× "

eşari mezhebi

" arama sonuçları

eş'ari mezhebi

es'ari mezhebi ebu'l-hasen el-eş'ârî'nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. çoğulu "eşâ'ira" gelir. eş'ariyye ismi, her ne kadar, ehl-i sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa da, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle genel anlamda mâtûridîyye'yi de içine alarak, ehl-i sünnet'in genel ismi olarak anlaşılmaktaydı. zira, o yıllarda akaidin önemli meselelerinden birini teşkil eden allah'ın sıfatları meselesinde birbirine zıt iki görüş ileri sürülüyordu. bunlar, sıfatları kabul eden selefiyye gör&...

kur’an dini nasıl yol oldu

kur’an dini nasıl yol oldu hicri 13 rebiülevvel 11, miladi 08 haziran 632 tarihinde kur’an’ı ve islâm devletini emanet bırakarak vefateden hz. resulullah’tan 29,5 sene sonra, muaviye islâm devleti yok ederek saltanat egemenliğini devlet yaptı. bir şeyi bozmak için ya içine bir şey katılır ya da içinden eksiltme yapılır. kur’an’ı bozamayan saltanat egemenleri kur’an’ın içindeki kelimelerin anlamlarına ilâve anlamlar kattılar. kur’an dışında itikat ekolleri icat ettiler. kur’an’a eş değer sahih kitaplar yazdılar. tek din olan kur’an dinini mezhep ekolleri ile beş dine böldüler. bunlar da yetmezmiş gibi onlarca tarikat, tasavvuf icat ederek mezhepleri de ...

eş'ari

ehl-i sünnetin îtikattaki iki imâmından biri. ismi, ali bin ismâil’dir. künyesi ebü’l-hasan olup, eş’arî nisbesiyle meşhur olmuştur. soyu, eshâb-ı kirâmdan ebû mûsâ el-eş’arî’ye (radıyallahü anh) dayanmaktadır. 941 (h.330)de vefât etti. küçük yaştan îtibâren ilim tahsiline yönelen ebü’l-hasan-ı eş’arî; tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini zamânının meşhur âlimlerinden olan zekeriyyâ bin yahyâ es-sâcî, ebû halîfe el-cümeyhî, sehl bin serh, muhammed bin yâkûb el-mukrî, abdurrahmân bin halef ed-dâbî’den öğrendi. eb&...

ebu'l hasan eş'ari (874 - 935m.)

ebu'l hasan eş'ari (874 - 935m.)   evliyalar ansiklopedisi   ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. ismi ali bin ismâil, künyesi ebü'l-hasan'dır. eshâb-ı kirâmdan ebû mûsâ el-eş'arî'nin neslinden geldiği için eş'arî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 874 (h.260) veya 879 (h.266) senesinde basra'da doğdu. 935 (h.324) veya 941 (h.330) senesinde bağdât'ta vefât etti. kabri bağdât'ta olup, basra kapısı ile kerh arasındaki kabristandadır.   imâm-ı eş'arî diye de bilinen ebü'l-hasan-ı eş'arî hazretleri küçük yaştan...

maturidi ve eşari nedir? arasındaki farklar nelerdir?

bu ayki yazımızda mezhebin lüzumu ile birlikte itikat da ehli–sünnet ve–l'cemaat yolunun hak olan iki mezhebi maturidi ve eşari mezheplerini inceleyeceğiz. öncelikli olarak mezhep kelimesi lügat da gidilen yol manasına geldiğini ifade edelim. * * * kur'an da belirtilen hükümler eğer açık ise aynen alınıp tatbik sahasına geçirilmiştir. biz bu hususta öncelikle sahabe, sonrasında ise tabiin ve tebe–i tabiin diye adlandırılan tabiinin sohbetinde bulunmuş olanlar olmak üzere geçmiş ulemaya çok şey borçluyuz. başta imam'ı azam olmak üzere hükümleri tasnif eylemişler, kitaplaştırmışlar, çözmüşler ve kolaylaştırmışlar. beyanı icap eden hük&uu...

eşari mezhebi nedir? eşari mezhebi tarihi

prof. dr. abdurrahim güzel ebu'l-hasen el-eş'ârî'nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. çoğulu "eşâ'ira" gelir. eş'ariyye ismi, her ne kadar, ehl-i sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa da, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle genel anlamda mâtûridîyye'yi de içine alarak, ehl-i sünnet'in genel ismi olarak anlaşılmaktaydı. zira, o yıllarda akaidin önemli meselelerinden birini teşkil eden allah'ın sıfatları meselesinde birbirine zıt iki görüş ileri sürülüyordu. bunlar, sıfatları kabul eden...

şafii mezhebi

şafii mezhebi     islam     islam hukuku   kavramları[göster] fıkıh • şeriat • re'y içtihad • fetva   efâl-i mükellefin: farz • vâcip • sünnet mendub • mübah (helâl) mekruh • müfsid • harâm ...

ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan

sual: yazılarınızda hep ehl-i sünnet itikadının öneminden bahsediyorsunuz. bu itikadı ortaya koyan kimdir?cevapehl-i sünnet itikadını ortaya koyan resulullah efendimizdir. iman bilgilerini eshab-ı kiram bu kaynaktan aldılar. tâbiin-i izam da bu bilgilerini, eshab-ı kiramdan öğrendiler. daha sonra gelenler, bunlardan öğrendiler. böylece, ehl-i sünnet bilgileri bizlere nakil ve tevatür yoluyla geldi. bu bilgiler akıl ile bulunamaz. akıl bunları değiştiremez. akıl, bunları anlamaya yardımcı olur. yani, bunları anlamak, doğruluklarını, kıymetlerini kavramak için akıl lazımdır. hadis âlimlerinin hepsi, ehl-i sünnet itikadında idiler. amelde dört mezhebin imamları da bu mezhepte idi. imam-ı matüridi ve imam-ı eşari de ehl-...

eş´ari mezhebi

 eş´ari  mezhebi ebu'l-hasen el-eş'ârî'nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. çoğulu "eşâ'ira" gelir.eş'ariyye ismi, her ne kadar, ehl-i sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa da, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle genel anlamda mâtûridîyye'yi de içine alarak, ehl-i sünnet'in genel ismi olarak anlaşılmaktaydı. zira, o yıllarda akaidin önemli meselelerinden birini teşkil eden allah'ın sıfatları meselesinde birbirine zıt iki görüş ileri sürülüyordu. bunlar, sıfatları kabul eden selefiyye görüşü ile onların bir kısmını kab...

imam-ı eşari

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.php   imam-ı eşari ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. ismi, ali bin ismail’dir. künyesi, ebu'l-hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da bağdat'ta vefat etti. basra kapısı ile kerh arasındaki kabristana defnedildi. soyu, eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: ali bin ismail bin ishak bin sâlim bin ismail bin abdullah bin musa bin bilal bin ebi bürde bin ebu müsel-eşari'dir.imam-ı eşari, üvey babası ile mutezile kelamcılarından olan ebu ali cübbai'nin talebesi olduğundan, bu bozuk yol üzerine yetiştirilmişti. 40 yaşına kadar mutezile fırkasında bulundu. bu fırkanın meşhurlarından oldu. 40 yaşınd...

şafii mezhebi

şafii mezhebivikipedi, özgür ansiklopedigit ve: kullan, araislamislam hukukukavramları[ göster ]fıkıh • şeriat • re'yiçtihad • fetvaefâl-i mükellefin:farz • vacip • sünnetmendub • mübah (helâl)mekruh • müfsid • harâmhukuk kaynakları[ göster ]aslî deliller:kur'an • sünneticma • kıyasfer'î deliller:mesâlih-i mürsele • istihsânistishâb • zerâyi'örf-âdet-teâmülsahâbî kavligeçmiş şeriatlarfıkıh mezhepleri[ göster ]sünnilik'te 4 mezhephanefi • şafiimaliki • hanbelidiğer fıkıh mezheplerizeydiyye • caferiyyezahiriyyesiyasi mezhepler[ göster ]sünnilik &bul...

maturidi:itikadi mezhepler

araştırmahasan basri   itikadi mezheplerimizmaturidi ve eşari saygıdeğer beyan okurları inşallah bundan sonra her ay mezhepler ve inançlar hususunda merak edilen konularla beraber olacağız. bir zaman sonra islam dışı akımlardan incil'in tahrifinden günümüz tevrat'ından hazreti isa'nın havarilerinden, yahudilerin hıristiyanlık üzerindeki etkisinden ve birbirleri ile münasebetlerinden, tarih boyu dostlukları, düşmanlıkları ve çelişkilerinden ayrıca kendi içlerindeki parçalanış ve bütünleşmelerinden, hazreti ibrahim'in tebliği ettiği hanif dininin ne olduğu gibi dikkati celb edecek mevzulardan bahsedeceğiz. * * *fakat öncelikli olarak islam dininin ayrılmaz parçaları olan mezhepleri anlatıp ilerleyen sayılarda ise şu anda iki milyara yakın mensubu olan islam...

selefiyecilik nedir? selefiye mezhebi diye bir mezhep var mı?

selefiyecilik, vehhabiliğin kamufle adıdır. vehhabiler, bu isim altında kendilerini gizliyorlar. hatta kendilerine hakiki ehl-i sünnet anlamında ehl-i sünneti hassa diyorlar.selef, önceki demektir. ıstılahta sahabe ve tabiine selef veya selef-i salihin denir. selef-i salihinin yolunda bulunan müslümanlara (ehl-i sünnet) denir. ehl-i sünnet olmayıp, ehl-i sünnet âlimlerinin nasslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki ictihadlarını beğenmeyen ve bu manası açıkça anlaşılamayan nassları yanlış tevil ederek, anladıklarını selef-i salihinin yolu olarak savunan sapıklara selefiye denir. selefin mezhebi vardır, selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. selefin mezhebi ise ehl-i sünnet vel cemaattir.ehl-i sünnet itikadından ayrılan bazı din adamları selefiye adını verdikleri sapık bir yol tutmuşlardır....

şafii mezhebi

şafii mezhebi (arapça: شافعي مذاهب ) veya şafiilik, bir islam dini fıkıh (islam hukuku) mezhebi. kelime olarak şifa veren manasında allah'ın bir ismidir. imam-ı şafii'nin (hicri 150 (ms.767), gazze - hicri 204 (ms.820), kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola şafii mezhebi denir. ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara şafii denir. şafiilik olarak da anılır. şafii mezhebi dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir. şafii mezhebi türkiye ve diğer yakın ülkelerde yaygındır ve sünni bir mezhepdir. şafii mezhebine bağlı bilginlerden bazıları [değiştir] hadis bilginlerinden imam-ı nesai, kelam (aka...

imam-ı eşari

imam-ı eşari    ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. ismi ali bin ismâil, künyesi ebü'l-hasan'dır. eshâb-ı kirâmdan ebû mûsâ el-eş'arî'nin neslinden geldiği için eş'arî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 874 (h.260) veya 879 (h.266) senesinde basra'da doğdu. 935 (h.324) veya 941 (h.330) senesinde bağdât'ta vefât etti. kabri bağdât'ta olup, basra kapısı ile kerh arasındaki kabristandadır.imâm-ı eş'arî diye de bilinen ebü'l-hasan-ı eş'arî hazretleri küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline yöneldi. tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerini zamânının meşhur âlimlerinden zekeriyyâ bin yahyâ es-sâcî, ebû halîfe el-cümehî, sehl bin serh, muhammed bin yâkub el-mukrî, abdurrahmân bin halef ve ed-dâbiî'den öğrendi. ebû ishâk mer...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !