× "

fabrikaların yararları

" arama sonuçları

yüksek lisans tezi - mrp`den erp`ye gecis -8

mrp’den erp’ye geçişteki sorunlar için bir çözüm önerisi (devam)   rota modülü içerisinde tanımlanan rota bilgileri üretim faaliyetlerinde baz alınır. rota operasyonlarının her birinde, işlemin yapılacağı iş merkezi, kullanılacak malzemeler, ekipmanlar ve yer alacak aktiviteler tanımlıdır. malzeme veya ekipman verileri ürün ağacından gelir. iş merkezi bilgileri kapasite planlamasında, aktiviteler maliyet hesaplarında, rota bilgilerinin tamamı ise iş ve bakım emirleri uygulamalarında kullanılır. satınalma ve satış modüllerinin işlevsellik kazanması ve yürür hale gelmesi ile envanter yönetimi sisteminin devreye alınması önemlidir. genellikle erp uyarlama si...

teknolojinin yararları ve zararları

teknolojinin yararları   teknolojinin insan yaşamına olumlu etkileri teknolojinin geçmişten günümüze kadar insan yaşamına birçok olumlu etkisi olmuştur. insanlar bilimsel araştırmaları insanların doğası gereği merak edip sorgulamaları sonucu yaptıkları çalışmalarla meydana getirirler. ’technoslogos’ teknolojinin latince karşılığıdır. ’techne’ yapmak, ‘logos’ bilmek anlamına gelmektedir. alet ve edevatın yapılması için gerekli olan bilgi ve yetenektir. sanayinin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada d...

erp nedir? -2

  5.erp kullanımında dikkat edilecek hususlar   yoğun rekabet savaşında varlığını kabul ettirmek isteyen, uluslararası ya da yerel bir çok firmaya sahip organizasyonlar gelecekteki strateji ve amaçlarına hizmet edecek şekilde erp uygulama çalışmalarına başlamalıdırlar. aşağıda erp uygulamaları öncesinde göz önünde bulundurulması gereken çalışmalar özetlenmiştir (van rıjn, 1994); · gelecekteki uygulama projelerinin tanımlanmasında taslak niteliğinde kullanılacak olan işletme geneline ait iş, enformasyon ve sistem mimarilerinin tasarlanması, · işletme genelini kapsayan iletişim alt yapısının tasarlanması, · dağınık yerel operasyonlardan sinerji elde etmek için gerekli stand...

erp nedir?

erp nedir?   1.1 erp’ nin tanımı   erp,işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemi.   satış,imalat,mühendislik,stok kontrol ve nakit akışı gibi sistemin tüm kesitlerini ortak paydada toplayan mrp_ıı` nin en çarpıcı özelliği bir simülatör olmasıdır. mrp_ıı ile idari ve üretim birimleri arasında veri entegresyonu sağlanmakta ve bu entegresyon gruplar arasında koordinasyonu artırmaktadır.   işletmelerde tem...

karnı tok sırtı pek türkiye'yi kurmaya var mısınız??

mehmet cerıt demokratik toplumcu ekonomik denge programı: karnı tok sırtı pek türkiye   mehmet cerit [tarihi seçin]        türkiye'mizi aş, iş, konut, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının her vatandaş için devlet tarafından garanti edildiği, atatürk ilkeleri doğrultusunda, avrupa insan hakları sözleşmesi’ndeki haklar çerçevesinde çağdaş, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapmak ister misiniz? nasıl mı?       içındekıler giriş ..............................................................................................................................................................................

teknoloji nedir?

  teknoloji nedir? bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi   1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir  2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır  3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “tekno...

atatürk ilke ve inkilaplari

http://img101.imageshack.us/img101/4535/adsz6go.png siyasi alanda yapılaninkılaplar * saltanatın kaldırılması ( 1 kasım 1922 ) * cumhuriyet'in ilanı ( 29 ekim 1923 ) * halifeliğin kaldırılması ( 3 mart 1924 ) * 1924 anayasası'nın kabul edilmesi ( 20 nisan 1924 ) * çok partili hayata geçiş denemeleri * cumhuriyet halk fırkası'nın kurulması ( 9 ağustos 1924 ) * terakkiperver cumhuriyet fırkasının kurulması ( 17 kasım 1924 ) * serbest cumhuriyet fırkası'nın kurulması ( 12 ağustos 1930 ) not:siyasal alanda yapılan inkılap hareketleriyle, çağdışı kalmış teokratik-monarşik devlet yapısından millet egemenliği'ne dayanan laik, demokratik ve hukuk devleti niteliklerini taşıyan ve çağdaş yönetim sistemi olan cumhuriyet rejimine geçilmiştir. toplumsal alanda yapılan inkılaplar ...

erp tanim ve tarihcesi nedir 2

  5.erp kullanımında dikkat edilecek hususlar   yoğun rekabet savaşında varlığını kabul ettirmek isteyen, uluslararası ya da yerel bir çok firmaya sahip organizasyonlar gelecekteki strateji ve amaçlarına hizmet edecek şekilde erp uygulama çalışmalarına başlamalıdırlar. aşağıda erp uygulamaları öncesinde göz önünde bulundurulması gereken çalışmalar özetlenmiştir (van rıjn, 1994); ·        gelecekteki uygulama projelerinin tanımlanmasında taslak niteliğinde kullanılacak olan işletme geneline ait iş, enformasyon ve sistem mimarilerinin tasarlanması, ·        işletme genelini kapsayan iletişim alt yapısının tasarlanması, ...

erp tanim ve tarihcesi nedir

  1.erp nedir? 1.1 erp’ nin tanımı erp,işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemi. satış,imalat,mühendislik,stok kontrol ve nakit akışı gibi sistemin tüm kesitlerini ortak paydada toplayan mrp_ıı` nin en çarpıcı özelliği bir simülatör olmasıdır. mrp_ıı ile idari ve üretim birimleri arasında veri entegresyonu sağlanmakta ve bu entegresyon gruplar arasında koordinasyonu artırmaktadır. işletmelerde temin sürelerinin(tasarım,ted...

erp (enterprise resource planning ) nedir 2

  siparişe göre tasarım ve üretim: taşıma ve işleme teçhizatı gibi özel ürünlerin müşterinin isteklerini göre tasarımı ve/veya üretimidir. standart malzemeler dışındaki malzemelerin satın alınması sipariş geldikten ve tasarımı tamamlandıktan sonra yapılır. dolayısıyla standârt malzemelerin satınalma programı yapılır, diğerleri siparişler gerçekleştikçe puanlanır. üretim tiplerindeki bu farklılıklar kaynak planlaması çatışmalarını etkiler. örneğin; son montaj programı (final assembly schedule - fas) ile ana üretim programı (master production schedule - mps) stok için üretim tipi için aynı iken, diğer üretim tipleri için farklıdır. ana üretim progr&acir...

erp (enterprise resource planning ) nedir

  bölüm 1   giriş                işletmelerdeki en önemli sorunlardan biri, özellikle finansman kaynakların oldukça kısıtlı olmasıdır. bu kaynakların zenginleştirilmesi, uzun vadeli bir takım önlemleri gerektireceği için elde bulunanların en etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.1970’lerde, malzeme tedariğini, üretimi aksatmadan, sağlıklı bir biçimde yürütmeyi amaçlayan malzeme ihtiyaç planlama kavramının ortaya çıkması, bundan sonra olacak gelişmelerin yol göstericisi olmuştur. buradan hareketle 1980’lerde, işletmelerde malzeme planlamasının dışında kalan konuları da kapsayacak şekilde t&...

türkiye:danimarka'ya satılan türk üretimi uçaklar

hangi konuda olursa olsun başarılı olmak istiyorsanız önce hedefinizi sonra da başarının en önemli vasıtası olan stratejinizi iyi belirlemeniz gerekir. aksi halde ya değirmen taşları arasında ya da dişliler arasında ezilip yok olmaya mahkumsunuz demektir. özellikle ulusal başarılardan bahsedebilmek için geçmişimizi, yani tarihimizi iyi bilmek zorundayız. bunun mümkün olabilmesi için öncelikle arşivlere sahip çıkılması gerekiyor. çoğu kez güncelliğini kaybetti, artık bu tarihe karıştı, bu şirket kapandı, yasalar değişti bir daha lazım olmaz gibi onlarca gerekçeyle imha ettiğimiz veya üç kuruş para uğruna sattığımız arşivler ne yazık ki türkiye üzerinde oynanan senaryoların yok olmasına ve tarihin sürekli tekerrür ettirilmesine neden olmuştur. arşivlere sahip çıkmadığımız için bugün ne im...

bakara

bu yüzden faiz, öncelikle mutlak imani düşüncenin kurallarıyla çatışan ve içinde allah'ın şeriatı gözetilmeyen, başka bir düşünce sistemine dayanan bir düzendir. bunun için faiz düzeninde yüce allah'ın beşer hayatının dayanmasını istediği ilkelere, amaçlara ve ahlâk kurallarına uyma sözkonusu değildir. öncelikle bu düzen, allah'ın iradesiyle beşer hayatı arasında hiçbir ilişki olmadığı, herşeyden önce insanın yeryüzünün efendisi olduğu, allah tarafından bir sözleşmeye bağlı olmadığı gibi onun buyruklarına da uyması gerekmediği esasına dayanmaktadır. sonra birey, malı elde etmek için dilediği araca ve malını geliştirmek için dilediği yola başvurmakta özgür olduğu gibi malından dilediği gibi yararlanmakta da özgürdür. bu konularda ne allah'tan bir sözleşme vey...

erp nedir ? -4

5.erp kullanımında dikkat edilecek hususlar   yoğun rekabet savaşında varlığını kabul ettirmek isteyen, uluslararası ya da yerel bir çok firmaya sahip organizasyonlar gelecekteki strateji ve amaçlarına hizmet edecek şekilde erp uygulama çalışmalarına başlamalıdırlar. aşağıda erp uygulamaları öncesinde göz önünde bulundurulması gereken çalışmalar özetlenmiştir (van rıjn, 1994); ·        gelecekteki uygulama projelerinin tanımlanmasında taslak niteliğinde kullanılacak olan işletme geneline ait iş, enformasyon ve sistem mimarilerinin tasarlanması, ·        işletme genelini kapsayan iletişim alt yapısının tasarlanması, &m...

erp nedir ? -2

3.kurumsal kaynak planlamasının kapsamı   müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. faaliyetlerimizi bu değişime uygun hareket edebilecek hale getirebilmenin yolu erp yaklaşımından geçmektedir. hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi değişime duyarlı hale getirebilmek ancak erp yaklaşımı ile mümkün olabilmektedir. erp’ nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve dışı ) bulunan fabrikalarının bunların, tedarik&cced...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !