× "

inna enzelnahü okunuşu

" arama sonuçları

duhan suresi dinle

              kabe imamından-mahir- duhan suresi dinle duhan suresi latin harflerle okunuşu : 1. ha mım    2. vel kitabil mübiyn    3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın    4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym    5. emram min ındina inna künna mürsiliyn    6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym    7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn    8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evve...

kadir suresi dinle

            kabe imamından kadir suresi dinle kadir suresi latin harflerle okunuşu ; 1. inna enzelnahü fiy leyletilkadr    2. ve ma edrake ma leyletülkadr    3. leyletülkadri hayrün min elfi şehr    4. tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr     5. selamün hiye hatta matle'ılfecr ...  kadir suresi anlamı ;  1. şüphesiz, biz onu (kur'an'ı) kadir gecesinde indirdik.    2. kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!    3. kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.    4. melekl...

kadr suresinin fazileti

okunuşu:inna enzelnahü fiy leyletil kadr.ve ma edrake,ma leyletül kadr.leyletül kadri hayrun min elfi şehr,tenezzelül melaiketü verruhu fiyha bi izni rabbihim min külli emrin selam.hiye hatta matleıl fecr. manası:biz kur'an'ı kadir gecesinde indirdik.kadir gecesi nedir bilir misiniz?kadir gecesi(içinde kadir gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır.ondan melekler ve ruh rabbilerinin izni ile her türlü emri(ilahiyyeyi) yüklü olarak inerler.o gece sabah oluncaya kadar selamet vardır.resulü ekrem bu sure hakkında: "inna enzelnahüfiy leyletil kadr.i okuyan kimseye kur'an'ın dörtte birini okumuş gibi ecir verilir." diğer hadisi şerifte: "sure-i kadr'i okuyana,ramazan...

6-en'am arapçasının latin harfleriyle okunuşu

enam süresi 1. elehümdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun 2. hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun 3. ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun 4. ve ma te'tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 5. fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe sevfe ye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun 6. e lem yerav kem eh...

12-yusuf arapçasının latin harfleriyle okunuşu

yusuf süresi 1. elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın 2. inna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kılun 3. nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın 4. iz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın 5. kale ya büneyye la taksus rü'yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın 6. ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te'vilil eh...

13-ra'd arapçasının latin harfleriyle okunuşu

rad süresi 1. elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun 2. allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun 3. ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun 4. ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a'nabiv ve zer'uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sın...

14-ibrahim arapçasının latin harfleriyle okunuşu

ibrahim süresi 1. elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd 2. allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylül lil kafirıne min azabin şedıd 3. ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel ahırati ve yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca' ülaike fı dalalim beıyd 4. ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihı li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü mey yeşaü ve yehdı mey yeşa' ve hüvel azızül hakım 5. ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nu...

17-ısra arapçasının latin harfleriyle okunuşu

isra süresi 1. sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr 2. ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla 3. zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura 4. ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebıra 5. fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be'sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va'dem mef'ula 6. ...

18-kehf arapçasının latin harfleriyle okunuşu

kehf süresi 1. el hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca 2. kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena 3. makisıne fıhi ebeda 4. ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda 5. ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba 6. fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa 7. inna cealna ma alel erdı zınetel ...

20-taha arapçasının latin harfleriyle okunuşu

taha süresi 1. taha 2. ma enzelna aleykel kur'ane li teşka 3. illa tezkiratel limey yahşa 4. tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula 5. errahmanü alel arşisteva 6. lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera 7. ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa 8. allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna 9. ve hel etake hadiysü musa 10. iz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha...

22-hac arapçasının latin harfleriyle okunuşu

hacc süresi 1. ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün azıym 2. yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd 3. ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve yettebiu külle şeytanim merıd 4. kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr 5. ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel ba'si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfe...

38-sad arapçasının latin harfleriyle okunuşu

sad süresi 1. sad vel kur'ani ziz zikr 2. belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak 3. kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens 4. ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab 5. e cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab 6. ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad 7. ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak 8. e ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel ...

44-duhan arapçasının latin harfleriyle okunuşu

duhan süresi 1. ha mım 2. vel kitabil mübiyn 3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın 4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym 5. emram min ındina inna künna mürsiliyn 6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym 7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn 8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn 9. bel hüm fı şekkiy yel'abun 1...

97-kadir arapçasının latin harfleriyle okunuşu

kadir süresi   1. inna enzelnahü fiy leyletilkadr 2. ve ma edrake ma leyletülkadr 3. leyletülkadri hayrün men elfi şehr 4. tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5. selamün hiye hatta matle'ılfecr kaynak:babamansurkurhuseyin.com ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !