× "

657 sayılı devlet memurları kanunu soru ve cevapları

" arama sonuçları

1702 ve 4357 sayılı kanun soru ve cevapları

  1702 ve 4357 sayılı kanunlar ilgili soru ve cevapları h müdürlük müdür yardımcılığı  soru ve açıklamalı cevapları   hazırlayan meb müfettişi mehmet tunçer 1.        1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun’ un 19. maddesine göre; öğretmenlere işledikleri suçlara göre hangi cezalar verilir?                 öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.                 ihtar ...

başpolislik sınav soru ve cevapları 5 mart - pdf olarak indir

başpolislik sınav soru ve cevapları 5 mart - pdf olarak indir   birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç   madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru, değerlendirme, yapılacak sınavlar, verilecek eğitimler ile atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. kapsam   madde 2 – (1) bu yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar. dayanak   madde 3 &nda...

15/2/2007 - 657 sayılı devlet memurları kanunu soru cevapları-2

74- yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 1 yıldan az olmamak üzere (her defasında) 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir   75- aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar? memur derhal görevine dönmek zorundadır.   76- aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması  halinde  veya aylıksız izin süresinin bitimi...

15/2/2007 - 657 sayılı devlet memurları kanunu soru cevapları 1

1- 657 sdmk hangi memurlar için uygulanır? bu kanun ; 1-genel ve katma bütçeli kurumlar 2- il özel idareleri 3- belediyeler                     4- belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 5- kanunlarla kurulan fonlarda 6- kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge    müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. 2- 657 dmk nın temel ilkeleri nelerdir? 1-sınıflandırma 2-kariyer 3-liyakat 3- sınıflandırma ilkesi neyi ifade eder? ...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttü...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttüğ&...

soru ve cevaplar

sicil servisi soru ve cevapları             devlet memurlarının mal bildirim süreleriyle ilgili genel bilgiler... sonu 0 ve 5 ile biten yıllara genel beyan; ayrıca memurun net aylığının 5 katı tutarında mal edinimi olması halinde 30 gün içinde ek beyanda bulunması gerekmektedir.  veraset yoluyla edindiğim; ancak bedeli maaşımın net 5 katını aşmayan taşınmaz mal ile ilgili beyanda bulunmam gerekir mi ? edinilen gayri menkullerin değeri ne olursa olsun mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. görevinden istifa eden devlet memurları mal bildiriminde bulunmak zorunda mıdır ? 3628  sayılı yasanın 6.maddesinin 1.bendinde “görevin sona ermesi halinde,ayrılma tarihinden ...

idare hukuku soru ve cevapları

http://www.hukuksokagi.com/selcuk-hukuk/idare-hukuku-sorulari.htmlcevapları için linki tıklayınızhttp://www.hukuksokagi.com/selcuk-hukuk/idare-hukuku-sorulari.html1) idare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?a) yasama organı b) yürütme organı c) yargı organı d) hiçbiri2) aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) idare devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır b) idare, idari teşkilat anlamında kullanılır. c) idare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır. d)idare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.3) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a) yasama organı ile idare arasındaki ilişki hükümet tarafından sağlanır. b) idare, yasama organın...

5271 cmk soru ve cevapları-2

  1. tanığa, tanıklığından dolayı verilecek tazminat ve giderler nelerdir?cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl adalet bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. 2.  1412 sayılı ceza muhakemeleri kanununa göre hakimin davaya bakamayacağı haller nelerdir ?                                          ...

1702 ve 4357 sayılı kanunlarla ilgili soru ve cevapları-2

 41.     1702 sayılı yasaya göre verilen ihtar, tevbih, ders ücreti kesilmesi, maaş kesim, kıdem indirilmesi, derece indirilmesi cezalarından hangileri sicile işlenmez.                ihtar cezası. 42.     1702 sayılı yasaya göre verilen cezalardan hangilerine karşı yargı yolu kapalıdır?                1702 sayılı yasa uyarınca verilen bütün cezalara yargı yolu açıktır. 43.     4357 sayılı yasa gereğince ilköğretim okulu öğretmenlerine verilen cezalardan hangilerine karşı itiraz edilmez?       ...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttüğ&...

öğretmenlerin en merak ettiği soru ve cevapları

öğretmenler limited şirketi ortağı olabilir mi? öğretmenlerin, şirket ana sözleşmesinde kuruluş sırasında şirketi idare ve temsil edecek olanlar arasında belirtilmemiş bulunması ile yönetim ve denetimde görev almaması kaydıyla, limited şirket ortağı olması mümkün bulunmaktadır. * öğretmenler anonim şirketlere ortak olabilir mi? 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 28'inci maddesini incelediğimizde, devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi, denetçi veya her ne şekilde olursa olsun şirket personeli olarak anonim şirketlerde görev almaları yasaklanmış olmakla birlikte, anonim şirketlere pay sahibi olmalarına ilişkin herhangi bir yasak bulunmamaktadır. pay sahipliği, şirketin kuruluşundan sonra pay devralmak veya sermaye artışına iştirak etmek suretiyle olabileceği gibi, şirketin ...

öğretmenlik atamaları soru ve cevapları

milli eğitim bakanlığı, 10.324 sözleşmeli öğretmen atayacaktır. başvurular, 05-12 aralık 2007 tarihleri arasında, bakanlığın http://ilsis.meb.gov.tr adresindeki elektronik başvuru formu ile internet ortamında alınacaktır. aşağıda öğretmen adaylarına rehber olacak bazı bilgilere yer veriyoruz. memur olarak çalışanlar ne yapabilir? milli eğitim bakanlığı, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile öğretmenlik dâhil devlet memuru iken adaylık döneminde ya da adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanların başvurularını kabul etmemektedir. öğretmen olmak isteyen memurlar, 2007/86 sayılı genelgedeki bu düzenleme nedeniyle mağdur olmakta ve elektronik ortamda başvuru yapamamaktadır. yapılan bu uygulamanın hiçbir m...

657 sayılı devlet memurları kanunu soru cevapları-1

   657 sayılı devlet memurları kanunu  notları-1  mehmet tunçer   meb müfettişi soruları değerlendirirken lütfen son yapılan  değişiklikleri dikkate alınız. 1. http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-1/1041413  2.  http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-2/1041400    1- 657 sdmk hangi memurlar için uygulanır? bu kanun ; 1-genel ve katma bütçeli kurumlar 2- il özel idareleri 3- belediyeler                     4- belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara b...

657 sayılı devlet memurları kanunu soru cevapları-2

mehmet tunçer meb müfettişi (lütfen torbayasa ile yapılan  değişikliklere dikkat ediniz.) 74- yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 1 yıldan az olmamak üzere (her defasında) 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir   75- aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar? memur derhal görevine dönmek zorundadır.   76- aylıksız izin süresinin bitimind...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !