× "

hipoksik iskemik ensefalopati

" arama sonuçları

çocukluk çağı konvülziyonları nelerdir bilgi

erişkin epilepsilerinde lokalizasyonla bağlantılı sendromlar çok yaygındır ve genellikle altta yatan lokalize yapısal bozukluğun semptomudur. oysa çocuklarda benzer bozukluklarda bir çok önemli sendrom görülebilir. ıdıopatik parsiyel ve generalize epileptik sendromların hepsi çocukluk çağı başlangıçlıdır ve genetik etki çok önemlidir. çocukluk çağının generalize semptomatik epileptik sendromları bu döneme ait ilaç tedavisine dirençli epilepsilerin büyük çoğunluğunu oluşturur. febril konvülzyonlar (fk) özel bir sendrom olarak sınıflandırılmaktadır. ateşle provake olan nöbetler alışılmış epilepsi tanımına uymamaktadır. insidans : doğumdan 16 yaşına kadar her yıl 100.000 çocuğun 40’ında görülmektedir. ilk bir yaşta 12/100.000, bir-on yaş arası 40-50/100.000 ve adölesanda 20/100.000 oranında...

mikrosefali

mikrosefali yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi boyutlarının standartlardan küçük olması olarak tanımlanır. mikrosefali bir hastalık olarak tanımlanmasından daha çok bir klinik bulgudur. hatta bazen normal varyasyonun bir ucunu gösterebilir. eskiden yaş cinsiyet ve ırk ortalamasının iki standart sapmadan küçük olan ölçümlere mikrosefali denilmekteydi ancak sağlıklı okul çocuklarının % 1.9'unun ortalamanın iki standart sapmanın altında baş çevresi sahibi olmaları ve normal zekalı bazı ailelerde dominant ya da resesif olarak mikrosefali ve kısa boy geçişi olması bu tanımı değiştirmiştir. kafatasının küçük boyutu küçük beyine işaret eder. ancak mental retardasyonun boyutunu beyin boyutu değil altta yatan yapısal patoloji belirler. mikrosefali iki ana gruba ayrılır; ...

mikrosefali nedir?: mikrosefali nedir mikrosefali nedenleri nele

mikrosefali yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi boyutlarının standartlardan küçük olması olarak tanımlanır. mikrosefali bir hastalık olarak tanımlanmasından daha çok bir klinik bulgudur. hatta bazen normal varyasyonun bir ucunu gösterebilir. eskiden yaş, cinsiyet ve ırk ortalamasının iki standart sapmadan küçük olan ölçümlere mikrosefali denilmekteydi, ancak sağlıklı okul çocuklarının % 1.9′unun ortalamanın iki standart sapmanın altında baş çevresi sahibi olmaları ve normal zekalı bazı ailelerde dominant ya da resesif olarak mikrosefali ve kısa boy geçişi olması bu tanımı değiştirmiştir. kafatasının küçük boyutu küçük beyine işaret e...

lineer nevus sendromu - pediatrik nöroloji - hücre migrasyon boz

yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir sss malformasyonu vardır. yaşamın ilk 1 yılında ölen bebeklerin yaklaşık %40'ında bir veya daha fazla sinir sistemi gelişimsel anomalisi vardır. fetal ölümlerin %75'inin tümü sss'nin bir major malformasyonuyla bağlantılıdır.  yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir sss malformasyonu vardır. yaşamın ilk 1 yılında ölen bebeklerin yaklaşık %40'ında bir veya daha fazla sinir sistemi gelişimsel anomalisi vardır. fetal ölümlerin %75'inin tümü sss'nin bir major malformasyonuyla bağlantılıdır. a.    nöral tüp defektleri (disrafizm (raphe = dikiş))nöral tüp defektleri sss’nin en sık karşılaşılan kongenital...

mikrosefali

mikrosefali yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi boyutlarının standartlardan küçük olması olarak tanımlanır. mikrosefali bir hastalık olarak tanımlanmasından daha çok bir klinik bulgudur. hatta bazen normal varyasyonun bir ucunu gösterebilir. eskiden yaş, cinsiyet ve ırk ortalamasının iki standart sapmadan küçük olan ölçümlere mikrosefali denilmekteydi, ancak sağlıklı okul çocuklarının % 1.9'unun ortalamanın iki standart sapmanın altında baş çevresi sahibi olmaları ve normal zekalı bazı ailelerde dominant ya da resesif olarak mikrosefali ve kısa boy geçişi olması bu tanımı değiştirmiştir. kafatasının küçük boyutu küçük beyine işaret eder. ancak me...

neonatal tetanoz

neonatal tetanozyeterli hijyen ve bağışıklama ile eradikasyonu olanaklı bir hastalık olmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık sorunudur. neonatal tetanoz (nt) ölümcül hastalıklar içinde en çok ihmal edilmiş, dünyada bildirimi hep olduğundan az yapılmış hastalıkların başında gelir. bunun önemli bir nedeni, hastalığın bulaşıcı olmaması, epidemiler yapmaması, tek tek ölümlere neden olmasıdır. hastalığın etkeni klostridyum tetani hareketli, zorunlu anaerobik, çomak biçiminde sporlu bir bakteridir. patogenez k. tetani, genellikle vücuda, steril koşullarda kesilmemiş ya da kesildikten sonra uygun hijyen koşullarında bakımı yapılmamış göbek kordonu yoluyla girer. ender olarak bir aşı yarası ya da iyi temizlenmemiş kontamine deri lezyonu yoluyla da giriş o...

kardiyopulmoner resusitasyon

kardiyopulmoner resusitasyon kardiyopulmoner arrest insanoğlunun ortak ve tek ölüm yoludur. hastalıkların tarihi insan ırkının başlangıç dönemleri kadar eskiye uzanır ve ölümün geri döndürülebilirliği kavramı mitolojide kendine önemli bir yer edinmiştir. her ne kadar eski uygarlıkların bir çoğunun ölümün geri döndürülebilirliği kavramından anladıkları ilah ya da tanrılarına yakarmak ve dua etmekle sınırlı olsa da, modern tıp düşüncesi içinde fizyolojik olarak etkili sayılabilecek çabalara da rastlanmaktadır. örneğin eski ahitte ilya’nın solunumu durmuş bir çocuğu başarı ile resusite etmesinden (“... üzerine eğildi ve çocuğun içine üç defa hava üfledi”) bahsediliyor. insanlık tarihinin erken dönemlerinde cansız bedenin soğuk olduğuna ve yaşamla beraber ısındığına inanılır...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !