× "

hemşirenin görevleri

" arama sonuçları

noma işinin görleedi

noktalama işaretlerinin görevleri nedir noktanın görevleri nedir başımızın görevleri nedir böbreğin görevleri nedir beynin görevleri nedir belediye başkanının görevleri nedir böbrek görevleri nedir başbakanın görevleri nedir belediyenin görevleri nedir vitaminlerin vücudumuzdaki görevleri nedir veterinerin görevleri nedir virgülün görevleri nedir vitaminlerin görevleri nedir vatandaşlık görevleri nedir valinin görevleri nedir ceo nun görevleri nedir canlıların yapısında bulunan mineraller ve görevleri nedir cumhurbaşkanı kimdir görevleri nedir c vitaminin gör...

pilotvleri ndir

pilotun görevleri nelerdir polis nedir görevleri nelerdir peygamberlerin görevleri nelerdir proteinlerin görevleri nelerdir orman bakanlığının görevleri nelerdir orkestra şefinin görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir ile ilgili kompozisyon omurilik görevleri nelerdir okul başkanının görevleri nelerdir okul aile birliğinin görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir ne demek organlarımızın görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir sözünün anlamı okul müdürünün görevleri nelerdir organellerin görevleri nelerdir hayatta en gerçek ...

yazı

  ·          doktor ile hemşire arasındaki ilişki ·         hasta ve hasta yakınarıyla iletişim ·         iletişim ·         duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır. ·         ‘bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci’ olarak tanımlanabilir.   iki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar.           söylediği / söylemediği     &n...

acil nöbetini kim tutacak ?

1-yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği’nin 43. maddesinde “tabip nöbetleri” düzenlenmiştir. buna göre;    “c) acil nöbetler: uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tesbit eder. acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler. acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.”   maddenin tamamı incelendiğinde de görüldüğ&...

acil sağlık hizmetleri yönetmeliği

acil sağlık hizmetleri yönetmeliği (r.g. tarihi: 11.05.2000  r.g. sayısı: 24046) birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1- bu yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesine ve bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir. kapsam madde 2- bu yönetmelik, millî savunma bakanlığı hariç olmak ü...

hemşirelik nedir ? hemşirenin görevleri nelerdir

hemşirelik hemşirelik nedir? hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur. bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun harek...

hasta bakımı nasıl olmalıdır ?

hasta bakımı nasıl olmalıdır ?■ sağlık ve sağlığı etkileyen faktörleri,■ hemşirelik bakım planında deri bakımı ve hijyeni prensiplerini,■ hijyenik değerlendirmede deri, saç, tırnaklar ve ayakların bakımını, hastayı rahatlandırmakamacı ile masaj yapmayı,■ deri bütünlüğünün bozulmasındaki risk faktörleri, yatak yaralarının önlenmesi vebakımını,■ yatağa bağımlı hastada tam yatak banyosunun amaçlarını, kullanılan araçlar ve uygulanışınıaçıklayabileceksiniz.■ giriş■ deri ve görevleri■ deri bakımı ve banyolar■ günlük hijyenik bakım■ diğer kişisel bakımlar■ özet■ değerlendirme soruları■ sözlük■ yararlanılan kaynaklar■ anatomi ve fizyoloji kitabının deri ile ilgili olan bölümünü, derinin infeksiyonunu önlemekiçin nasıl bir bariyer oluşturduğunu öğreniniz. mikrobiyoloji ders kitabını ve dahaönce ok...

hemşirelik nedir ve görevleri nelerdir?

hemşire olmak.. hemşire toplumun sağlığını koruyup yükselterek insanlığa hizmet amacı güden ve bu amacını doktorla koordine bir biçimde uygulayan kişidir.hemşirelik yapılan mesleğin adı olup bir sağlık disiplini oluşturur.. hemşirenin görevleri: hastaneye gelen bireylerin hastalığını tedavi etmek,hastaların moralini yüksek tutmasını sağlayarak onları motive etmek,iyileşen hastaların sağlığını devam ettirmektir.hemşireler ülkemizdeki sağlık problemlerinin iyileşmesine yardımcı olarak sağlık kalitesinin artmasını sağlarlar.hasta ve hasta yakınlarına sağduyulu bir biçimde yaklaşarak yardımcı olurlar.onların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması için çalışırlar.hemşireler toplumsal sağlık bilincinin farkında olan ve bu kutsal sorumluluğu eksiksiz bir biçimde gerçekleştirme gayre...

kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği

kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliğiamaçmadde 1- bu yönetmeliğin amacı, kreş ve gündüz bakımevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. kapsammadde 2- bu yönetmelik, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü’ne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerini kapsar. dayanakmadde 3- bu yönetmelik, 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu’nun 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. başlıklarmadde 4- bu yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, yönet...

aile danışma merkezleri yönetmeliği

gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezlerihakkında yönetmeliktarih : 25.02. 2009sayı : 27152 r.g. birinci bölümgenel hükümler             amaç             madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerinin personel standardı ile ücret tarifelerini, açılış, işleyiş, denetim, devir işlem ve esaslarını belirlemektir.             kapsam &nb...

hemşireler en çok ilaç uygulama hatasıyla karşılaşıyor

hasta güvenliği uygulamalarına yönelik hemşirelerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada, hemşirelerin en çok karşılaştıkları mesleki hatalarla ilgili bir soruya, %46 oranında “ilaç uygulama hataları” yanıtı verildihemşireler, en çok karşılaşılan mesleki hataların ilaç uygulama hataları ve hastane enfeksiyonları risk uygulamalarından kaynaklandığını dile getirdi.zeynep kamil kadın ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi hemşireleri fatma çırpı, yeliz doğan merih ve meryem yaşar kocabey tarafından yapılan “hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamaları ve hemşirelerin bu konudaki görüşleri” araştırması, antalya’da yapılan uluslararası sağlıkta per...

hemşirelik

ana sayfaya dön  islam dini islam dini dualar islami resimler sağlık rehberi dini hikayeler islami şiirler bioenerji evrim teorisi doğrumu hemşirelik alm. schwesternberuf (m), fr. soins (m.pl.), ing. nursing. hasta, muhtaç, yaralı kimselerin her türlü rahatlarını sağlamak üzere yapılan yardım işi. bu işi yapan kimselere de hemşire denir. hemşire sâdece hastaların yapamadıkları işlerde onlara yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda hekim kontrolü altında hastanın tedâvi ihtiyaçları ile de ilgilenir. hemşireliğin geçmişi çok eski târihlere dayanır. peygamber efendimiz zamanında, uhud savaşında kadınların başta hazret-i fâtıma, hazret-i Âişe olmak üzere yaralıları tedâvi ettikleri, meşhurdur. ayrıca rufeyde el-eslemî, küteybe binti eslemî medîne’de ç...

hemşirelik nedir?

alm. schwesternberuf (m), fr. soins (m.pl.), ing. nursing. hasta, muhtaç, yaralı kimselerin her türlü rahatlarını sağlamak üzere yapılan yardım işi. bu işi yapan kimselere de hemşire denir. hemşire sâdece hastaların yapamadıkları işlerde onlara yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda hekim kontrolü altında hastanın tedâvi ihtiyaçları ile de ilgilenir. hemşireliğin geçmişi çok eski târihlere dayanır. peygamber efendimiz zamanında, uhud savaşında kadınların başta hazret-i fâtıma, hazret-i Âişe olmak üzere yaralıları tedâvi ettikleri, meşhurdur. ayrıca rufeyde el-eslemî, küteybe binti eslemî medîne’de çadırda birçok hastanın tedâvisinde bulundukları meşhurdur. tıbbî ve ilmî gelişmelere paralel olarak hemşirelik mesleği giderek gelişmiş, bilhassa kadınlar tarafından icrâ edilen bir meslek hâ...

şehide ayıp

türk hacılara hizmet verirken mekke'de çöken otelin altında kalarak can veren iki hemşirenin çocukları maluliyet maaşı için başvuru yaptı. devlet inanılmaz bir yanıt verdi. devlet, hac ziyareti yapan vatandaşlarımıza hizmet vermek için mekke’ye götürülen ve burada 5 ocak 2006’da çöken otelin altında kalarak görev şehidi olan iki hemşirenin çocuklarına "maluliyet maaşı" bağlanması için yapılan başvuruyu inanılmaz bir gerekçeyle reddetti: "mesai saati dışında öldüler, maaş ödeyemeyiz." sosyal güvenlik kurumu’ndan sağlık bakanlığı aracılığıyla ailelere gönderilen ret yazısında, hemşireler şengül uzuner ve handan kurtuluş’un mesailerinin 16.00’da başladığı oysa ölüm olayının saat 13.30-14.30 arasında olduğu belirtilerek "ölümlerinde görevlerinin ...

görev şehidi mi? değil mi?

(yazar) devletten iki şehide inanılmaz ayıp 13.11.2006 08:41 türk hacılara hizmet verirken mekke'de çöken otelin altında kalarak can veren iki hemşirenin çocukları maluliyet maaşı için başvuru yaptı. devlet inanılmaz bir yanıt verdi. devlet, hac ziyareti yapan vatandaşlarımıza hizmet vermek için mekke’ye götürülen ve burada 5 ocak 2006’da çöken otelin altında kalarak görev şehidi olan iki hemşirenin çocuklarına "maluliyet maaşı" bağlanması için yapılan başvuruyu inanılmaz bir gerekçeyle reddetti: "mesai saati dışında öldüler, maaş ödeyemeyiz." sosyal güvenlik kurumu’ndan sağlık bakanlığı aracılığıyla ailelere gönderilen ret yazısında, hemşireler şengül uzuner ve handan kurtuluş’un mesailerinin 16.00’da başladığı oysa ölüm olayının saat ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !