× "

ahlaki değerlerin dinle ilişkisi

" arama sonuçları

din eğitimi modelleri çerçevesinde türkiye'deki din eğitimi üzer

din eğitimi modelleri çerçevesinde türkiye'deki din eğitimi üzerine genel bir değerlendirme   a. giriş küreselleşen dünyada din, üzerinde en çok düşünülen konulardan biri haline gelmiştir. çağdaşlaşma, sekülerleşme, bilimsel gelişmeler, dini ve kültürel farklılıklar gibi unsurlar, dinin ve özelde din eğitiminin sürekli gündemde kalmasına neden olmuştur. öyle gözüküyor ki, din eğitimi nedir, nasıl olmalıdır, statüsü ne olmalıdır gibi sorular günümüzde ve gelecekte daha çok tartışılacak konular arasındadır. bu tartışmalar çerçevesinde din eğitimi ile ilgili farklı modeller geliştirilmiştir. j. hull, okulda ...

dizilerdeki ahlaksızlık

amaaaaaaaaaaannnn be sen de kimsin ki dizileri eleştiriyosun.hilal hsbermiş.pieeeehhhhhhhhhh. bahar pelin :d:d inanıyomsnuz bunlara? http://www.facebook.com/ko http://www.facebook.com/ko izlemeyin zorlamı izlettiriyorlar size.. bunların hepsi bu toplumun iğrençleri!! bu millete bi haller oldu .. ne olduysa azar azar oldu ... ömer kınıyorum..... ömer söylemez kardeşim yerden göge kadar haklısın bu gibi diziler insanları teşfik ediyor bu dizileri izleyipte dizidir ne olcak diye düşünen insanlar bakıyorum özenti şeklinde yaşıyor zaten gittikçe yozlaşıp gidiyoruz olmuş bizim batı sevdamız biz kültürümüzden örf adetimizden koparsak kimbilir neler gelecek başımıza sokakta önüne çıkan ilk bayana sor bu diziyi izliyomusun die mutlaka birini izliyodur. erkeklerde 3 kişiden birisi mutlaka bu diziler...

ahlak..

ahlak..

allah’ın insana biçtiği değer ve insanı dünyaya gönderirken ona yüklediği misyon fevkalade önemlidir. aslında bütün bu temel ahlaki değerler, insan olmanın özüyle alakalı değerlerdir. rabbimiz, insana rahmetinin bir tecellisi olarak ona iki büyük inayette, yardımda ve destekte bulunmuştur. birisi, insana düşünce akıl ve onur vermiştir. ikincisi de onlara kutlu peygamberler göndererek, kutlu elçiler göndererek insanın, o verdiği aklın, düşüncenin, yüce değerlerin çizgisinde yürüyebilme iradesini güçlendirmiştir. dinlerden söz etsek de aslında tek din söz konusudur. o da hz. adem’den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhit dinidir. din, insani değerleri yeniden ortaya koymaz; onları sadece onaylar, destekler, teyit eder. aslında din, insana o değerlere bağlı kalarak yürüyebi...

marx sonrası marksizmlerle, marx’ı birbirinden ayırmak ger

kaynak bilgisi: http://www.kuyerel.com/modules/ams/index.php?storytopic=62 emet değirmenci'nin fikret başkaya röportajımarx sonrası marksizmlerle, marx’ı birbirinden ayırmak gerekiyorfikret başkaya ile çok boyutlu, bir çok konuyu konuştuğumuz bir söyleşi yaptık.emet değirmenci: bildiğim kadarıyla siz türkiye’de ekolojik krizi toplumsal krizin bir parçası olduğunu dillendiren ilk marksistsiniz. bu farkındalığa çok önce nasıl vardınız?fikret başkaya: 1960- 1970 onyılı birleşmiş milletler örgütü tarafından ‘birinci kalkınma on yılı’ ilân edilmişti. poitiers üniversitesinde [fransa] doktora öğrencisi olduğum yıllardı. birleşmiş milletler örgütü o zaman kanada başbakanı ola...

muhafazakârlık

muhafazakarlık, sözcük olarak:  örf, adet, gelenek ve inançlara bağlı, mevcut düzenin devamından yana olan, konservatör ve dindar anlamına, kavram olarak da: "mevcut yapıya hayat veren" geleneksel değer normlarını korumak, hızlı değişimle geleneklerden kopulmasına karşı çıkmak, büyük ölçekli toplumsal dönüşümlere karşı çıkmak, toplumun geleneklerine büyük değer vermek, tarihsel tecrübe birikimine değer vermek, yavaş ve tedrici değişim benimsemek şeklinde siyaset görüşü, ideoloji ve düşünce biçimi anlamına gelmektedir.muhafazakarlığın felsefesine göre insan doğası yetkinlikten yoksun ve eksikli olduğundan, geleneğin yol göstericiliğine ve gü&c...

ailede demokrasi

1 - her çeşit toplumun temeli ve örneği olan aile insan türü aile ile başlamıştır. ailelerle devam ettiği ve bir aileye inhisarı düşünülebilirse yeniden başlamak için bu’ ailenin yeteceği kanıtı da açıktır.. biribirinin benzeri olan üç yaratık insanlığa ilişkin, fakat eşit olmadıkları, baba, ana ve çocuk gibi türlü görevleri bulunduğu için aileyi meydana getirirler: bu doğa] ve zorunlu kuruluştur. çünkü baba ve ana ve çocuktan daha çok veya daha az kişiden bileşik aile düşünülemez. bu sebeple, temel bakımından monoğam monogamie, yani yalnız bir erkekle bir kadının evlenmeğinden meydana gelmiştir. poligami polygamie veya birbiri ardınca birka&ccedi...

iffet

sevgili peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua ediyordu: “allahım! senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği istiyorum”. iffet: edebli, nezih bir hayat yaşamaktır.kur’anî ve nebevî bir kavram olarak iffet; insanın hayâ ve edebe aykırı söz ve davranışlardan sakınmasıdır. insanın ahlakî kirlenmeden ve şehevî çirkinliklerden uzak; tertemiz, nezih bir hayat yaşamasıdır. iffet; başkasının namusuna göz dikmemek, kendi namusuna başkalarının da yan bakmasına fırsat vermemektir. iffet; haya ve edeple içiçe yaşanan nezih bir hayat şeklidir. seviyesiz, müstehcen, hayasız, edebsiz her şeyden uzak kalmak, şehvetini helâl ve mübah yolla tatmin etmektir.iffet; insanda doğuştan var ola...

din:insan ve din-2

(7)   mushaf: kur'an yazılı sahifelerin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline denir.  ..bir kulüp kültürüdür. bu akıma mensup olanların toplandıkları yerlere de tekke, dergah, hankah denir. bu inanç ve davranış tarzı, hicri 2/miladi 8. asırdan beri bireysel olarak devam etti. ancak bir önceki, bir sonrakini etkiledi ve böylece bir akım ve görüş birliği doğmuş oldu.      her tarikatın kendine özgü öğretileri, şeyhlerinin dua kitapları vardır. bunlara belli zamanlarda, belli miktar okumak anlamında "vird"in çoğulu olarak "evrad" denir. büyük ve yaygın tarikatın, başka yerlerde kolları ve oralarda şeyhin vekilleri yani halifeleri bulunur. şeyh ölünce, her biri bulunduğu yerin bağımsız şeyhi olur veya gene merkeze bağlı kalır. islam dünya...

§- gordion düğümü nasıl çözüldü.zulkarneyn veya b.isk

  § platon da ideal devlet ve erdemli siyaset, hak din sosyo ekonomi politiğinin ta kendisidir.                                              (kısım 2)   gelelim değişimcilere. değişimci her konuda bir fikir birliği içersinde değildir. sadece eskinin değiştirilmesi konusunda fikir birliği vardır. yöntemi, dozajı, yönü, itidal içinde kalınmasını savunanı, aşırılık içersinde olanı vardır. platon işte, diyalogun bu kısmında bunu işlemektedir. geçen asırlarda ve günümüzde olduğu gibi bu konularda bir birlik yoktur. diyalog’da önce bunu ortaya koymakta, sonra hak din ve yükse...

din, yenileşme ve modern hayat*

prof.dr. ali bardakoğlu diyanet işleri başkanı din, yenileşme ve modern hayat konusu ele alındığında zorunlu olarak dinlerin mahiyeti, din-birey ve din-toplum ilişkisi konularını, islam dini özelinde ifade etmek gerekirse islam dininin davranışlarımızla ilgili olarak getirdiği öneriler ve kuralların hem inanç, ibadet ve ahlak hayatımızla ilgi derecesini, hem de şekil, öz ve amaç yönüyle anlamını ele almak adeta kaçınılmaz olmaktadır. öte yandan islam’ın sosyal değişmeyle ve modern hayatla ilişkisi, ondan ne derece etkileneceği veya ona nasıl yön vereceği konusu, dinin evrensel bir geçerlilik ve devamlılık tezini taşımakta oluşuyla da yakından alakalı görünmektedir. islam’ın ameli hayata ilişkin genel ve özel hükümleri ...

sözlük

a    »»   açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksine, barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. akademizm (academicism) : akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve ku...

sözlük

a    »»   açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksine, barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. akademizm (academicism) : akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve ku...

sanat terimleri sözlüğü

  a »» açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksine, barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. akademizm (academicism) : akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalış...

sanat terimleri sözlüğü

a »» açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksine, barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. akademizm (academicism) : akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !