× "

however konu anlatımı

" arama sonuçları

conjuctions konu anlatımı ingilizce türkçe örnekleri

clauses of cause and effect  a.conjuctions having sentences after them 1.as 2.because 3.since 4.for(cümle başında kullanılmaz.) 5.knowing that 6.seeing that bunlar “-dığı için” anlamı taşırlar. ex:he didn’t study.he failed. as/because/since/knowing that/seeing that he didn’t study,he failed.(çalışmadığı için,kaldı.) not:he failed for he didn’t study.(for cümlenin ortasında kullanılır.) b.conjuctions having nouns after them 1.on acount of 2.because of 3.as a result of 4.as a consequence of 5.due to 6.owing to 7.thanks to anlamları “-dığı için”dir.kendilerinden sonra isim alırlar. because of/ on acount of/ as a result of/ as a consequence of/ due to/owi...

past perfect tense cümleler ve konu anlatımı

  past perfect forms: -miş'li geçmiş zaman biçimleri: ı had v3 (worked, studied)    he / she / ıt we / you / they when do we use past perfect tense? -miş'li geçmiş zaman biçimlerini hangi durumlarda kullanırız? past perfect tense is used in following situations: -miş'li geçmiş zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır. completed action before something in past geçmişte bir başka şeyden önce tamamlanmış eylemler için duration before something in the past geçmişteki bir şeyden önceki bir zaman süreci için use 1 - comple...

ingilizce edatlarlar örnekler konu anlatımı

  1.       about ve on edatı konu anlatımı ingilice örnek cümleler we can use about and on to mean ‘concerning’: we use on in a formal way, to describe a text book, for example:  this is a textbook on english grammar.  about is informal: ı need a book about antalya. 2. according to ve by edatı konu anlatımı ingilice örnek cümleler we use according to to refer to information coming from other people or  sources:  according to this book, we can say that africa is ... according to him ... but when we refer to ourselves, we say in my opinion (not ‘according to me’) we can use by or according to when we refer to ...

ingilizce past perfect continuous tense konu anlatımı

past perfect contınuous bu tense aynı present perfect continuous tense'de olduğu gibi geçmişte yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullanılır. fakat bu tense'i kullanmamız için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin, başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir. form past perfect continuous [had been] + [verb+ing] examples: ı had been waiting there for two hours before she finally arrived. (o vardığında orada iki saattir otobüs beklemekteydim.) she had only been studying english for two years before she got the job. (işe girmeden önce sadece iki yıl boyunca ingilizce çalışmıştı.) we use the past perfect continuous to show that something star...

reporter speech konu anlatımı örnekler alıştırmaları ingilizce

  lesson 5. reporter speech/ reporting verbs/ reporting questions‏ reporter speech konu anlatımı örnekler alıştırmaları when we use reporter speech , changes may have to be made to verb tenses, pronoums and certain words indicating place and time.   dırect speech reporter speech present simple present continuous ı work in an office he said he worked in an office   present continuos past continuos we're going away on holiday she said they were going away on holiday   present perfect past perfect ı've know her for a long time. he said he'd known her for a long time.   present perfect continuos past perfect continuos he's been playing tennis, she said she said he'd been...

present perfect tense (şimdiyi içine alan geçmiş zaman)

present perfect tense (şimdiyi içine alan geçmiş zaman)

  present perfect tense (şimdiyi içine alan geçmiş zaman)  (ingilizce dersi ile ilgili konu anlatımlar, englısh grammer)   bu çatı ingilizcedeki karşınıza çıkabilecek en zor konudur. bunun sebebi bu zamanın türkçe de tam bir karşılığı olmamasıdır. bir çeşit geçmiş zamandır ama belirsizlik söz konusudur yada olayların etkisi günümüze kadar ulaşır.   1) belirsiz zaman   bu yapıyı belirsiz bir zamanda gerçekleşen bir olayı ifade etmekte kullanırız. kesin vakit önemli değildir. yesterday, two days ago, last year gibi kesin bir vakti gösteren zaman zarfları kesinlikle kullanılamaz. bu zarfları kullanırsak cümleleri simple past tense çatıs...

ingilizce past continuous tense konu anlatımı

    past contınuous tense (şimdiki zamanın hikayesi-geçmişte devam eden zaman) past continuous tense ingilizce konu anlatımı, past continuous tensekonu anlatımı, şimdiki zamanın hikayesi-geçmişte devam eden zaman ingilizce konu anlatımı, past continuous tenseders anlatımı, past continuous tensecümle örnekleri,  ingilizce ders anlatımı, past continuous tensecümleleri the past continuous tense konu anlatımı(şimdiki zamanın hikayesi-geçmişte devam eden zaman) past contınuous tense [was / were] + [verb+ing]  auxiliary verbs: was - were   examples (örnekler): ı was studying lesson.(ders çalışıyordum.) she was smoking when ı saw her.(onu g&o...

present perfect tense (1)

present perfect tense (şimdiyi içine alan geçmiş zaman) (1) (ingilizce dersi ile ilgili konu anlatımlar, englısh grammer)   bu çatı ingilizcedeki karşınıza çıkabilecek en zor konudur. bunun sebebi bu zamanın türkçe de tam bir karşılığı olmamasıdır. bir çeşit geçmiş zamandır ama belirsizlik söz konusudur yada olayların etkisi günümüze kadar ulaşır.   1) belirsiz zaman   bu yapıyı belirsiz bir zamanda gerçekleşen bir olayı ifade etmekte kullanırız. kesin vakit önemli değildir. yesterday, two days ago, last year gibi kesin bir vakti gösteren zaman zarfları kesinlikle kullanılamaz. bu zarfları kullanırsak cümleleri simple past tense çatısı ile kurmak ...

conditionals(konu anlatımı)

present unreal conditional form [ıf ... sımple past ..., ... would + verb ...] or [... would + verb ... if ... sımple past ...] use the present unreal conditional is used to talk about what you would do in imaginary situations in general. examples: ıf ı had a car, ı would drive to work. but ı don't have a car. she would travel around the world if she had more money. but she doesn't have much money. ı would read more if ı didn't have a tv. mary would move to japan if she spoke japanese. ıf they worked harder, they would earn more money. what would you do if you won the lottery? ı would travel. where would you live if you moved to the u.s.? ı would live in seattle. exceptıon ıf ı were ......

ingilizce use of the sımple past tense konu anlatımı, use of the

bu tense'i geçmişte yaptığımız eylemleri, olaylan ve durumlan anlatırken kullanırız. yesterday, last night, last week, last summer, halfan hour ago, ten days ago, two years ago vb. bu tense ile sıkça kullanılan zaman zarflarıdır. ı  became a teacher eight years ago. where did you go on holiday last summer? he didn't play football last sunday because he was ill. she left the country a few months ago. a)         düzenli (regular) fiillerin past biçimi, fiilin yalın haline -ed eklenerek elde edilir. present: want               stay                  study    &n...

ingilizce use of the sımple past tense konu anlatımı, use of the

bu tense'i geçmişte yaptığımız eylemleri, olaylan ve durumlan anlatırken kullanırız. yesterday, last night, last week, last summer, halfan hour ago, ten days ago, two years ago vb. bu tense ile sıkça kullanılan zaman zarflarıdır. ı  became a teacher eight years ago. where did you go on holiday last summer? he didn't play football last sunday because he was ill. she left the country a few months ago. a)         düzenli (regular) fiillerin past biçimi, fiilin yalın haline -ed eklenerek elde edilir. present: want               stay                  study      &...

comparative and superlative

comparative and superlative karşılaştırma sıfatları :- er than / more than iki şeyi ( kişiyi) karşılaştırmak : comparatıve forms of adjectıves: a) jane is 20 years old. jack is 15. jane is older than jack. b) people say that health is more important than money.  comparative yapıda iki kişi, nesne veya kavram karşılaştırılır. bu karşılaştırmalar sıfatları kullanarak yapılır. a)tek heceli sıfat çekimi adjective - comparative adj + er tall - taller cheap - cheaper big - bigger  eğer sıfatın son sesi bir ünsüz ise ve bu ünsüsden hemen önce bir tek sesli geliyorsa, sondaki ünsüz çift yazılır. örneğin: big-bigger , thin-thinner, hot -hotter b) "- y" ile biten sıyat çekimi pretty - prettier funny - funnier  - y den önce sessiz harf g...

ingilizce şimdiki zaman dersi konu anlatımı, auxiliary verb do,

chapter 2.  the sımple present of verbs other than the verb to be 1. formation of the simple present the simple present of any verb other than the verb to be is formed from the bare infinitive of the verb. as shown in the following examples, the bare infinitive of a verb consists of the infinitive without the word to. the bare infinitive is the form in which english verbs are usually listed in dictionaries. for example: ınfinitivebare ınfinitive   to be  be   to walk  walk   to work  work ın the simple present of verbs other than the verb to be, the form of the verb used with the subjects ı , you, we and they is the same as the bare infinitive. the form of the verb used with the subjects he, she and it has the ending s added to the bare infinitive. fo...

ingilizce konu anlatımı: ingilizce zamirler/pronouns (who, whom,

chapter 19.  other pronouns1. ındefinite pronounsındefinite pronouns may be used without antecedents. the indefinite pronouns in the following sentences are underlined.e.g. one cannot believe everything one hears.      ı will try to think of something.      nobody will believe it!      ıs there anyone here by the name of smith?the following are examples of indefinite pronouns:  one             anyone      anybody      anything  everyone      everybody      everything  [no one]      nobody      nothing  someone    &...

grammer (sorularla çalış - konu anlatımı ve çözümlü sorular)

dilbilgisi · önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. soru tümcesini okuyun. · soru tümcesini okurken, tümcenin temel unsurlarını (ö+y+n ve ana tümce ile yan tümce) belirlemeye çalışın. bunlar dışında kalan ve tümcenin uzunluğuna katkı sağlamaktan baºka bir iºlevi olmayan unsurları ayıklayın. 1. ö+y+n yapılı tümcede eksik unsur. ¨ basit tümcede: tümcenin ö+y+n yapısını kontrol edin. basit tümce zannettiğiniz bir yapı bileºik tümce olabilir. a. eksik olan özne ise: yüklemin tekil ya da çoğul olmasından yola çıkarak tekil ya da çoğul özne arayın; ..... is an animal of great concern to scientists. a) that the giraffe b) the giraffe c) these giraffes d) giraffes e) those giraffes ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !