× "

do does nerede kullanılır

" arama sonuçları

yazı

sımple present tense kullanım alanları 1)tekrarlanan olaylar: bir eylemin tekrarlandığını yada olağan bir şey olduğunu ifade ederken kullanılır:bu eylem bir alışkanlık,bir hobi yada gündelik bir iş oluş yada planlı bir iş olabilir.bir kimsenin yapmadığı yada unuttuğu bir eylemi de içerebilir. örnekler : ı visit my grandparents every week. her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim. jack and me don’t make any noise in the classroom. jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız. the bus goes at half past two p.m. otobüs iki buçukta kalkacak. mary smokes four packets of cigarettes a day.that is unhealthy. mary günde dört paket sigara içer. our nextdoor neighbours ...

the sımple present tense (geniş zaman) konu anlatımı

the sımple present tense (geniş zaman) türkçe'de geniş zaman olarak karşılığını bulan bu zaman çok yaygın olarak kullanı­lır. kullanıma göre geçmişe ve geleceğe ait anlamlar yüklenebilir. kullanıldığı yer­lere geçmeden önce yapısını inceleyelim.   yapı  (+) olumlu cümle yapısı: olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar haline 3. tekil şahıs için -s/-es/-ies eklenerek, diğerlerinde sadece mastar şekliyle (fiil1) kullanılarak yapılır.   özne + fiil1 [+ -s/-es/ies] + fiile uygun kelime(ler).   - they speak english fluently. - she gets up late in the mornings. - my son goes to school by bus on weekdays. - he studies english...

simple present tense

kullanım alanları 1)tekrarlanan olaylar: bir eylemin tekrarlandığını yada olağan bir şey olduğunu ifade ederken kullanılır:bu eylem bir alışkanlık,bir hobi yada gündelik bir iş oluş yada planlı bir iş olabilir.bir kimsenin yapmadığı yada unuttuğu bir eylemi de içerebilir. örnekler : ı visit my grandparents every week. her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim. jack and me don’t make any noise in the classroom. jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız. the bus goes at half past two p.m. otobüs iki buçukta kalkacak. mary smokes four packets of cigarettes a day.that is unhealthy. mary günde dört paket sigara içer. our nextdoor neighbours drive for fishing at the ...

ingilizce ders notları -----1-----

ünite: 1 what ıs your name a)what is your name? isminiz nedir? b)ıs your name ali? isminiz ali midir? c)are you ali? siz ali misiniz? not: is veya are ile başlayan soruların cevabı kesinlikle yes veya no ile başlar. d)telefonda konuşma kuralları 1. rakamlar tek tek söylenir. 2. aynı rakam yan yana kullanıldıysa rakamın başına double konur. 3. telefonu açan kişi ile ilk önce hello der. 4. telefona cevap veren kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsak; who ıs that, please? yada who ıs ıt, please? sorusu kullanılır. 5. who ıs that, plesae? sorusuna cevap verilirken; this is.. ile başlanır. 6. telefona cevap veren kişinin aradığımız kişi olup olmadığını öğrenmek istiyorsak; ıs that ayşe? şeklinde soru sorarız. 7. aradığımız n...

sımple present tense (geniş zaman) (2)

sımple present tense (geniş zaman) (2) (ingilizce dersi ile ilgili konu anlatımlar)   1. genel olarak simple present tense   ı-------------------ı-------------------ı      (zamanların hepsini içine alır) past                  present            future   örnekler: visit my grandparents every week. her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.   jack and me don’t make any noise in the classroom. jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız.   the bus goes at half past two p.m. otobüs iki bu&c...

ingilizce açıklamalı özet

açık öğretim fakültesi ingilizce dersi ile ilgili olarak ünite ünite ingilizce kalıplarının türkçe açıklamalı, ders geçmek için hazırlanmış çok güzel ingilizce ders notları   ünite: 1 what’s your name a)what is your name? isminiz nedir? b)ıs your name ali? isminiz ali midir? c)are you ali? siz ali misiniz? not: “is” veya “are” ile başlayan soruların cevabı kesinlikle “yes” veya “no” ile başlar. d)telefonda konuşma kuralları 1. rakamlar tek tek söylenir. 2. aynı rakam yan yana kullanıldıysa rakamın başına “double” konur. 3. telefonu açan kişi ile ilk önce “hello” der. 4. telefona cevap ...

açıköğretim fakültesi 3 ingilizce ders notları tüm üniteler,what

1.ünite what's your name ( isminiz nedir ? ) am, is, are şimdiki zaman : konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar do, does geniş zaman : her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar will gelecek zaman : gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar have, has yakın geçmiş zaman : kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam eden eylemler, durumlar did di'li geçmiş zaman : geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir. shall e - cek, a - cak özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cü...

sımple present tense

 örnekler :ı visit my grandparents every week.her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.jack and me don’t make any noise in the classroom.jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız.the bus goes at half past two p.m.otobüs iki buçukta kalkacak.mary smokes four packets of cigarettes a day.that is unhealthy.mary günde dört paket sigara içer.our nextdoor neighbours drive for fishing at the weekend.yan komşularımız hafta sonu balığa gider.2)gerçekler ve genellemelerbu zaman ayrıca bir konuşmacının birşeyin daha önceden doğru ve gerçek olduğunu,konuşma esnasındada aynı durumun geçerli olduğunu ,ileriki vakitlerde de bu gerçekliğin onun için sabit kalacağını ifade ederken ve insa...

sımple present tense

 örnekler :ı visit my grandparents every week.her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.jack and me don’t make any noise in the classroom.jack ve ben sınıfta hiç gürültü yapmayız.the bus goes at half past two p.m.otobüs iki buçukta kalkacak.mary smokes four packets of cigarettes a day.that is unhealthy.mary günde dört paket sigara içer.our nextdoor neighbours drive for fishing at the weekend.yan komşularımız hafta sonu balığa gider.2)gerçekler ve genellemelerbu zaman ayrıca bir konuşmacının birşeyin daha önceden doğru ve gerçek olduğunu,konuşma esnasındada aynı durumun geçerli olduğunu ,ileriki vakitlerde de bu gerçekliğin onun için sabit kalacağını ifade ederken ve insa...

ingilizce zamanlar, ingilizce tenses, ingilizce tenseler, geniş

dilbilgisine ve cümle yapısına başlarken, bunu hiç ingilizce bilmiyenleri göz önüne alarak, ilk adımdan itibaren anlatmaya karar verdik. ingilizce’de temel cümle yapısı “özne” ile başladığı için önce şahıs zamirleriyle başlamak istiyoruz. bunlar aşağıda sıralanmışlardır: ı        (ben)you         (sen)he          (o - erkekler için)she         (o - kadinlar için)ıt        (o - hayvanlar ve cansizlar için)we           (biz)you        (siz)they         (o...

ıntermedıate englısh

ıntermedıate englısh ıntermediate --test yourself---1. when gregory arrived at the disco, hania ..... .already lefthas already lefthad already left2. ıf ı ..... on holiday to poland, ı wouldn't have met donata.didn't gohaven't gonehadn't gone3. by the time you get this letter ı .... .will have leftam going to leavewould leave4. a: what are you doing tonight? b: ı'm not sure, ı .... to the cinema.will gowould gomight go5. simon forgot .... the lights before he left.turn offturning offto turn off6. ıt's no use .... to him. he doesn't listen.to speakspokespeaking7. karla was offered the job .... having poor qualifications.despitealthougheven though8. the offer was too good for david to turn .... .offdownaway9. eric's father ordered him .... out late again.not to staynot staynot staying10. ıf ...

begınner englısh

begınner englısh part one: beginner(biraz ingilizce bilginiz varsa kendinizi test ederk kursa başlamanız tavsiye olunur...)choose the correct answer to go in the gap. my boyfriend .... to the cafe every night.gogoesgoed 1. simon .... very tall.isarehas2. she .... like football very much.don'tdoesn'thasn't3. how .... does one lesson cost?manymuchis4. there .... a big supermarket next to my house.isarehave5. ı .... agree with you.doesn'thaven'tdon't6. neil can't .... tennis. he's broken his arm.to playplayingplay7. .... some more tea?would you likedo you likeyou'd likebaşlarken önce wh questıons hakkında bilgi vermek yerinde olacaktırwh questıons:what:newhen:ne zaman how:nasılwhich:hangi who:kimwhere:nerede?why:niçin?whose:kimin?what ıs your name? to be:1)am(em)2)is3)aremy name i...

açıköğretim fakültesi 3 ingilizce ders notları tüm üniteler,wha

1.ünite what's your name ( isminiz nedir ? ) am, is, are şimdiki zaman : konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar do, does geniş zaman : her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar will gelecek zaman : gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar have, has yakın geçmiş zaman : kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam eden eylemler, durumlar did di'li geçmiş zaman : geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir. shall e - cek, a - cak özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cü...

ingilizce öğrenmek isteyenlere (sıfırdan anlatım)

ingilizce öğrenmek isteyenlere (sıfırdan anlatım) bedava ders 1yapısına başlarken, bunu hiç ingilizce bilmiyenleri göz önüne alarak, ilk adımdan itibaren anlatmaya karar verdik.ingilizce’de temel cümle yapısı “dilbilgisine ve cümle özne” ile başladığı için önce şahıs zamirleriyle başlamak istiyoruz. bunlar aşağıda sıralanmışlardır: ı    (ay)    (ben)       you     (yu)     (sen)       he      (hi)    (o - erkekler için)       she     (şi)    (o - kadinlar için)       ıt ...

basit cümle-1

basit cümle-1ingilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamına gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir. ıs her cümlede aynı kaldığı halde türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur,       -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.yakın şeyleri işaret ederken «bu» anlamında «this», uzak şeyleri işaret ederken «şu» anlamında «that» kullanılır.this, that    is    a veya an    isimveya it            this     is    a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !