× "

karanlık çağ

" arama sonuçları
<b>karanlık çağ</b>ı aydınlatan mumya

karanlık çağı aydınlatan mumya

orta çağ'dan kalma nadir bir mumyayı inceleyen fransa’daki hospital r. poincare üniversitesi, dönemin doktorlarının sanıldığından daha becerikli olduğunu ortaya çıkardı. cehaletin esiri olduğu düşünülen ve karanlık dönem olarak tanımlanan orta çağ'da bilimde devrimsel atılımlar yaşandığı ortaya çıktı. fransız bilim adamlarının incelediği orta çağ'dan kalan nadir mumya, kafatasının üzeri açılarak beyni çıkarılmış insan kafasıyla omuzları içeriyor. mumyanın yüzünde kemirgenlerin ısırık ve böcek larvalarının izleri görülüyor. archives of medical science dergisinde yayımlanan araştırmada, radyo karbon tarihleme yöntemiyle mumyanın ...

<b>karanlık çağ</b>ı aydınlatan mumya

karanlık çağı aydınlatan mumya

  orta çağ'dan kalma nadir bir mumyayı inceleyen fransa’daki hospital r. poincare üniversitesi, dönemin doktorlarının sanıldığından daha becerikli olduğunu ortaya çıkardı. cehaletin esiri olduğu düşünülen ve karanlık dönem olarak tanımlanan orta çağ'da bilimde devrimsel atılımlar yaşandığı ortaya çıktı. fransız bilim adamlarının incelediği orta çağ'dan kalan nadir mumya, kafatasının üzeri açılarak beyni çıkarılmış insan kafasıyla omuzları içeriyor. mumyanın yüzünde kemirgenlerin ısırık ve böcek larvalarının izleri görülüyor. archives of medical science dergisinde yayımlanan araştırmada, radyo karbon tarihleme yöntemiyle m...

altın çağ vakti başlangıcı

altınçağ zamanını öğrenin bizler güneşin samanyolundaki seyahatinin evrelerini genelde hesap edemeyiz. isa as’ın doğumuna koç çağı deriz. sonraki evrelerini bilemeyiz. balık çağı ne zaman başladı. terazi çağı ne zaman başladı vesaire. musa as zamanının balık çağı olduğu anlatılır. doğruluğunu tam bilemesekte, her 2 peygamber arasında çok uzun bir zaman geçtiği anlaşılabilir. samanyolunda ilerleyen güneş bu evreleri 168 senede geçmektedir. bizler 12 adet 168 ise 2016 ediyor! kısacası güneş samanyolundaki bu geçişi ile her burcu 168 senede alıyor ise 12 burcu 2016 senede alacak demektir. bu tür bilgiler astrologlar tarafından bilinmesi gereken bilgilerdir. malesef bilen yok. gü...

neolitik çağ

neolitik çağ   çağımızın sosyal ve ekonomik düzeninin temelini oluşturan ve ülkemizde cilalıtaş devri de denen neolitik dönem, insanlığın en büyük devrimlerinden birini gerçekleştirdiği çağdır. bu büyük devrim, üretimin başlaması, yani tarım ve hayvancılığın insan topluluklarınca öğrenilmesidir. bu dönemi belirleyen başlıca öğe, doğal ortam ile insan arasındaki yeni bağlantıların kurulmasıdır. insanoğlu doğal çevresine bir yere kadar yıkıcı bir anlamda karışmakla yetinmez, bitki ve hayvan türlerinden, beslenebilmesi için yararlı olanlarının çoğaltılmasını sağlayarak üretimci, bir başka değişle yapıcı olur. bunun doğal bir sonucu olarak da sür...

neolitik çağ

çağımızın sosyal ve ekonomik düzeninin temelini oluşturan ve ülkemizde cilalıtaş devri de denen neolitik dönem, insanlığın en büyük devrimlerinden birini gerçekleştirdiği çağdır. bu büyük devrim, üretimin başlaması, yani tarım ve hayvancılığın insan topluluklarınca öğrenilmesidir. bu dönemi belirleyen başlıca öğe, doğal ortam ile insan arasındaki yeni bağlantıların kurulmasıdır. insanoğlu doğal çevresine bir yere kadar yıkıcı bir anlamda karışmakla yetinmez, bitki ve hayvan türlerinden, beslenebilmesi için yararlı olanlarının çoğaltılmasını sağlayarak üretimci, bir başka değişle yapıcı olur. bunun doğal bir sonucu olarak da sürekli bir barınmayı sağlayacak ilk köyler...

coğrafya -antik çağ

coğrafya -antik çağ isa 'dan yüzyıllar önce babilliler kil tabletler üstüne haritalar yapardı. bu haritaların bulunan en eski örneği iö 2300'den kalmadır. ama harita yapımının çok daha eskilere uzandığı ve ilk olarak yazısız toplumlarda başladığı da düşünülmektedir. insanlann, çevreleri hakkında coğrafi bilgi edinmek ve bu bilgiyi iletmek amacıyla, izledikleri yollan, bulunduktan yerin konumunu ve çevredeki olası tehlikeleri önce toprak üstünde, sonra da ağaç kabuklarına ve hayvan derisine çizerek gösterdikleri sanılır. özellikle göçebe yaşam biçimi, izlenecek yollann, yazlık ve kışlık otlakların, su kaynaklannın konumla-nnın bu yolla bel...

antik çağ felsefesi

antik çağ felsefesi denildiğinde yaklaşık m.ö. vuı'den m.s.v. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akımlar söz konusu edilir. bu 13 asırlık zaman dilimi fclsci'i düşüncenin ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişimi bakımından yakın­lıklar, benzerlikler, etkiler taşıdığı gibi, çatış­maları, aynı konu ve sorunların farklı, hatta karşıt açıklama ve yorumlarını da içerir. ayrı­ca felsefi konu ve sorunların tek tek filozofla­ra göre açıklanıp yorumlandığı, birer felsefi ekol ve felsefi akımlar boyutu kazandığı da bir gerçektir.felsefe tarihinin bu başlangıç dönemi "antik felsefe" şeklinde tanımlanmasına karşılık, bu felsef...

altın çağ

hint, çin, iran, yunan, mezopotamya, mı­sır ve kızılderili gibi dini geleneklerde olduk­ça benzer anlatımlarla paylaşılan çevrimsel (cyclical) zaman anlayışında dört çağ'dan bi­rincisine altın çağ adı verilir.evrene ve insana açıklama getirmek üzere yaratıcı ile yaratıkları kesintisiz bir akış için­de ilişkilendirebilmek amacıyla yapılan yorum­larda yaratılışın ilk basamaklarına feleklerin oturtulması ve sonraki sürecin bunların hareket ve durumlarına bağlı varsayılması sonucu, kopernik-öncesi kozmoloji öğretilerinde çev­rimsel zaman düşüncesi yaygın ve ağırlıklı bir yer işgal ediyordu. yunan-latin mitolojisinde altın çağ, gümüş çağ, bronz çağ, d...

karanlık çağ & ıkıncı cag

karanlıkçağ bazı avrupalılar tarafından ortaçag'ın ilk dönemine (476-1000)verilen addır. roma imparatorlugu'nun yıkıldığı tarihten başlayarakavrupa'nın tekrar güçlenmeye başladığı 1000 yılı civarına kadar olandönemi kapsar.karanlık çağ deyimi ilk defa rönasans dönemi italyasında kullanımbuldu. italyan felsefeci ve şairi francesco petrarca (1304– 1374) budeyimi ilk kullanan kişiydi. avrupalıların orta çağdaki geçmişlerineolan olumsuz bakış açılarının göstergesi oldu. gerçekten de sözügeçenbu dönemde avrupa'da latince edebiyatta bir gerileme, genel olaraknüfus azalması, çeşitli teknik konularda, mimarlıkta ve diğer kültürelalanlarda bir geri kalma eğilimi g&...

orta çağ felsefesi tarihi

orta çağ felsefesi tarihiorta çağ felsefesi nedir? orta çağ felsefesi tarihsel dönem itibariyle ilkçağ felsefesinin bitiminden modern düşüncenin başlangıcına kadar olan dönemi kapsar. i.s. 2. yüzyıldan 15. yüzyıl sonlarına; 16. yüzyıl başlarına, rönesans'a kadar olan dönem olarak ele alınır. bu dönemin felsefe tarihi açısından kendine özgü özellikleri vardır. bir çok felsefe tarihi kitabında ortaçağda felsefe yok sayılır ya da ortaçağın karanlık bir çağ olduğu değerlendirmesine bağlı olarak felsefenin de karanlığa gömüldüğü öne sürülür. bunun yanı sıra ortaçağda felsefenin varlığını kabul eden ve bu felsefenin öz...

karanlık çağ

karanlık çağ vikipedi, özgür ansiklopedi   karanlık çağ teriminin babası italian felfeseci francesco petrarca karanlık çağ bazı avrupalılar tarafında orta çağ'ın ilk dönemine (476-1000) verilen addır. roma imparatorluğu'nun yıkıldığı tarihten başlayarak avrupa'nın tekrar güçlenmeye başladığı 1000 yılı civarına kadar olan dönemi kapsar. karanlık çağ deyimi ilk defa rönesans dönemi italyasında kullanım buldu. italyan felsefeci ve şairi francesco petrarca (1304 – 1374) bu deyimi ilk kullanan kişiydi. avrupalıların orta çağdaki geçmişlerine olan olumsuz bakış açılarının göstergesi oldu. gerçekten de sözügeçen bu dönemde avrupa'da latince edebiyatta bir gerileme, genel olarak nüfus azalması, çeşitli teknik konularda, mimarlıkta ve diğer kültürel alanla...

kadının karanlık çağı

cadılar, çocuk kitaplarında resmedilmeden önce mahkeme tutanaklarında, duvar resimlerinde, gravürlerde ve tablolarda boy göstermişti. avrupa'da cadı olduğundan şüphelenilen kişiler, işkenceyle sorgulanıyordu.'cadı', tuttuğunu koparan huysuz kadınları tanımlayan bir sıfat olmadan önce 50 bin kişinin katledildiği 350 senelik sadist cinayetler silsilesinde, suçun adıydıtatlı cadı, blair cadısı, harry potter'ın sınıf arkadaşı, pamuk prenses'in taş kalpli üvey annesi... 20'nci yüzyılın sonları ve 21'inci yüzyılın başlarında'cadı' denince zihne üşüşen görüntüler bunlar. oysa bu sözcük, içinde yaklaşık 350 yıl boyunca devam eden bir 'cinayetler silsilesi'ni barındırıyor.ortaçağ avrupası'nda patl...

hrıstıyanlık, milano fermanı, orta çağ avrupasında hırıstiyanlık

- hrıstıyanlık, milano fermanı (313) ile serbest bırakıldı. 330 yılında romanın resmi dini oldu. kavimler göçüyle avrupa'da hakim din haline geldi. kilise gibi örgütlü bir kurum sayesinde hızla yayıldı.         - düşünce alanında kilisenin koymuş olduğu kurallar geçerliydi. buna dogmatizm denir. bilgiyi, inancı ve düşünceyi kilisenin koymuş olduğu normlarla birleştirmeye bu ortaçağ düşüncesine skolastik düşünce denir. bu düşüncede deney ve gözleme yer yoktur. ortaçağ avrupa'sında laiklik yoktu. avrupa'da 6-12 yy arası karanlık çağ, 12. yy'dan sonrası ise aydınlanma çağıdır.         - hrıstıyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları 325 iznik konsülü ile başlamıştır. bu mezhepler arianizm, na...

orta çağ avrupasında hırıstiyanlık

        - hrıstıyanlık, milano fermanı (313) ile serbest bırakıldı. 330 yılında romanın resmi dini oldu. kavimler göçüyle avrupa'da hakim din haline geldi. kilise gibi örgütlü bir kurum sayesinde hızla yayıldı.         - düşünce alanında kilisenin koymuş olduğu kurallar geçerliydi. buna dogmatizm denir. bilgiyi, inancı ve düşünceyi kilisenin koymuş olduğu normlarla birleştirmeye bu ortaçağ düşüncesine skolastik düşünce denir. bu düşüncede deney ve gözleme yer yoktur. ortaçağ avrupa'sında laiklik yoktu. avrupa'da 6-12 yy arası karanlık çağ, 12. yy'dan sonrası ise aydınlanma çağıdır.         - hrıstıyanlıkta ilk mezhep ayrılıkları 325 iznik konsülü ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !