560 . sayılı yasa ile getirilen yeni düzenlemeye göre, suça sürüklenen çocuklar hakkında uzlaşmanın 5560 . kabul tarihi : 6/12/2006. madde 1 : 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanununun 61 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra ...

5233 sayılı yasa

nevzat çiçek * / ‘terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun’un çıkmasından bugüne devletin vatandaşına ödediği tazminat miktarı bir milyar dolar. bu rakamın üç milyar doları bulması bekleniyor.türkiye’de 1984 yılından bu yana yaşanan şiddet ortamına bağlı, olağanüstü hal uygulanması, koruculuk sistemi, yayla yasağı, kara mayınları, ekonomik nedenler ve altyapı sorunları gibi nedenlerle sayıları milyonlarla ifade edilen insan, geleneksel yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakıldı. yerinden edilmeyle birlikte tüm maddi ve manevi varlıklarını geride bırakarak, şehir merkezlerine göçen bu insanlar temel yaşam koşullarından yoksullaştı. başta barınma, temiz su, besin,...

4207 sayılı yasa ve mtsk' lar

4207 sayılı tütün mamullerinin önlenmesine dair kanunda yapılan son değişikler ile yasanın kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiştir. 19 mayıs 2008 tarihinde itibaren uygulamaya başlanılan yeni düzenleme kapsamında; okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanmıştır.buna göre söz konusu tarihten itibaren, özel öğretim kurumlarının bir bölümü olan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının, hizmet binaları ile direksiyon eğitim pistlerinin  açık ve kapalı alanlarının tamamında tütün ve tütün mamullerinin içilmesi ve içittirilmesi yasaktır. söz konusu yasağa uymayan kişilere 62-...

2613 sayılı yasa ve bir anayasa mahkemesi kararı

anayasa mahkemesi kararı   resmi gazete tarih/sayı: 15.12.1970/13695   esas sayısı: 1969/60 karar sayısı: 1970/ 8 karar tarihi: 10.2.1970 istemde bulunan: kartal asliye 1. hukuk mahkemesi istemin konusu: 14.12.1934 günlü, 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanununun 22. maddesinin h bendindeki (ve herhalde on seneye kadar) deyiminin anayasa'ya aykırılığı iddiasının ciddî görülmesi nedeni ile iptali istenmiştir. olay ve iptal için ileri sürülen gerekçeler:  bir yurttaş, hazineye karşı açmış olduğu davada, tapu kütüğünde kendi adına yazılı taşınmazın kadastroca sahibi bilinmeyen mal sayılıp hazine adına tapuya geçirilmiş bulunduğunu, kendisinin her yıl malının vergisini ödediğini ileri sürerek haksız yere hazine adına yapılan tescilin iptaline ve tapu kaydının k...

sigarayla mücadele yasası (4207 sayılı yasa)

4207 sayılı yasa 4207 sayılı tütün mamüllerinin zararlarınınönlenmesine dair kanun kabul tarihi:7.11.1996 amaç madde 1.-bu kanunun amacı,kişileri tütün ve tütün mamüllerinin zararlarından,bunlarının alışkanlıklarını özendirici reklam,tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. tütün ve tütün mamüllerinin içilmesi yasaklanan yerler madde 2.-sağlık,eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılanher türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında,kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamüllerinin içilmesi yasaktır. bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamüllerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir.ta...

2022 sayılı yasa mağdurları haydi imza

2022 sayılı yasa mağdurları haydi imza       kampanyasına!!       bilindiği üzere 2005 yılının temmuz  yeni çıkarılan özürlüler yasası gereğince  2022 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılmıştır. bu değişiklikler yapılırken özürlülerin yararına olacağı belirtilerek,eski yasadaki eksiklikler giderileceği belirtilmiştir. ama ne yazık ki yönetmelikler tam uygulanamamıştır. bu yetmiyormuş gibi; 2022 sayılı yasa gereğince  özürlü maaşı alpta, daha sonra bir işe giren özürlülere , işe girdikleri kurumlar ya da bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumları engellilere , özürlü maaşı alıp almadıklarını, sormadıkları için iki kurumdan birlikte maaş almışlardır. yeni yasa çıktıktan sonra yasanın  iyi yönleri basınd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !