× "

arapçanın özellikleri

" arama sonuçları

komedi nedir - komedinin özellikleri

komedi seyirciyi güldürecek bir konuyu işleyen ve oynanmak için yazılmış olan güldürücü piyes demektir. komedi, komik unsurları ortaya çıkarıp sergilemek ilkesine dayanır. gayesi insanların ve toplumun gülünç yönlerini göstererek eğlendirmek ve bir ders vermektir. komedi veya güldürü'nün klasik (komedi tiyatrosu) ve popüler (güldürme amaçlı espri) manası vardır. ...komedi seyirciyi güldürecek bir konuyu işleyen ve oynanmak için yazılmış olan güldürücü piyes demektir. komedi, komik unsurları ortaya çıkarıp sergilemek ilkesine dayanır. gayesi insanların ve toplumun gülünç yönlerini göstererek eğlendirmek ve bir...

müctehid

müctehid   ayet ve hadislere dayanarak hüküm çıkaran islâm bilgini; islâm hukukçusu; alim, fakîh. ictihad, sözlükte güç, takat ve çaba anlamına gelen "cehd" kökünden "iftial" vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. âyet ve hadislerden kıyas ve benzeri yollarla hüküm çıkarma anlamında mecazen kullanılır. ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gücüne sahip olan fakîh zata da "müctehid" denir (zebîdî, tâcû'l-arûs, ıı, 329; şâfiî, er-risale, s. 477, el-ümm, vıı, 275). ictihad, ya şer'î delillerden hüküm çıkarma şeklinde olur, ...

iran ve arap edebiyatının özellikleri

iran edebiyatı islâmlığı kabul ettikten sonra yüzyıllar boyunca edebiyatımıza büyük etkileri olmuş olan ve divan edebiyatımızın başlıca kaynağını meydana getirmiş olan ıran edebiyatı, islâmlığın kabul edilmesinden önce ve islâm medeniyetinin etkisi altında olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır. iran’da islâmlığın kabul edilmesinden önceki devirlere ait dil ve edebiyat hakkında kesin bilgi, hemen yok gibidir, islâmlığın kabul edilmesine kadar geçen devrede yazılan eserler, bir takım faraziyelerden ibarettir. islâmlığın kabul edilmesi ile başlayan ıran edebiyatı, başlıca şu bölümlere ayrılabilir: ı - kahramanlık şiiri devri : (x. yüzyıl) : bu devrin başlıca şairleri, en eski acem şairi sa...

divan edebiyati ve özellikleri

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir. tarihsel gelişme türklerin islam dinini kabul etmeleriy...

müctehid

müctehid ayet ve hadislere dayanarak hüküm çıkaran islâm bilgini; islâm hukukçusu; alim, fakîh.ictihad, sözlükte güç, takat ve çaba anlamına gelen "cehd" kökünden "iftial" vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. âyet ve hadislerden kıyas ve benzeri yollarla hüküm çıkarma anlamında mecazen kullanılır. ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gücüne sahip olan fakîh zata da "müctehid" denir (zebîdî, tâcû'l-arûs, ıı, 329; şâfiî, er-risale, s. 477, el-ümm, vıı, 275). ictihad, ya şer'î delillerden hüküm çıkarma şekl...

müctehid

müctehid ayet ve hadislere dayanarak hüküm çıkaran islâm bilgini; islâm hukukçusu; alim, fakîh.ictihad, sözlükte güç, takat ve çaba anlamına gelen "cehd" kökünden "iftial" vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. âyet ve hadislerden kıyas ve benzeri yollarla hüküm çıkarma anlamında mecazen kullanılır. ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gücüne sahip olan fakîh zata da "müctehid" denir (zebîdî, tâcû'l-arûs, ıı, 329; şâfiî, er-risale, s. 477, el-ümm, vıı, 275). ictihad, ya şer'î delillerden hüküm çıkarma şekl...

divan edebiyatı

divan edebiyatı ve özellikleri türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir. tarihsel gelişme türklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,sar...

divan edebiyatı ve özellikleri, divan edebiyatı genel özellikler

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,konak,medrese ve halk a...

şafi meshebi nedir,kurucusu kimdir? muhammed b. idrÎs eş-şafiÎ k

şafi mezhebi imam şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. şafiî'nin künyesi, ebû abdullah muhammed b. idrîs elkureşî el-hâşimî el-muttalibî b. abbas b. osman b. şâfi' olup h. 150'de gazze'de doğmuştur. hz. peygamber'in dördüncü batından dedesi abdu menâf'ın dokuzuncu göbekten torunudur. imam şafiî'nin doğum yılı ebû hanîfe'nin (ö. 150/767) vefat yılına rastlar. babası idris bir iş için filistin'deki gazze'ye gitmiş ve orada iken vefat etmişti. doğumundan iki yıl sonra annesi onu alıp baba vatanı olan mekke'ye getirdi. küçük yaşta kur'an-ı kerim'i hıfzetti. fasih arapça konuşan huzeyl kabilesi arasında şiir ve edeb öğrendi. sonra mekke müftîsi müslim b. hâlid ez-zenâ'den ders alarak, onun yanında fetva...

kur’an’ın dili ve retoriği-ı

(kur’an’ın anlaşılması ve günümüze taşınması-v)/ali karataş bilindiği üzere kur'an 1400 yıl önce arap yarımadası’nda yaşayan ve arapça konuşan bir topluma onların diliyle inmiştir. (26.şuara/195.) nitekim peygamberler zincirindeki her bir peygamber de görevlendirildiği kavmin dilini konuşmaktaydı.(14.ibrahim/4.) böyle olunca peygamberler geldiği topluma getirdiği mesajları rahatça aktarıp açıklayabildi.    arapça, sami dillerinden biridir. sami dillerden akadça, sümerce, babilce gibi bazıları zamanla yok olurken, süryanice ve ibranice gibi bazıları günümüzde ancak dar bir çerçevede varlığını sürdürmektedir. arapça ise, özellikle kur'anı kerim ve hz.muhammed (sav)'in peygamberliği sayesinde varlığını koruduğu gibi, islam medeniyetinin yükselişi ...

divan edebiyatı ve özellikleri

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,konak,medrese ve halk...

divan edebiyatı ve divan edebiyatının özellikleri

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,konak,medrese ve halk a...

müctehid

ayet ve hadislere dayanarak hüküm çıkaran islâm bilgini; islâm hukukçusu; alim, fakîh.ictihad, sözlükte güç, takat ve çaba anlamına gelen "cehd" kökünden "iftial" vezninde olup, bir şeyi elde etmek için olanca gücünü harcamak demektir. Âyet ve hadislerden kıyas ve benzeri yollarla hüküm çıkarma anlamında mecazen kullanılır. ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gücüne sahip olan fakîh zata da "müctehid" denir (zebîdî, tâcû'l-arûs, ıı, 329; şâfiî, er-risale, s. 477, el-ümm, vıı, 275). ictihad, ya şer'î delillerden hüküm çıkarma şeklinde olur, ya da çıkarılan bu hükümlerin toplum hayatına uygulanmasıyla ilgili bulunur.islâm hukukunda şer'î hükümler kesin delillere yani açık ayet ve hadislere veya icmaa dayanıyorsa ictihada gerek kalmaz. mecelle, bunu "mevrid-i nas'da ictihada mes...

divan edebiyatı ve özellikleri

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,konak,medrese ve halk arasında deği...

divan edebiyatı ve özellikleri

divan edebiyatı ve özellikleri türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !