× "

ali urfi efendi

" arama sonuçları

- ııı - melamiyei bayramiye ve melamiyei şettariye‏

                                                 - ııı -                                       melamiyei bayramiye                                           &nb...

- vıı - seyyit hÂce muhammed nur'ül arabi'nin tevhid mer

- vıı -seyyit hâce muhammed nur'ül arabi'nintevhid mertebeleri     seyyidin tevhid akidesini tesbit ederken risale-i sülûkü hakikat şeyhunâ tâlbakae isimli risalesini hatırlamak zorunludur. bu risalesinde hazret, şöyle buyurur:   malum olaki tevhid üçtür. tevhid demek hakk'ın vahitliğini kalble zevk etmektir. evelki tevhidi ef'al demek cemi halk efalullah olduğunu bilip ve her fiilin rüyeti indinde ol fiilin ayenesinde hazreti maşuku müşahade etmektir. ikinci tevhid: tevhidi sıfat, tevhidi sıfat demek halka zahir olan sıfat ayinesinde hazreti maşuku müşahade eylemektir. üçüncü tevhid zâttır. tevhidi zât demek cemi halk bilâ hevl velâ i...

- ıx - seyyid muhammed nur'ül arabi'nin etkisi ve halife

- ıx -seyyid muhammed nur'ül arabi'ninetkisi ve halifeleri    seyyid muhammed nur,19 ncu asır karanlığını aydınlatan muhteşem bir güneştir. tarikatların istismar kaynağı haline geldiği, şeriat ulee tetkik etmek masının korkunç bir gerilik ve taassub bataklığına saplandığı bir devirde üsküp civarında bir ışık olarak parlamış, köhnemiş kafaları aydınlatmış, tarikat taassubunu yırtmış, islâmın sosyal niteliğine dikkati çekmiş bir yüce varlıktır ki, izleri asırlara etki yapacak kadar derindir ve türkiye cumhuriyetinin kuruluş mucizesinde o'nun kişiliğinin izleri açıkça görülmektedir. örneği tekkelerin kapatılması, devrimler, cumhuriyet idaresi, kıyafet ve harf inkılabları dikkatle tetkik edilirse...

-kâdiri tarikatı hâlisiyye kolu

altin silsileziyaeddin abdurrahman halis kerküki (ks)şeyh ahmet talibani’nin oğlu olan abdurrahman halis hazretleri hicri 1212(1797) tarihinde kerkük kasabasında madde aleminin şerefini artırmış, 63 yıl yaşadıktan sonra değerli bir misafiri olarak bulunduğu şu geçici dünyaya 1275 tarihinde veda ederek yüce cennetlere giriş kapısı olarak kabul ettikleri hakikat feyizlerinin yeri olan dergahında toprağa verilmiştir.şeyh abdurrahman halis (k.s.) kadiri tarikatı'nin,halisiyye şubesinin,kolunun kurucusudur.tarikat-ı âliye-i kadiriyye'de seyr-u sulukta özel bir usul uyguluyarak şube sahibi olmuştur.şeyh abdurrahman hazretleri, nuru bütün aleme yayılan, hazreti muhammed (a.s.) e ait özelliklerden tam anlamıyla pay sahibi olan kamil ve ari...

seyyid muhammed nurül arabi

seyyid muhammed nurül arabi'nin hayatıyaşadığı ortama genel bir bakışseyyid muhammed nur'un yaşadığı yıllar (1228-1305 h.) 1813-1887 arasıdır.bu döneme baktığımızda,osmanlı devleti'nin iktisadi,siyasi ve sosyal yönlerden tam bir çöküntü içinde olduğunu görmekteyiz.bu asır,dünyanın hem coğrafya hem de teknik ve tefekkür bakımından hızlı ve dikkat çekici değişmelerin birbirini izlediği dönemdir.avrupa ülkeleri ve milletleri için yükselme,iyiye gitmenin doğum sancıları olan bu gelişme ve değişmeler,osmanlı imparatorluğu için ne yazık ki,ölüm belirtileri mahiyetini taşıyan olaylar biçiminde tecelli ediyordu.hemen bütün kurumlarında yozlaşma,sarsılma ve çatlamalar görülüyordu.koskoca imparatorluk bu dönemde çeşitli yönlerden budanıyor ve günden güne bitip tükeniyordu.sosyal yönd...

tasavvufi sorulara cevaplar es'ile ve ecvibe

tasavvufi sorulara cevaplar            es'ile ve ecvibe                      • tasavvufi sorulara cevaplar önsöz• ali urfi efendi'nin hayatı• tasavvufi sorulara cevaplar bölüm -1-• tasavvufi sorulara cevaplar bölüm -2-• tasavvufi sorulara cevaplar bölüm -3-                   ...

ali urfi efendi'nin hayatı

ali urfi efendi'nin hayatı ali urfi efendi, gürice'nin polyan beldesinde doğmuştur. gençliğinde ticaret için mısır'a gi­derek uzun zaman kalmış, daha sonra selanik'e gelerek orada ikamet etmiştir. alim ve fazilet sahibi bir kişi olan mutasavvıf, son devir melami piri seyyid muhammed nur (ö. 1885) tarafından yetiştirilmiştir. bu zattan hilafet aldıktan sonra selanik'te, yalılar' daki evini bir tekke haline getirerek burada irşad ile meşgul olmuştur. 1305/ m. 1885'te vefat eden mutasavvıfın mezarı, selanik mevlevihanesi civarındaki kabristandadıradır (bkz. bursalı mehmet tahir, osmanlı müellifleri, c. 1, istanbul, 1333, s. 134; abdülbaki gölpınarlı, melamlik ve melamiler, istanbul 1931, s. 310,' hasan fehmi kumanlıoğlu, hz. pir muhammed nurü&...

tasavvufi sorulara cevaplar önsöz

      tasavvufi sorulara cevaplar önsöz ali urfi (ö. 1885 selanik) ııı. devre melami piri muhammed nur'ü'l-arabi'nin yetiştirdiği büyük mutasavvıflardan birisidir. yazmış olduğu 15'e yakın eseri bulunmakla birlikte, ne eserleri ve ne de hayatı hakkında bugüne kadar ilmi bir çalışma yapılmamıştır. biz bu boşluğu dikkate alarak, onun bu küçük eserini kısaca hayatıyla birlikte irfan hayatına kazandırmak istedik. bu risale, ali urfi efendi'nin tasavvufi soru ve cevaplarını içeren "risale-i es'ile ve'l-ecvibe" adlı telifinin günümüz türkçesine aktarılmış şeklidir. "tasavvufi sorulara cevaplar" adıyla sadeleştirmeye çalıştığımız risalenin şimdilik bulabildiğimiz tek nüshası vardır. (bkz. milli kütüphane, a/3609.) eserin...

sâlik-i tevhîd olanda gaflet olmaz bir vakit

  sâlik-i tevhîd olanda gaflet olmaz bir vakit allah illâ hû diyende gaflet olmaz bir vakit   cümleyi hak gözlemek ahkâm-ı zikrullahdır zikrile illâ görende gaflet olmaz bir vakit   gelse de her dem havâtır cehl ile vârid değil, geldiğin kandan bilende gaflet olmaz bir vakit   bîr kere bî-dâr olan cân dâima yakzândır gayriyi mahv eyleyende gaflet olmaz bir vakit   zevk-i urfî'dir bu kasdın tecrübeyse bil ki sen vâridi mevrûd görende gaflet olmaz bir vakit     melâmî ali urfî efendi    ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !