× "

işletme hesabı özeti

" arama sonuçları

açıköğretim genel muhasebe ders özeti 6,7,8. ünite konuları

ünite-6 muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasbe ilkeleri muhasebe kavram ve ilkelerinin genel kabul görmüş olma özelliği, bunların evrensel nitelikte ve yaygın uygulama alanına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. muhasebenin temel kavramları 12 adettir. l - sosyal sorumluluk kavramı: muhasebe bilgilerinin düzenlenip sunulmasında tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder. 2- kişilik kavramı : işletmenin, işletme sahibinden ve diğer kişilerden ayrı olduğunu, işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. bilanço eşitliğide bu kav...

genel muhasebe dersi için önemli notlar

genel muhasebe dersi için önemli notlar   *işletme müşterisi günay ticaretten alacagına karşılık bir bono aldıgında:alacak senetleri hs(cüzdan)borçlu,alıcılar hs(günay tic)alacaklı olur. *kısmen peşin mal satışı:kasa ve alıcılar hs borçlu,yurt.içi satş ve hesaplanan kdv hs alacaklı olur. *işletme satıcıya mal alımındanolan borcuna akrşılık aynı degerde bir senedi ciro ettiginde:satıcılar hs borçlu,alacak sent hs(cüzdan)alacaklı olur. *kredili alınan bir malın iadesi:satıcılar hs borçlu,tic. mallar hs ve indirilecek kdv hs alacaklı olur. *müşteri borcunu bankadaki ticari mevduat hs yatırması:bankalar hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.   *çek ticari mevd...

ıngbank kefilsiz masrafsız tüketici ihtiyaç kredisi

bir günde ingbanktan kefilsiz masrafsız tüketici ihtiyaç kredisi. ıngbank tuketici ihtiyaç kredisi vade süreleri, faiz oranları ve kredi koşulları: ıngbank 3 ile 36 ay arası vadeli kredi kullandırıyor. faiz oranı: %1,59 kredi koşulları: nüfus cüzdanı fotokopisi ikametgah belgesi veya yeni tarihli elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu faturalarından biri ücretli çalışıyor iseniz; son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri emekli iseniz; ilgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler il...

programlarım ...

resimlerden simge yapma 1.0.0.11 üreticiden:resimlerinizden (.bmp, .gif, .jpg uzantılı) windows standartlarında simge yapma programı. bu programda da türkçe ve ingilizce dil desteği var. [...devamını oku] lisans: ücretsiz dil: türkçe boyut: 53,00 kb indirilme: 49 -cyp - çizim yapma programı çizim yapma programı (cyp), deneme amaçlı olarak yazılmış bir çizim programıdır. profesyonel bir program olmamasına karşın içerisinde temel çizimlerin (nokta, doğru, dikdörtgen, çe [...devamını oku] lisans: shareware dil: türkçe boyut: 48,50 kb ...

derneklerin dikkat edeceği hususlarderneklerin dikkat edeceği hu

derneklerin dikkat edeceği hususlar dernek kazanç paylaşımı dışında kanunların izin verdiği belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek ve tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır diye 5253 sayılı dernekler kanununun 2.maddesinde tanımlanmıştır. ülkemizde bir çok alanda kültürel,sosyal,dayanışma,spor ,köy vb dernekler kurulmakta bunlardan köy ve spor dernekleri yeteri bilgi ve teknik donanıma sahip olmadığından bir çok hatalar yapılmakta...

2007 yılı kurumlar vergisi beyanında ince noktalar

eyup yüceliserbest muhasebeci mali müşaviruluslararası rekabet uzmanımuhasebenet site yöneticisiinfo@muhasebenet.net 28.03.2008 2007 yılı kurumlar vergisi beyanında ince noktalar 2007 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, 1 nisan 2008 tarihinden itibaren 25 nisan 2008 tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan kurumlar vergisi beyannamesinde aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.bu kurumları sırasıyla; -sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayeleri paylara bölünmüş komandit şirketler ile ...

mal memurlarının kayyımlığı hakkında yönetmelik - yönetim hesabı

 yönetim hesabının idaresi                madde 18 – (1) yönetim hesabından ödeme yapmaya ve yaptırmaya kayyım yetkilidir. --kayyım bu yetkisini gerekli hallerde defterdar yardımcısına, --millî emlâk dairesi başkanına, --millî emlâk/emlâk müdürüne veya-- ilçelerde malmüdürü/milli emlâk müdür yardımcısına devredebilir.                (2) kayyım tarafından hesabın muhasebe işlemlerini yürütme ve kayıtlarını tutma görevi, birinci fıkrada belirtilen kişilerden birine verilebilir.       &nbs...

defter tutma vemuhasebe yıllık plan

haftasaathedeflerkonularöğr.öğrt.yönt.tek araç ve gereçlerdeğerlendirme 12 2 1.ticaret hayatında muhasebenin tanımını ve amaçlarını açıklayabilecektir.1.modül: genel muhasebe a. muhasebenin tanımı ve amaçları: 1. muhasebenin tanımı 2. ticaretin tanımı 3. tacirin tanımı 4. muhasebenin işletmelerdeki yeri 5. muhasebenin amaçlarıanlatım,tartışma,problem çözmeders notları     2 2 22. işletmede neden muhasebe yapıldığının faydalarını açıklayabilecektir.3. kanunlara göre işletmelerin kullandığı belgeleri tanıyabilecektir.b. muhasebenin faydaları: 1. işletmenin kıymet hareketleri2. işletme kar ve zarar durumu 3. işletmenin borç ve alacaklarınıc. ticar...

genel muhasebe ders özeti

genel muhasebe ders özeti genel muhasebe insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir. işletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe denir. muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol ve planlama işlev...

derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtlarıyla ilgi

derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtlarıyla ilgili usul ve esaslara dair yönetmelik birinci bölümamaç, kapsam ve hukuki dayanak amaçmadde 1 - bu yönetmeliğin amacı; dernekler ve bu derneklerce oluşturulan üst kuruluşların tutacakları defterler, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. kapsammadde 2 - bu yönetmelik, dernekler ve bu derneklerin oluşturdukları üst kuruluşların tutacakları defter, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları kapsar. hukuki dayanakmadde 3 - bu yönetmelik 6/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı dernekler kanununun, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı kanun il...

kurumlar vergisi beyannamesi ( 2007 )

2007 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, 1 nisan 2008 tarihinden itibaren 25 nisan 2008 tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan kurumlar vergisi beyannamesinde aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.bu kurumları sırasıyla; -sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayeleri paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, sermaye piyasası kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar)  -dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler -iktisadi kamu kuruluşları  -kooperatifler-iş ortaklıkları, ...

işletme defteri

1. işletme programıdefter tutmalarına göre ticaretle uğraşan kişileri 2 sınıfa ayrılır.Ø ikinci sınıf tacirlerØ birinci sınıf tacirlerikinci sınıf tacirler işletme hesabı defteri tutarlar. defter elle yazılarak veya bilgisayarkullanılarak düzenlenebilir. bugün ülkemizde işletme defterleri muhasebe büroları tarafındanve bilgisayar programları kullanılarak tutulmaktadır.1.1. işletme defteriçift sayfalıdır. her sayfa gider ve gelir olarak iki tablodan meydana gelir. tablolarasıra no, tarih, belge no ve türü, açıklama, tutar belirtilerek ticari belgeler işlenir.Ø gider tablosuna (sol sayfa):· fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası ile alınan mallar· fatura serbest meslek makbuzu, gider pusulası, perakende satışvesikaları ile yapılan giderler· alış ve masraflar için ödenen katma değer verg...

istatistiğin doğuşu ve gelişimi

istatistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. son 30 yıla damgasını vuran ve çağımızda bilgi çağı olarak adlandırılan gelişmeler istatistiği evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir. günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar. tarihi perspektifte istatistiğin doğuşu incelendiğinde uygulama ve metodolojiyi birbirinden ayırmak gerekir. ilk ç...

işletme hesabı özeti

önceki örneğimizin yani otomotiv ticaret işletmemizin dönem sonunda elde ettiği kar ve zarar hesaplamamız için gelir ve gider sayfaları arasındaki farkı bulmamız gerekiyor. bize bunu verecek olan tabloya işletme hesabı özeti diyoruz.   otomotiv ticaret işletmesi 31/12/2007 tarihli işletme hesabı özeti   gider gelir dbmm                                        2400 dön.içinde sat mal          420 dön. içinde sat.al mal      480 dön.iç.al.ücr.gelir     &nbs...

hoşarlı köyü kültür ve yardımlaşma derneği

hoşarlı köyü kültür ve yardımlaşma derneği üye kayıtlarına başlamıştır.üye kayıt aidatı : 25 ytlüye aylık aidatı : 3 ytlgiriş formunu ve aidatı gönderebileceğiniz adres: hoşarlı köyü kültür ve yardımlaşma derneğihoşarlı köyü tonya/trabzon 61520 bize ulaşabileceğiniz telefon: 05375727901hoşarlı köyü'nden olan iş adamlarımızı ve kamu çalışanlarımızı derneğimize yardıma çağırıyoruz. yarydımlarınız için şimdiden teşekkürler. hoşarlı köyü kültür ve yardımlaşma derneği tüzüğübirinci bölüm(kuruluş hükümleri)kuruluş ve derneğin adı madde 1: yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere "hoşarlı köyü kültür ve yardımlaşma derneği" adı ile bu dernek kurulmuştur.derneğin merkezimadde 2: derneğin merkezi "hoşarlı köyü tonya /...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !