× "

bireycilik akımı

" arama sonuçları

türkiye’de üretilen psikoloji bilgisi

      günümüzde insanları toplumlardan bağımsız olarak, kendi başına bir birey olarak düşünmek neredeyse imkânsızdır. bu konuya insanları inceleyen psikoloji bilimi içinden bakacak olursak ana akım psikoloji de kısmen dahil olmak üzere(çünkü bireycilik iddialarının ve tezlerinin hala gücünü korudu yerler var)özellikle eleştirel psikoloji insanın toplumsal bağını reddetmez, hatta eleştirel psikoloji temellerinin bir kısmını bunun üzerine kurar.       peki iki görüş arasında nasıl farklılar vardır? ana akım psikoloji bir özden bahseder ve toplumun bu öze etki ettiğini savunur. insanın doğuştan getirdiği bir özü vardır ve t...

felsefe sözlüğü...2

....devam.....bundan ötürü bilinç, ilk anından beri dil temeli üstünde biçimlenir. engels, konuşmanin ortaya çıkışının, maymun beynini adım adım bilinçlendirerek insan beynine dönüştürdüğüne özellikle dikkatleri çekmiştir. bilinçaltı: (tr. ruhbilim) altbilinç teriminin anlamdaşı... gerçekte bilinç süreçleri olmadıklari halde bilinç süreçleri üstünde etkisi bulunan ruhsal süreçler'i dilegetiren altbilinç ya da bilinçaltı deyimi, diyalektik felsefeyle idealist felsefeler açısından başka anlamlar taşıdığı gibi çeşitli yerli ve yabancı sözlüklerde çeşitli tanımlarla a&c...

burjuva tükenişin felsefesi postmodernizm

içinden geçmekte olduğumuz günlerde yaşanan olaylar göstermiştir ki, postmodern düşünce* bir safsatadan ibarettir. bu, az çok bilimsel düşünme yeteneğine sahip herkes için aşikardır. insanın burun direğini kıracak denli rezil kokular yayan bu zırva yığını, marksizm adına söz söyleme iddiasındaki kimi yazarları ve akımları bu kadar etkisi altına almasaydı onu tarih değirmenine havale etmek yeterli olurdu. marksist olduğunu ileri süren reformcu ya da devrimci çevreler, devrim dalgasının geriye çekildiği ve burjuva gerici sert rüzgarların estiği dönemin etkisiyle bu safkan idealizmden fazlasıyla etkilendiler. burjuva idealizmin en sofist temsilcisi berkeley’i bile şaşırtacak denli bilim ve a...

halkçılık ilkesinin tarihsel kökenleri ve evrimi

atatürk'ün halkçılık ilkesi ve çalışma hayatımuharrem tünay atatürk araştırma merkezi dergisi, sayı 5, cilt: ıı, mart 1986 halkçılık ilkesinin tarihsel kökenlerihalkçılık ilkesi, hiç kuşkusuz, cumhuriyetimizin temel öğelerinden biridir ve atatürk dönemindeki hâlâ tartışma konusu olan belirli gelişmeleri anlamamıza yardımcı olacak en önemli etkendir. atatürk’ün ve onun yakın çevresinin, çok partili demokrasiden ekonomik kalkınmaya, siyasî rejim sorunundan çalışma hayatına kadar birçok soruna, bu halkçılık felsefesi çerçevesinde baktıkları bugün artık açıkça bilinmektedir. ancak, her şeyden önce ha...

cumhuriyet döneminde türk şiirinin özellikleri nelerdir?

çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemimodern ve modernizm, batı’daki rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri sonrasında öne çıkan felsefe ve sanat terimleridir. günlük dilde de çok sık kullanılan modern kavramı ile, genelde sanatta, özelde edebiyatta kullanılanlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. bu ayrılığı ortaya koyabilmek için, öncelikle modern kavramına bakmak gerekir. türkçe sözlük (tdk, 1998)’te “modern” sözcüğünün ifade ettiği kavram karşılığında “çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş” açıklaması yer almaktadır. dictionnaire larousse (1993: 1688)’ta aynı kavram; &ldquo...

(yolun başındakiler için) genel çizgileriyle modern türk şiirind

genel çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemihulusi geçgel türk şiirinin cumhuriyet dönemindeki modernleşme süreci genel çizgileriyle irdelenmiştir.  genel çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemi modern ve modernizm, batı’daki rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri sonrasında öne çıkan felsefe ve sanat terimleridir. günlük dilde de çok sık kullanılan modern kavramı ile, genelde sanatta, özelde edebiyatta kullanılanlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. bu ayrılığı ortaya koyabilmek için, öncelikle modern kavramına bakmak gerekir. türkçe sözlük (tdk, 1998)’te “modern” sözcü...

yenilikçi birey, zinde toplum - john w. gardner

yenilikçi birey, zinde toplum   yazarın : john w. gardneryayınevi : ilgibaskı : istanbul / 1990 / 155 shf.ısbn : 975-399-037-5bilim grubu : yönetimtürü  : tercümehitap ettiği okuyucu kitlesi: özel ilgi kitabın artıları:insanlar hep sonsuzluğa talip olmuşlardır. ama her yükselişin bir çöküşü vardır. eserde toplumun daha zinde nasıl olacağı anlatılıyor. genel değerlendirme:toplumun direği olan insanı ele alıp değerlendiren ve insanla toplum arasındaki, paralelliği ortaya koyan bir eser. toplumun dinamik olması insanın dinamik olmasından geçiyor. toplumu çöküşten kurtarmanın şartı, bireylerin günün değişen şartlarına uyum sağlamasıdır. kitabın odak noktası insan...çünkü, insan hem bir sosyal varlık hem de toplumun direği...bugün değişim dalgalarıyl...

romantizm ( çoşumculuk ) akımı ve özellikleri

istek,öneri ve şikayetleriniz romantizm ( çoşumculuk ) 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. victor hugo’nun “hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. 1789’da fransız ihtilali’yle birlikte derebeylik ve aristokrasi çökmüş; yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. buna bağlı olarak romantizm, yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuştur. avrupa’da o zamana kadar süregelen latin ve yunan hayranlğı yerini shakespeare, goethe ve schiller hayranlığına bırakmıştır. klasik öğretinin bütün kuralları yıkılmış, latin ve yunan edebiyatları yerine hristiyanlık mucizeleri, milli efsanler işlenmiş; k...

insan hakları açısından toplumsal sorunlara bir bakış

insan hakları evrensel bildirisi. giriş insan bir canlı türü olarak, yüzyılların birikimini bütünsel yapısında taşıyan ilkelliğinden arınmış bilinçli tek canlı örneği. öyle ki insanoğlu tarihin karanlık dönemlerinden beri toplumsal nesnel gerçek karşısında biçimlenip durmuş, üretmiş, tüketime konu olmuş, her dönem anamalcıların despotik güçleriyle çatışmış, bu yüzden hep yalnız kalmış, toplumsal gerçek karşısında ihaneti görmüş, bazen yenilip bir köşeye çekilmiştir. yer yer edindiği bilgisiyle korkularının yönünü değiştirmiş, beklentilerini biçimlemiş, umutlarına yeni yarınlar inşa etmiştir. böylelikle nesnel düşünüşün önünü de açmış, tarihe ve uygarlığa yön vermeyi başarmıştır. gün gelmiş filozof marks’ın, “…ortam ve koşullar, insanları yaptığı kadar, insanlarda ortam ...

yenilikçi birey, zinde toplum

yenilikçi birey, zinde toplum yazarın : john w. gardner yayınevi : ilgi baskı : istanbul / 1990 / 155 sayfa -------------------------------------------------------------------------- “toplumumuz ve toplumdaki her şey kokuşmuş”. bütün bu değişiklikler karşısında insanlar yalnızca hareketsiz gözlemciler olmayıp aynı zamanda değişikliklerin üretiminde yardımcı öğelerdir. bu kokuşmuşluk değil, dinamizmdir. toplumlarda gelişmenin ve gerilemenin öğelerini anlamaya başlıyoruz. fakat toplumsal yenilenme tümüyle bireylere bağlıdır ve bireylerin günümüzde çeşitli sorunları vardır. toplum yenilenmeyi başarmak isterse, kabiliyetli insanlar için uygun bir atmosfer oluşturmalıdır. aynı zamanda toplum yenilenme yeteneğine sahip insanları yetiştirmek zorundadır. genç kalmanın ...

edebiyat akımları

edebiyat akımları giriş: belirli bir yaygınlık ve etkinlik kazanan düşün ve sanat akımlarını elle tutulur, gözle görülür bir tarihsel çerçeve içerisine almak, kesin kurallarla tanımlamak, zorlayıcı ve hatalı olur.antik yunan'dan günümüze dek bütün düşün ve sanat akımları, değişik yüzyıllarda ve değişik koşullarda yapıtlar çoğaldıkça, ayrıntılarda ki ayrılıklara ve değişik yorumlara karşın genelde benzerlikler gösterdiğinden, bu akımlar için kesin tarihler koymak edebiyat tarihi anlayışını basite indirgemek olur. birbirine kaynak olan, önceki kaynaklarla belini doğrultup daha kişilikli ve daha etkin olarak karşımıza çıkan, doğal bir yasa gibi gelişimsel bir süreç izleyen yazar çizer dünyasını sınırlara, kalıplara sokmak olur.bu akımları, kesin çizgilerle birbirinden ayırmak, belli bir t...

din sosyolojisi

din sosyolojisiwinston davısçevirenyrd. doç. dr. ali coşkun din ve toplum arasındaki ilişkilerin sistematik ve objektif olarak incelenişi, sociologie kelimesini ilk defa kullanan auguste comte’dan (1798-1857) çok önceleri mevcuttu. xenophanes (m.ö.560-478) habeşistanlı tanrıların siyah ve küçük burunlu, trakyalı olanların ise hafif mavi gözlerle birlikte kızıl saçlı olduklarına dikkat çekerken zaten din sosyolojisi disipliniyle yüzeysel bir şekilde de olsa ilgilenmiş oluyordu. benzer bir şekilde, müslüman felsefeci ibn haldun (1332-1406) mukaddime ya da kitabu’l-iber’e (dünya tarihi) girişte, kuzey afrika krallıklarının yükseliş ve düşüşlerinde dinin rolünü incelerken sosyal dayanışma (asabiyye) kavramıyla yakından ilgilenmişti. modern zamanlarda, klasiklerle ilgilenenle...

din sosyolojisi

din sosyolojisi winston davısçevirenyrd. doç. dr. ali coşkun     din ve toplum arasındaki ilişkilerin sistematik ve objektif olarak incelenişi, sociologie kelimesini ilk defa kullanan auguste comte’dan (1798-1857) çok önceleri mevcuttu. xenophanes (m.ö.560-478) habeşistanlı tanrıların siyah ve küçük burunlu, trakyalı olanların ise hafif mavi gözlerle birlikte kızıl saçlı olduklarına dikkat çekerken zaten din sosyolojisi disipliniyle yüzeysel bir şekilde de olsa ilgilenmiş oluyordu. benzer bir şekilde, müslüman felsefeci ibn haldun (1332-1406) mukaddime ya da kitabu’l-iber’e (dünya tarihi) girişte, kuzey afrika krallıklarının yükseliş ve düşüşlerinde dinin rolünü incelerken sosyal dayanışma (asabiyye) kavramıyla yakından ilgilenmişti. modern zamanlarda...

din sosyolojisi

din sosyolojisi winston davısçevirenyrd. doç. dr. ali coşkun     din ve toplum arasındaki ilişkilerin sistematik ve objektif olarak incelenişi, sociologie kelimesini ilk defa kullanan auguste comte’dan (1798-1857) çok önceleri mevcuttu. xenophanes (m.ö.560-478) habeşistanlı tanrıların siyah ve küçük burunlu, trakyalı olanların ise hafif mavi gözlerle birlikte kızıl saçlı olduklarına dikkat çekerken zaten din sosyolojisi disipliniyle yüzeysel bir şekilde de olsa ilgilenmiş oluyordu. benzer bir şekilde, müslüman felsefeci ibn haldun (1332-1406) mukaddime ya da kitabu’l-iber’e (dünya tarihi) girişte, kuzey afrika krallıklarının yükseliş ve düşüşlerinde dinin rolünü incelerken sosyal dayanışma (asabiyye) kavramıyla yakından ilgilenmişti. modern zamanlarda...

genel çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemi

modern ve modernizm, batı’daki rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri sonrasında öne çıkan felsefe ve sanat terimleridir. günlük dilde de çok sık kullanılan modern kavramı ile, genelde sanatta, özelde edebiyatta kullanılanlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. bu ayrılığı ortaya koyabilmek için, öncelikle modern kavramına bakmak gerekir. türkçe sözlük (tdk, 1998)’te “modern” sözcüğünün ifade ettiği kavram karşılığında “çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş” açıklaması yer almaktadır. dictionnaire larousse (1993: 1688)’ta aynı kavram; “modern bilim” deyişinde şimdiki zamana veya göreceli olarak yakın bir döneme ait veya uygun olan; “modern yöntemler” ya da “modern araçlar” deyişinde en son ilerlemelerden ya...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !