× "

gülzarı hacegan

" arama sonuçları

saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su  kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su  âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem  ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su  zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk  kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su  vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin  ihtiyât ilen içer her kimde olsa yara su  suya versin bağban gülzarı zahmet çekmesin  bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su  ohşadabilmez gubârını muharrir hattı...

fuzuli şiirleri

beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı şair fuzuli aşk belasına at beni tanrım yâ rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni bir dem bela-yı aşkt...

10.sınıf- edebiyat -2.dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

  10. sınıf türk edebiyatı t m sınıfları 2. dönem ortak 1. yazılı sınavı birinci ve ikinci sorular aşağıdaki mısralarla ilgilidir. arızun yadıyla nemnak olsa müjganım no’la arızın yadıyla : yanağını hatırlayarak / nemnak : ıslnasa zayi olmaz gül temennasıyla virmek hara su zayiolmaz : boşa gitmez / temenna : istemek /har : diken suya virsun bağban gülzarı zahmet çekmesün bağban : bahçıvan ,/ gülzar : gül bahçesi / tek : gibi bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su müjgan : kirpikler fuzuli 1. yukarıdaki şiirin nazım şeklini söyleyerek , kafiye çeşitlerini bulunuz. (10 p)         2. yukarıdaki şii...

hasan fehmi efendi şiirleri

hasan fehmi efendi şiirleri   geldi bir nur maşrikiden    geldi bir nur maşrikidentulu-i afitab gibiref'edib zulmet-i cehlietti münevver biziedelimelhamdülillahşahımız alicenabevveli hüznile gamdışimdi hal etti bizikal'e geldi cümle ihvanettiler söz iftinanhem ifakat buldu emrazetti hoş vücud bizibir şeceri aşı etmişidi ahlat istiabgeldi kamil himmetiyleetti has rumman bizi"ve nefahtü fihi min ruhi"bu sırdır bilsene çünkü bunda la'net olduetmeyen ikrar biziehl-i suret cennetindenbiz feragat eyledikhem kelamı hak'tan aldıkruh-i has etti bizikazaeynin kamileynindenolundum bir vekilbilmedi eşrar bu emripürziya etti bizipirimiz kutb-i cihan himmetidir şüphe yokbahr-ı ilmin cür'asındanetti mestane biziehl-i aklın cennetinitalibi emre harabbu nidayı guş e...

su kasidesi - fuzuli - kasideler

saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara susaçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara sukim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare suÂb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezemya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre suzevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâkkim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre suvehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözinihtiyât ilen içer her kimde olsa yara susuya versin bağban gülzarı zahmet çekmesinbir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre suohşadabilmez gubârını muharrir hattınahâme tek bakmaktan inse sözlerine kare suÂrızın yâdiyle nemnâk olsa müjgânım n'olazayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre sugam günü etme dîl-i bîmardan tiğin diriğhayrdır vermek karanû gecede bîmâre suiste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin etsusuzum bu sahrede benim içün are suben lebin müşt...

su kasidesi

saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara susaçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara sukim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare suÂb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezemya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre suzevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâkkim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre suvehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözinihtiyât ilen içer her kimde olsa yara susuya versin bağban gülzarı zahmet çekmesinbir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre suohşadabilmez gubârını muharrir hattınahâme tek bakmaktan inse sözlerine kare suÂrızın yâdiyle nemnâk olsa müjgânım n'olazayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre sugam günü etme dîl-i bîmardan tiğin diriğhayrdır vermek karanû gecede bîmâre suiste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin etsusuzum bu sahrede benim içün are suben lebin müşt...

koyup ağyarı

koyup ağyarı sen gel yarı gözle gönül verme fenaya varı gözle cihanda lokma için gussa çekme yedirme nefsine murdarı gözle kanaat zenciriyle nefsin itin ki bağla yırtmasın deyyarı gözle gurab-ı nefse uyup cife koma bulup can bülbülün gülzarı gözle bu taşra halk ile pazarı terk et gönül şehrine gir esrarı gözle sakın bağdad'ını uğrulamasın heva ile bu nefs ayyarı gözle ezelden hak ile vade edüp sen hakk'a tap gayrı ko ikrarı gözle derip devşirme koyup gideceksin ne aldı gitti gidenleri gözle be derbendi geç eşrefoğlu rumi eriş kafileye saları gözle durugel karüban göçtü uyuma ...

aşk ile avare

  aşk ile avare olan dünyada karı nidergönlünü ol yare veren bir dahi yari nidertalib olan can u gönülden anın didarınakal u kıyl ü ilm ü mansıb cübbe destarı niderdost visali şerbetinin cürasına kasd edenfani lezzetten geçer ol şehd ü sükkarı niderdost yolunda terk ü tecrid olan ol azadedirsanular sanup yürümez hayrı ya şerri niderdost hevasına düşen külli hevalardan geçerbaşını gavgaya vermez yoğu ya varı nideraşıkın yoldaşı derd-i ah ile göz yaşıdırderd-i yar çün ele girdi dahi timarı nideraşinay-ı dost olanlar masivayı terk iderzikri fikri dost'dur ancak özge güftarı niderher bela dost'tan ki gelür hiç dimez çun u çirakahrı lütfü bir bilür ol nuru ya narı niderevliya yoluna sıdk ile gelen gerçek müridmal ü mülki can u başı namus u arı niderhalıkı bulan kişi halktan bikü...

gafil kafaya bir tokmak....

"ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim! bilirmisin neye benzersin? deve kuşuna... avcıyı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor; ta avcı onu görmesin. koca gövdesi dışarda.avcı görür. yanlız o, gözünü kum içinde kapamış görmez.ey nefis! şu temsile bak , gör; nasıl dünyaya hasr-ı nazar; aziz bir lezzeti; elim bir eleme kalbeder." iki adam düşünelim; birincisinin bütün akrabaları, eş, dost, arakadaş bütün sevdikleri istanbul'a gitmişler, çok rahat ve güzel yaşamaktalar.yanlızca o tek başına kalmış. o da oraya gitmek istiyor, ne zaman ona "oraya git!" dense sevinecek ve mutlu olacak. ikinci adamın da tüm sevdikleri buradan gitmiş ve bir çoğu mahfolmuş, bazısı da gözden ve gönüllerden uzaklaşmış.bu adam artık gelecek bir misafire d...

nefsin varlik hikmeti !!!!!!!!!!!!!!!!!!

nefsin varlık hikmeti bir zaferin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler ve bediî heyecanlar neticesindedir. adem'in, bilinen zelleyi -yani gayr-i iradi hatayı- irtikab etmesi, onun cennetten dünya'ya gönderilmesine sebep olmuştur. bu yeni mekânda neslinin çoğalıp bir imtihana tabi tutularak, bir kısmının ancak hak kazanma neticesinde tekrar cennete döndürülmesi, insanın ahsen-i takvim şerefine nâiliyyeti içindir. ancak bu şeref ve değerin artması için cenâb-ı hakk insanı "nefs" ile techiz etmişdir. "nefs", ulaşılacak neticenin şeref ve değerini arttıran muazzam bir engeldir. insanları, istihkak ile kendi rızasına ve cennete dönmenin cehdine me'mur eden cenâb-ı hakk, onların önüne koyduğu nefis engelini aşmanın imkân ve vasıtalarını da lütfetmiştir. bunla...

kerkük'te okul adları

türkçe okul adları (kerkük`te)makale ümit tokatlıaliseydi oğuztürkşiir / kent kerkük okul adlarıçok lezzetli tadlarıtopkapı yedikızlarkoy kahsohsun yadlarbu igirmi dört ocakbizdedir kucak kucakyurdakul babagurguryanardağ nur saçacakçalışkan birlik kardaşlıkşanlı mutlu kardaşlıkgüven ileri vatanzafer kalkınma varlıksarıkâhya ağalıkbarış gençlik doğrulukgavurbağı adaletelmas sevgi azınlıkbilgi amaç fuzuliad(e) viye sonagöliışık`la mehmed sadıkhicri dedi`nin yolıbayrak barış yıldızaydınlık çiçekler kızavcı şafak ilhanlıerenler taşköprü biztalimtepe şaturlugündoğan türlü türlükültür ulus hasasucirit meydanı uluon dört temmuz işte buon dört ramazan okuuğur aktaş ey kardaşon yeddi temmuz aksubu karaaltun bulakdinlesin her bir kulakaçıl okulum açılokullara biz gelekgurgur babagurgur baba öz dilim...

türkçe okul adları (kerküte( ümit tokatlı)

türkçe okul adları (kerkük`te)makale ümit tokatlıaliseydi oğuztürkşiir / kent --------------------------------------------------------------------------------kerkük okul adlarıçok lezzetli tadlarıtopkapı yedikızlarkoy kahsohsun yadlarbu igirmi dört ocakbizdedir kucak kucakyurdakul babagurguryanardağ nur saçacakçalışkan birlik kardaşlıkşanlı mutlu kardaşlıkgüven ileri vatanzafer kalkınma varlıksarıkâhya ağalıkbarış gençlik doğrulukgavurbağı adaletelmas sevgi azınlıkbilgi amaç fuzuliad(e) viye sonagöliışık`la mehmed sadıkhicri dedi`nin yolıbayrak barış yıldızaydınlık çiçekler kızavcı şafak ilhanlıerenler taşköprü biztalimtepe şaturlugündoğan türlü türlükültür ulus hasasucirit meydanı uluon dört temmuz işte buon dört ramazan okuuğur aktaş ey kardaşon yeddi temmuz aksubu karaaltun bulakdinlesi...

kerkük'te okul adları (ümit tokatlı)

türkçe okul adları (kerkük`te)makale ümit tokatlıaliseydi oğuztürkşiir / kent --------------------------------------------------------------------------------kerkük okul adlarıçok lezzetli tadlarıtopkapı yedikızlarkoy kahsohsun yadlarbu igirmi dört ocakbizdedir kucak kucakyurdakul babagurguryanardağ nur saçacakçalışkan birlik kardaşlıkşanlı mutlu kardaşlıkgüven ileri vatanzafer kalkınma varlıksarıkâhya ağalıkbarış gençlik doğrulukgavurbağı adaletelmas sevgi azınlıkbilgi amaç fuzuliad(e) viye sonagöliışık`la mehmed sadıkhicri dedi`nin yolıbayrak barış yıldızaydınlık çiçekler kızavcı şafak ilhanlıerenler taşköprü biztalimtepe şaturlugündoğan türlü türlükültür ulus hasasucirit meydanı uluon dört temmuz işte buon dört ramazan okuuğur aktaş ey kardaşon yeddi temmuz aksubu karaaltun bulakdinlesi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !