× "

idarece borç sorgulama

" arama sonuçları

2942 sayılı kamulaştırma kanunu

2942 sayılı kamulaştırma kanunu kanun no: 2942kabul tarihi: 04.11.1983 rgt: 08.11.1983 rg no: 18215 birinci kısım: genel hükümler birinci bölüm: amaç, kapsam ve tanımlar amaç ve kapsam  madde 1 - bu kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm ...

6306 sayılı yasa ile ilğili yönetmelik

yönetmelik çevre ve �ehircilik bakanlı�ından: afet riski altındakialanların dönü�türülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeli�i birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 – (1) bu yönetmeli�in amacı; riskli alan ve rezerv yapı alanlarında gerçek ve özel hukuk tüz...

6292 sayılı orman kanunu

  kanun no. 6292   kabul tarihi: 19/4/2012 birinci bölüm genel hükümler amaç ve kapsam madde 1- (1) bu kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun 2 nci maddesi gereğince, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) bu kanun, 6831 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre hazine adına orman sınırları dışı...

idarece satılan ihale dökümanları, onaylı olmak zorunda mı?

idarece satılan ihale dökümanları, onaylı olmak zorunda mı? ...

2/b yasasının tam metni

orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun     kanun no. 6292   kabul tarihi: 19/4/2012   ,  birinci bölüm genel hükümler amaç ve kapsam madde 1- (1) bu kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun 2 nci maddesi gereğince, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi v...

2/b yasası meçlisten çıktı

meclis genel kurulu’nda, 2b olarak adlandırılan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun tasarısı kabul edildi.   yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. tasarrufa geçme orman kadastro komisyonlarınca hazine adın...

kamu ihale mevzuatı ders notları

  kamu ihale mevzuatı ders notları     temel ilke ve kurallar    ihale işlem akış süreci   hazırlık süreci   ihtiyacın belirlenmesi şartnamenin hazırlanması yaklaşık maliyetin belirlenmesi ihale usulünün belirlenmesi ihale ve /veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması istenecek bilgi ve belgeler ile yeterlik kriterlerinin belirlenmesi   ihale süreci   ihale onayının alınması ihale komisyonunun kurulması ihale ve/veya ön yeterlik ilanı ihale dokümanının görülmesi/ satın alınması/ değişiklik ve açıklama yapılması ihale saatinden önc...

sgk 5510 s. kanuna göre yapılan %5 lik indirimin idarece hakediş

5510 sayılı kanuna göre sgk primlerinde işverenlere %5 oranında bir indirim yapılmıştır. kamu ya taahhütlü iş yapan şirketlerin ( temizlik, güvenlik, bilgi işlem, veri giriş v.b) hakedişlerinden bu tutarlar kesilmiş ve şirketler bu konuda ciddi hak kaybına uğramışlardır.   bu konuda bir şirket tarafından açılan dava kazanılmış olup, yüksek yargıdan çıkan bu emsal karar elimizdedir. bu emsal karar ile birlitke yazılacak birt dilekçe ile kesintisi yapılan tüm tutarlar idareden geri alınabilir.   bu konuda gereki danışmanlık hizmetinini vermeye hazırız.   ihaledanisma@windowslive.com,   adresimize mail atabilir. yada online görüşmek için msn adresimizi ekleyebilirsiniz....

jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu

    kanun no. 5686                                                                                           kabul tarihi: 3/6/2007               birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1- (1) bu kanunun amacı, jeotermal ve doğal mine...

tersane,tekne imal ve çekek yerlerine işletme izni verilmesine i

             ulaştırma bakanlığı (denizcilik müsteşarlığı)’ndan: tersane, tekne imal ve çekek yerlerine işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik                                            birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve kısaltmalar              amaç ...

tarh çeşitleri

beyana dayanan tarh:gerçek yada tüzel kişilerin ilgili yıl içinde elde ettikleri kazançlarını bağlı oldukları vergi dairesine beyan etmeleri şeklinde gerçekleşir. ikmalen tarh:matrah veya matrah farkı defter,kayıt ve belgelerle yada kanuni ölçelerle tespit edilmeli ve daha önce bir tarhiyat kesinlikle yapılmış olması halinde yapılan tarhiyat işlemidir.örneğin matrahını eksik beyan etmiş mükelleflere ikmalen tarhiyat yapılır. resen tarh:matrah veya matrah farkı defter,kayıt ve belgelerle yada kanuni ölçülerle tespit edilemiyorsa resen tarhtan söz edilebilir.örneğin mükellefin beyan vermemesi. idarece tarh:ikmalen ve resen tarhın yapılamadığı durumlarda yapılan tarh işlemidir....

imar planlarına karşı dava açma süreleri ve sürenin kaçırılması

özet:davacının imar durumunu istemesi üzerine gönderilen taşınmazın durumunu gösteren plan paftası bir uygulama işlemi olduğundan bu işlemin dayanağı düzenleyici işlem olan imar planının iptali istemiyle süresinde açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği hk.[1] dosyanın incelenmesinden, davacının taşınmazına ait imar durumu ve plan değişikliğine ait meclis kararının verilmesi istemiyle yaptığı 18.3.2002 günlü başvurusu üzerine plan değişikliğine ilişkin plan paftasının ve belediye meclis kararını 26.3.2002 günlü üst yazıyla davacıya gönderildiği anlaşıldığından taşınmazının plandaki durumunun bildirilmesine ilişkin imar planın uygulanması niteliğindeki bu işlem üzerine (3.4.2002 tarihinde) açılan davanın süresinde olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. açıklanan ned...

imar kanunu

kanun no: 3194 tarih: 03.05.1985 r.g.t:09.05.1985 r.g.s:18749 birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1 - bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. kapsam madde 2 - belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu kanun hükümlerine tabidir. genel esaslar madde 3 - herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. istisnalar ma...

3194 sayılı imar kanunu

        imar kanunu     kanun numarası        : 3194     kabul tarihi          : 3/5/1985     yayımlandığı r. gazete: tarih: 9/5/1985  sayı: 18749     yayımlandığı düstur   : tertip: 5  cilt: 24  sayfa: 378                              birinci bölüm                              genel hükümler     amaç: &...

imar kanunu-3194 2.bölüm

dördüncü bölüm yapı ve yapı ile ilgili esaslar yapı: madde 20 - yapı: a) kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, b) kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. yapı ruhsatiyesi: madde 21 - bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !