× "

kareler toplamı

" arama sonuçları

sayılar arasında yolculuk

    rakamların nasıl oluştuğunu, bugün kullandığımız şeklini ne zaman aldığını biliyor musunuz? hiç merak ettiniz mi? fransa'da 6. sınıf öğrencileri bir gün kendi aralarında rakamların nereden geldiğini çok merak ettiklerini tartışıyorlarmış. matematik öğretmenleri de tartışmaya katılmış. o da rakamların bu gün kullandığımız şeklini ne zaman aldığı ile ilgili soruya bir yanıt verememiş. hemen orada bu konu ile ilgili araştırma yapamaya karar vermiş. bu konuda 2000 sayfalık 2 ciltlik dev bir eser ortaya çıkarmış. basit bir merak matematiğe çok önemli bir eser kazandırmış. rakamlar bizim kullandığımız durumuna gelinceye dek bir çok evreler geçirmiştir. biz, bu açıdan çok şanslıyız. ...

yüksek lisans tezi - esanli denklem modeli ve var modeli -6

eşanlı denklem modeli ile var modelinin  öngörü başarısı açısından karşılaştırılması: türkiye (devam) istatistiği kullanılır. hangi eşbütünleşik vektörün kullanılacağı kararı ise, bazen önbilgiler sayesinde verilebilir. ekonomik teori tarafından önerilen değerlere en uygun uzun dönem elastikiyetlerini sağlayan vektörü seçmek mantıklı olur (thomas, 1997: 444). 2.4 var modellerin kullanım alanları var analizinden dört yolla sonuç alınabilir. ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, granger nedensellik testleri, değişkenler arasındaki etkileşimi gösteren varyans ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonları, var modellerinde sonuç almada kullanılan yol...

excel istatistik fonksiyonları

istatistik fonksiyonları counta - bağ_değ_dolu_say bağımsız değişkenler listesinde boş olmayan değerleri sayar. bir aralık ya da dizideki veriyi içeren hücreleri saymak için bağ_değ_dolu_say işlevini kullanın. fonsiyonun yapısı bağ_değ_dolu_say(değer1; değer2; ...) değer1; değer2;... saymak istediğiniz değerleri temsil eden 1 ile 30 arasında bağımsız değişken. bu durumda, değer, boş metin ("") içeren ama boş hücreleri içermeyen herhangi bir tip bilgidir. bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuruysa, dizideki ya da başvurudaki boş hücreler gözardı edilir. örnekler a3 "satışlar"ı, a4 "8/12/90"ı, a6 "19"u, a7 "22.24"ü ve a9 "#sayı/0!"ı i&c...

sihirli kareler

 sihirli kareler çocuk dergilerinin şaşmaz sorusudur: “aşağıdakidaki karenin içine 1’den 9’a kadar sayıları öyle yerleştirin ki, her sıranı n, her kolonun ve her iki çaprazın sayılarının toplamı 15 olsun.” bu soruyu çözelim:    8 1 6 3 5 7 4 9 2 bu tür karelere sihirli kare adı verilir. işte 4 × 4’lük bir sihirli kare:. 1 15 14 4 12 6 7 9 8 10 11 5 13 3 2 16 4 × 4’lük sihirli karede sihirli toplam 34’tür. yani her yatay, dikey ve çapraz sıradaki sayıların toplamı 34’tür. sihirli karelerin geçmişi ta mö 1125’e dayanır. o tarihten kalmış çin ya...

matematiğin sırları:

matematiğin sırları:p (pi) sayısı:kısaca bir dairenin çevresinin çapına oranı, p sayısını verir. insanoğlu, aslında çok önemli vazifeleri olan bu sayı üzerinde çok düşünmüştür. yıllarca tam olarak bir değer bulamamakla beraber, gerçek değerine en yakın sonuçları kullanabilmek için çaba sarfetmişlerdir.p' nin kronolojik gelişimine baktığımızda günümüzde dahi tam bir sonuç bulunamamıştır. çeşitli formüller üretilmesine rağmen sadece her seferinde gerçek değere biraz daha yaklaşılmıştır.arşimet 3.1/7 ile 3.10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. mısırlılar 3.1605, babilliler 3.1/8, batlamyus 3.14166 olarak kullandı. italyan lazzarini 3.1415929, fibonacci ise 3....

beden eğitimi ve spor

türkiye'de beden eğitimi ve sportürkiye’de beden eğitimi ve spor bu araştırmadaki amaç türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarda uygulanan programların etkinliği ile ilgili olarak öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere veriler anket yoluyla elde edilmiştir. araştırmada kullanılan anket benzer çalışmalardan ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. oluşturulan anket ile 40 kişilik bir öğretim elemanı grubuna ön uygulama yapılmış ve anketle ilgili son düzeltmeler yapılarak cronbach alfa a güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştıraracın a güvenilirlik katsayısı 76 dır araştırmanın evreni türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve bölümlerinde çalışan kadrolu 364 öğretim eleman...

türkiye'de beden eğitimi ve spor - beden eğitimi - spor bili

türkiye’de beden eğitimi ve sporbu araştırmadaki amaç türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm ya da yüksekokullarda uygulanan programların etkinliği ile ilgili olarak öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere veriler anket yoluyla elde edilmiştir.araştırmada kullanılan anket benzer çalışmalardan ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. oluşturulan anket ile 40 kişilik bir öğretim elemanı grubuna ön uygulama yapılmış ve anketle ilgili son düzeltmeler yapılarak cronbach alfa a güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştıraracın a güvenilirlik katsayısı 76 dır araştırmanın evreni türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve bölümlerinde çalışan kadrolu 364 öğretim elemanıdır araştırmanın örneklemi ise 108 kişi...

güvenilirlik nedir-ıstatistik ve olasilik dersi odevi-5

    hesaplanan değerler genellenebilme katsayısı eşitliğinde kullanılarak alt testlerden herhangi birinin genellenebilme katsayısı elde edilir.   r1=  (5,45-0,50) / (5,45+3*0,50) = 0,71  ve testin tümüne ait genellenebilme  katsayısı da  r (x,x') =5,45-0,50 / 5,45 = 0,91          r²= 0,82 olur. evreni temsil etme gücü yani genellenebilirlik katsayısı 0,82 olarak bulunur.   7.değişken yapılarının yorumlanması   bireylere ait kareler toplamı (ssp) = 119,87 (%66,5) ölçmelere ait kareler toplamı (ssı)=27,16 (%15) hatalara ait kareler toplamı (ssr)=33,09  (%18,5) kareler toplamı (sst)=180,12 bire...

güvenilirlik nedir-ıstatistik ve olasilik dersi odevi-4

    6.değişken yapılarının tahmini (sayısal örnek)   değişken yapılarının tahmini için, rasgele seçilen kişilerden ve öğelerden seçilmiş veriler toplanır. değişken tahmini ortalamaların kareleri (ms) den çıkartılır buda istatistiki analiz programında standart anova nın bir parçasıdır.     varyans analizi, güvenirlik hesaplamada gerçek puanların kestirilmesini sağlar. güvenirlik indeksi, gözlenen puanlar varyansının gerçek puanlar varyansını açıklama oranı olarak kabul edilir. enm.blogcu.com.gözlenen puanlar varyansı da, gerçek puanlar ve hata puanları varyanslarının toplamı olarak ifade edilir. gözlenen puanlar varyansının, gerçek pua...

sihirli kareler - zeka oyunu

sihirli kareler       her satır ve sütundaki sayıların toplamı 30 olmalı. bu puzzle oyunu dubi kaufmann tarafından geliştirilmiştir.   ...

sihirli kareler - zeka oyunu

sihirli kareler       her satır ve sütundaki sayıların toplamı 30 olmalı. bu puzzle oyunu dubi kaufmann tarafından geliştirilmiştir.    ...

sihirli kareler

sihirli kareler n satır ve n sütundan oluşan bir kare düşünün. bu karenin her kutucuğuna, 1'den kutu sayısına kadar öyle pozitif tam sayılar yazalım ki, satır toplamları ile sütun toplamları aynı olmakla kalmasın, köşegen toplamları da aynı sayıya eşit olsun. bu karelere, sihirli kareler deniyor. bir örnek olması için 3x3 sihirli karesini ele alalım: 9 kutucuktan oluşan bu sihirli karenin acaba satır/sütun/köşegen toplamları kaç olmalı? ya da acaba sadece bir çözümü mü var, değişik toplamlar için değişik çözümler olabilir mi? n=3 durumunda n 2 =9 kutucuk var. o halde yazacağımız sayılar 1'den dokuza kadar olacak. 1'den dokuza kadar olan sayıların toplamı 9x10/2=45'dir. 45 toplamı, sütun toplamlarının toplamına, yani 3 sütunun toplamlarının toplamına veya...

taguchi deneysel tasarim metodu

  taguchi deneysel tasarım metodunun bir dokuma işletmesinde uygulama denemesi  feray odman çelikçapa doç.dr.uludağ üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi üretim yönetimi ve pazarlama bilim dalı abstract ın this article,the metodology of taguchi experimental design method is explained.then,the four factor-two level design factor combination trials for maximizing productivity of a process in a weaving firm is applied. özet bu makalede taguchi deneysel tasarım metodu kısaca açıklandıktan sonra,bir dokuma işletmesinde dört faktörlü ve iki seviyeli bir kumaş üretimi için maksimum süreç randımanını verecek faktör-seviye kombinasyonunun belir...

pisagor, sayılar ve dinlerle bağlantıları

ünlü matematikçi ve yunan filozofu pisagor (pythagoras) m.ö 500 civarında yaşamış, ülkesinde karşılaştığı sorunlar dolayısıyla da hayatını mısır ve italya’da sürdürmüştür. platon ve aristo gibi düşünürleri de etkileyerek, onların da ilkelerini geliştirmesini sağlamıştır. düşünce dünyasında da büyük etkiler ve yenilikler yaratmıştır. italya’da etik ve matematik ağırlıklı akademisini kurmuştur. pisagor’un mısır’dan çok şey öğrendiği söylenmektedir. yazıları kalmadığı için, oluşturulan düşüncelerin onun mu yoksa öğrencilerinin mi olduğu pek belli değildir. bu nedenle de onun düşünceleri etrafında oluşmuş, yarı dinsel ve mistik eğilimleri derin olan felsefe okulu onun adı ile anılır. değişik zamanlarda değişimlere uğrayan bu okul, m.s 1. asırda tyanalı apollonios ile d...

matematiğin sırları....

matematiğin sırları: p (pi) sayısı:           kısaca bir dairenin çevresinin çapına oranı, p sayısını verir. insanoğlu, aslında çok önemli vazifeleri olan bu sayı üzerinde çok düşünmüştür. yıllarca tam olarak bir değer bulamamakla beraber, gerçek değerine en yakın sonuçları kullanabilmek için çaba sarfetmişlerdir.           p' nin kronolojik gelişimine baktığımızda günümüzde dahi tam bir sonuç bulunamamıştır. çeşitli formüller üretilmesine rağmen sadece her seferinde gerçek değere biraz daha yaklaşılmıştır.           arşimet  3.1/7 ile 3.10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. mısırlılar 3.1605, babilliler 3.1/8, batlamyus 3.14166 olarak ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !