× "

başkanın görevleri

" arama sonuçları

münazara nedir - münazara başkanın görevleri

  daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye münazara diyoruz. bir başka deyişle toplantılarda sorunlara çözüm aranırken birbirine karşıt görüşler ortaya çıkar. bu konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına münazara denir. münazara, sorunların çeşitli yönleriyle aydınlanması, ortaya çıkarılması için gereklidir. tartışma: konferans, demeç gibi bir konuşma türü değil, bir görüşme (müzakere) ve çözüm ...

başkanın görevleri nelerdir - sunum nasıl yapılır?

  başkanın görevleri nelerdir?   konuşmacıları tanıtmak konuyu ortaya koymak katılımcıların görüşlerini bildirmesine izin vermek konuşmacıları yönetmek konuşmalar sonunda görüşleri toplayıp belli bir sonuca ulaştırır   sunum nasıl yapılır?   insan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz konuşurken,yazarken,bakarken,velhasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla karşı karşıyayız   lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz garsonun dış görünüşü, işteki ustalı¬ğı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir yemekler çok güze...

tüketici konseyi yönetmeliği

tüketici konseyi yönetmeliği birinci bölüm genel hükümler                 amaç                 madde 1- bu yönetmeliğin amacı,   tüketici konseyinin kuruluş ve görevleri ile  toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.                 dayanak                 madde 2- bu yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 31 inc...

reklam kurulu yönetmeliği

reklam kurulu yönetmeliği   birinci bölüm amaç, dayanak ve tanımlar amaç madde 1-  bu yönetmeliğin amacı,   reklam kurulunun kuruluş ve  görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, üyelerin nitelik ve görev sürelerini belirlemektir. dayanak madde 2-  bu yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 31 inci maddesi ve bu kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı kanun ile  değişik 17 nci  ve 29 uncu   maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. tanımlar madde 3- bu yönetmelikte geçen;  a) bakanlık: sanayi ve ticaret bakanlığını, b) bakan: sanayi ve ticaret bakanını, c) genel ...

sosyal etkinlikler ile ilgili görevler

okul müdürünün görevleri : madde 14 — müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir. müdür; a) velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder. b) okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır. c) danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder. d) öğrenci kulübü &c...

sivil savunma uzmanlarının idari statüleri

sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, çalışma usul ve esasları ile eğitimleri hakkında yönetmelik birinci bölüm amaç, kapsam, tanımlar ve dayanak              amaç              madde 1 –(1) bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, denetimleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              kapsam              madde 2– (1) bu y&o...

sivil savunma uzmanlarının idari statüleri

sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, çalışma usul ve esasları ile eğitimleri hakkında yönetmelik birinci bölüm amaç, kapsam, tanımlar ve dayanak              amaç              madde 1 –(1) bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri, denetimleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              kapsam              madde 2– (1) bu yönetmelik kamu ...

diyanette değişim

diyanet işleri başkanlığı'nın yapısı yeniden düzenleniyor. diyanet işleri başkanlığı'nın yapısı yeniden düzenleniyor, başkanlığın statüsü müsteşarlık düzeyine çıkarılıyor. düzenleme sadece bununla sınırlı değil. başkandan vaize kadar birçok personelde değişime gidiliyor. devlet bakanı faruk çelik'in, chp ve mhp gruplarına sunduğu, diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağına göre, diyanet işleri başkanının sınırsız olan görev süresi, 5 yıl ile sınırlanıyor. bir kişi, en fazla 2 kez başkan olarak atanabiliyor, başkanın emeklilik yaşı 65'den 67'ye çıkarılıyor. başkan yardımcısı kadrosu, ...

yönetim kurulu başkanının görevleri

               site yönetim kurulu başkanının görevleri 1. site yönetim kurulunu ayda en az bir defa toplantıya davet eder. toplantıya başkanlık eder. başkan bulunamadığı zaman ikinci başkan vekâlet eder.2. site yönetim kurulunun çoğunlukla toplanmasını sağlar aksi halde alınan    kararlar geçersiz olur.3. site yönetimi kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. oyların    eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.4. site yönetim kurulunun kararlarını kat mülkiyet kanunu’nun 34 ve 36 ıncı    maddesine göre tutulacak bir deftere yazdırır ve toplantıya katılan üyeler &nbs...

tüketici konseyi yönetmeliği

tüketici konseyi yönetmeliği yayımlandığı r. gazete tarihi : 1/8/2003 sayısı : 25186 birinci bölüm genel hükümler  amaç madde 1- bu yönetmeliğin amacı, tüketici konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. dayanak madde 2- bu yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 31 inci maddesi ve bu kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı kanun ile değişik 21 inci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. tanımlar madde 3- bu yönetmelikte geçen; a) bakanlık: sanayi ve ticaret bakanlığını, b) bakan: sanayi ve ticaret bakanını, c) genel müdürlük: tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdü...

öğrenci kurulunun görevleri

başkanın görevleri: 1. öğrenci yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.2. öğrencilerin her türlü dileklerini dinler, bu dileklerin yerine getirilmesinde ve cevaplandırılmasında rehber öğretmenin fikirlerini de alarak ilgililerin dikkatine sunar.başkan yardımcısının görevleri:1. başkanın olmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder.2. bütün çalışmalarda başkanın en büyük yardımcısıdır.3. başkanın vereceği görevleri yerine getirir.öğrenci kurulunun amaçları:öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına yardımcı olmak. etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak. öğrencilerin sorunla...

tartışmada başkanın görevleri nelerdir?

panel başkanın görevleri nelerdir? konuşmacıları tanıtmak konuyu ortaya koymak katılımcıların görüşlerini bildirmesine izin vermek konuşmacıları yönetmek konuşmalar sonunda görüşleri toplayıp belli bir sonuca ulaştırır. tartışmada; karşılıklı saygı ve hoşgörü, nazik, toleranslı, sabırlı olma; konuşma kurallarına, verilen zamana ve sıraya uyma amaca ulaşmada yararlıdır. tartışmada bir konuda edinilmiş peşin hükümlerin, önceden alınmış kesin kararların, bilineni farklı cümlelerle devamlı tekrar etmenin, konu dışına çıkmanın tartışmaya yarar sağlamayacağı açıktır. tartışmayı yöneten bir başkana ihtiyaç vardır. başkanın; konuyu ortaya koyup sınırlaması; konuşmacıların konu dışına çıkmalarını, konuyla i...

belediye başkanın görevleri

belediye başkanının görev ve yetkileri belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) meclise ve encümene başkanlık etmek. e) belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) bel...

panel başkanın görevleri nelerdir?

konuşmacıları tanıtmak konuyu ortaya koymak katılımcıların görüşlerini bildirmesine izin vermek konuşmacıları yönetmek konuşmalar sonunda görüşleri toplayıp belli bir sonuca ulaştırır.  ...

panel başkanın görevleri nelerdir?

konuşmacıları tanıtmak konuyu ortaya koymak katılımcıların görüşlerini bildirmesine izin vermek konuşmacıları yönetmek konuşmalar sonunda görüşleri toplayıp belli bir sonuca ulaştırır.  ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !