× "

ikta sistemi

" arama sonuçları

tımar sistemi nedir

tımar osmanlı imparatorluğu'nda kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen ad. tımar sistemi 1831'de kaldırılmıştır. osmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir. timar sistemi, osmanlı devletinde toprağın işlenmesi, devletin büyük bir masrafa girmeden askerî kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesinde büyük faydalar sağladı. devletin ekonomik ve askerî gücünü ortaya koyması bakımından önem taşıyan bu sistem bilinmeden bazı konula...

ikta sistemi nedir ? tımar sistemi nedir ?

ikta sistemi ikta sistemini kısaca belirtecek olursak osmanlı devletınde toprak alanlarının bir kısmı askerı alanlar ıcın ayrılırdı.yani osmanlı topraklarının bir kısmı çiftçiye dağıtılarak , çiftiden karsılıgında orduya asker yetıstırılmesı ıstenırdı.bu sayede osmanlı devletı: 1- bütçeden para ayırmadan asker yetişirmiş 2- ülkedeki otoritenin güçlenmesini ve, 3- osmanlı devleti tarım arazılerının sürekli işlenmesini saglamıslardır. ayrıca ikta sistemini türk-islam devletlerinden selçuklular, gazneliler ve karahanlılar’da uygulanmıştır.bu uygulama osmanlı devletınde de görülmüştür. ikta sisteminın sağladıgı faydaları bunlardır. topragını üç yıl ust uste ekmeyen ...

ikta sistemi nedir

ikta,ikta sistemi,nedir,hakkında bilgi,bilgi,ikta sistemi nedir,ikta sistemi faydaları,osmanlı,osmanlıda,ikta sistemi faydaları,ikta sistemi sağladığı yararlar , tarih,ders ikta sistemi nedir ikta sistemi; osmanlı devletinde, islam devletlerinde mülkiyeti devlete kullanımı ikta sahibi denen şahıslara ait toprak gurubdur. devlet halka toprağı çalıştırması için onlara yer verir, karşılığında onlardan payını alır.böylece hem insanlar geçimini sağlar hem de devlet kazanır.   ...

tımar sistemi

tımar sistemi osmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir. timar sistemi, osmanlı devletinde toprağın işlenmesi, devletin büyük bir masrafa girmeden askerî kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesinde büyük faydalar sağladı. devletin ekonomik ve askerî gücünü ortaya koyması bakımından önem taşıyan bu sistem bilinmeden bazı konularda doğru ve sağlam fikir sahibi olmak mümkün değildir. bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesinde gerektirdiği değişiklikleri ya...

osmanlıda tımar sistemi ve toprak yönetimi

tımar osmanlı imparatorluğu’nda bir kısım asker ve memurlara verilen, belirli bölgelerde tahsis edilmiş vergi kaynaklarına ve yıllık geliri 20,000 akçeye kadar olan askerî dirliklere verilen ad. osmanlı devleti’nde bu sisteme, tımar sistemi adı verilmiştir. dirlikler yıllık gelirine göre sınıflandırılır. zeamet’in geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasındadır. has’ın geliri 100.000 akçenin üzerindedir. tımarın 300 akçesine kılıç, üst tarafına da terakki denir. zeamet, alay beyine, tımar defterdara, divan kâtibine ve orta dereceli memurlara, has ile hükümdar, şehzade, vezir, beylerbeyi, sancak beyi, defterdar, nişancı gibi yüksek devlet görevlilerine verilirdi. tımar, dev...

ikta sistemi

ikta sistemi nedir ikta, islam devletlerinde mülkiyeti devlete, kullanım hakkı ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprak gurubudur. devlete askeri ve mali alanda büyük güç kazandırmıştır. ikta olarak verilen toprakta ikta sahibi devlet adına bölgeden vergi toplar. ikta sahibi vergi ile kendi maaşını karşılar. savaş halinde bölgeden toplanan eli silah tutan atlı birlikler oluşturularak orduya katılır ve bu askerlerin tüm ihtiyaçlarını ikta sahibi karşılar. ikta sahibi aynı zamanda sorumlu olduğu bölgenin güvenliğini ve bu bölgede ki tarımsal üretimin devamlılığını sağlar. ikta sistemi daha sonra büyük selçuklular ve anadolu selçuklularında uygulanmış, bu uygulama osmanlı devleti...

ikta sistemi nedir

ordu büyük selçuklu hükümdarı sultan melikşah guleman-ı saray adlı bir ordu kurdu. bu orduya sultanın özel ordusu olduğundan dolayı hassa ordusu da denir. içinde devşirilen iranlı çocuklar da vardı. bunlar yılda 4 kere bistgani adlı maaş alırlardı. ayrıca ikta sisteminden yetiştirilen askerlerden oluşan bir eyalet ordusu da vardı. ikta sistemi nedir? devlet belli bir arazi parçasını bir çiftçiye verir. bu çiftçiye mukta denirdi. mukta o araziyle hem geçimini sağlar hem de iktalı askeri beslerdi. böylece devlet hazineden tek kuruş para harcamadan her an savaşa hazır bir ordu bulundurur hem boş arazinin ekilip biçilmesini sağlar hem de memleketin zenginleşmesini sağlardı. ik...

ikta sistemi

ikta sistemi ikta sistemi nedir ?   ikta nedir ? hazineye ait olan toprakların ordu ve devlet mensupları arasında bölüşülmüştür. bunu karşılığında bu toprak sahipleri devlete gelirleri oranında asker yetiştirmektedirler. iktanın özellikleri : ilk defa nimamülmülk tarafından kuruldu.maaş karşılığı komutan ve devlet adamlarına verilmektedir.ikta sahipleri bu toprak karşılığında asker yetiştirmektedirler.ikta sahipleri devlet hizmetinden arz edilirlerse iktaları ellerinden alınırdı.ikta sahipleri tespit edilmiş olan vergilerden fazlasını talep edemezlerdi. halkın ikta sahiplerinden şikayet etme hakları bulunmaktaydı. iktalarını iki yıl üst üste işlemeyenlerden iktaları alınırdı. toprak üzerinde &cc...

tür-islam devletlerinde ordu

ordu büyük selçuklu hükümdarı sultan melikşah guleman-ı saray adlı bir ordu kurdu. bu orduya sultanın özel ordusu olduğundan dolayı hassa ordusu da denir. içinde devşirilen iranlı çocuklar da vardı. bunlar yılda 4 kere bistgani adlı maaş alırlardı. ayrıca ikta sisteminden yetiştirilen askerlerden oluşan bir eyalet ordusu da vardı. ikta sistemi nedir? devlet belli bir arazi parçasını bir çiftçiye verir. bu çiftçiye mukta denirdi. mukta o araziyle hem geçimini sağlar hem de iktalı askeri beslerdi. böylece devlet hazineden tek kuruş para harcamadan her an savaşa hazır bir ordu bulundurur hem boş arazinin ekilip biçilmesini sağlar hem de memleketin zenginleşmesini sağlardı....

timar nedir? ve osmanlılarda timar sistemi

timar ve osmanlı ordusunda tımar sistemiosmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir.timar sistemi, osmanlı devletinde toprağın işlenmesi, devletin büyük bir masrafa girmeden askerî kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesinde büyük faydalar sağladı. devletin ekonomik ve askerî gücünü ortaya koyması bakımından önem taşıyan bu sistem bilinmeden bazı konularda doğru ve sağlam fikir sahibi olmak mümkün değildir.bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesinde gerektirdiği değişiklikle...

osmanlılarda toprak sistemi

toprak ıdaresı osmanli devleti'nin kurulus döneminde ve bu devletin ekonomik, sosyal ve askerî gelismesinde önemli derecede rol oynayan etkenlerden biri de süphesiz ki toprak sistemidir. bu sistemin gelismesi ile ilgili müesseseler, devlete bir dinamizm veriyordu. bu sebepledir ki ortadan kalkip tarihe mal olusuna kadar toprak, bu devletin hayatinda önemli bir rol oynamisti. bir toplumun, devlet olabilmesi için, bazi hususiyetleri tasimasi gerekir. toprak (ülke) bu hususiyetlerin basinda gelmektedir. çünkü her bagimsiz devletin, hak ve selahiyetlerini, mutlak surette kullanabildigi, belirli sinirlarla tesbit ve tayin edilmis bulunan cografî bir toprak parçasi diye tarif edilen "ülke" kavrami, ancak belli bir topraga sahip olmakla mümkün olabilir. ıslâm öncesi türklerinde toprak, bir...

“ikt sistemi”:

“ikt sistemi”: islam devletlerinde ve selçuklu imparatorluğundaki uygulaması* prof. dr. coşkun can aktan tarih içinde vergilerin tahsilinde birçok usuller kullanılmıştır. vergi esasen ilk ortaya çıktığı dönemlerde bugünkü anlamında olmasa dahi bir “cebrîlik” niteliğine sahiptir. ilkçağlarda yaşamış bâbil, mısır, çin ve yunan medeniyetlerinde vergilerin ödenmesinde bir cebrîlik söz konusuydu. bu cebrîlik daha ziyade dini bir mükellefiyet şeklindeydi. bunun sebebi ilkçağlarda bütün sosyal kurumlarda olduğu gibi, ekonomik kurumlara ve ilişkilere yön veren kuralların dini ve ahlaki inançlarını yansıtan ve daha sonraları dini kitaplarda yer alan hükümlerden oluşmaktadır. vergilerin cebri bir yükümlülük niteli...

osmanlı imparatorluğunda tarım

osmanlı ipmaratorluğunda tarım14. yüzyıl ile birlikte 600yılı aşkın süre tarihte önemli bir yer almış olan osmanlı imparatorluğu ’nda tarım ağırlıklı bir iktisadi hayat varlığını sürdürmüştür. başlangıçta konar göçer bir hayat yaşayan toplum im para torluğun gelişmesi ve idari düzenin yerleşmesi ile yerleşik hayata geçmiştir.tüm sanayi öncesi toplumlarında görülen ortak özellik im para torlukta da yaşanmıştır. osmanlı döneminin sosyal, kültür el ve ekonomi k tarihi hakkında bilgi veren tahrir defterlerindeki kayıtlar nüfusun %80-90’ının tarımsal faaliyetlerden gelir elde ettiğini göstermektedir. bu tür istatistiklerin hangi yıllarda tutulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, im para torluktaki mevcut ve potansiyel vergi nüfusunun belirlenmesi için 14. yüzyılda defter tutulma...

tımar sistemi nedir?

timar   osmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir. timar sistemi, osmanlı devletinde toprağın işlenmesi, devletin büyük bir masrafa girmeden askerî kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesinde büyük faydalar sağladı. devletin ekonomik ve askerî gücünü ortaya koyması bakımından önem taşıyan bu sistem bilinmeden bazı konularda doğru ve sağlam fikir sahibi olmak mümkün değildir. bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesinde gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen osman...

timar ve osmanlı ordusunda tımar sistemi

timar ve osmanlı ordusunda tımar sistemi osmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir. timar sistemi, osmanlı devletinde toprağın işlenmesi, devletin büyük bir masrafa girmeden askerî kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesinde büyük faydalar sağladı. devletin ekonomik ve askerî gücünü ortaya koyması bakımından önem taşıyan bu sistem bilinmeden bazı konularda doğru ve sağlam fikir sahibi olmak mümkün değildir. bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesinde gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen osmanlı devleti, kendisinden önceki müslüman devletler ile komşu di...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !