× "

felsefi düşüncenin nitelikleri

" arama sonuçları

her telden ödevlerim ve isimlerim

  insanlar topraktan nasıl yararlanır hangi halife döneminde müslümanlığın yayılması amacıyla ilk defa arabistan dışına fetihler yapılmıştır türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri nelerdir soğan kürü ve hamilelik soğan kürü faydaları soğan kürü ne işe yarar soğan kürü nasıl kullanılır soğan kürü ne zaman içilir ruh sağlığının olumlu yönde gelişmesi için neler yapılmalıdır ruh sağlığı ile ilgili hikaye çocuk ruh sağlığının önemi ruh sağlığı ile ilgili kompozisyon ruh sağlığı ile ilgili sözler ruh sağlığı ile ilgili makaleler ruh sağlığının korunması için neler yapılmalıdır ruh sağlığının ...

din felsefesi

din felsefesi dersleri:nnünite 1:nndin felsefesine girişnna. felsefenin ve dinin tanımı.nnb. felsefe ve din felsefesinnc. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.nnd. değerlendirme sorularınnünite 2:nntanrı kavramınna. farklı tanrı kavramlarınnb. teistik tanrı kavramınnc. doğal ilahiyatnnd. tanrının varlığı konusunda kanıtlarnne. değerlendirme sorularınnünite 3:nnklasik tartışmalarnna. ontolojik kanıtlarnnb. kozmolojik kanıtlarnnc. teleolojik kanıtlarnnd. ahlaki kanıtlarnne. dinsel deneyimlernnf. değerlendirme sorularınnünite 4:nntanrının özel etkinliklerinna. vahiy teorilerinnb. mucize kavramınnc. değerlendirme sorularınnünite 5:nnteizm karşıtlarınna. modernlik kavramınnb. bilim kavramınnc. kötü probleminnd. değerlendirme sorularınnünite 1. din felsefesine girişnna. felsefe ve dinin ...

tanrı kavramı...

    sayın oğuz çilingir'e gönülden teşekkürlerimizle,   “üçbin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır”   goethe    felsefede tanrı kavramı     biyolojik açıdan diğer canlılardan farklı olmayan insanoğlunun temel niteliklerinden birisi dünya-içeriliğidir. bu yetisi ile, nesneleri simgesel olarak dönüştürür ve dış dünyayı bir bilinç varlığı haline getirerek, bir evren tasarımına yönelir. bu durumda ise iki gerçekliğin içinde yaşar. birisi fiziksel gerçeklik diğeri de kültürel gerçekliktir. bu nedenle insan, or...

felsefede tanrı kavramı

 “ üçbin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır”                                                                                                              &nbs...

emprizm

genbilim editor!!!     rasyonalizm karşıtı olarak emprizm, bilginin sadece duyumlardan geldiğini ve görgüsel deney dışında hiçbir yoldan bilgi edinilemeyeceğini savunur. deneyden gelen bilgi, doğrudan ya da dolayla olarak elde edilebilir. ne varki doğrudan ya da dolaylı elde edilmiş olsun, usun yani aklın bunda hiçbir rolü yoktur. bilginin tek kaynağının görgüsel deney olduğunu ileri süren bu öğreti, türkçede amprizm, görgücülük ve ya deneycilik olarak da geçmektedir. emprizmin batı dillerindeki kökü, deney ve görgü anlamlarını dile getiren empeiria deyimidir. bu yunanca deyim, bilimsel bilgi anlamındaki yu.episteme deyimle sezgisel ve tinsel bilgi anl...

nefs

cahiliye dönemi arap şiirinde daha çok birşeyin özünü, kendisini belirten zamir olarak kullanılan nefs kelimesi zamanla yirmiyi aşkın anlamı dile getirecek biçimde kullanılmaya başlandı. ruh, can, kan, benlik, kalb, iç, kimse, büyüklük, yücelik, cevher, nefret, irade, kem göz, nefs kelimesinin dile getirdiği başlıca anlamlar arasındadır. kur'an'da zamir biçiminden başka, ruh, can, iç ve kalb anlamlarında kullanıldığı da görülür. felsefi düşüncenin yaygınlaşmaya başlamasından sonra kelime daha çok ruh karşılığında kullanılmaya başlandı; kelami, tasavvufi ve felsefi nazariyelerin konusu durumuna ...

antik çağ felsefesi

antik çağ felsefesi denildiğinde yaklaşık m.ö. vuı'den m.s.v. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akımlar söz konusu edilir. bu 13 asırlık zaman dilimi fclsci'i düşüncenin ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişimi bakımından yakın­lıklar, benzerlikler, etkiler taşıdığı gibi, çatış­maları, aynı konu ve sorunların farklı, hatta karşıt açıklama ve yorumlarını da içerir. ayrı­ca felsefi konu ve sorunların tek tek filozofla­ra göre açıklanıp yorumlandığı, birer felsefi ekol ve felsefi akımlar boyutu kazandığı da bir gerçektir.felsefe tarihinin bu başlangıç dönemi "antik felsefe" şeklinde tanımlanmasına karşılık, bu felsef...

felsefe-1

felsefeünite 1# felsefenin en önemli konusu felsefe nedir? sorusuna cevap vermektir. felsefe yunanca birleşik bir terimdir. yunanca philo-sophia dır. felsefe sözcüğü sevgi anlamına gelen philo ve hikmet bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinden oluşarak hikmet sevgisi-bilgelik sevgisi anlamını ifade etmektedir. ilk defa bilge (sophos) olarak isimlendirilen filozof thales’dir. felsefenin tanımı: insan yaşamına ve evrene ilişkin geniş kapsamlı kurgusal görüşlerin toplamıdır. felsefenin en belirgin özelliği akla dayalı bir etkinlik olmasıdır. felsefi düşünce bitmek tükenmek bilmeyen bir düşünce hareketidir. felsefenin kaynağı : insanın doğal yaşantısı ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan güç...

nefs

nefs cahiliye dönemi arap şiirinde daha çok birşeyin özünü, kendisini belirten zamir olarak kullanılan nefs kelimesi zamanla yirmiyi aşkın anlamı dile getirecek biçimde kullanılmaya başlandı. ruh, can, kan, benlik, kalb, iç, kimse, büyüklük, yücelik, cevher, nefret, irade, kem göz, nefs kelimesinin dile getirdiği başlıca anlamlar arasındadır. kur'an'da zamir biçiminden başka, ruh, can, iç ve kalb anlamlarında kullanıldığı da görülür. felsefi düşüncenin yaygınlaşmaya başlamasından sonra kelime daha çok ruh karşılığında kullanılmaya başlandı; kelami, tasavvufi ve felsefi nazariyelerin konusu durumuna geldi.kur'an'da nefs kelimesi çoğulu olan enfüs ve ...

ilkçağ maddecileri ve milet okulu

ilkçağ maddecileri thales’ten demokritos’a kadar uzanan ve coğrafya olarak anadolu’da yaşayan düşünürlere verilen addır. maddeci düşünürler; evrenin bir yaratıcısı olmadığı ve ezeli bir var oluş içinde olduğu düşüncesindedirler. onlara göre “hiçten bir şey olmaz.” evrenin de bir ilk biçimi, ilkolanı, arkhé’si vardır. her şey arkhénin dönüşümü sonucu bugünkü halini almıştır. iö 6.yüzyılda ionia adı verilen bölgede (bugün izmir ve aydın illeri ile karşılarındaki adalar) “fizikçiler” ya da doğa filozofları diye bilinen sokrates öncesi filozoflar, evrenin ve maddenin yapısını araştırmış, bu yapıyı oluşturan ilk öğe ya da temel ilkeyi (arkhe) bulmaya çalışmış, maddenin niteliği üzerine sordukları soruları da ilk kez, içindeki öğ...

felsefede tanrı kavramı

felsefede tanrı kavramı biyolojik açıdan diğer canlılardan farklı olmayan insanoğlunun temel niteliklerinden birisi dünya-içeriliğidir. bu yetisi ile, nesneleri simgesel olarak dönüştürür ve dış dünyayı bir bilinç varlığı haline getirerek, bir evren tasarımına yönelir. bu durumda ise iki gerçekliğin içinde yaşar. birisi fiziksel gerçeklik diğeri de kültürel gerçekliktir. bu nedenle insan, organik yaşamın sınırlarını aşan bir canlı olarak, farklı bir varlık alanına açılır. işte bu noktada da varoluşunun özünü, yarattığı bu kültürel evrenin içerisinde kurar ve tanrı kavramını orada bulur. sonuç olarak oluşturduğu bu “simgeler evreni” içerisinde zihinsel edinimlerde bulunan insan, inandığını bilir, bildiğine de inanır. bu durum ilk bakışta bir paradoks olarak gözükebili...

felsefede tanrı kavramı.

                          felsefede tanrı  kavramı     biyolojik açıdan diğer canlılardan farklı olmayan insanoğlunun temel niteliklerinden birisi dünya-içeriliğidir. bu yetisi ile, nesneleri simgesel olarak dönüştürür ve dış dünyayı bir bilinç varlığı haline getirerek, bir evren tasarımına yönelir. bu durumda ise iki gerçekliğin içinde yaşar. birisi fiziksel gerçeklik diğeri de kültürel gerçekliktir. bu nedenle insan, organik yaşamın sınırlarını aşan bir canlı olarak, farklı bir varlık alanına açılır. işte bu noktada da varoluşunun özünü, yarattığı bu kültürel evrenin içerisinde kurar ve tanrı kavramını orada bulur. sonuç olarak oluşturduğu bu “simge...

din felsefesi:

din felsefesi dersleri:ünite 1:din felsefesine girişa. felsefenin ve dinin tanımı. b. felsefe ve din felsefesi c. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.d. değerlendirme sorularıünite 2:tanrı kavramı a. farklı tanrı kavramları b. teistik tanrı kavramıc. doğal ilahiyatd. tanrının varlığı konusunda kanıtlare. değerlendirme sorularıünite 3:klasik tartışmalar a. ontolojik kanıtlarb. kozmolojik kanıtlarc. teleolojik kanıtlar d. ahlaki kanıtlar e. dinsel deneyimler f. değerlendirme sorularıünite 4:tanrının özel etkinlikleri a. vahiy teorileri b. mucize kavramıc. değerlendirme soruları ünite 5:teizm karşıtları a. modernlik kavramıb. bilim kavramıc. kötü problemid. değerlendirme soruları ünite 1. din felsefesine giriş a. felsefe ve dinin tanımı: a) felsefenin tanımı: kavram olarak fel...

din felsefesi dersleri

din felsefesi dersleri:ünite 1:din felsefesine girişa. felsefenin ve dinin tanımı. b. felsefe ve din felsefesi c. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.d. değerlendirme sorularıünite 2:tanrı kavramı a. farklı tanrı kavramları b. teistik tanrı kavramıc. doğal ilahiyatd. tanrının varlığı konusunda kanıtlare. değerlendirme sorularıünite 3:klasik tartışmalar a. ontolojik kanıtlarb. kozmolojik kanıtlarc. teleolojik kanıtlar d. ahlaki kanıtlar e. dinsel deneyimler f. değerlendirme sorularıünite 4:tanrının özel etkinlikleri a. vahiy teorileri b. mucize kavramıc. değerlendirme soruları ünite 5:teizm karşıtları a. modernlik kavramıb. bilim kavramıc. kötü problemid. değerlendirme soruları ünite 1. din felsefesine giriş a. felsefe ve dinin tanımı: a) felsefenin tanımı: kavram olarak f...

karma felsefesi yazı dizisi-1-

karma nedir? karma fikrini, doğu'ya özgü bir kavram olarak ele almak çok yanlış olur. karma, her birimizin kendi eylemlerimizden sorumlu olmasını sağlayan ve bizi, bu eylemlerin ardından gelen sonuçları kabul etmek zorunda kalacağımız bir konuma getiren yasadır. buna, kişinin kendi sorumluluğu yasası diyebiliriz. reenkarnasyon kuramıyla birleşik olduğu gerçeği bunu geçersiz kılmaz, çünkü bunun tamamen şimdiki enkarnasyonumuzda iş başında olduğunu görebiliriz.karmanın gerçek anlamı "yapmak"tır, uygulamadaki anlamı ise, basit bir şekilde bir kişinin karmasının, onun kendi yaptığı işler olduğudur.karma terimi, özgün ifadesinde zihinsel eylemleri içerir buna göre; kendimizi, şu an ne isek, kendi eylemlerimizle yapmışızdır.karma,evren zihninin, uymayı gerçekleştirme, dengeyi yenile...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !