× "

horasan nerededir

" arama sonuçları

maveraünnehir neresidir nerededir

maveraünnehir tarihî bölgeler: horasan (a), maveraünnehir (b) ve harezm (c) maveraünnehir türkçe'de "nehrin ötesi" anlamına gelen "çay ardı"[1] ve orta asya'da, ceyhun (amu derya) ve seyhun (siri derya) arasında tarihi bölgenin tarihî adıdır. divân-ı lügati't-türk'te çay ardı: araplarca "ما وراء النهر" adı verilen bölge diye geçer. "mā warā'a n-nahr" kavramı ilk defa bir hadiste bahsedilmiştir[2], muhtemelen islâm'dan daha önceleri bu kavram araplar arasında yaygındı [3], öyle anlaşılıyor ki bu bölge sasani iran'ın kuzeydoğusundadır. orta ç...

anadolu aleviliğinde çevre sevgisi

nejat birdoğanaraştırmacı- yazar“doğadan gelen doğaya secde eder...”anadolu aleviliğinin kökeni bakımından asya/ari dinlerinden geldiği, kuşkuya yer bırakmaz ölçüde açıktır. gerek islamlık ve gerekse aşağıda andığımız ari/asya dinleri ile alevilik inanç ve ritüelinin şaşılacak biçimde doğrulamaktadır. bu savın uzun uzadıya savunmasını “köken ve içerik bakımından anadolu aleviliğinde yol ayrımı” kitabımızda ele alacağımızdan burada yeniden tartışmayı gereksiz sayıyoruz. burada ele alacağımız konu bir tartışmadan çok bir olguyu sergilemektedir. bu da anadolu aleviliğindeki doğa kutsallığı ile bununla ilgili olarak çevreye saygı kavramıdır. aleviliğin çağlar boyunca adları yanı sıra unvan olarak kazandığı bir sıfat da doğa/tabiat dini oluşudur. kökenini oluşturan zerdüşt, buda ve şaman dinler...

seyyid hÂrun velÎ

konya'nın seydişehir ilçesini kuran büyük velî. horasan bölgesinde doğdu. doğum târihi beli değildir. zamânının âlimlerinin sohbetlerinde ilim öğrendi. amcasının vefâtı üzerine horasan bölgesinin emirliğine getirildi. bu görev sırasında büyük babası hazret-i hârûn-ı kerâmet'in ve amcasının kabrini sık sık ziyâret ederdi. bu ziyâretlerin birinde gâibden bir ses; "yâ hârûn, rûm'a çık! karaman ilinde küpe dağının doğu eteklerinde bir şehir kur! o şehrin halkı sâlih ola... şakî olanın âkıbeti hayır rolmaya." diyordu. bu sesi daha sonra da duymaya başladı. bunun üzerine hârun velî, ileri gelenleri topladı ve ...

uluv meselesi ve sıfatlar hakkında alimlerin görüşleri

         ☼  uluv meselesi ve sıfatlar hakkında alimlerin görüşleri cehm,in onun görüşünün ortaya çıktığı sıralarda imamların söyledikleri ☼yaşadığı dönemde şam diyarının alimi ebu amr abdurrahman b.amr el.evza,i (157)ebu abdillah el-hakim el-evza,i den şöyle dediğini rivayet etmektedir.bizler-ki tabiunun çokça bulunduğu bir zaman idi-şöyle derdik.şüphesiz aziz ve celil olan allah arşının üstündedir,biz sünnette o,nun sıfatlarına dair gelmiş buyruklara da iman ederiz.(*)(*)-(senedi sahihtir)-el-beyhaki bunu el-esma ve,s-sıfat (s.408) de rivayet etmiştir. ravileri imam ve sika kimselerdir.horasan alimi mukatil b.hayyan (…150 den önce)...

gaybet döneminde vuku bulacak alametler

ebu basir’den: imam muhammed bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: “kaim aleyhisselam tek yıllardan birinde zuhur edecektir: dokuz, bir , üç, beş. ümeyyeoğulları ihtilaf edip de saltanatı kaybettikten sonra abbasoğulları hüküm sürecek ve onlar sürekli hakimiyyetin baharında ve hayatın mutluluğunda olacaklar ta ki sonunda onlar da ihtilaf edecekler. onlar ihtilaf edince saltanatları yokolacak ve doğudakilerle batıdakiler ihtilaf edecekler.evet, kıble ehli de (ihtilaf edecekler). halk korktuklarından dolayı şiddetli zorluklarla karşılaşacaklar. ta ki sonunda gökten bir münadi şöyle nida edecek: acele, acele. allaha andolsun ki ben onu kabe ile makam arasında görür gibiyim. halk ona yeni bir emir, yeni bir kitap ve yen...

şeyh ebü'l-hasan-i harakani'nin hayatı

şeyh ebü'l-hasan-i harakani     takdim   ihmalimiz: ingiliz,fransız ve rus araştırmacı yazar ve şarkiyatçıları hazreti pir hakkında çalışmalar yapmış ve eserler yayımlamışlardır. maalesef üzülerek ifade edeyim ki bin yıla yakındır serhat şehrimiz kars'ta ebedi istirahatgahında bulunan, aşık ve sadıklara ruhaniyetiyle istimdad eden hazreti pir hakkında anadolu'muzda ve türkiye'mizde onun şanına layık bir şekilde araştırma ve neşriyat olmamıştır.   giriş   ünlü sufilerin dilinden şeyh ebü'l hasan-i harakani;   şeyh ebü'l-hasan-i harakani (ks) hicri ıv. (x.) asrın ikinci yarısı ile v. (xı.) asrın ilk çeyreğinde horasan'ın batı kısmında bistam'a bağlı harakan yerleşim merkezinde yaşamış en ünl&uum...

noter - noterler - noteri nerededir, nerdedir adres, telefon

noterler (915....1518) www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com türkiyedeki noterler adres ve telefon 2 abana noterliği kastamonu abana 366 564 16 44 366 564 16 44 3 acıgöl noterliği nevşehir acıgöl 384 311 30 66 384 311 29 26 4 acıpayam noterliği denizli acıpayam 258 518 38 76 258 518 40 64 5 adaklı noterliği bingöl adaklı 426 611 24 64   6 adalar noterliği istanbul adalar 216 382 73 87 216 382 80 87 7 adana 1 noterliği adana   322 363 72 40 322 363 72 42 8 adana 10 noterliği adana   322 453 33 51 322 458 60 51 9 adana 11 noterliği adana   322 457 73 55 322 453 70 64 10 adana 12 noterliği adana   322 363 50 22 322 363 50 22 11 adana 13 noterliği adana   322 457 70 20 322 457 70 20 12 adana 1...

mevlana kimdir, hayatı - eserleri - müzesi nerededir,

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com mevlâna (1207-1273) (soru işaretinin yerine gelecek sayı, yazının içerisinde belirtilmektedir.) mevlâna 30 eylül 1207 yılında bugün afganistan sınırları içerisinde yer alan horasan yöresinde, belh şehrinde doğmuştur. mevlâna'nın babası belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında "bilginlerin sultanı" ünvanını almış olan hüseyin hatibî oğlu bahaeddin veled'dir. annesi ise belh emiri rükneddin'in kızı mümine hatun'dur. sultânü'l-ulemâ bahaeddin veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan moğol istilası nedeniyle belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. sultânü'l-ulemâ 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın ...

müze - müzesi - müzeler -3 nerededir, ziyaret günleri ve saatler

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com   kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğüne bağlı müzeler -3   kastamonu müzesi müdürlüğüplanı mimar kemalettin bey tarafından çizilen müze binası ilkin 1910 yılında ittihad ve terakki klübü olarak kullanılmış, daha sonra 1921'de istiklal mahkemesi'nin hizmetine verilmiştir. 1940'lı yıllara kadar türk ocağı, halk fırkası, kastamonu gençlik teşkilatı gibi çeşitli kurum ve derneklerce de kullanılan bina, 1945 yılında milli eğitim müdürlüğü tarafından alınıp müzeye dönüştürülmüştür.cumhuriyet caddesi tel : (0366) 214 10 70 faks : (0366) 214 54 56 pazartesi dışı...

mesnevi-i şerif - cilt - 1 (1200-1400)

beyitler. . . . . . .1200-1400 kitap 1               cilt  ı   1200. sarhoşluk nedir? taşı gevher, yünü yeşim taşı görecek derecede gözün bağlanması, görmemesidir.   sarhoşluk nedir? ılgın ağacı göze sandal ağacı görünecek kadar duyguların değişmesidir!                   kaza gelince aydın gözlerin bile bağlanacağını bildiren süleyman hikâyesi süleyman’ın büyük divan çadırı kurulunca bütün kuşlar huzuruna geldiler.   onu, kendilerinin dilini anlar, sırrını bilir bir zat bulup huzuruna canla, başla bir bir koştular.   bütün kuşlar, cik cik ötmeyi bırakmışlar; kardeşinin seninle konuşması...

seyyid hÂrun velÎ

seyyid hÂrun velÎ konya'nın seydişehir ilçesini kuran büyük velî. horasan bölgesinde doğdu. doğum târihi beli değildir. zamânının âlimlerinin sohbetlerinde ilim öğrendi. amcasının vefâtı üzerine horasan bölgesinin emirliğine getirildi. bu görev sırasında büyük babası hazret-i hârûn-ı kerâmet'in ve amcasının kabrini sık sık ziyâret ederdi. bu ziyâretlerin birinde gâibden bir ses; "yâ hârûn, rûm'a çık! karaman ilinde küpe dağının doğu eteklerinde bir şehir kur! o şehrin halkı sâlih ola... şakî olanın âkıbeti hayır rolmaya." diyordu. bu sesi daha sonra da duymaya başladı. bunun üzerine hârun velî, ileri gelenleri topladı ve onlara; "ey yârenlerim! büyük dedem ile amcamın kabirlerini ziyâretim sırasında fevkalâde bir hâl oldu." deyince, onlar ısrarla ne olduğunu an...

hallÂc - ı mansÛr

                        hallÂc - ı mansÛr                    [ kaddesallahu sırrahulaziz ]                                hallac-ı mansur [k.s.]'un dâra çekilmesini tasvir eden bir minyatur. tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir.ismi hüseyin bin mansûr, künyesi ebü'l-mugis'tir. 858 (h.244) yılında iran'ın beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir. 919 (h.306) yılında ise idâm olunarak şehîd edil...

karadeniz'de ermenilerin yaptıkları mezalim 2

karadeniz'de ermenilerin yaptıkları mezalim 2 bâb-ı Âlî dâhiliye nezâreti emniyyet-i umûmiyye müdîriyeti polis müdîriyeti'nin 14 mayıs sene [1]332, 5675/81 müzekkiresi sûretidir. rus istîlâsına uğrayan havâlîde ilcâ-yı fakr u zarûretle hicret imkânını bulamayan ahâlî-i islâmiyyeye karşı rusların revâ gördükleri envâ‘-i zulm ve ta‘addîleri hakkında dâ’ireye bi'l-mürâca‘a hikâye-i hâl eden kesânın sûret-i musaddakaları melfûf ifâdât-ı mazbûtalarına nazaran of kazâsının lazandoz karyesine giren birinci rus askerî kâfilesi tarafından ahâlînin nüfûs ve isimleri ve hânelerinin mikdâr ve adedini tahrîr ve tecrîden ve alabildikleri eşyayı ahz ve naklinden bir gün sonra muvâsalat ve ermeni çeteleriyle mahlût bulunan ikinci rus kâfilesinin karye-i mezkûre...

allah dostlarından bazıları--7-(hallÂc - ı mansÛr)

hallÂc - ı     mansÛr [ kaddesallahu sırrahulaziz ] hallac-ı mansur [k.s.]'un  dâra   çekilmesini tasvir eden bir minyatur. tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir.ismi hüseyin bin mansûr, künyesi ebü'l-mugis'tir. 858 (h.244) yılında iran'ın beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir. 919 (h.306) yılında ise idâm olunarak şehîd edildi. hüseyin bin mansûr'un büyük babası mahamma adında bir zerdüştîdir. buna, ana tarafından hazret-i ebû eyyûb'un neslinden geldiğini söyleyerek ensârî de denilmiştir. tüster'de büyük velîlerden sehl bin abdullah-ı tüsterî hazretlerinin sohbetinde iki sene bulundu. onun ruhlara hayat veren sohbetleri bereketiyle tasavvufa yöneldi. on sekiz yaşında basra'ya gelerek, amr bin osman-ı me...

abdullah bin mübÂrek

tebe-i tâbiînin büyüklerinden. ismi abdullah ibni mübârek bin vâdıh hanzalî temîmî; künyesi, ebû abdurrahmân'dır. hadîs, fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid idi. tâbiînin, peygamberimizi sallallahü aleyhi ve sellem görenlerin sohbetinde yetişti. din düşmanları ile muhârebelerde bulundu. dünyâya ve dünyâlığa rağbet etmezdi. emevî halîfelerinden hişâm bin abdülmelik devrinde 736 (h.118) yılında merv'de doğdu. 797 (h.181) senesi bir gazâ dönüşü, bağdâd yakınlarındaki hît adlı yerde vefât etti. türk asıllıdır.ilk tahsîlini, merv'de yapan abdullah ibni mübârek tahsîl için bağdâd, basra, hicaz, yemen, mısır, şam gibi ilim merkezlerine gitti. bağdâd'da büyük âlimler ve evliyâ ile görüştü. onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. hammâd bin zeyd, evzâî, süfyân-ı sevrî, süfyân bin uyeyn...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !