× "

bülbül hoca söke

" arama sonuçları

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 933. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme’de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinlika)adil bir yapı yok. islamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor.b)-?2)tema evrenseldir3)met...

lise 2 türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları(10.sınıf ) 93. sa

sayfa 93¨¨¨¨¨¨¨b)teması:aile olmanın değeri¨¨¨¨¨¨¨¨2. etkinlik a)adil bir yapı yok,islamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor.2)tema evrenseldir3)metnin yapısını oluşturan ögeler*olay örgüsü*kişiler*zaman*mekan*ve dil anlatım(olay çevresinde oluşan metinlerde dil anlatıma da dikkat edilir)sayfa 93 teki olay örgüsü sırası12-2-4-10-5-7-13-3-9-11-1-6-8karakter çözümleme tablosu(sırasıyla 1,2,3,4,5)……………deli dumbul……..;……..anne baba …………;………. eş1………: deli ,zorba ,çıkarcı;……canları kıymetli,bencil ; fedakar,eşini……………………………………… insanlar………………..;biri2)……..:dinamik…………………..durağan ………………. ;durağan3)……..:allah ın varlığını ve ; metinde zaten pasif karakterler(anne bababirliğini kabul etmemesi …………………………………ve eş)yaptığı köprüden geçendendegeçmeyenden de para almas...

10.sınıf 93 160 sayfaları arası edebiyat kitabı cevapları

sayfa 93 ¨¨¨¨¨¨¨ b)teması: aile olmanın değeri ¨¨¨¨¨¨¨¨ 2. etkinlik a)adil bir yapı yokislamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor 2)tema evrenseldir 3)metnin yapısını oluşturan ögeler *olay örgüsü *kişiler *zaman *mekan *ve dil anlatım(olay çevresinde oluşan metinlerde dil anlatıma da dikkat edilir) sayfa 93 teki olay örgüsü sırası 12-2-4-10-5-7-13-3-9-11-1-6-8 karakter çözümleme tablosu (sırasıyla 12345) ...............**** dumbul........;........anne baba ............;.......... eş 1.........: **** zorba çıkarcı;......canları kıymetlibencil ; fedakareşini ......................

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısım   sayfa 93 3. etkinlik anadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştür deli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur. sayfa 93: b)teması:aile olmanın değeri 2. etkinlik a)adil bir yapı yok. islamiyet inancın...

edebiyat lise 2

sayfa 93 3. etkinlik anadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme’de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştür deli dumbul *ilahi bakış açısıyla yazılmıştır. *hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir. *arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir. *tasvirlere başvurulmuştur. sayfa 93: b)teması:aile olmanın değeri 2. etkinlik a)adil bir yapı yok. islamiyet inancının yoğun bir şek...

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 93 3. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinl...

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 93 3. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinl...

sayfa 80-120 - türk edebiyatı 10. sınıf etkinlikleri ve cevapla

s.80 "vesîletü'n - necât" adlı mevleyi günümüz türkçesi allah ın adını zikr edelim ilk önce her işte vacip olur insanlara her kim her zaman allah adını söylerse her işinin iyi olmasını sağlar(allah) her işşin önü allah adıyla başlarsda herkesin sonu iyi olur her nefeste allah adını de her iş alllah adı ile olur güzelce bir kez allah denirse bütün günahlar dökülür temiz olverir adını söyleyen her muradı olur allah diyen aşk ile gel allah diyelim ağlayarak ah edelim bakarsın rahmet kılar o kerimdir rahimdir .. birdir o birliğine söz yooktur gerçi yanlış söyleyenler doktur kimse yok iken o vardı herkesten güçlü idi.... s.81 benzerlikler her ik...

10 sınıf türk edebiyat 78-156

kaygusuz abdaledebi yönüne baktığımızda tipik bir halk şairidir.dili sadedirhece ölçüsü kullanmıştır.konusu halkın ilgisini çekebilecek güncel konulardırsayfa 78 tablobenzerlıkler;her ikisindedeaşk konusu işlenir.gazelde ilahi ** mecazi aşk konuları,ilahide yalnızca aşk konusu işlenir.her ikisindede dini terimler kullanılır.her ikisininde son bölümünde şairin mahlası wardır.kafiye ** redif kullanılır.farklılıklar;nazım şekli;ilahi halk edebiyatına ait gazel ise divan edebiyatına ait.nazım birimi;ilahi dörtlük gazel beyitölçü;hece ölçüsü gazelde aruz ölçüsüsayfa 79.6a)benzetme= kan suya benzetilmiş.aşık kendini muma benzetiyor.eğretileme=acep şol kafirin imanı yo...

türk edebiyatı 10. sınıf etkinlikleri ve cevapları - sayfa 80-12

s.80"vesîletü'n - necât" adlı mevleyi günümüz türkçesiallah ın adını zikr edelim ilk önceher işte vacip olur insanlaraher kim her zaman allah adını söylerseher işinin iyi olmasını sağlar(allah)her işşin önü allah adıyla başlarsdaherkesin sonu iyi olurher nefeste allah adını deher iş alllah adı ile olurgüzelce bir kez allah denirsebütün günahlar dökülürtemiz olverir adını söyleyenher muradı olur allah diyenaşk ile gel allah diyelimağlayarak ah edelimbakarsın rahmet kılaro kerimdir rahimdir ..birdir o birliğine söz yookturgerçi yanlış söyleyenler dokturkimse yok iken o vardıherkesten güçlü idi.... s.81benzerliklerher ikisinde de hece ölçüs...

edebiyat kitabı sayfa 80-120 cevapları

s.80"vesîletü'n - necât" adlı mevleyi günümüz türkçesiallah ın adını zikr edelim ilk önceher işte vacip olur insanlaraher kim her zaman allah adını söylerseher işinin iyi olmasını sağlar(allah)her işşin önü allah adıyla başlarsdaherkesin sonu iyi olurher nefeste allah adını deher iş alllah adı ile olurgüzelce bir kez allah denirsebütün günahlar dökülürtemiz olverir adını söyleyenher muradı olur allah diyenaşk ile gel allah diyelimağlayarak ah edelimbakarsın rahmet kılaro kerimdir rahimdir ..birdir o birliğine söz yookturgerçi yanlış söyleyenler dokturkimse yok iken o vardıherkesten güçlü idi.... s.81benzerliklerher ikisinde de hece ölçüs...

edebiyat 80-120

s.80"vesîletü'n - necât" adlı mevleyi günümüz türkçesiallah ın adını zikr edelim ilk önceher işte vacip olur insanlaraher kim her zaman allah adını söylerseher işinin iyi olmasını sağlar(allah)her işşin önü allah adıyla başlarsdaherkesin sonu iyi olurher nefeste allah adını deher iş alllah adı ile olurgüzelce bir kez allah denirsebütün günahlar dökülürtemiz olverir adını söyleyenher muradı olur allah diyenaşk ile gel allah diyelimağlayarak ah edelimbakarsın rahmet kılaro kerimdir rahimdir ..birdir o birliğine söz yookturgerçi yanlış söyleyenler dokturkimse yok iken o vardıherkesten güçlü idi.... s.81benzerliklerher ikisinde de hece ölçüs...

edebiyat 10.sınıf kitaptan 80 ile 120 arası sayfalar tüm soru ve

bakın arkadaslar ben yorum gelmedikce nasıl size yardım ediyim peki birde su söylenmişyorum gönderiyoruz niçin yapmıyosun yha bakın arkadaslar ben bagısamda yine anlamıyosunuz yine anlamıyosunuz sakin bi şeilde söylüyorum.sabahcı diilim tüm gün de diil maalesef öglenciyim anlyana:))ve hemen anında yetişemiyorum.o yüzden ödev verildiginde hemen belirtin son güne bırakmayın arastıra arastıra yapıyorum anladınızmı?blogcu arkadasımızdan biri ögrencilere yardım ediyosun cok saol demiş benim için cok güzel bişe yardım ediyorum en cok bu önemli birde galiba edebiyat 10.sınıf bastan 100.sayfaya kdr olan soru etkinlikleri istemiş.ben onları önceden verdim arkadasım şimdide 80 ile 100 sayfaları yaptım ewt işte;s...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !