× "

genceli nizami

" arama sonuçları

büyük türk şairi genceli nizami

  türk dünyasının en büyük şairlerinden olan nizami 1141'de gence'de doğmuştur. asıl adı cemaleddin ebu muhammed ilyas bin yusuf'tur. genceli nizami (nizami gencevî) adıyla ünlenmiştir. eserlerinde memleketi gence'ye olan sevgisi hemen göze çarpar. leylâ ile mecnun'u, mesnevi şeklinde yazan ilk şairlerdendir. hamse ya da beş mücevher denilen eserleriyle meşhurdur. nizami'nin 'sırlar hazinesi', 'hüsrev ve şirin', 'leyla ve mecnun', 'yedi güzel' ile iskendername adlı mesnevileri oldukça ünlüdür. sırlar hazinesi, erzincan'daki mengücekler hükümdarına ithâf edilmiştir. yedi güzel, azerbaycan ve ir...

nizami gencevi (d. 1141 - ö. 1209) hayatı ve eserleri

nizami gencevi (d. 1141 - ö. 1209) hayatı ve eserleritürk dünyasının en büyük şairlerinden biri olan nizami, 1141'de gence'de doğdu. asıl adı cemaleddin ebu muhammed ilyas bin yusuf'tur. dünyada fars şairi olarak tanıtılan nizami kendi eserlerinde özellikle memleketi gence'ye olan sevgisini dile getirmişdir.ilk kez leylöe2 ile mecnun'u, mesnevi şeklinde yazanlardandır. tüm şiir farsça yazılmıştır. hemse (khamse) ya da beş mücevher (panj ganj) denilen eserleriyle meşhurdur.henüz hayattayken ün kazanan nizami en önemli eserini 'hamse' adı altında topladı. hamse'de, nizami'nin 1177'de yazdığı 'sırlar hazinesi', 1180'de yazdığı 'hüsrev ve şirin', 1188'de yazdığı 'leyla ve mecnun', 1196'da yazdığı 'yedi güzel' ve 1197-1209 arasında yazdığı iskendername adlı mesneviler yer alır.genceli nizami'...

genceli nizami

genceli nizami             türk dünyasının en büyük şairlerinden biri olan nizami, 1141'de gence'de doğdu. asıl adı cemaleddin ebu muhammed ilyan bin yusuf'tur.            henüz hayattayken ün kazanan nizami en önemli eserini 'hamse' adı altında topladı. hamse'de, nizami'nin 1177'de yazdığı 'sırlar hazinesi', 1180'de yazdığı 'hüsrev ve şirin', 1188'de yazdığı 'leyla ve mecnun', 1196'da yazdığı 'yedi güzel' ve 1197-1209 arasında yazdığı iskendername adlı mesneviler yer alır.            genceli nizami'nin kıymetli eserleri, kendisin...

mesnevi türü

                                             mesnevi özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. arapça’da "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10. yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. kutadgu bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetnâme örneğidir. her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha u...

((( divan edebiyatı )))

gecekusu2 nazım biçimleri gazel:divan şiirinde,genellikle,aşk şarap gibi konuların,ender olarak da öğretici ve felsefi konuların işlendiği nazım biçimine gazel adı verilir.arap edebiyatı kaynaklı olan gazel,5-15 beyitten oluşur;nazım birimi beyittir;aruzun hemen her ölçüsüyle yazılabilir.uyak örgüsü aa/ba/ca/...biçimdedir.son beyitte ozanın adı ya da takmaadı geçer.mesnevi ya da gazelin içine sıkıştırılan gazele tegazzül denir.gazelin ilk beytine matla, son beyte makta,en güzel beyte beytülgazel adı verilir.türk edebiyatına iran edebiyatı yoluyla gelen gazel türünde,ahmed paşa,necati,zati,fuzuli,baki,bağdatlı ruhi,şeyhülislam,yahya, nefi, nedim,şeyh galip başarılı örnekler vermişlerdir. kaside:divan şiirinde tanrı'nın,din büyüklerinin,genellikle de devlet ileri gel...

divan edebiyatı ve özellikleri

türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,konak,medrese ve halk arasında deği...

tanzimat öncesi tahkiyeli eserlerimiz

tanzimat öncesi tahkiyeli eserlerimiz dede korkut öyküleri halk öykülerio köroğlu destanıo masallar o kerem ile aslı öyküsü  mesnevÎlertahkiyeli anlatım, öyküleyici anlatımdır. türk edebiyatında öyküleyici anlatım geleneği tanzimat öncesinde de vardır. dede korkut öyküleri, masallar, köroğlu destanı, kerem ile aslı gibi halk öyküleri, öyküleyici anlatımla oluşturulmuş eserlerdendir.dede korkut öyküleri, destandan halk öyküsüne geçişin en önemli örneğidir. destanın yerini alan halk öyküsü, anadolu'da sözlü halk geleneği içinde varlığını sürdürür. bu öyküler¬de toplumsal çelişkiler, kahramanlık, aşk vb. konular istenir. olaylar nesir biçiminde anlatılır.ancak araya y er yer türküler de serpiştirilir. halk öykülerinde olağanüstülüklere de yer verilir.asuman ite zey...

türk edebiyatında tanzimat dönemi -4-

tanzimat gazeteciliğitanzimat’la gelen, halkın okuyuş oranında gelişen türk gazeteciliği, türk gazeteciliği, türk edebiyatı’nın yepyeni bir döneme girmesini sağlar. makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi, şiir, inceleme, eleştiri, deneme, hikaye ve roman türlerinin gelişmesinde gazeteciliğimizin etkisi büyük olur.gazete, her gün bir toplumdan, bir sorun üzerinde fikir ve görüşe sahip ikinci bir toplum çıkarabilecek kudrette bir çözümleme ve birleştirme organıdır. gazete sahifeleri her gün yüz binlerce insanın beraber toplanıp, beraber düşündükleri, konuştukları bir toplantı meydanıdır. demokratik toplumların hayatında en önemli rolü fikirler oynamaktadır. fikir özgürlüğünün her yerde kişiler, çeşitli olanak ve araçlardan faydalanarak, fikirlerini savunmak is...

türk edebiyatında tanzimat dönemi -4-

tanzimat gazeteciliğitanzimat’la gelen, halkın okuyuş oranında gelişen türk gazeteciliği, türk gazeteciliği, türk edebiyatı’nın yepyeni bir döneme girmesini sağlar. makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi, şiir, inceleme, eleştiri, deneme, hikaye ve roman türlerinin gelişmesinde gazeteciliğimizin etkisi büyük olur.gazete, her gün bir toplumdan, bir sorun üzerinde fikir ve görüşe sahip ikinci bir toplum çıkarabilecek kudrette bir çözümleme ve birleştirme organıdır. gazete sahifeleri her gün yüz binlerce insanın beraber toplanıp, beraber düşündükleri, konuştukları bir toplantı meydanıdır. demokratik toplumların hayatında en önemli rolü fikirler oynamaktadır. fikir özgürlüğünün her yerde kişiler, çeşitli olanak ve araçlardan faydalanarak, fikirlerini savunmak is...

mesnevi şiir

mesnevi şiir mesnevi özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. arapça’da "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10’uncu yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11’inci yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. kutadgu bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetnâme örneğidir. her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya teşvik etmiştir. bu nedenle uzun aşk öykülerinde, destanlarda mesnevi k...

doç.dr.i.çetin derdiyok

  mesnevi-i manevi'de leyla ve mecnundoç. dr. i.çetin derdiyokçukurova üniversitesi fen edebiyat fakültesi öğretim üyesi.türk dili ve edebiyatı bölümü öğretim üyesi.        mevlânâ'nın mesnevisini, doğu kültür ve mitolojisini içinde saklayan bir hazineye benzetebiliriz. 25.632 beyit(1) tutan bu dev eserde arap, iran, türk kültür ve edebiyatına dair pek çok bilgi ve ürün bulunmaktadır. biz burada, bunlardan yalnızca leylâ ve mecnûn'a değineceğiz. leylâ ve mecnûn'un mesnevî'de neyi anlatmak için, nasıl kullanıldığını araştırmaya ve incelemeye çalışacağız.leylâ ve mecnûn, aslında arap halk edebiyatına ait bir hikayedir. leylâ ve mecnûn incelemesine geçmeden önce, hikayenin konusunu kısaca hatırlatalım: "necd...

kusur buluculuk ayıpların en kötüsüdür

<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img168.imageshack.us/img168/5927/kitabookuyanangozze0.jpg" border="0" alt="ımage hosted by ımageshack.us" /></a> bir top ateş hiddetin, günümüz tabiriyle sinirlenmenin insanın tabiatında olduğu kesin. hiddet aslında insanın kendini savunması için gerekli olan bir duygu. fakat ifrat veya tefriti, gereğinden az veya çok olması, insanı insanlıktan çıkarabiliyor. bilim adamlarının da kabul ettiği bir gerçeğe göre aşırı hiddet aklı baştan alıyor. akıl baştan gidince de ne allah korkusu kalıyor ne de kuldan utanmak... insan bir anda vahşi, sonunu düşünmeyen bir yabaniye dönüşebiliyor. ama buradan hareketle hiddetin tamamen kötü bir şey olduğunu da sanmayın. dünyada olup bitenler bütün çirkinliğiyle göz...

mesnevi (edebiyat)

vikipedi, özgür ansiklopedi   mesnevi özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. arapça’da "müzdevice" denilen mesnevi türü ilk olarak 10’uncu yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11’inci yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. kutadgu bilig mesnevî nazım biçimiyle kaleme alınmış hacimli bir siyasetnâme örneğidir. her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya teşvik etmiştir. bu nedenle uzun aşk öykülerin...

divan edebiyatı

divan edebiyatı özellikleri sayfadaki başlıklar divan edebiyatı ve özellikleri tarihsel gelişme şiirin kuruluş dönemi (xııı. yy-xv. yy'ın ilk yarısı) geçiş dönemi (xv. yy'ın ikinci yarısı-xvı. yy'ın başları) olgunluk dönemi (xvı. yy'ın başları-xvııı. yy'ın ilk yarısı) çöküş dönemi (xvııı. yy'ın ikinci yarısı-xıx. yy'ın ilk yarısı) sanat anlayışı dünya görüşü şeriat ve tasavvuf dil ve anlatım ölçü türler nazım biçimleri divan edebiyatı ve özellikleri türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra, anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri (ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da d...

divan edebiyatı ve özellikleri

divan edebiyatı ve özellikleri türklerin islam dini ve kültürünü benimsedikten sonra,anadolu'da arap ve özellikle fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyattır. bu dönemin şairleri(ozanları) şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için söz konusu edebiyata da divan edebiyatı denilmiştir.özellikle,medreseden yetişen aydın sanatçı ve yazarların saray ve çevresinde oluşturdukları bir edebiyat geleneği olduğu için,havas(yüksek zümre) edebiyatı,saray edebiyatı,klasik türk edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır.divan edebiyatı sözünün 1900'den sonra ortaya çıktığı sanılmakta ve ilk defa kimin kullandığı bilinmemektedir.tarihsel gelişmetürklerin islam dinini kabul etmeleriyle toplum yapısı köklü değişikliklere uğrar.xıı.yüzyıla gelindiğinde ise,saray,k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !