× "

euripides eserleri

" arama sonuçları

yunan edebiyatı ile ilgili bilgi, yunan edebiyatı özellikleri

  [b]yunan edebiyatı[/b]   dünya edebiyatının kaynağı yunan edebiyatı, yazılı edebiyatın başlangıcı olan homeros zamanı ile daha önceki masal ve efsâne devrinin dışında şu bölümlerde işlenir;   kahramanlık devri    mö. ıx. vııı. yüzyıl   bu devirde en büyük destan şairi homeros yetişmiştir. homeros'tan bir yüzyıl sonra yetişen ıssiodes de didaktik şiir alanında eserler vermiştir.   mö. 7. - 5. yüzyıl   lirik şiir gelişmiş; yergi, kahramanlık şiirleri ve masal alanında eserler veren sanatçılara rstlanmıştır. ünlü şairleri sappho, arhilogos, tirteus, anakreon, simoidis'tir, aisopos da masalları ile bilinmektedir. ...

jean racine

  jean racine (d: 1639 - ö: 1699) xvıı. yy. fransız şair ve oyun yazarı jean-baptiste racine, dilinin şiirselliği ve yarattığı karakterlerin inandırıcılığı ilefransız klasik trajedisinin ustası sayılır. racine yunan mitolojisinden, eski yunantrajedi yazarlarının oyunlarından ya da tarihten seçtiği oyun kahramanlarını gerçekçi bir biçimde, sanki kendi çağında yaşayanlar gibi düşünen ve davranan kişiler olarak çizmiştir. la ferte-milon'da doğan racine, küçük yaşta annesiz babasız kalınca paris yakınlarındaki bir manastırda eğitim gördüyse de, sonradan bu eğitimden koparak edebiyata yöneldi. xıv. louis'ye yazdığı övgü şiiriyle kralın desteğini kazandı. daha ...

aristofanes kimdir ve hayatı

aristofanes kimdir ve hayatı       aristofanes     aristofanes'in olası görünümü aristofanes (aristophanes), isa'dan önce 456 - 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarıdır. eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen aristofanes, aegina’da doğdu. babasının adı philippos'dur. gençliğine dair kesinlik taşıyan bilgiler olmamakla birlikte günümüze ulaşamayan ilk oyunu "bilgelerin şöleni"nin i.ö. 427’de oynandığı bilinmektedir. dolayısıyla, aristofanes’in oyun yazarlığı döneminin, perikles'in ölümünden (i.&oum...

anaksagoras kimdir hayatı ve eserleri

anaksagoras kimdir hayatı ve eserleri

anaksagoras anaxagoras anaksagoras, (yunanca: Ἀναξαγόρας, m.ö. 500-428), klazomenai'lı olup, sokrates öncesi düşünürlerden bir tanesidir. ana madde ve ilk hareket ettirici neden öğretisi vardır. konu başlıkları [gizle] 1 hayatı 2 eseri 3 varlık kuramı 4 evren bilimi 5 bilgi kuramı 6 kaynakça 7 gözat //   hayatı [değiştir] doğum yeri olarak bugün urla yakınında bulunan eski adıyla klazomenai şehri gösterilir. bu şehrin soylu ailelerinden birine mensuptur. bütü...

aristofanes kimdir ve hayatı

aristofanes   aristofanes'in olası görünümü aristofanes (aristophanes), isa'dan önce 456 - 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarıdır. eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen aristofanes, aegina’da doğdu. babasının adı philippos'dur. gençliğine dair kesinlik taşıyan bilgiler olmamakla birlikte günümüze ulaşamayan ilk oyunu "bilgelerin şöleni"nin i.ö. 427’de oynandığı bilinmektedir. dolayısıyla, aristofanes’in oyun yazarlığı döneminin, perikles'in ölümünden (i.ö. 429) sonraki döneme tekabül ettiği söylenebilir. yazar, atina demokrasisi...

kısaca batı edebiyatçıları ve eserleri

yunan edebiyatı homeros :destan, "llyada" ve"odysseia", hesiodos : didaktik şiirin kurucusu sayılır, "işler ve günler", theogonia (tanrıların yaratılışı) sanatçının günümüzde bilinen iki eseridir. sapho : yunan edebiyatının en büyük lirik şairidir. şiirlerinden günümüze 170 kadar küçük parça kalmıştır. aisopos : fabl türünün kurucusudur. aiskhlos : ilk büyük tragedya şairidir. "yalvaran kızlar", "persler", "thebai'ye karşı yediler", "zincire vurulmuş prometheus","oresteia,(agamemnon,kheophorui,euminides)" sophokles : tragedyanın diğer önemli şairidir."kral oid...

asla okuyamayacağımız kitaplar

  edebiyat tarihinde günümüze ulaşamamış, zaman içinde kaybolmuş nice kitap var. bazısı yakılmış, bazısı çalınmış, bazısı da yazarı tarafından yok edilmiş. türkiye’den ve dünyadan, hikâyelerini pek bilmediğimiz bu kitapları bir araya getirdik. “siz yazıp yok etmek gibi miydiniz?”hilmi yavuziyi okurluk, biraz da, bazı kitapları asla okuyamayacağını bilmenin sızısını hissetmektir. kısa ömürde, raflardaki binlerce cilt kitabı bir gün okuyabileceğimize dair yalancı bir umut taşırız. ama bir de, hiçbir zaman okunamayacak olmanın kederini taşıyan kitaplar var. bazısı zaman içinde kaybolmuş, bazısı çalınmış ya da yakılmış, bazısı tamamlanamamış, bazısı da yazarı tarafından yok edilmiş...

yazı

  tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi türdür. bir başka deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir. tiyatro insanla birlikte doğmuş bir sanat türüdür. tiyatro terimi genellikle temsil edilen eser anlamında kullanılır. yunanca theatron sözcüğünden gelmektedir. çünkü günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. ilk tiyatro şenliği m.ö. 534 yılında atina'da yapılmıştır. tiyatro, bir sahne sanatıdır. tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. yunanca “theatron”dan (θέατρον) doğmu...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir.öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir.bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri olmak üzere ikiye ayrılır. masal, destan, hikâye, r...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

olay çevresinde oluşan edebi metinler edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir.öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir.bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri olmak üzere...

batı edebiyatı ve edebiyat akımları - akımların temsilcileri ve

batı edebiyatı ve akımlarbatı edebiyatından etkilenen aydınların oluşturduğu yeni edebiyata geçmeden önce, aydınlarımızı derinden etkileyen batı edebiyatını genel yönleriyle bilmeliyiz. özellikle batı şair ve yazarlarının savunduğu ve bizim aydınlarımızın da değişik yönlerden temsil ettiği edebiyat akımlarını bilmeden tanzimat, servet-i fünün ve diğer dönemlerin düşünce dünyalarını anlayamayız. bu nedenle batı etkisindeki türk edebiyatına geçmeden batı edebiyatı ve akımları inceleyeceğiz.batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle ...

evripides

evripides evripides'in temsili heykeli euripides (yunanca Ευριπίδης) (m.ö. 480 - m.ö. 406), eshilos ve sofokles'ten sonra atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairidir. düşünce adamı, atina’lı oyun yazarlarının en büyüğü olan euripides, insanları bekleyen gerçek ve zorlu sorunları ortaya koyarak insanları düşünmeye zorladı. bernard shaw gibi euripides de insanları tedirgin etmiş ve kızdırmıştır. kutsal değerlere saygısızlık ve kadın düşmanlığıyla suçlanmıştır. ama yine de üstün şiirsellikle anlatılan düşünceleri dinlenmiştir. vatanı olan atina’yı terkedinceye kadar da bu taşlama ve lanetlemelerin ardı arkası kesilmemiştir. fakat ölümünden sonra bütün tragedya yazarlarının en ünlüsü, en aralanılanı olmuş ...

batı edebiyatı

batı edebiyÂtı girişbilinen en eski dönemlerden günümüze kadar batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden batı edebiyatı adı veri-lir. batılı uluslar, temelde aynı uygarlığa, batı uygarlığına bağlı oldukları için, düşünüş ve duyuş tarzları da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. bu bakımdan genel bir kavram olarak batı edebiyatından söz edilebilir. bu ünitede batılı ulusların edebiyatları , dönemlerine ve ayrı ayrı edebî anlayışlarına ve akımlara göre incelenerek, sonuçta batı edebiyatı adlı bütüne ulaşılacaktır.2. klâsik batı edebiyatıen eski zamanlardan rönesans dönemine kadar batı edebiyatı, yunan ve lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı rönesans dönemind...

batı edebiyatı

batı edebiyÂtı girişbilinen en eski dönemlerden günümüze kadar batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden batı edebiyatı adı veri-lir. batılı uluslar, temelde aynı uygarlığa, batı uygarlığına bağlı oldukları için, düşünüş ve duyuş tarzları da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. bu bakımdan genel bir kavram olarak batı edebiyatından söz edilebilir. bu ünitede batılı ulusların edebiyatları , dönemlerine ve ayrı ayrı edebî anlayışlarına ve akımlara göre incelenerek, sonuçta batı edebiyatı adlı bütüne ulaşılacaktır.2. klâsik batı edebiyatıen eski zamanlardan rönesans dönemine kadar batı edebiyatı, yunan ve lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı rönesans dönemind...

euripides

(mö.480-mö.406) eski yunan trajedi yazarı. edebiyatın yanısıra, felsefeyle de ilgilendi. tiyatro sanatına gerek konu gerekse dekor ve sahne düzeni bakımından yenilikler getirdi, kadın rollerine önem verdi ve askı işledi. 92 eserinden zamanımıza 17'si ulaştı. türkçe'ye çevrilen başlıca eserleri: alkestis, helene, herakles, iphigenia auslis'te, bakkhalar. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !