× "

3402 sayılı kanunun 22 maddesinin 2 fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir

" arama sonuçları

6306 s.yasa afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkı

11579      afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi  hakkında kanun  kanun numarası : 6306   kabul tarihi : 16/5/2012   yayımlandığı r.gazete : tarih: 31 /5/2012 sayı : 28309   yayımlandığı düstur : tertip : 5 cilt : 52    birinci bölüm  amaç ve tanımlar  amaç  madde 1- (1) bu kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa  ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme,  tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. ...

başörtüsü / türban üzerine...

üniversitelerde, okullarda öğrencilerin, resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanların başörtüsü / türban takması halen yasak.hukuken bir şeyin yasak olabilmesi için, anayasa ve yasalarda açıkça belirtilmiş olması gerekir. zira anayasanın 13. maddesine göre; temel hak ve özgürlükler a; sınırlama ancak kanunla, b; anayasada gösterilen gerekçelerle, c; demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamak şartıyla yapılabilir. başörtüsü / türban konusunda ne anayasa da ne de kanunlarda bir yasak vardır. yasak yönetmeliklerden ve uygulamadan kaynaklanıyor. yönetmelik ve uygulamanın böyle olması hukuken onun meşru olduğunu göstermez. bu çarpıklık anayasanın özüne ve ruhuna, (iç hukukumuzun bir parçası olan ve kanunlarında üstünde olan) uluslararası / uluslarüstü sözleşmelere aykırılık taşımakt...

2981 sayılı kanun

            imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara               uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı                    imar kanununun bir maddesinin                  değiştirilmesi hakkında kanun (1)     kanun numarası           : 2981     kabul tarihi                  : 24/2/1984     yayımlandığı r. gazete  : t...

>>>çevre kanunu

çevre kanunu     kanun numarası: 2872      resmi gazete     tarih: 11.8.1983; sayı: 18132     birinci bölüm     amaç, tanımlar ve ilkeler      madde 1 - bu kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştiril mesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !