× "

edebiyat felsefesi

" arama sonuçları

spor felsefesi

spor felsefesinnspor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.nnşimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.nn1. spor felsefesi nedir?nnspor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır. burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım.nnfelsefe nedir?nnfelsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,dinsel bil...

bilim felsefesi

bilim felsefesinna)bilim felsefesine girişnn felsefe “var olan” her şeyi konu alır. bilimde bir varlık alanıdır. bu nedenle bilim, felsefenin konuları içinde yer alır. bilimi konu alan felsefe disiplinine bilim felsefesi denir.nn1)bilimin tarih içindeki gelişiminn taşların, âlet olarak kullanıldığı çağa nasıl “yontma taş devri” denilmişse çağımıza da “bilgi çağı” denilmiştir. bilim, bir süreçtir ve tarihsel bir boyutu vardır.nnilk bilimsel çalışmalar m.ö. 2000’ li yıllarda çin ve hindistan’ da başlamış, daha sonra mısır ve mezopotamya’ da devam etmiştir. bu dönemde bilim; mitoloji, din ve büyü ile iç içedir. ancak astronomi, tıp, coğrafya ve matematik alanında önemli çalışmalar vardır.nnm.ö. 600’ lerde antik yunan’ da başlayan bilimsel çalışmalar felsefeyle iç içedir. bu dönemi, mısır ...

schopenhauer felsefesi

"acıdan kurtuluş yolları"n"ben kalabalıklar için yazmadım… çalışmalarımı, zamanın seyrinde nadir rastlanan istisnalar olarak ortaya çıkacak düşünen bireylere miras bırakıyorum. onlar da benim gibi ya da gemisi batıp ıssız bir adaya çıkan ve kendisinden önce aynı sıkıntıları yaşayan birinin izlerinin, ağaçlardaki bütün papağanlardan ve maymunlardan daha fazla teselli sunduğu bir denizci gibi hissedeceklerdir."nschopenhauer nnfelsefe, bilindiği üzere hayatın içindeki rahatsız ve sorgulayan bireyin ilgi alanına girmektedir. buradan hareketle felsefe getirdiği çözümlemelerle var olan hayatın mevcut giriftliğine veya basitliğine atıfta bulunarak, insanlığa alternatif yaşam formülleri sunmayı amaçlar. kümülatif bir yapı içerdiği için birçok cevapsız soruyu da beraberinde getirir; işte bu yüzden ...

11 sınıflar edebiyat ders notları -1

  ortaçağ felsefesi klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefefaaliyeti;  düşünce tarihinde m.s. 1. ya da ıı. yüzyılla, xv. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi. ortaçağ felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder: 1. batı ya da avrupa’da gelişip, latince ifade edilmiş olan hıristiyan felsefesi, 2. doğuda islam dünyasında zuhur etmiş ve arap dilinde ifade edilmiş olan islam felsefesi, 3. sadece hıristiyan ülkelerin de değil, fakat islam dünyasının çok çeşitli bölgelerindemusevi düşünürler tarafından ibranice ifade edilmiş olan yahudi felsefesi 4. ...

edebiyat - felsefe ilişkisi

y bu kaderli evin ele geçirilmez laneti ne büyüksün! en süzenli, dokunulmaz gibi görünen şeyi bile, uzaktan attığın oklarla yere serdin, ve yapayalnız kodun beni, bütün sevdiklerimi çekip aldın benden. -sophocles - .. . felsefe ile edebiyat ilişkisi, genelde felsefeden edebiyata doğru bir ilişki olup, felsefenin, edebiyat yapıtının gerisindeki felsefi anlayışı tanımlaması yönündedir. bununla birlikte, bazı edebiyat yapıtlarının da bazı felsefecilere `örnek olduğu bilinen bir gerçektir. felsefe ile edebiyat arasındaki bir diğer ilişki biçimi ise, edebiyat teorisinin oluşumunda ortaya çıkmaktadır. bilindiği gibi, aristotelesin poetika, ımmanuel kantın yargı güc&uum...

tasavvuf felsefesi

tanrı nedir? evrenin oluşu nasıldır? biz neyiz? niçin geldik dünyaya? yaşamımızın anlamı, var olmanın aslı, gerçek, başlangıç ve son nelerdir? bu ve bunun gibi fizik ötesi sorulara cevap vermeye çalışan düşünüş yoluna “tasavvuf” düşüncesi denir. [vahdet-i vücut (varlığın birliği) teorisi]. bu düşünüşe göre tanrı tek varlıktır. (vücud-i mutlak). aynı zamanda tek güzelliktir (hüsn-i mutlak). tek varlık olan tanrı kendisini görecek gözler, sevecek gönüller istemiş ve kainat olarak tecelli etmiştir. bu tıpkı aynayla kaplı bir odada olmak gibidir. ayna varlığın çeşitli görüntülerini yansıtır. o halde, evren ve tüm insanlar tanrı’nın bir görüntüsüdür. öyleyse insanlar arasında renk, inanç, dil, ırk...gibi ayrımlar yapmak...

batı edebiyatı konu özetleri, lise edebiyat dersi ders notları,

batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle 19. yüzyıla gelinceye kadarki önemli batı ürünlerinden söz etmeliyiz.batı edebiyatlarının temelini yunan ve latin edebiyatları oluşturur.yunan edebiyatında ilyada ve odise destanlarıyla homeros, trajedileriyle aiskhilos, sophokles ve euripides, komedileriyle aristophanes, tarih eserleriyle heredot, felsefe eserleriyle eflatun, aristoteles, fablleriyle aisopos kendinden sonrakileri etkilemiştir. yunan edebiyatı m.ö ıı. yüzyılda biter.latin ede...

batı edebiyatı konu özetleri, lise edebiyat dersi ders notları,

batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle 19. yüzyıla gelinceye kadarki önemli batı ürünlerinden söz etmeliyiz.batı edebiyatlarının temelini yunan ve latin edebiyatları oluşturur.yunan edebiyatında ilyada ve odise destanlarıyla homeros, trajedileriyle aiskhilos, sophokles ve euripides, komedileriyle aristophanes, tarih eserleriyle heredot, felsefe eserleriyle eflatun, aristoteles, fablleriyle aisopos kendinden sonrakileri etkilemiştir. yunan edebiyatı m.ö ıı. yüzyılda biter.latin ede...

batı edebiyatı konu özetleri, lise edebiyat dersi ders notları,

batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle 19. yüzyıla gelinceye kadarki önemli batı ürünlerinden söz etmeliyiz.batı edebiyatlarının temelini yunan ve latin edebiyatları oluşturur.yunan edebiyatında ilyada ve odise destanlarıyla homeros, trajedileriyle aiskhilos, sophokles ve euripides, komedileriyle aristophanes, tarih eserleriyle heredot, felsefe eserleriyle eflatun, aristoteles, fablleriyle aisopos kendinden sonrakileri etkilemiştir. yunan edebiyatı m.ö ıı. yüzyılda biter.latin ede...

edebiyat içinde felsefenin yeri - edebiyat ve felsefe ilişkisi

edebiyat içinde felsefeedebiyat felsefesinin bir üçüncü anlamı ise özellikle "edebiyat içindeki felsefe" deyişiyle karşımıza çıkmaktadır. bu anlamı öne çıkararak edebiyat felsefesi yapanlara göre edebiyat felsefesi uğraşısının başlıca ödevi edebiyat metinlerinde felsefı bakımdan önemi olan düşüncelerin, tasarımların ve ifadelerin bulgulanmasıdır. bu temel ödev uyarınca edebiyat felsefecisinden beklenen, edebiyat metinlerinin felsefı içeriklerinin saptanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, en sonunda da bu içeriğin felsefenin ilgili alanıyla bağlantısının kurularak felsefe anlayışımıza ne gibi katkıları ve içerimleri olabileceğinin ortaya konmasıdır.sözgelimi dostoyevski'nin karamazof kardeşler romanında özgür istenç, insanın tanrı karşısındaki konumu, özgür seçim olanağı g...

edebiyatın psikoloji,sosyoloji,felsefe ile ilişkisi - edebiyat t

edebiyat ve psikoloji edebiyat psikolojisi denilince, tip ve fert olarak yazar psikolojisinin incelenmesi, yaratma sürecinin incelenmesi, edebi eserlerde görülen psikolojik tiplerin ve kanunların incelenmesi, okur üzerindeki etkiler akla gelir.freud’un yazar konusundaki görüşleri pek istikrarlı değildir. freud, bir taraftan yazarın yarattığı eserlerle kendisini delirmekten kurtardığını söylüyor, bir taraftan da yazarı hiçbir zaman gerçek bir tedaviye yanaşmayan inatçı bir “nevrozlu” olarak görüyordu.fransız psikoloğu ribot, edebiyat sanatçılarını hayal bakımından iki tipe ayırmıştır: bunlardan biri, (hayal gücünün) daha çok dış dünyanın gözlemlenmesiyle, algılarla uyarılan ve net bir şekilde göze hitap eden yazarın belirgin özelliği olan “plastik...

batı edebiyatı ve edebiyat akımları - akımların temsilcileri ve

batı edebiyatı ve akımlarbatı edebiyatından etkilenen aydınların oluşturduğu yeni edebiyata geçmeden önce, aydınlarımızı derinden etkileyen batı edebiyatını genel yönleriyle bilmeliyiz. özellikle batı şair ve yazarlarının savunduğu ve bizim aydınlarımızın da değişik yönlerden temsil ettiği edebiyat akımlarını bilmeden tanzimat, servet-i fünün ve diğer dönemlerin düşünce dünyalarını anlayamayız. bu nedenle batı etkisindeki türk edebiyatına geçmeden batı edebiyatı ve akımları inceleyeceğiz.batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle ...

edebiyat akımları ve batı edebiyatı

batı edebiyatı ve akımlarbatı edebiyatından etkilenen aydınların oluşturduğu yeni edebiyata geçmeden önce, aydınlarımızı derinden etkileyen batı edebiyatını genel yönleriyle bilmeliyiz. özellikle batı şair ve yazarlarının savunduğu ve bizim aydınlarımızın da değişik yönlerden temsil ettiği edebiyat akımlarını bilmeden tanzimat, servet-i fünün ve diğer dönemlerin düşünce dünyalarını anlayamayız. bu nedenle batı etkisindeki türk edebiyatına geçmeden batı edebiyatı ve akımları inceleyeceğiz.batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle 1...

edebiyat içinde felsefenin yeri

edebiyat içinde felsefeedebiyat felsefesinin bir üçüncü anlamı ise özellikle "edebiyat içindeki felsefe" deyişiyle karşımıza çıkmaktadır. bu anlamı öne çıkararak edebiyat felsefesi yapanlara göre edebiyat felsefesi uğraşısının başlıca ödevi edebiyat metinlerinde felsefı bakımdan önemi olan düşüncelerin, tasarımların ve ifadelerin bulgulanmasıdır. bu temel ödev uyarınca edebiyat felsefecisinden beklenen, edebiyat metinlerinin felsefı içeriklerinin saptanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, en sonunda da bu içeriğin felsefenin ilgili alanıyla bağlantısının kurularak felsefe anlayışımıza ne gibi katkıları ve içerimleri olabileceğinin ortaya konmasıdır.sözgelimi dostoyevski'nin karamazof kardeşler romanında özgür istenç, insanın tanrı karşısındaki konumu, özgür seçim olanağı gibi konular ...

spor felsefesi

spor felsefesispor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.şimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.1. spor felsefesi nedir? spor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır.  burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım. felsefe nedir? felsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !