× "

iş mahkemesi

" arama sonuçları

iş hayatında hangi davranışlar mobbingdir?

çağımızın iş vebası mobbing kitaplardaki tanımına bakacak olursak;  psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. özellikle "hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır" diye tanımlamış mobbing; kültür, cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin tüm iş yerlerin de ortaya çıkabilir. iş hayatında ve çalışma ortamlarında herkes potansiyel bir mobbing adayıdır. dolayısıyla mobbinge maruz kalma riski herkes için geçerlidir. çalışma ve sos...

iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler

  bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykırı davranış sonucu olması şartının bulunmasıdır. diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir. bunlar; a- mücbir sebep: bu husus sorumlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan kesin ve kaçınılmaz olarak olayın meydana gelmesini etkileyen o an için karşı konulması mümkün olmayan olaylarıdır. burada dikkat edilmesi gereken bir husus işverenin kendi kusuru ile işçisini...

iş müfettişi raporlarının uygulanması hk.

    iş müfettişi raporlarının uygulanması  iş teftişinin yegâne aktörü olan iş müfettişi, sadece devletin bir denetim elemanı olarak algılanamaz. konu hakkındaki hem ulusal hem de uluslararası hukukî düzenleyici belgeler, bu anlamda konumlandırma gayreti göstermelerine rağmen, üretim sürecinde verilen ve yapılan görevler itibariyle tam anlamıyla kapsanan bir tanımlama yapmada yeterlilik içermemektedirler. mal ve hizmet üreten insanın üretim süreçleriyle yabancılaşmadan hakları ve varoluşuyla korunması anlamında, yani mal ve hizmet üretiminin insan dokusu hakkında her geçen gün etkinleşen bir yapı kazanmaktadır, iş m&...

işten çıkarma ve iş sözleşmesinin feshi

işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkımadde 25. - süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizinfeshedebilir: ı- sağlık sebepleri: a) işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. b) işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen ha...

iş güvencesi için gerekli olan altı aylık kıdem süresi

yargıtay 9. hukuk dairesi esas no:2005/34667, karar no: 2005/37461 tarih:28/11/2005 içtihat konusu: iş güvencesi için gerekli altı aylık kıdem süresi hakkında davacı, feshin geçersizliğine ile işe iadesine ve kötü niyet tazminatının ödetilmesine karar istemiştir. yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm alana almıştır. hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: dava işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan 14/06/2005 tarihinde işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazmina...

iş kazaları hakkında yapılacak işlemler

iş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. ılki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. ıkinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır. diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir. bunlar; a- mücbir sebep: bu husus sorumlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan kesin ve kaçınılmaz olarak olayın meydana gelmesini etkileyen o an için karşı konulması mümkün olmayan olaylarıdır. burada dikkat edilmesi gereken bi...

tekgıda -iş sendikası çay -kur'da yetkiyi yeniden aldı

tekgıda -iş sendikası, rize çay -kur'da yargı kararıyla yetkiyi tekrar aldı. mahkeme, çay -kur'a ait işyerlerinde tis yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı bakanlığın tespit işleminin iptaline, birleşen davanın reddine karar verdi. tekgıda-iş sendikası, rize çay-kur'da yargı kararıyla yetkiyi tekrar aldı. mahkeme, çay-kur'a ait işyerlerinde tis(toplu iş sözleşmesi) yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı bakanlığın tespit işleminin iptaline, birleşen davanın reddine karar verdi. mahkemenin kararının açıklamasının ardından anka'nın sorularını yanıtlayan avukat ibrahim bahçıvanlar türk-iş'e bağlı tekgıda-iş sendikası'nın yaklaşık 40 küsur yıldır yetki...

anayasa mahkemesi emeklilerin başvurusunu neden reddetti?

  mahkeme reddetti ama hukukçular umutlu       bugün ankara 5.iş mahkemesi’nin ücret adaletsizliğiyle ilgili davayı karara bağlamasını bekleyen emekliler, anayasa mahkemesi’nin kararını duyunca adeta şok oldular. ancak hukukçular, emeklilerin üzelmemesi gerektiğini belirterek, anayasa mahkemesi’nin konuyu usulden reddettiğini söylediler. “iş mahkemesinin bu kararla eli rahatladı. hamdi öz lehine karar çıkarsa, diğer emekliler için de emsal oluşturur” yorumunu yaptılar. aysel alp yazıyor şok eden karar!   işçi, memur ve bağ-kur emeklileri derneği başkanı hamdi öz, memur emeklileri ile işçi ve bağ-kur emeklil...

temyiz nedir?temyiz süresi,asliye,ceza hukuku,iş mahkemesi,kadas

temyiz; ilgili mahkemein vermiş olduğu hükmü reddedip bir üst mahkemeden yeniden değerlendirme talep etmektir.aşağıda tüm mahkemeler için temyiz başvuru ve cevap süreleri belirtilmiştirmahkeme......................süre ve işlerlik koşulu......yasal dayanakasliye hukuk mahkemesi...........15 gün.(tebliğden).................humk 432/1sulh hukuk mahkemesi...............8 gün.(tebliğden).................humk 437iş mahkemeleri.........................8 gün.(tefhimden)................5521/8ceza mahkemeleri.....................7 gün.(tefhimden)................1412/310icra (hukuk)..........................10 gün.(tefhimden).................iik/363icra (ceza).............................7 gün.(tefhimden).................iik/353idari...

3. sınıf iktisat dersleri - iş ve sosyal güvenlik hukuku sınav s

cumhuriyet döneminde devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi ...... korunmasına yöneliktir. ereğli zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin osmanlı imparatorluğunun 2. meşrutiyet döneminde çoğalan işçi eylemlerini yasaklamak için 1909 yılında çıkarılan kanun ....dır. tatil-i eşgal iş kanunu kapsamında olan... dır. tarım sanatları iş yerinde 50 den fazla işçi çalıştırılıyorsa. özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü toplam oranı ... olur. 0.06 iş sözleşmesinin kaç unsuru vardır? 3 iş sözleşmesinde ehliyet unsuru hangi kanun hükümlerine göre düzenlenmiştir medeni kanun asgari ücret tespit komisyonu en az ... üye il...

aöf notları - iş ve sosyal güvenlik hukuku sorular ve cevaplar

dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. çocuk işçiler 2- iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir işçi 3- ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz grev ve lokavtı yönetme 5- günümüzde türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları...

aöf notları - iş ve sosyal güvenlik hukuku sorular ve cevaplar

dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. çocuk işçiler 2- iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir işçi 3- ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz grev ve lokavtı yönetme 5- günümüzde türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları...

aöf notları - iş ve sosyal güvenlik hukuku sorular ve cevaplar

dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. çocuk işçiler 2- iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir işçi 3- ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz grev ve lokavtı yönetme 5- günümüzde türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları...

ankara 13. iş mahkemesi öz orman-iş sendikası’nın kapatılm

ankara’da hakimler var! işte hukuk! işte hak-iş ve işte öz orman-işöz orman –iş sendikası’nın kapatılmasına ilişkin davada, ankara 13. iş mahkemesi’nin kapatma kararı vermiş bulunmaktadır. ancak, yargı sürecine rağmen ortada imzalanan bir sözleşme vardır ve sözleşme pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.hak-iş’e bağlı öz orman-iş sendikası’nın, çevre ve orman bakanlığı’na bağlı orman işletmelerinde 36 aylık toplu iş sözleşmesi imzalayıp, 51 aylık aidat istemesi, üstelik de bunu, işçilerin ellerinden zorla dilekçe alarak yapmaya kalkması skandalı üzerine sendikamız, toplumsal sorumluluk gereği orman işçilerini ve kamuoyunu uyarmıştır. görünen o ki, &oum...

kpss iş hukuku ders notları ve soruları-2

özet : toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununun 15. maddesindeki altı iş gününün hesabında, tebliğ günü hesaba katılmaz. ayrıca, cumartesi günü de iş gününden sayılmadığı cihetle, cumartesi günü altı iş günü hesabında gözönüne alınmaz. (2822 s. tsk. m. 15) .................. hava servisi aş. adına avukat o. ile hava-iş sendikası genel başkanlığı adına avukatları i. ve a. aralarındaki dava hakkında, (istanbul sekizinci iş mahkemesi)nden verilen 5.12.1990 günlü ve 189/36 sayılı hüküm davacı avukatınca temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: yetki yazısı davacı işverene 6.8.1990 tarihinde tebliğ edilmiştir. davacı itiraz dilekçesini 14.8.1990 tarihinde işletme merkezinin bulunduğu istanbul bölge müdürlüğü'ne kayıt ettirdikten sonra aynı gün mahkemeye vermişti...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !