× "

gravimetrik sülfat tayini deney raporu

" arama sonuçları

sabit tartım ne demektir?

sabit tartim alma, sabit tartim ne demektir tanım kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına dayanan bir nicel (kantitatif) analiz yöntemi. analit miktarının kütle ölçümüne dayanılarak tayin edildiği metodların ortak adıdır. bunun yanında ısıtma ile ortamdan uzaklaşan su ve karbondioksit gibi maddeler ağırlık azalması gösterdikleri için gravimetri yöntemiyle tayin edilebilir. gravimetrik analiz nisbeten az alet istemesi ve öğrenilmesi kolay olması nedeni ile hem kimya eğitimi uygulamalarında hem de pratik uygulamada çok yararlıdır. yöntem çözeltide bulunan tayin edilecek iyon reaktifle çöktürülür. oluşan çökelti (çökelek) süzülür, yıkanır, kurutulur veya yüksek sıcaklıkta kızdırılarak tartılır. işlem 6 aşamada gerçekleş...

analitik kimya

analitik kimya, kimyasal analiz olarak da bilinir, belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini inceleyen bilim dalı. kimyasal analiz sırasıyla kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki basamakta tamamlanır. bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz dalına kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz dalına da kantitatif analiz denir. kantitatif analiz, metodlar yönünden klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. klasik metodlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metodlardır. maddenin ağırlığı göz önüne alınarak yapılan analize gravime...

estrojen ve projestinler 3

estrojen ve projestinler 3 sentetik projestinler  testesteron türevleri•          etisteron (etinil testesteron)•          dimetisteron•          19 nortesteron türevleri–         noretisteron (etinil nortestesteron)ü      noretinodrel   ü      etinodiol diasetat       - ü      linestrenol–         alilestrenol–         norjestrel (levonorjestrel)–  ...

harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği

1harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliğikarar sayısı : 94/5856ekli “harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;millî savunma bakanlığının 28/6/1994 tarihli ve 1993/103 sayılı yazısı üzerine, bakanlarkurulu’nca 5/7/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.not : bu yönetmelik 31 ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı resmi gazete’deyayımlanmıştır.2harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliğibirinci bölümamaç, kapsam, hedefler, tanımlar, yetki ve sorumluluklaramaçmadde 1- bu yönetmeliğin amacı; 22 nisan 1925 tarihli ve 657 sayılı harita genelkomutanlığı kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2 ocak 1961 tarihli ve20...

analitik kimya

analitik kimya   analitik kimyatanım kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri.kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini (kimyasal analiz) inceleyen koludur.türlerikimyasal analiz sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde uygulanır. bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.kantitatif analiz, metodlar yönünden klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. klasik metodlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metodlardır. maddenin ağırlığı göz önüne alınarak yapı...

kristallendirme

kristallendirme deneyin adı : kristallendirme deneyin amacı : elimizde bulunan benzoik asidin kristallendirme yöntemi yardımıyla kristallendirerek saflandırılmasını gözlemlemek. teorik bilgi : ayırma ve saflandırma yöntemleri : buharlaştırma : buharlaştırma işlemi çözeltinin hacmini azaltmak yada kuru hale getirmek için yapılır. sıvılar genellikle porselen kapsüllerde buharlaştırılır. bunun sebebi porselen kapsüllerde yapılan buharlaştırma işleminin daha çabuk olmasıdır. buharlaştırma yapılırken kabın üzerine uygun çaplı bir saat camı konularak sıçrama yada dışardan yabancı madde girme olasılığı engellenmiş olur. saat camı sıçrayan maddeyi tutarak yeniden kaba alınmasını sağlar. sıçramanın azaltılması için yüksek ısıdan kaçınılmalı ve sıvı devamlı karıştırılmalıdır. çözeltinin...

kültür

halk müziği zonguldak yöresi davul ve köçek oyunları yönünden oldukça zengindir. geçmişte davulcuların omuzlarına astıkları çift davulla oynadıkları söylenir. göbekleşme, kaşık, zil gibi ayrık düzen oyunları; bağlama, tanbura, cura kemane (tırnak kemanesi), çiftelli, zurna, kaval (dilli, dilsiz), tef, darbuka, zil, kaşık, zilli maşa, tangurdak (koyn çanlarından yapılan çalgı) eşliğinde oynanırdı. erkek oyunlarının yok denecek kadar az, parayla tutulan köçeklerin (meyter) ve köçek oyunlarının yaygın olmasının nedeni, erkeğin köyünden ayrı bir işyerinde (kömür ocaklarında) çok ağır koşullarda çalışması, yaşamasıyla ilgilidir. köy&...

zonguldak

zonguldak ilinin tarihi kronolojisi antik dönem bilindiği gibi tarih devri, yazının bulanması ile başlar. anadolu’ya yazı hititlerin (mö2000-1200), asurlularla yaptıkları ticaret (asur ticaret kolonisi: kültepe, kaniş, kayseri) ile girmiştir. ilkçağ’da (mö 3200-ms 375) bugünkü zonguldak topraklarında paflagonya (merkezi kastamonu) ve bitinya (merkezi izmit) denen bölgeler ve siyasal kuruluşlar vardı. ilkçağ’dan günümüze (yakınçağ) değin zonguldak ve çevresinin tarihçesini, tarihsel kronolojiye uygun olarak açıklayabiliriz- frigyalılar (frigler) döneminde (mö 1200/750-676) zonguldak - yunanlıların (iyonlar ve diğerleri) ve lidyalıların kolonileri döneminde (mö 7. yy-6. yy) zonguldak - persler (eski iranlılar) döneminde (mö 555-mö 333) zonguldak - helleniz...

gravi metrik analiz tekstil terbiye testler kalite kontrol

1.1.1.      gravimetrik analiz   örneğin belirli bir tartımı ile hazırlanan uygun konsantrasyonlu bir çözeltisinden, bileşiğin iyonlarından birini az çözünen bir bileşik halinde çöktürerek tartmaya dayanır. çöktürülen örnek, süzgeçte toplanarak kurutulduktan sonra tartılır. gravimetri; zaman alıcı ve yorucu, ancak emin bir metottur.             tekstil lif analizlerinde; bileşenlerden biri çözündürülerek, çözünmeyen kısmın tartımı alınarak hesaplama yoluna gidilir [2]. ...

kimyasal olaylar ile ilgili ingilizce paragraflar-5(teknik ingil

örnek paragraf-22the latter methods are of relatively recent development in analytical chemistry and find application when the amount of sample available is vey small.as far as the theoritical principles are concerned,there is no difference between macro and micro quantitative analysis.the difference is merely one of the apparatus used and the technique followed. çevirisi: sonraki yöntemler göreceli olarak analitik kimyadaki son gelişmelerdendir.ve uygulama alanı bulur.ve mevcut miktarı veya varolan örnek miktarı çok küçük olduğunda uygulama alanı bulur. kuramsal ilkeler gözönünde bulundurulduğunda makro ve mikro nicel analiz arasında fark yoktur.fark  sadece kullanılan düzenek ve izlenilen tekniktedir. -----------------------------------------------örnek paragraf-23ın any direct...

analitik kimya

analitik kimya analitik kimya, kimyasal analiz olarak da bilinir, belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini inceleyen bilim dalı.kimyasal analiz sırasıyla kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki basamakta tamamlanır. bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz dalına kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz dalına da kantitatif analiz denir.kantitatif analiz, metodlar yönünden klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. klasik metodlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metodlardır. maddenin ağırlığı göz önüne alınarak yapılan analize gravimetrik, hacim göz önüne alınarak yapılana da volumetrik anali...

ders içerikleri

1. yarıyıl ders içerikleri 101 temel kimya kimyada temel kavramlar, kimyanın temel kanunları, atomun yapısı, periyodik çizelge, kimyasal bağlar, kimyasal denklemler, kimyasal hesaplamalar, katılar, sıvılar, gazlar, çözeltiler, asit ve bazlar, 103 genel deri teknolojisi ıslatma, kılgiderme, kireçlik, kireç giderme, sama, yağ alma, pikle, tabaklama ışlemi ve tabaklama maddeleri , bazifikasyon, nötralizasyon, boyama, retanaj ışlemleri ,yağlama ışlemleri, kurutma 105 hayvan biyolojisi mikro organizma kavramı, hücre kavramı, mikro organizmaların sınıflandırılması, mikro organizmaların yaşam koşulları, bakteriler, mnatarlar, viruslar, mikro organizmaların ınsana ve deriye olan etkileri, hücre ıçi ve hücre dışı salgılar. mikroorganizmaların deri işlentisine etkisi 107 ham der...

zonguldak tarihi ve kültürü

genel hatlarıyla zonguldak tarihi miladi devirlerle zonguldak tarihi m.ö 2000-m.ö 800-- mitolojik çağ ve ilk yerleşme m.ö vııı-ııı.yy. --------- iyon kolonizasyon devri m.ö 266-m.ö 70 ---- pontus krallığı dönemi m.ö 70-m.s 395----- roma hakimiyeti m.s 395-xııı.yy.------ bizans imp.dönemi m.s xııı.yy-xıv.yy---anadolu selçuklu, beylikler ve cenovalılar dönemi m.s xıv.yy-1922---- osmanlı dönemi m.ö 6. ve 7. yy.larda zonguldak’ta deniz kıyısı boyunca, ekonomik faaliyetçe gelişmiş yerleşim noktaları bulunmaktaydı. karadeniz kıyısındaki ilk şehirler, sinope(sinop), trapezus(trabzon) ve amisos(samsun) idi. heraklia(ereğli) ve amastris(amasra) ile tiefor(filyos) şehirleri birkaç kuşak sonra kuruldular. bunlardan heraklia, hızla gelişerek karadeniz de ki ticari faaliyeti denetim altın...

zonguldak araştırmalarım

 d e a l i s t büyük hayaller benjamin franklin büyük insanlar washington ırving yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki, yapmadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. sydney j. harris gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. p.drucker gücüne eşit hayaller için dua etme. hayallerine eşit güç için dua et. micheal nolan eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız. konfüçyüs onların peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir. walt disney mucize, enerjinizi korkularınıza değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar. insanoğlunun yapacakları, hayal ettikleri ile sınırlıdır. arthur c. clarke umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir. robert louis stevenson politika...

.::analitik kimya::.%%%_ kimyasal tepkimeler_%%%

kimyasal tepkimeler. girişmaddelerin yanması, demir aletlerin paslanması, suyun elektrolizi kimyasal tepkime örnekleridir. kimyasal tepkimeler, maddelerin kimyasal değişmesiyle gerçekleşir. bu bölümde önce kimyasal değişmelerle fiziksel değişmelerin ne olduğunu, bunlar arasındaki farkları öğreneceğiz. sonra kimyasal tepkimeleri (değişmeleri) kimyasal eşitliklerle nasıl gösterdiğimizi, tepkime denklemlerini nasıl denkleştirdiğimizi göreceğiz. bu bölümde, ayrıca tepkimeye giren maddeler ile ürünler arasındaki sayısal ilişkileri açıklayacağız.kimyasal tepkimelerin nasıl yazıldığı, denkleştirmenin nasıl yapıldığı ve denkleştirilmiş bir tepkimede kat sayıların anlamı yalnız bu bölümün değil, tüm kimya konularının ilgi alanıdır. 5.1 fiziksel ve kimyasal değişmeler 5.2 kimyasal tepkimelerin den...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !