× "

cezmi romanı olay örgüsü

" arama sonuçları

anlatmaya bağlı edebÎ metinler

1. metin ve zihniyet:      bir edebî metnin oluşturulduğu dönemin dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, askerî, kültürel vb. hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyetdenir.      her edebî ürünler gibi anlatmaya bağlı edebî metinler de yazıldıkları dönemin dil ve kültürü kullanılarak yazılır. bu nedenle yazıldıkları dönemin sanat zevkini, zihniyetini yansıtır ve döneme tanıklık eder.     2. yapı (olay örgüsü, kişiler, yer, zaman):      bütünün bir araya getirilmesinde uyulan sisteme yapı denir. edebî metinler de belli bir sisteme, yapıya göre oluştur...

11.sınıf edebiyat sayfa 18-24 cevapları

  1.tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu 18-24 sayfalar hazırlık soruları soru1: tanzim etme ve kökten değiştirme arasındaki farklılıklar nelerdir? düzeltme, düzenleme, düzen verme…anlamlarına gelen tanzim etme var olanın gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesidir.kökten değişim ise yüzeyde değil derinlemesine yapılan değişimdir.örneğin eski bir konağı restore edip ihtiyaca uygun şekilde eklentiler yapmak tanzim etmek, konağı yıkıp yerine yepyeni bir bina yapmak kökten bir değişimdir. soru 2: her aydın içinde yetiştiği toplumu aydınlatmak, ufkunu açmak, yeni fikirlere hazırlamak konusunda topluma karşı borçludur. bir milletin aydınlarıkendi şahsi çıkarlarının peşine d...

lise 11. sınıf türk edebiyatı kitabı cevaplar,11.sınıf edebiyat

3 etkinlik klasisizm:- akıl sağduyu gerçek tabiat temeline dayanır. - ferdi değil evrenseldir - eski yunan ve latin sanatkarlarını eserlerini örnek alır - kuralcıdır, kurallara bağlıdır - zevk vererek eğitmeyi amaçlar yüce değerlere ulaştırmak erdemli ahlaklı olmak - eserlerde bütünlük ve mükemmellik aranır - milli bir dil kullanılır. bu dil seçkin kişilerin kullandığı dildir. - konudan çok konunun işlenişine önem verilir. - yalnız seçkin olgun kişiler ele alınır. - insan dışındaki her şey ihmal edilmiştir. romantizm:- romantizm hürriyetçidir, kural tanımaz, her türlü doğm...

12.sınıf dil ve anlatım roman ünitesi- etkinlikler-ölçme değerle

roman   olmuş veya olabilecek bazı olayların kişi, yer, zaman ve mekan çerçevesi içinde anlatıldığı men­sur eserlere roman denir. roman anlatmaya dayalı bir edebiyat türüdür. esas olarak kurgusu anlatıla­cak bir hikâye ile bunu an latan bir anlatıcıya dayanmaktadır. bu bakımdan romancı dilin sağladığı imkânlardan en geniş ölçüde yararlanır. esasen romanı edebi kılan yönde romancının dili kullanma yeteneğinde saklıdır. roman sanatında asıl hedef, insan gerçeğini anlatmaktır. bunun dışındaki diğer unsurlar, insan hayatını anlatmak için kullanılan vasıtalardan ibarettir.   romanın unsurları   1. konu roman, hayatı veya hayatın ana olaylarını hikaye eden ede...

11.sınıf türk edebiyatı cevapları

edebiyat sayfa 12 4. etkinliktanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın "gülhane hattı humayunu" adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladısayfa 133.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir.sayfa 151. metin1.on dokuzuncu asır şiirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaçağa özgü dünya görüşünü yansıtmaktadır.diğer beyitlerde ise şair,modern dünyada...

11. sınıf türk dili ve edebiyatı cevapları, lise 3 edebiyat kita

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiyatı sorularının cevapları, 11. sınıf kitabı etkinlik cevapları   edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “gülhane hattı humayunu” adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.o...

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiya

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 3 türk dili ve edebiyatı sorularının cevapları, 11. sınıf kitabı etkinlik cevapları   edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “gülhane hattı humayunu” adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.on do...

11 sınıf edebiyat kitabı cevapları (jackalpage)

sayfa 19ölçme değerlendirme1. d, d, y 2.abdülmecit= tanzimat fermanıll.mahmut=yeniçeri ocağının kaldırılmasıbaron de tott= hendesehane3. cevap : e şıkkısayfa 201.ünite ölçme ve değerlendirme1.cevap: e2......sosyal,siyasi ve tarihi.......3.burada soru hatalı çünkü edebi eser seçeneklerde verilenlerin tamamıyla ilişkili.4.temel sebep,bilim ve teknik sayesinde modernleşen batı ordularının osmanlı ordularından üstün hale gelmesidir.sayfa 23 1.etkinlik***askeri alanda nizam-ı cedid ordusu oluşturuldu. lll. selim tahttan indirildi.nizam-ı cedid ordusu dağıtıldı ve yenilgiyi destekleyen devlet adamları ve kişiler cezalandırıldı.2.etkinlik***devlet yöneticileri tarafından istenmiştir.3.etkinlik***ilk türkçe...

11.sınıf edebiyat kitabının çözümleri

edebtanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın "gülhane hattı humayunu" adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 133.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir.4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir.sayfa 151. metin1.on dokuzuncu asır şiirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaçağa özg...

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı

osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özell...

roman-hikaye-deneme-şiir-(yazın türleri...)

roman-hikaye-deneme-şiir-(yazın türleri...) hazırlayan(turan ergün) roman:olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilkörneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asılniteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır.çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşkromanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimleralır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneğişemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batıromanı ölçüsünde en başarılı romanı halit...

bütün testler

bütün testler

servet-i fünün ve fecr-i ati edebiyatı(testler - sorular) (yanıtlar, soruların bitimindedir...) 1. aşağıdakilerden hangisi servet-i fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?a) bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.b) daha çok bireysel konular işlenmiştir.c) beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.d) süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.e) batı-dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.         2. ı. arapça ve farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.ıı. romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.ııı. bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.ıv. romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla istanbul-dan...

hikaye ödevi isteyen arkadaş 5. bölümden itibaren yazabilirsin.

  bir düzyazı türü olan roman insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. insanın yaşadığı serüvenler, iç dünyasını gerçekliği; insan-insan, insan-mekan, insan-doğa ilişkileri yaşadığı ortamın özellikleri toplumsal olay ya da olgular ekseninde belli insanlık durumları öne çıkaran edebi türdür. hikaye ise romana göre daha kısa olmakla birlikte, ilgi çekici birtakım olayları anlatan edebi türdür.hikayede olay kısa olduğu için kahramanlar daha az, yazılması daha zordur. romanda zaman hikayeye göre daha uzundur bu yüzden daha detaylı bir anlatım vardır. edebiyatımızda hikaye ve romanın gelişmesi birbirine paralellik gösterir. tanzimat edebiyatı ile bu türler edebiyatımızda görülmeye başlamıştır. zaten bu türleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru değildir. roman ve hikaye e...

batı etkisindeki türk edebiyetı

osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özellikle 1860'tan sonra artık geri dönülmez bir yol açılmıştır. sonuçta belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir e...

batı etkisindeki türk edebiyatı

batı etkisindeki türk edebiyatı   osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır.değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özellikle 1860'tan sonra artık geri dönülmez bir yol açılmıştır. sonuçta belli dönemler h...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !