× "

felsefi temellendirme

" arama sonuçları

her telden ödevlerim ve isimlerim

  insanlar topraktan nasıl yararlanır hangi halife döneminde müslümanlığın yayılması amacıyla ilk defa arabistan dışına fetihler yapılmıştır türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri nelerdir soğan kürü ve hamilelik soğan kürü faydaları soğan kürü ne işe yarar soğan kürü nasıl kullanılır soğan kürü ne zaman içilir ruh sağlığının olumlu yönde gelişmesi için neler yapılmalıdır ruh sağlığı ile ilgili hikaye çocuk ruh sağlığının önemi ruh sağlığı ile ilgili kompozisyon ruh sağlığı ile ilgili sözler ruh sağlığı ile ilgili makaleler ruh sağlığının korunması için neler yapılmalıdır ruh sağlığının ...

11. sınıf felsefe kitabı cevapları, 11. sınıf felsefe konu anlat

  11. sınıf felsefe kitabı cevapları, 11. sınıf felsefe konu anlatımı, 11. sınıf felsefe ders notları, 11. sınıf felsefe kitabı not anlatımı, 11. sınıf felsefe dersi tüm ödev konuları   11.sınıf felsefe kitabı cevapları felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir?   ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne  bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur       bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -s...

bilgi felsefesi

bilgi felsefesinnbilgi felsefesinin konusu:nnakıl ve sezgi gibi yetiler gerçekten insan zihninde var mıdır? varsa, görünüşlerin ötesinde kalan varlığı bilmemizi sağlayabilirler mi? türünden sorular bilgi felsefesinin konusunu oluşturur.nnbilgi kuramı (epistemoloji) : bilgi kuramı bilginin ne olduğunu, hangi yolla elde edildiğini, amacını araştırı. bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, kökenini, yapısını, kaynağını araştırır, diğer yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını sorgular.nnbilgi kuramının temel kavramları:nndoğruluk : doğruluk, bilginin, bilgisi edinilen şeyle tam uygunluğunu dile getirir. buna göre doğruluk; algılar, kavramlar ve bilimsel kuramlarla nesnel gerçek arasındaki uygunluktur.nngerçeklik (realite) : varlığın, varoluş tarzıdır. bilinç...

hermeneutik

hermeneutık nedir?nnbundan dolayı öncelikle yanıtı aranacak soru belirlenmelidir: nedir? bu soruya verilecek en basit cevap, hermeneutiğin verstehen, yani anlama kavramına açıklık kazandırmaya çalışan bir düşünme ya da felsefi düşünme geleneği olduğudur. "bir şiir, bir kanun metni, bir insan fıili, bir dil, veya bir yabancı kültür, ya da insanın kendi kendisi olsun, herhangi bir şeyi anlamak nedir? güçlük, bunun tamamen tutarlı bir soru olmamasından; ya da daha doğrusu, anlama sorununun birçok farklı bağlamda ortaya çıkmasından ve kimisi bir diğeriyle neredeyse hiç uyuşmayan bir- çok entelektüel disiplinde uygulamasının olmasından kaynaklanmaktadır. bu nedenle sorunun nasıl çerçeveleneceği, başlı başına bir sorudur" (bruns 2001: s.15-16). hermeneutik kavramı ne anlama gelmektedir, neyi ifa...

tasavvuf ve felsefi bilgi

islam mistisizmi şeklinde de degerlendirebilecegimiz tasavvuf, kişi temelinde yaşanan dini tecrübeyi en içsel noktadan yakalayarak bunu, düşünce, estetik zevk ve ahlakla bütünleştirmeye gayret eden bir tavrı işaret eder. fakat o, daha önceki bahislerde, felsefe için ifade edildigi şekliyle, "kendisini akılsal nedenlerle meşrulaştırabilme, haklı çıkarma iddiasında olan entelektüel bir faaliyet biçimi" degildir. hatta felsefede cevaplardan çok sorulara dayalı olarak gelişen mesafeli yaklaşım, tasavvufta yerini, verilmiş olanla daha bir kucaklaşmayı ve onun iç anlamlarında daha bir derinleşmeyi saglayan bir kabullenişe bırakmıştır. sadece, içten kavranarak anlaşılacak, bir yaşantı halin...

11.sınıf felsefe kitabı cevapları - zambak yayını- 2011-2012

11.sınıf felsefe kitabı cevapları - zambak yayını- 2011-2012

felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir? ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur yağar yeşil elma ekşidir suje obje bilgi duyular- tecrübe deneme yanılma b-dini bilgi -vahye dayanır -kesin ve değişmezdir -inanca dayalıdır -tartışılmaz -kabul etme vardı...

11. sınıf felsefe kitabı cevapları zambak 2011-2012

11. sınıf felsefe kitabı cevapları zambak 2011-2012

felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir?   ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur       bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur...

eğitimin felsefi temelleri

  eğitimin felsefi temelleri     mehmet tunçer meb müfettişi-sosyolog         ankara-2011 giriş: her insan dünyaya geldiği andan itibaren, kendisini ve çevresinde var olanları anlamaya çalışır. çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda bilgi edinir ve kendine özgü değerler geliştirir. edindiği bilgi ve değerler aracılığıyla varolanlar karşısında bir tavır sergiler, çevresini kontrol etmeye ve geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmeye çalışır. yani her insan inanç ve anlayışları doğrultusunda bir dünya görüşü, geleceğe bakış açısı, yaşam biçimi, kısacası bi...

genel felsefi yaklaşımlar 5. bölüm

31)post-yapısalcılık (postyapısalcılık) nedir? post-yapısalcılık terimi, içerdiği "post" öntakısının bildirdiği "sonralık" tan da anlaşılacağı üzere, yapısalcılığa karşı son derece önemli bir dizi eleştirinin dile getirildiği ortak bir felsefe düzlemini ya da çerçevesini ifade eder. bu eleştiri damarının çok büyük bir bölümü hiç kuşkusuz yakın dönemlerin en büyük felsefecileri derrida, foucault, deleuze, lacan ve lyotard tarafından dillendirilip temellendirilmiştir. post-yapısalcı felsefe salt bir felsefe konumu olmaktan öte dilbilimden yazın kuramına, toplumbilimden insanbilime, ruhbilimden göstergebilime pek çok disiplinin bir araya geldiği orta...

kant'ta matematiğin felsefi temelleri - 3

gördüğümüz gibi matematiksel nesnelerin oluşması için zaman ve mekanın saf görü olarak zorunlu olması nedeniyle matematiksel yargılar bu yolla ampirik yargılarımızla zorunlu bir ilişki kurmuş olurlar. bu da kant'tan sonra çok yaygın olarak işlenen bir sorunsala yani matematiğin doğaya uyarlanma sorunsalına kant'in verdiği cevaptır. kant'tan sonra matematiğin ve bununla ilişkili olarak mekanın doğayla ilişkisi üzerinde çok geniş tartışmalar yapılmıştır. özellikle einstein'in izafiyet kuramından sonra yaygınlaşan bir görüşe göre matematik iki şekilde düşünülmelidir: saf ve uygulamalı matematik. saf geometri ve saf aritmetik salt formel olup doğayla doğrudan ilişkisi olmayan kurg...

11. sınıf felsefe ders konuları tüm konuların anlatımı, bilgi tü

bilgi türleri nelerdira-günlük bilgi-duyulara dayanır-tecrübeye dayanır-sayısız tekrar vardır-deneme yanılma yolu ile elde edilir-sayısız tekrar vardır-rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır-suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirirkırmızı kiraz tatlıdırhava kapanırsa yağmur yağaryeşil elma ekşidirsuje obje bilgiduyular-tecrübedeneme yanılmab-dini bilgi özellikleri-vahye dayanır-kesin ve değişmezdir-inanca dayalıdır-tartışılmaz-kabul etme vardıroruç tutmak sevaptırvbgünah sevap yargıları verirsuje-------------objevahiy-inançsujeden bağımsız / sujenin inancıc-bilimsel bilgi nedir-yöntemi deney gözlemdir-gerçeklik dünyasına ilişkindir-sistemlidir-eleştiricidir-kanun aşamasında kesindir-akıl yü...

georg wilhelm friedrich hegel

georg wilhelm friedrich hegel(1770-1831) xıx. yüzyılin ilk yansında temelde kant 'ın felsefesine tepki olarak gelişen alman idealizmi diye bilinen felsefe akımının bir yanda fichte öbür yanda schelling ile birlikte en büyük kurucularından; çoklarının gözünde fetsefe tarihinin son büyük dizgeci fılozofu. alman idealizmi xıx. yüzyılin sonlarına gelinene değin almanya'daki felsefe gündemini büyük ölçüde belirlemiş olması bakımından son derece önemli bir "felsefe okulu"dur. kant sonrası felsefenin en büyük dizgeci idealist fılozofu olan hegel , gerek yayımlanmış yazılarında gerekse de derslerinde "mantıksal" bakış açısından kapsamlı ve dizgeli bir varlık- bilgisi kurmaya çalışm...

felsefe dersi

 1.ünite felsefeye giriş  felsefe araştırma tüm evreni seçmiştir. diğer bilim dalları ve bilgi türleri de evreni araştırma konusu olarak seçmiştirler. bununla birlikte diğer bilim dalları evrenin belli bir parçasından hareketle evrenin tümünü tanımlamaya çalışmaktadırlar. örneğin biyoloji canlılardan ,fizik cansızlardan,sosyoloji toplumdan yola çıkarak realiteyi açıklamaya çalışmaktadır. oysa nasıl filin kulağından yola çıkılarak filin tamamı tanımlanamazsa, evrenin belli bir parçasından yola çıkılarak evren de tanımlanamaz. işte felsefe evrenin tümünü kendisini inceleme konusu olarak seçer. ve diğer bilgi dalları gibi evreni parçalarına ayırm...

felsefe tarihinde yolculuk

ilkçağ felsefesim.ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, m. s. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir.ilkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır.en seçkin temsilcileri arasında sokrates, platon ve aristoteles gibi büyük filozofların bulunduğu ilkçağ felsefesinde, bilimle felsefe hep bir arada olmuş, başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken, sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır. genel özellikleri•bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. bu sistemlerde tanrı, insan ve doğa, bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir.•sistemli bağımsız ve kişiseldir.•inanca ve sezgiye değil akla dayalıdır.•mitolojiye çokta...

felsefe tarihi

    felsefe  tarihi      ilkçağ felsefesim.ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, m. s. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir.ilkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır.en seçkin temsilcileri arasında sokrates, platon ve aristoteles gibi büyük filozofların bulunduğu ilkçağ felsefesinde, bilimle felsefe hep bir arada olmuş, başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken, sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır. genel özellikleribundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. bu sistemlerde tanrı, insan ve doğa, bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir.sistemli bağımsız ve kişiseldir.inanca ve sezgiye değil a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !