× "

karabibik olay örgüsü

" arama sonuçları

anlatmaya bağlı edebÎ metinler

1. metin ve zihniyet:      bir edebî metnin oluşturulduğu dönemin dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, askerî, kültürel vb. hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyetdenir.      her edebî ürünler gibi anlatmaya bağlı edebî metinler de yazıldıkları dönemin dil ve kültürü kullanılarak yazılır. bu nedenle yazıldıkları dönemin sanat zevkini, zihniyetini yansıtır ve döneme tanıklık eder.     2. yapı (olay örgüsü, kişiler, yer, zaman):      bütünün bir araya getirilmesinde uyulan sisteme yapı denir. edebî metinler de belli bir sisteme, yapıya göre oluştur...

11.sınıf edebiyat sayfa 18-24 cevapları

  1.tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu 18-24 sayfalar hazırlık soruları soru1: tanzim etme ve kökten değiştirme arasındaki farklılıklar nelerdir? düzeltme, düzenleme, düzen verme…anlamlarına gelen tanzim etme var olanın gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesidir.kökten değişim ise yüzeyde değil derinlemesine yapılan değişimdir.örneğin eski bir konağı restore edip ihtiyaca uygun şekilde eklentiler yapmak tanzim etmek, konağı yıkıp yerine yepyeni bir bina yapmak kökten bir değişimdir. soru 2: her aydın içinde yetiştiği toplumu aydınlatmak, ufkunu açmak, yeni fikirlere hazırlamak konusunda topluma karşı borçludur. bir milletin aydınlarıkendi şahsi çıkarlarının peşine d...

karabibik / nabizade nazım

karabibik / nabizade nazım (1862-1893) annesini çocuk yaşta kaybetmesi nedeniyle çocukluğunu ve gençliğini çok  mutlu yaşayamamıştır. büyük annesinin yanındayken tophane mahalle mektebi’ni bitirdikten sonra salıpazarı’ndaki fevziye rüştiyesi’ne başladı daha sonra beşiktaş askeri rüştiyesi’ne girdi. idadi(lise) öğrenimini bu okulda bitirdikten sonra yüksek öğrenimini mühendishane-i berri-i hümayun’da (kara askeri mühendis okulu) okudu ve 1884 te topçu mülazım-ı sanisi (topçu üsteğmen) olarak bitirdi; mekteb-i harbiye-i şahane’ye (genel kurmay okuluna) başladı. bu okuldan da, 1886 da erkan-ı harbiye yüzbaşısı olarak mezun old...

49edebiyat kitaplarındaki yanlışlar

  edebiyat kitaplarındaki yanlışlar ali türkseven giriş: anadili dersi ve öğretim izlenceleri anadili eğitim-öğretimi evde başlar; ancak bu, bilimsel yöntemlerle yapılmaz. bilimsel yöntemlerle anadili eğitim-öğretiminin yeri -genellikle- okullar­dır. türkiye'de ilköğretimde türkçe, ortaöğretimde türk dili ve edebiyatı derslerinde söz konusu eğitim-öğretim verilir. gelişmiş ülkelerin "anadili dersi saatleri" ile karşılaştırıldığında, türkiye'nin - bu konuda- onlardan geri olmadığı söylenebilir. bu ders(ler)in en önemli amaçları arasında türk dilini öğretmek ve okuma zevk ve alışkanlığı kazan­dırmak da vardır. pek...

11.sınıf edebiyat konuları

tanzimat edebiyatıtanzimat edebiyatı ve tanzimat edebiyatını hazırlayan etkenler osmanlı devleti'ni çağdaşlaştırmak için yapılan atılımların tümüne "siyasal tanzimat" denir. bu kuşak içinde yetişmiş gençler, batı kültür ve edebiyatını tanımış ve yepyeni bir edebiyat oluşturmuşlardır. işte bu edebiyata tanzimat edebiyatı adı verilir.tanzimat edebiyatı, tanzimat'ın ilanından yirmi yıl kadar sonra 1860'ta tercüman-ı ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlar ve 1895'e kadar sürer. bu edebiyatın içinde yer alan sanatçılar yapıtlarında tanzimat'ın getirdiği reformları savunmuşlardır. bu nedenle eskileri sürekli eleştirmişler, sanatı öğretici bir araç olarak kullanmışlardır. uygarlık değerlerini ö...

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı

osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özell...

reşat nuri gültekin

reşat nuri güntekin yaşamıyazı yaşamıromancılığının özelliklerisanatıöykücülüğüoyun yazarlığıyapıtlarıyaşamı çağdaş türk edebiyatının oluşumunun öncülerinden olan reşat nuri güntekin, roman, öykü ve oyunlarında toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını dile getirmiş; yapıtlarıyla geniş kitlelere ulaşabilmiş biridir. yarattığı etkileyici duyarlık evreniyle; toplumun moral değerlerinin gelişmesinde, yetişmekte olan yeni kuşakların duygu ve düşünce dünyalarının zenginleşmesinde yönlendirici olmuştur. reşat nuri, 25 kasım 1889'da istanbul'da doğdu. babası askeri doktor nuri bey'dir. ilköğrenimini çanakkale iptidai mektebi'nde yaptı. çanakkale idadisi'nde bir buçuk yıl okuduktan sonra, bir süre izmir frere' ler okulu'na devam etti. buradan tasdikname ile ayrıldı,...

tartışılan roman-a.galip

  a.galip 1968 yılında sıvas'ta doğdu. ankara üniversitesi dil tarih coğrafya fakültesi felsefe bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. hacettepe üniversitesi felsefe bölümü'nde master yapan a. galip, aynı zaman da köy öğretmenliği yapıyor. ilk şiir kitabı "müntehir aşklar" adıyla virtüel yayınları tarafından mayıs 2000'de yayımlandı. yazı ve şiirlerinin yayımlandığı bazı dergiler şunlar; e, ütopiya, uç, kunduz düşleri   zamanakışı olmayan bir göl sanıpher sabah serin dokunuşlarına uyandığımz  a  m  a  nsana dur demeyeceğimparça parça değiştirdinyollarayıllara böldün beniseni sesleniyorume  e  y     z  a  m  a  nbelleğimde biriken anılarıtarihle kirletmeyeceğimgövdemdepaslı hançerlerin açtı...

işte size edebiyat

klasizmedebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insanı ele almalıdır, san...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

hikaye ödevi isteyen arkadaş 5. bölümden itibaren yazabilirsin.

  bir düzyazı türü olan roman insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. insanın yaşadığı serüvenler, iç dünyasını gerçekliği; insan-insan, insan-mekan, insan-doğa ilişkileri yaşadığı ortamın özellikleri toplumsal olay ya da olgular ekseninde belli insanlık durumları öne çıkaran edebi türdür. hikaye ise romana göre daha kısa olmakla birlikte, ilgi çekici birtakım olayları anlatan edebi türdür.hikayede olay kısa olduğu için kahramanlar daha az, yazılması daha zordur. romanda zaman hikayeye göre daha uzundur bu yüzden daha detaylı bir anlatım vardır. edebiyatımızda hikaye ve romanın gelişmesi birbirine paralellik gösterir. tanzimat edebiyatı ile bu türler edebiyatımızda görülmeye başlamıştır. zaten bu türleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru değildir. roman ve hikaye e...

batı etkisindeki türk edebiyetı

osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır. değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özellikle 1860'tan sonra artık geri dönülmez bir yol açılmıştır. sonuçta belli dönemler halinde günümüze kadar süren yeni bir e...

batı etkisindeki türk edebiyatı

batı etkisindeki türk edebiyatı   osmanlı devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda avrupa’nın nasıl geliştiğinin öğrenilmesi için bazı gençler oraya eğitime gönderilmişti. avrupa’ya, özellikle fransa’ya giden gençler oradaki edebiyata hayran kalmış ve dönüşlerinde, gördükleri yenilikleri türk edebiyatında uygulamaya başlamışlardır.değişiklikler önce siyasi alanda görülmüş ve 1839 yılında gülhane hatt-ı hümayunu ilan edilmiştir. bu fermanın en önemli yönü “insan haklarının korunacağını” garanti altına almasıydı. bundan sonra değişmeler birbirini izlemiş, özellikle 1860'tan sonra artık geri dönülmez bir yol açılmıştır. sonuçta belli dönemler h...

yazı

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu handan inci ---------------------------------------------------------------------------­----- türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu arayışlarını/değişmelerini saptamaya yönelik bir çalışma öyle uzun uzadıya yazılacak bir malzeme çıkarmaz ne yazık ki. nedeni bellidir: türk romancısı romanı kurmaktan çok toplumu kurmakla uğraşmıştır. özellikle ilk yüz yılı için bu böyledir. bu süreç içinde romana teknik bir problem olarak yaklaşanlar çıkmıştır elbet, ama tekil çabalar hiçbir zaman romanın "faydacı" bir anlayışla içeriğe yaslanıp akan yönünü değiştirmeye yetmez. türk romancısı için bir yüz yıl, "ne" anlattığı "nasıl" anlattığından çok daha önemli olmuştur. romanın türk edebiyatına eklendiği tarihi süreç, yazar...

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu/ handan

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu <sayı: 87 ekim 2005> handan inci türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu arayışlarını/değişmelerini saptamaya yönelik bir çalışma öyle uzun uzadıya yazılacak bir malzeme çıkarmaz ne yazık ki. nedeni bellidir: türk romancısı romanı kurmaktan çok toplumu kurmakla uğraşmıştır.özellikle ilk yüz yılı için bu böyledir.bu süreç içinde romana teknik bir problem olarak yaklaşanlar çıkmıştır elbet, ama tekil çabalar hiçbir zaman romanın “faydacı” bir anlayışla içeriğe yaslanıp akan yönünü değiştirmeye yetmez. türk romancısı için bir yüz yıl, “ne” anlattığı “nasıl” anlattığından çok daha önemli olmuştur. romanın türk edebiyatına eklendiği tarihi süreç, yazarın top...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !