× "

işletmenin fonksiyonları

" arama sonuçları

işletmeler açısından yönetim fonksiyonları ve planlama

işletme yönetimini fonksiyonlarına göre ayırarak aşağıdaki 5 ana madde altında incelemek gerekir.  bunlar :   •planlama •örgüt ve örgütleme •yöneltme •eşgüdümleme •kontrol   bu fonksiyonların en önemlilerinden birisi olan planlama; ne yapılacağının önceden  kararlaştırılması veya neyin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağının kararlaştırılmasıdır.  işletmenin nereye ve nasıl gitmek istediğini gösteren planlara stratejik planlar, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını gösterir planlara ise taktik planlar denir.   planlamanın yararları :   ...

veri ambarı fonksiyonları

değişik platformlar üzerindeki işletimsel uygulamalara ait verilere erişim ve gerekli verilerin bu platformlardan alınması alınan verilerin temizlenmesi, tutarlı duruma getirilmesi, özetlenmesi, birleştirme ve birbirleriyle entegrasyonunun sağlanması dönüştürülen verilerin veri ambarı veya datamart ortamına dağıtımı gönderilen verilerin bir veri tabanında toplanması depolanan bilgi ile metadatada bulunan ilgili bilgilerin veri katoloğunda saklanması ve son kullanıcılara sunulması veriambarı veya datamartda bulunan bilgileri uç kullanıcıların karar destek amaçlı kullanımının sağlanması ·datamart datamartlar küçük boyutlu (1-10 gb) bölümsel ambarlardır. data...

işletme yönetimi

                                                              işletmenin fonksiyonları          bir işletmede çok farklı nitelikte faaliyetler gerçekleştirilmektedir. bu faaliyetler işletmenin içinde bulunduğu sektöre göre farklılık göstermektedir. bu faaliyetler bazı işletmelerde (özellikle büyük işletmelerde) bağımsız departmanlar halinde gruplandırılmaktadır.bazı işletmelerde (ö...

işletme yönetimi

bu dersin amacı:işletmelerde yer alan yöneticileri esas alarak,yötecilik işinin; -kapsamı, -ana unsurlar -kullanılan başlıca teknik ve süreçleri -bunlardaki değişmeleri mevcut tepri ve araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde incelemektedir. işletme hakkında genel bilgiler günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmakta,insan ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. bu işletmeler çeşili türlerde ve büyüklüktelerdir. bir ülke ekonomisini oluşturan ve sayıları yüz binlere hatta milyonlara varan işletmeler ekonominin hücreleri gibi düşünülebilir. kavramı ve işletmenin tarihi gelişimi;işletme, ...

yüksek lisans tezi - erp ve üpk ıliskisi -4

şekil 1. 10: erp sistemi temel özelliklerinin kavramsal grafiği hagman, a. 2000. what will be of erp?. project report. school of ınformation systems queensland university of technology. erp’nin sayılan bu özellikleri şekil 1. 10’da verilen kavramsal grafikte görülmektedir. erp sistemi kurumların bütün fonksiyonel birimlerini kapsaması dolayısıyla çok karmaşık bir yapıya sahiptir. işletmenin fonksiyonları, gruplandırılarak modül denilen erp sistemi parçalarında yürütülmektedir. birbirleriyle ilişkili olan fonksiyonlar, ortak kullanıma açık olan veri tabanları sayesinde, hem aynı modüllerde hem de farklı modüllerde, karşılıklı veri alışverişinde bulunmaktadır (hagman, 2000). 2.4 erp...

kücük ısletmenin fonksiyonlari

 1.küçük işletmenin fonksiyonları :    bir işletmenin asıl amacı kar veya herhangi bir biçimde fayda sağlamak için belli bir ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üretmektir.    işletme, üretim araçlarının düzenli bir şekilde birleşmesinden meydana gelen bir birimdir. bir işletme; doğal kaynak, emek, mal, organizasyon, isimlerini taşıyan 4 öğeden oluşmaktadır. ancak bu öğeler rasgele bir biçimde değil, belli oran ve düzenler var olmak kaydıyla bir araya gelirler. yani tüm öğeyi oluştururlar. bu açıdan ele alındığında ; bir işletmede temel olarak şu fonksiyonlar bulunur : tedarik üretim pazarlama finans mu...

işletme yönetim fonksiyonları - planlama

t.c marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilimdalı yönetim ve organizasyon bilimdalı işletme yönetim fonksiyonları planlama örnek olay giriş işletme, içinde bulunduğu sektöre göre farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. bu faaliyetlerdeki çalışanların işbirliği ve koordinasyonunu sağlamaya yönelik yönetim faaliyetleri toplumsal yaşamla ortaya çıkmıştır. işletmelerin  toplum içinde öneminin artmasıyla birlikte, işletmeleri yöneten kişiler de giderek toplumu etkiler hale gelmiştir. globelleşme yöneticilerin sorumluluklarını arttırmış, yöneticinin başarısızlığı pek çok kişi ve grubu etkilediğinden dolayı da yöneticinin sahip ol...

ışletmenin yönetimi -3

  standartların belirlenmesinden sonra gerçekleşen durum saptanmalıdır. gerçekleşen durum saptanmazsa, önceden belirlenmiş standartlarla bir karşılaştırma yapma olanağı bulunamaz. bu bakımdan, gerçekleşen durumun bilinmesi, kontrolün temel gereklerinden olmaktadır.   gerçekleşen durumun saptanması, bir gözlem, analiz (çözümleme) ve yorum işidir. ancak, yalnızca bakmak ve gerçekleşen durumu görmek yeterli değildir. gerçekleşen durumun daha önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılıp, planlanan duruma göre ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz sapmaların belirlenmesi, sapmaların nedenlerinin araştırılması ve bunların düzeltilmesi için gerekli önlemlerin a...

strateji tipleri -1

  strateji tipleri   mevcut iç kaynaklar ve dış çevresel koşullar çerçevesinde geliştirilebilecek stratejiler ve erişilmesi amaçlanan sonuçlar açısından dört gruba ayrılabilir.   1.büyüme stratejileri. 2. küçülme/daralma/geriçekilme stratejisi. 3. mevcut durumu koruma/dengelilik stratejileri. 4.karma/birleşik stratejiler.   geliştirilecek bu alternatif stratejiler; işletmenin ürettiği mal / hizmetler, mevcut piyasa ve piyasa büyüme hızı, üretim ve satış maliyetleri, işletmenin yaşam seyrinde bulunduğu aşama, rakiplere oranla işletmenin kaynakları, ...

yürütme (yöneltme) fonksiyonları

  yürütme (yöneltme) fonksiyonları hazırlayan : yener yavuz   1-yönetimde yürütme fonksiyonu ve önemi yönetimde planlama ve örgütlemeden sonra kurulan düzenin işletilmesine, bir diğer ifadeyle örgütün harekete geçirilmesine sıra gelmektedir. enm.blogcu.com. yani yönetici planını yaparak örgütünü oluşturduktan sonra, harekete geçmeye hazır durumdadır.bu işi yerine getirecek olan yönetim fonksiyonu, yöneltmedir.emir-kumanda , emir-komuta adlarıda verilen bu fonksiyonda yönetici ilk defa, planı uygulamak için örgütün çeşitli basamaklarına yerleştirdiği personel ile karşı karşıya gelmektedir.bu neden...

uluslararsı ilişkiler disiplini

uluslararsı ilişkiler disiplini daha önceleri siyaset biliminin bir alt dalı olan uluslararası ilişkiler disiplini 1900’lü yıllar ile beraber ayrı bir disiplin olarak gelişegelmiştir. bununla beraber uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimini birbirinden ayırmak neredeyse imkânsızdır. ancak 20. yüzyılın başında uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin yanında ayrı bir ekol olarak yerini almıştır. uluslararası ilişkiler disiplini genel manada üç bilim dalından oluşur: 1)siyasi tarih 2)uluslararası hukuk 3)uluslararası politika uluslararası ilişkiler, uluslararası sistemin güç mücadelesini tarihsel süreklilik içinde değişen egemen güçlerin ideolojik, siyasal ve ekonomik taleplerini yansıtır. ...

zirveyi hedefleme,yönetim

zirveyi hedefleme: daha iyi bir performans için rekabetçi kıyaslama * özetrekabetçi kıyaslamada (benchmarking) bir firmanın performansını, sınıfında en iyi olan bir işletmenin başarı seviyesine nasıl geldiğini araştırarak kendisinki ile ölçülmesidir. işletme fonksiyonları, mal üretme veya müşterilere hizmet vermek olarak gerçekleşebilir ve kıyaslamaya stratejilerin oluşturulması, faaliyetler veya yönetim destek fonksiyonları için başvurulabilir. müşteriler, pazar ve rekabet şartları hakkında bilgi toplamak için temel bir kaynaktır. benchmarking sürekli olan bir süreçtir ve kesinlikle bir başkasına aynen benzemeyi hedeflemez, aksine rekabet gücünü arttırmayı hedefler. bu ...

pazarlamanın fonksiyonları

6.pazarlamanın fonksiyonları ve yardımcı fonksiyonları             malların ve hizmetlerin dağıtılmasını sağlamak için yapılan bir harekete, faaliyete veya hizmete pazarlama fonksiyonu denir. pazarlama fonksiyonunu 4 ana başlıkta toplayabiliriz: 1)       değişim fonksiyonları 2)       fiziksel fonksiyonlar 3)       yardımcı (kolaylaştırıcı) fonksiyonlar 6.1. değişim fonksiyonları                 a) satın alma : bu fonksiyon imalâtçılar, toptancılar ve perakendeciler  tarafından yerine getirilir. bu fonksiyonla ilgili faaliyetler şu ...

küçük işletmenin fonksiyonlari

bir işletmenin asıl amacı kar veya herhangi bir biçimde fayda sağlamak için belli bir ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üretmektir. işletme, üretim araçlarının düzenli bir şekilde birleşmesinden meydana gelen bir birimdir. bir işletme;  doğal kaynak,  emek,  mal,  organizasyon, isimlerini taşıyan 4 öğeden oluşmaktadır. ancak bu öğeler rasgele bir biçimde değil, belli oran ve düzenler var olmak kaydıyla bir araya gelirler. yani tüm öğeyi oluştururlar. bu açıdan ele alındığında ; bir işletmede temel olarak şu fonksiyonlar bulunur :  tedarik  üretim  pazarlama  finans  muhasebe  personel yönetimi  yönetim 2.kobi’ lerin özellikleri: kobi’ler için literatürde genel kabul görmüş b...

ünite 1 işletme ve muh.

işletme ve muhasebeişletme:insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  işgücü araç-gereç para ve hammadde gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde biraraya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere işletme denir.işletmenin amacı:kar elde etmektopluma hizmet etmek.işletmenin devamlılığını sağlamak.müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı.çalışanların güvenliğilikidite:bir işletmenin günlük ihtiyaçlarını  sağlayacak nakit gücüdür.diğer amaçlar.yukarıda sayılan  amaçlar birbirini tamamlayıcı özellğie sahiptir ve bir bütün olarak ele alınması gerekir.işletme türleri:faliyet konularına göre işletmeler;üretim işletmeleriticaret işletmelerihizmet işletmeleriturizm işletmeleritarım işletmelerimadencilik işletmelerieğitim ve sağlık hizmetleri işletmelerimü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !