× "

hadisenin özellikleri

" arama sonuçları

beynin sistemi ve algısallık

beyin nasıl çalışır,neyi algılar,sistemi neyin üzerine kuruludur? kader data programının ham halinin bulunduğu yani melaike'nin ol! hükümlerinin belirli bir hikmete göre rabb'i tarafından yazılmış sistematik yapısıdır. beyin temel manada üç yapıda irdelenebilir; 1)düşünür,tasavvur eder(datayı okur,ef-al boyutta yorumlar yani değerlendirir) 2)düşündüğünü akldaki veriyle karşılaştırır(imgeleri araştırır,hücre/beyinsel data sorgulaması) 3)karşılaştırdığını eğer gerekli veri varsa o doğrultuda kullanır(datayı işleyip fiile dönüştürür) bu basit görünen yapı temelde üç vasfı işler ; ilim:takdir edileni öğrenir irade:öğrendiğini benliği...

üç harfler…. cin'ler

  islam inancına göre, göze görünen ve maddi bir yapıya sahip olan insanlar balçıktan yaratılmıştır veya insanın yaratıldığı sırada dünyadaki ortam balçık şeklindedir. buna karşılık, göze görünmeyen bir yapıya sahip olan cinler ise yaratıldıkları sırada dünyadaki ortamın kızgın alev ve dumanlar saçan bir ortam olduğu kur'an-ı kerim'in ifadelerinden anlaşılmaktadır. cinlerden bir tek ferdine cinni denir. cann ve cin kelimeleri çoğunluğu ifade etmekle aynı manadadır."cin" ve "can" kelimelerinin anlattığı gözle görülemeyen varlıklar, kur'an'da "ins" kelimesinin karşılığı olarak ta kullanılmaktadır. bu anlamda "ins" gözle görü...

cin kelimesinin manası

  cin kelimesinin manası cin kelimesi arapça'dır. "can" kelimesi ile ilgilidir. semavi ve ilahi kitapların hepsinde de adından bahsedilmiş, sebep olduğu olaylar anlatılmıştır. cinleri tanıyabilmek için önce "cin" kelimesinin anlamı üzerinde durmak gerekiyor. cin kelimesinin en belirgin manası, "örtülü" ve "gizli" demektir. bu anlamına gelir. terim olarak ise, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan mümin ile kafir gruplarından oluşan varlık türü anlamına gelmektedir.islam'da ins karşıtı olan bu kelime göze görünmeyen yaratıklar anlamına gelir. islam inanışına göre insa...

resimlere göre insan tanımı

insan, kâinat ağacının meyvesi veya çekirdeği hükmünde olduğundan, âlemde her ne varsa insanda da bir örneği bulunur. bir başka ifadeyle insanda bulunan cihazların, hislerin ve lâtifelerin kâinatta bir karşılığı vardır. insanla kâinat birbirinin kendi ölçüleri içinde izdüşümü veya yansımasıdır. en azından birbiriyle bağlantılı bir kompleks sistemdir. kur'anî literatürde enfüsî ve âfâkî terminolojisiyle de ifade edilen insan ve kâinat, bir bütünün veya hakikatin iki yüzünü teşkil eder. kâinatın sırlarının çözülmesi, insana ışık tuttuğu gibi, insanın sırlarının çözümü de kâinat...

cinler

cin’in lugattaki manası gizliliktir, görünmeyen gizli varlıklar demektir. cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. cinlerin hakikatini göremeyiz. çünkü cinler metafizikdir manadır  görülmeyecek kadar latif varlıklardır.                       kur'an'de iki yüzden fazla ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle kuran'ın 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil cin suresi hep cinlerden bahseder. bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı islam inancına göre mümkün değildir. pozitif ilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.          ...

sporda sağlık ve beslenme - sağlık bilgisi -sporcu sağlığı

sporda sağlık ve beslenmegenel bilgiler sportif yaralanmalar, genelde spor dallarına özgü özellikler içerir. çeşitli spor dallarından bazı örnekler verirsek, şöyle bir tablo ile karşılaşırız: ege üniversitesi tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji kliniği’nde 1983-87 yılları arasında yapılan bir araştırmada, beş yıllık periyot süresince kliniğe başvuran 1560 spor yaralanması vakası incelenmiştir. yaralanmaların yüzde 22’si kontüzyon (ezilme), yüzde 20’si fraktür (kırık) olarak bulunmuştur. en sık yaralanan bölgenin ise yüzde 60 ile alt ekstremite (alt taraf) olduğu belirlenmiştir. ayrıca sporcularda sportif yaralanmaların dışında, bir de overuse (aşırı kullanma) kökenli çok sayıda yaralanma görülmektedir. girgin, futbolcularda genellikle sıyrıklar, ezikle...

imam-ı mubin ve kitab-ı mubin

imam-ı mubin ve kitab-ı mubin imam-ı mübîn ve kitab-ı mübîn, levh-i mahfuz'un birer defteri, ilâhî ilmin birer unvanıdırlar. imam-ı mübîn, kitab-ı mübîn ve levh-i mahfuz, her üçü de üstadımızın tabiriyle “ilm-i ilâhînin ünvanlarıdırlar”. mektûbat’ta “ilm-i ezelînin ünvanları olan imam-ı mübîn, kitab-ı mübîn, levh-i mahfuz gibi vücud-u ilmî daireleri”nden söz edilir. şualarda ise, “levh-i mahfuz’un defterleri olan imam-ı mübîn ve kitab-ı mübîn’de bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan” şeklinde bir ifade yer alır. bu ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, her üçünün de birer kayıt levhası oldukları anlaşılır. üçü de ilâhî ilme unvan olmuşlar. onlardan söz edildiğinde akla hemen ilâhî ilim gelir; yoksa onlar...

psikopatiyalar -kişilik bozuklukları - psikastenik - paranoid

psikopatiyalar (kişilik bozuklukları) psikopatiya yunan sözü olup "psiche-beynin özel fonksiyonu; aklî, hissî, mânevî, idrak v.s. kabiliyetlerinin bütün tiplerini kapsayan anlayış, "patos" ise bozukluk (hastalık), ızdırap çekmek demektir. psikopati denildiğinde kişiliğin anomalisi veya şahsiyetin patolojisi gözönünde tutulur. kişiliğin ve onun bozukluklarının bütün tiplerini öğrenmek eğilimi çok eski devirlerden beri mevcut olmuştur. bu konu ile hekimlerin yanı sıra, filozofları, devlet yöneticileri v.b. de ilgilenmiştir. daha önceki dönemlerde yunanlılar çeşitli ruh hastalıklarına tutulma eğilimini, kilişiğin tiplemesi ile bağlantılandırmaya çalışmışlardır. bu çerçevede yunanlı hekimlerin ortaya koyması ile, bugüne kadar önemini pek yitirmeyen dört kişilik tipini (kolerik, s...

edebiyat

  kadehimi yaşama kaldırıyorum... şiir nedir?edebiyat şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir.şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü...

sporda sağlık ve beslenme

genel bilgiler sportif yaralanmalar, genelde spor dallarına özgü özellikler içerir. çeşitli spor dallarından bazı örnekler verirsek, şöyle bir tablo ile karşılaşırız: ege üniversitesi tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji kliniği’nde 1983-87 yılları arasında yapılan bir araştırmada, beş yıllık periyot süresince kliniğe başvuran 1560 spor yaralanması vakası incelenmiştir. yaralanmaların yüzde 22’si kontüzyon (ezilme), yüzde 20’si fraktür (kırık) olarak bulunmuştur. en sık yaralanan bölgenin ise yüzde 60 ile alt ekstremite (alt taraf) olduğu belirlenmiştir. ayrıca sporcularda sportif yaralanmaların dışında, bir de overuse (aşırı kullanma) kökenli çok sayıda yaralanma görülmektedir. girgin, futbolcularda genellikle sıyrıklar, ezikler, yüzeysel ekimozlar (ç...

psikopatiyalar (kişilik bozuklukları)

psikopatiyalar (kişilik bozuklukları)psikopatiya yunan sözü olup "psiche-beynin özel fonksiyonu; aklî, hissî, mânevî, idrak v.s. kabiliyetlerinin bütün tiplerini kapsayan anlayış, "patos" ise bozukluk (hastalık), ızdırap çekmek demektir. psikopati denildiğinde kişiliğin anomalisi veya şahsiyetin patolojisi gözönünde tutulur.kişiliğin ve onun bozukluklarının bütün tiplerini öğrenmek eğilimi çok eski devirlerden beri mevcut olmuştur. bu konu ile hekimlerin yanı sıra, filozofları, devlet yöneticileri v.b. de ilgilenmiştir. daha önceki dönemlerde yunanlılar çeşitli ruh hastalıklarına tutulma eğilimini, kilişiğin tiplemesi ile bağlantılandırmaya çalışmışlardır. bu çerçevede yunanlı hekimlerin ortaya koyması ile, bugüne kadar önemini pek yitirmeyen dört kişilik tipini (kolerik, sanguinik, flegma...

psikopatiyalar (kişilik bozuklukları)

psikopatiyalar (kişilik bozuklukları)psikopatiya yunan sözü olup "psiche-beynin özel fonksiyonu; aklî, hissî, mânevî, idrak v.s. kabiliyetlerinin bütün tiplerini kapsayan anlayış, "patos" ise bozukluk (hastalık), ızdırap çekmek demektir. psikopati denildiğinde kişiliğin anomalisi veya şahsiyetin patolojisi gözönünde tutulur.kişiliğin ve onun bozukluklarının bütün tiplerini öğrenmek eğilimi çok eski devirlerden beri mevcut olmuştur. bu konu ile hekimlerin yanı sıra, filozofları, devlet yöneticileri v.b. de ilgilenmiştir. daha önceki dönemlerde yunanlılar çeşitli ruh hastalıklarına tutulma eğilimini, kilişiğin tiplemesi ile bağlantılandırmaya çalışmışlardır. bu çerçevede yunanlı hekimlerin ortaya koyması ile, bugüne kadar önemini pek yitirmeyen dört kişilik tipini (kolerik, sanguinik, flegma...

görülebilir düntanın ne kadarını görebiliyoruz

önümüzdeki yılların en büyük buluş ve anlamaları, dış dünya değil aksine insanın iç dünyası, beyin-zihin yapısı konularında olacaktır. günümüzde en çok araştırılan konuların başında; insanın algılama, görme, şuur ve şuur altı fonksiyonlarının nasıl geliştiği ve nelerin tesirinde kaldığı gelmektedir. son araştırmalar insanın, beş duyusunun alabileceği uyarılar açısından zengin bir dünyada yaşamasına rağmen, dış dünyadan çok az ham bilgi aldığını ve geri kalan kısmını kendi zihninde var olan temel kalıplara göre şekillendirdiğini ortaya çıkarmıştır. bu temel kalıplar 0-10 yaş arasında verilen eğitimle şuur altında oluşturulmaktadır. düşünceden davranış ve tutumlara varıncaya kadar, bütün zihni işlemler, şuur altında oluşmaktadır. insanın düşünce, tercih ve tutumlarını bir yemeğe benzetirsek...

insan tanıma

insan, kâinat ağacının meyvesi veya çekirdeği hükmünde olduğundan, âlemde her ne varsa insanda da bir örneği bulunur. bir başka ifadeyle insanda bulunan cihazların, hislerin ve lâtifelerin kâinatta bir karşılığı vardır. insanla kâinat birbirinin kendi ölçüleri içinde izdüşümü veya yansımasıdır. en azından birbiriyle bağlantılı bir kompleks sistemdir. kur'anî literatürde enfüsî ve âfâkî terminolojisiyle de ifade edilen insan ve kâinat, bir bütünün veya hakikatin iki yüzünü teşkil eder. kâinatın sırlarının çözülmesi, insana ışık tuttuğu gibi, insanın sırlarının çözümü de kâinatı aydınlatır. insan günümüz bilim literatürü ile ifade edilirse; kompleks, nonlineer (doğru biçimde, birebir münasebet göstermeyen), ağ tabanlı sebep-sonuç bağlantılı ve sibernetik kuralları ile çalışan, holografik...

melatonin----ginkgo biloba

melatonin vikipedi, özgür ansiklopedimelatonin denilen hormon beyinde ve sadece 23:00 ile 05:00 saatleri arasinda salgilanan bir hormondur. hormonun temel görevi vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak. jetlag sendromu denilen hadisenin sebebi de bu hormon. hormon diger aktioksidan tesirlerini de güçlendiriyor, kanserli hücrelere karsi koruma sagliyor, üreme sistemiyle baglantisindan tutun da yorgunluk , isteksizlik gibi durumlarin nedenlenlerini de olusturabiliyor. su anda bu hormon yaslanmayi geciktirici etkisinden dolayi da üzerinde önemle durulan bir hormon. ısin can alici noktalarindan birisi hormonun cocuklar üzerindeki tesiridir. avrupada lösemili ve kanserli çocuk sayilarinin artmasindan ötürü yapilan arastirmalar sonucunda ailelerden istenen bir hususda cocukla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !