× "

istihsal teknisyeni nedir

" arama sonuçları

assan alüminyum istihsal rekoru kırdı…

  şirketin 2013 hedefi ise 215 bin titrem istihsal.  türk alüminyum sektörünün lider kuruluşu assan alüminyum, 2012 yılı mali verilerini ve 2013 hedeflerini açıkladı. 2012 yılında istihsal hacmini yüzdelik 10 artırarak ancak rekora imza atan ve alay konusu sene için belirlediği satış hedefine yüzdelik 100 oranında vasıl şirket, güzeşte yılı kestirmece 205 bin titrem istihsal ve 700 milyon dolar iş hacmi ile kapattı. 2013 yılı satış hedefini yüzdelik 6 büyüten assan alüminyum, bu yılın sonuna kadar 215 bin titrem istihsal ve 760 milyon dolarlık satış yapmayı planlıyor.   assan alüminyum umumi müdürü remzi örnek, bahis hakkında şu açıklamayı yaptı: ...

6831.s.orman kanunu

orman kanunu kanun numarası: 6831 kanun kabul tarihi: 31/08/1956 yayımlandığı resmi gazete tarihi:08/09/1956 yayımlandığı resmi gazete sayısı: 9402 birinci fasıl: ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi madde 1 - tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. ancak: a) sazlıklar; b) step nebatlariyle örtülü yerler; c) her çeşit dikenlikler; ç) parklar; d) (değişik bent: 23/09/1983 - 2896/1 md.) şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; e) sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda...

su ürünleri yönetmeliği

su ürünleri yönetmeliği  yetki kanunu: 1380 yayımlandığı r.gazete: 10.03.1995-22223 birinci bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1- bu yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere, su ürünleri ruhsat tezkereleri, sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi,avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması,su &uum...

kanunlar

  su ürünleri kanunu   kanun numarası: 1380   yayınlandığı r.gazete: 04.04.1971-13799   birinci bölüm   genel hükümler   şümul:   madde 1 - (değişik:15/5/1986 - 3288/1 md.)   bu kanun su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları ihtiva eder.   tarifler:   madde 2 - bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır:   su ürünleri: denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarıdır.   (kara avcılığı kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç)   su...

yön bildirisi ve imzalayanlar

yön bildirisi ve imzalayanlar: türk halkının, çok çeşit iktisadi, siyasi ve sosyal meseleler ortasında, kendisini bütün özlemlerine kavuşturacak bir yön aramakta olduğu bu günlerde, toplum hayatının çeşitli kesimlerinde görev almış olan bizler, altına imzalarımızı attığımız bu bildiri ile, ortak amaçlarımızı açıklamayı doğru bulduk. böyle bir bildirinin meselemizi çözmekte faydalı olabilecek olumlu tartışmalara yol açacağını düşünüyoruz. 1. atatürk devrimleriyle amaç edinilen çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, eğitim davasını sonuçlandırmanın, türk demokrasisini yaşatmanın, sosyal adaleti gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini sağlam te...

denizlerdeve iç sularda amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcı

yayımlandığı r.gazete : 24.08.200/26269birinci bölümamaç ve tanımlaramaçmadde 1- (1) denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan su ürünleri yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006- 31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarım ve köyişleri bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlül&uum...

tütün tohumundan yağ istihsaline ait çalışmalar*

1 – tedkikden gaye.2 – tütün tohumu yağının hassaları:a - hikemi hassaları,b - kimyevi hassaları, c – terkibi.3 – yağın kullanış yerleri.4 – türkiyede istihsal edile bilecek tohum miktarı.5 – memleketimiz de bu işle ilgilenen müesseseler.6 – tütün institüsünün yaptığı denemeler.  a – tohum tedariki,  b – yağ istihsali: a ) hikemi istihsal usulü ile, b ) kimyevi istihsal usulü ile, c ) elde edilen yağın kimyevi tahlili.7 – netice.1 – tekdikden gaye – tütün nebatı, son zamanlara kadar yalnız yaprağı için idi. hâlbuki son senelerde bu nebatının diğer kısımlarından da istifade edilmesine başlanmıştır. bilhassa tohumu...

su ürünleri yönetmeliği

yetki kanunu: 1380yayımlandığı r.gazete: 10.03.1995-22223birinci bölümamaç, kapsam ve tanımlaramaç ve kapsammadde 1- bu yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere, su ürünleri ruhsat tezkereleri, sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi,avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması,su ürünleri avcılığının düzenlenmesi, trol avcılığı, arızi olarak istihsal edilen su ürünleri, su ürünleri sağlığı, su ürünlerinden...

su ürünleri kanunu

su ürünleri kanunukanun numarası: 1380yayınlandığı r.gazete: 04.04.1971-13799 birinci bölümgenel hükümlerşümul:madde 1 - (değişik:15/5/1986 - 3288/1 md.)bu kanun su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları ihtiva eder.tarifler:madde 2 - bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır:su ürünleri: denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarıdır.(kara avcılığı kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç)su ürünleri müstahsilleri: deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.istihsal yerleri: su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hang...

doğuda, batıda ve islam'da kadın

doğuda, batıda ve islam'da kadın bu konferans 1967 yılında türk ev kadınları derneği'nin düzenlediği bir gecede verilmiştir.sözlerime başlarken böyle çok muhterem bir topluluk huzurunda bendenize sizlere hitap etmek şerefini ve imkânlarını bahsetmiş olmasından dolayı «türk ev kadınları derneği» ne huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.konuşmam belki biraz zaman alacaktır. onun için oturmama müsaadelerinizi rica edeceğim. benim ayakta duruşum belki sizi rahatsız edebilir.efendim, bugün burada hep birlikte doğu'da batı'da ve islâm'da kadın mevzuu üzerinde bir görüşme yapacağızbu kelimeler biraz umumî kelimeler. böyle bir isim altında konuştuğumuz mevzuun ne olduğunu baştan tam manası ile kestirmek mümkün olmuyor. ama müsaade buyurur iseniz ben bu mevzuun içerisine gi...

cemil meriç'le söyleşi

cogito, sayı: 32, 2002 safa mürsel: bugün ihtiyacıma ve cehaletime binaen sizin huzurunuza milliyetçilik meselesini, kısa da olsa şerhetmeniz talebiyle getirdim,milli­yetçilik mevzuuna bediüzzaman haz­retleri yer yer eserlerinde temasediyor. türkiye'ye bediüzzaman bu meselele­rin alevlendiği, kompleks birhüviyete karıştığı bir ortamda gelmiş. sonra birçok alternatifler,aralarında nüans ayrı­lığı olan tarzlarıyla, ortaya atılmış; osmanlıcılık,türkçülük, batıcılık, islam­cılık gibi. işte bunların herbirinin ken­dinehas, bütün müesseseleri şekillen­dirmeye matuf görüşleri, nazariyeleriolmuş. üstat ıı. meşrutiyet döneminde veya cumhuriyet'ten hemen sonra islamdüşüncesiyle bağdaştıramadığı milliyetçilik görüşlerini kendi anlayışıiçinde sınıflandırmış.cemil m...

islam toplumunun ekonomik yapısı

islam toplumunun ekonomik strüktürü (yapısı)ticaret islam toplumunun iktisadi yapısı hakkında yazılan klasik eserler günümüzde bilinmediğinden iktisadi yapı batıya endekslenmiştir. bundan dolayı yazar, medine devletindeki iktisadi yapı ile başlayarak liberalizm ve komünizm ile kıyaslayarak islam toplumunun nasıl olması gerektiğini anlatıyor.islam toplumunun iktisadi yapısı hakkında islam düşüncesinin altın döneminde yazılan klasik eserleri günümüz literatürüne getirememiş bulunduğumuzdan bugün islam ülkelerinin üzerinde durulan iktisat ilmi, doğrudan doğruya, batı iktisat teorilerinin bir tekrarı olmaktan, iktisadi olayları batı iktisat postulatarıyla inceleme ve yorumlamadan öteye gitmemektedir. bu metot ise, her şeyden önce, sosyal hayatı öbür alan ve görüşleriyle iktisadi yaşayış arasın...

orman kanunu

kanun no: 6831 orman kanunu (*) kabul tarihi: 31 ağustos 1956 resmi gazete ile neşir ve ilânı: 8 eylül 1956 - sayı: 9402 3.t. düstur, c.37 - s.2457 _____ (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (orman kanunu) ve ilgili 24.3.1950 tarih ve 5653 sayılı kanun, bu kanunun 17 nci maddesiyle kaldırılmış ve 3116 sayılı kanunla ilgili 4785 ve 5685 sayılı kanunlar hakkında kaldırma hükmü konulmadığından bu kanunlar kendi sayı sırasında külliyata alınmışlardır._____ birinci fasıl ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi madde 1 - tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. ancak: a) sazlıklar; b) step nebatlariyle örtülü yerler; c) her çeşit dikenlikler; ç) parklar; d) (değişik: 2896 - 23.9.1983) şehir mezarlıklarıyla kas...

orman kanunu

kanun no: 6831 orman kanunu (*) kabul tarihi: 31 ağustos 1956 resmi gazete ile neşir ve ilânı: 8 eylül 1956 - sayı: 9402 3.t. düstur, c.37 - s.2457 _____ (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (orman kanunu) ve ilgili 24.3.1950 tarih ve 5653 sayılı kanun, bu kanunun 17 nci maddesiyle kaldırılmış ve 3116 sayılı kanunla ilgili 4785 ve 5685 sayılı kanunlar hakkında kaldırma hükmü konulmadığından bu kanunlar kendi sayı sırasında külliyata alınmışlardır._____ birinci fasıl ormanların tarifi, taksimi, idare ve murakabesi madde 1 - tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. ancak: a) sazlıklar; b) step nebatlariyle örtülü yerler; c) her çeşit dikenlikler; ç) parklar; d) (değişik: 2896 - 23.9.1983) şehir mezarlıklarıyla kas...

deniz kanunları

denizlerde ve içsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 35/1 numaralı sirküler yetki kanunu  1380 yayımlandığı r.gazete  02 ağustos 2002, 24834   tarım ve köyişleri bakanlığından : (11 eylül 2002 resmi gazete      sayı : 24873)    02 ağustos 2002 tarihli ve 24834 sayılı resmi gazete' de yayınlanan "denizlerde ve içsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 35/1 numaralı sirküler" in; dip trolü yasağı başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü bendinin 1 inci fıkrası, karides avcılığı başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci bendinin 1 inci fıkrası, çevirme ağları ile avcılık başlıklı 16 ncı maddesinin 1 inci bendi (d) alt bendinin son fıkrası,sürütme, uzatma ve diğer ağlar ile ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !