× "

657 dmk 125 madde

" arama sonuçları

yıllık izinler

  yıllık izin: madde 102 - (değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.) devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. yıllık izinlerin kullanılışı: madde 103- yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (değişik cümle: 06/07/1995 - khk - 562/2 md.) cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ai...

‘tsk’da çalışan sivil memurlar amele mi? maraba mı? yoksa insan

‘tsk’da çalışan sivil memurlar amele mi? maraba mı? yoksa insan haklarına uygun çalışan memurlar mı olmalı? önder aytaç aytac@haberx.com 19.08.2012 16:15   milli savunma bakanlığı ve türk silahlı kuvvetlerinde (j.gn.k.lığı ve sah.güv.k.lığı dahil) savunma hizmetlerinde görevli memurlar kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun. ‘tsk’da çalışan sivil memurler amele mi? maraba mı? yoksa insan haklarına uygun çalışan memurlar mı olmalı? daha önce bu konuyla ilgili bir makale yazmış ve teferruatlı olarak tsk’dan çalışan sivil memurların sorunlarını dile getirmiştik. http://www.haberx.com/milli_savunma_ba...

1702 ve 4357 sayılı kanun soru ve cevapları

  1702 ve 4357 sayılı kanunlar ilgili soru ve cevapları h müdürlük müdür yardımcılığı  soru ve açıklamalı cevapları   hazırlayan meb müfettişi mehmet tunçer 1.        1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun’ un 19. maddesine göre; öğretmenlere işledikleri suçlara göre hangi cezalar verilir?                 öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.                 ihtar ...

150 soruda aile hekimliği

1.)türkiye’de “aile hekimliği pilot uygulaması” ne zaman başlamıştır?5258 sayılı aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun" tbmm'de 24.11.2004 tarihinde kabul edilmiş; 09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ilk pilot il olan düzce'de aile hekimliği uygulamalarına 15.9.2005 tarihinde başlanmıştır.2.)aile hekimi olmayan hekimlerin konumu, durumu, geliri nasıl olacak?aile hekimi olmayan hekimler, devlet hastaneleri (acil, yoğun bakım, diyaliz vb.), 112 istasyonları, sağlık müdürlüğü ve her ilçede kurulacak olan toplum sağlığı merkezlerinde (tsm) değerlendirilecektir. gelir unsurları ise şu an olduğu gibi maaş + ek ödeme şeklinde olacaktır.3.)pratisyen hekimler aile hekimliğine geçişte çalışabilmek için nasıl bir sertifika programına tabi tutula...

devlet memurları kanununda belirtilen disiplin cezaları

madde 125 - (değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)   devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:     a - uyarma : memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.   uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:   a) verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,   b) özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç ...

657 sayılı dmk'da yapılacak değişikliklerin tam metni

madde 72- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “kademe ve kademe ilerlemesi: madde 64- kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen...

3 yıl şartına ve sözleşmeliye iyi haber

türk eğitim sen den yapılan açıklama;  milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 06.05.2010 gün ve 27573 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte büyük ümitlerle bu yönetmeliği bekleyen binlerce öğretmen hüsrana uğramıştır. türk eğitim sen olarak şubelerimizden ve üyelerimizden gelen tepkileri göz önünde bulundurarak yönetmeliğe dava açılmıştır. açılan dava da 1) “tanımlar” başlıklı 4/n maddesinde yer alan “atanan kişiler” ibaresinin sözleşmeli öğretmeleri kapsamadığı gerekçesi ile eksik düzenlemenin, 2) 9/2 maddesinin, 3)14/4. maddesinde yer alan ...

memur suçları-2

bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : "devlet memurları kanununda düzenlenen disiplin suç ve cezaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı ahmet kılınç'e aittir ve makale, yazarı tarafından türk hukuk sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden fikir ve sanat eserleri kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.c- kınama1- genel olarak kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir .ilk ceza türünden farkı burada hareketin “belirgin” olmasıdır.bir başka deyişle...

memur suçları-1

b i r i n c i b ö l ü mg e n e l o l a r a k d i s i p l i n s u ç v e c e z a l a r ıa- disiplin , disiplin suçu ve disiplin cezası kavramları 1- disiplin kavramı latince “disciplina” ve fransızca “discipline” kökenli olan disiplin sözcüğü ; türkçe’mizde sıkı düzen , yöntem , yol , yordam , eğitme , yola getirme ve güdüleme anlamına gelmektedir1. sözlük anlamı ile disiplin , “yasa ,kural ve toplum düzenine uygun davranma niteliği” demektir2. disiplin tanımları üzerinde duran bazı yazarlar , disiplinin üç ayrı mana içerdiğini açıklamaya çalışırlar.buna göre disiplinin ilk anlamı , kişinin kendi kendini düzenleme...

devlet memurları kanununda düzenlenen disiplin suç ve cezaları -

c- kınama1- genel olarak kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir .ilk ceza türünden farkı burada hareketin “belirgin” olmasıdır.bir başka deyişle hareketin kusur-lu olduğunun belirtilmesidir.91 uyarma soyut ve hafif bir müeyyide türü iken ; kınama somut ve daha ağır bir cezadır.kusur , kanuna aykırı bir iradenin mevcudiyeti halinde karşımıza çıkar.diğer bir deyişle kanuna aykırı bir hareket iradi ise kusurluluk mevzubahistir.işte kınama cezası verilerek memura bu durum ikaz edilir.788 sayılı memurin kanundaki adı “tevbih”tir.(788 sayılı kanun md26)uyarma cezasında olduğu gibi memurun özlük ve sosyal haklarında kısıntı meydana ge-tirmez.kınama cezası da uyarma cezasında oldu...

devlet memurları kanununda düzenlenen disiplin suç ve cezaları-1

b i r i n c i b ö l ü mg e n e l o l a r a k d i s i p l i n s u ç v e c e z a l a r ıa- disiplin , disiplin suçu ve disiplin cezası kavramları 1- disiplin kavramı latince “disciplina” ve fransızca “discipline” kökenli olan disiplin sözcüğü ; türkçe’mizde sıkı düzen , yöntem , yol , yordam , eğitme , yola getirme ve güdüleme anlamına gelmektedir1. sözlük anlamı ile disiplin , “yasa ,kural ve toplum düzenine uygun davranma niteliği” demektir2. disiplin tanımları üzerinde duran bazı yazarlar , disiplinin üç ayrı mana içerdiğini açıklamaya çalışırlar.buna göre disiplinin ilk anlamı , kişinin kendi kendini düzenleme...

d.m.k da düzenlenen disiplin suçları ve cazaları

b i r i n c i b ö l ü mg e n e l o l a r a k d i s i p l i n s u ç v e c e z a l a r ıa- disiplin , disiplin suçu ve disiplin cezası kavramları 1- disiplin kavramı latince “disciplina” ve fransızca “discipline” kökenli olan disiplin sözcüğü ; türkçe’mizde sıkı düzen , yöntem , yol , yordam , eğitme , yola getirme ve güdüleme anlamına gelmektedir1. sözlük anlamı ile disiplin , “yasa ,kural ve toplum düzenine uygun davranma niteliği” demektir2. disiplin tanımları üzerinde duran bazı yazarlar , disiplinin üç ayrı mana içerdiğini açıklamaya çalışırlar.buna göre disiplinin ilk anlamı , kişinin kendi kendini düzenlemesi ve kontrol etmesidir.ikinci anlamda düzenli bir davranış için gerekli koşulları yaratmaktır. sonuncu anlamda disiplin ise hukuksal ve eğ...

yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu *

prof. dr. sermet koçi.ü. cerrahpaşa tıp fakültesi adli tıp anabilim dalı “kanunları bilmemek mazeret sayılmaz! ” (tck madde: 4) hekimlerin uymakla yükümlü olduğu mesleki ve etik kurallar genel olarak yasal sorumluluklarının da esasını oluşturur. hekimlerin mesleki uygulamaları ve sorumlulukları ile ilgili çok sayıda uluslararası ve ulusal belge bulunmaktadır. yazılı belgeler • yasalar • yönetmelikler • genelgeler • ulusal /uluslararası anlaşmalar, bildirgeler • yargı kararları.   hekimlerin görev ve sorumlukları ile ilgili önemli belgeler • 11.4.1928 tarih ; 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun (tşstik) • 24.4.1930 tarih ; 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu (uhk) • 13.1.1960 tarih; 4/...

yeni devlet memurları kanun tasarısı taslağı

devlet memurları kanun tasarısı taslağıyla ilgili bazı eleştiri ve öneriler    kamu hizmetlerinin, saydamlık, tarafsızlık, adalet ilkeleri çerçevesinde en verimli şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlandığına kuşku duymadığım devlet memurları kanun tasarısı taslağının, bu amaca daha etkin hizmet etmesine katkısı olur düşüncesiyle bazı konu başlıkları altında kısaca temas ettiğim görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.  temel kavramların muhafazası (taslak, md.4): devlet memurları kanununun temel amaç ve ilkelerini ifade eden ehliyet, liyakat ve kariyer gibi kavramların, devlet memurları kanunu taslağının temel ilkeleri arasında yer almadığı görülmektedir. gerçi taslağın 4.maddesinde bu ilkelere ait olabilecek tanımlar yer almıştır. ancak, b...

öğretmenin eş durumu özrüne ilişkin danıştay kararına itiraz

danıştay idari dava daireleri kurulu’na sunulmak üzere danıştay 2.dairesi’ne dosya no : 2006/505 esas karara itiraz eden : türk eğitim sen (türkiye eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu kamu çalışanları sendikası) vekili : av.ömer sarpdağ tel/faks:0312-309 76 45-44 anafartalar cad. yüce han işhanı k:4 no:78/65 ulus/ankara davalı : milli eğitim bakanlığı/bakanlıklar/ ankara tebliğ tarihi : 02/08/2006 itiraz olunan karar : t.c.danıştay 2.dairesi’nin 2006/505 e.sayılı dava konusu yönetmeliğin 20.madde (2)-( bendi, 23.madde (c) bendi 2-3 fıkralar, 29.madde (b) bendinde yer alan ‘’askerlik dahil’’ ibaresinin, 35.maddesinin 2 bendinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın itiraz yolu incelenmesi istemidir. iza...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !