× "

kayserinin tarihi eserleri

" arama sonuçları

cemşid-ü hurşid

cemşid-ü hurşid tahlili incelemesi metin ve zihniyet: bu dönemin sosyal özellikleriyle metnin teması arasında bir benzerlik yoktur. çünkü bu eserde aşk konusu işlenmiştir. eserin yazıya geçirildiği dönemin sosyal hayatında aşk temalı şiirler işlenmiş olsa da bu eser iran edebiyatı kaynaklıdır. ancak eserin fars edebiyatından tercüme edilmiş olması, islamiyet'in kabulüyle başlayan arap - fars kültürünün etkisinin sürdüğünü söylemek mümkündür. yapı: bu mesnevide bir aşk olayı anlatılmaktadır. metnin yapısını oluşturan birimler beyitlerle sağlanmıştır. cemşid ü hurşid bütün mesnevilerde olduğu gibi başta tevhid, naat ve eserin yazılış nedeni (sebeb-...

hayat bilgisi ödevlerim

  saat anlamları gerçek mi  hayatımızı kolaylaştırmak için çalışan insanların yaptıkları işler hayatımızı kolaylaştırmak için çalışan insanların yaptıkları işleri söyleyiniz çevremizde toplum yararına çalışan örgütler nelerdir sosyal gruplara örnekler sosyal grupla nedir sosyal gruplar ve özellikleri sosyal gruplar nelerdir çevremizdeki sosyal gruplar nelerdir çevremizde bulunan sosyal gruplar nelerdir nesli tükenen hayvanlar için çalışan sosyal gruplar nelerdir sosyal gruplar hakkında bilgi sosyal grupların adları sosyal grupların özellikleri sosyal grupların amaçları dayanışmanın ...

türk edebiyatındaki başlıca mesneviler

  türk edebiyatında bilinen en eski mesnevî yûsuf hashâcib'in 1069-70'de “fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl” vezninde nazmettiği yaklaşık 7000 beyitlik eseridir. devrine göre oldukça gelişmiş bir durum arzeden bu eser daha önce de türk edebiyatında oldukça ileri derecede mesnevîlerin yazılmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. bilindiği üzere kutadgu bilig'de -halk edebiyatının etkisi ile olacak- yer yer dörtlüklere rastlanmaktadır. eser münâcât, naat ve eserin adına yazıldığı tabgaç buğra han övgüsüyle başlar ve bu haliyle tam olarak edebî gelenekl...

ahmedi

ahmedi-ahmedi kimdir-ahmedi hayatı-ahmedi biyografi ahmedi asıl ismi abuzeri ibrahim'dir, 14. yüzyılın en büyük divan şairidir, hayatının ilk yıllarını ve ilk öğretimini anadoluda tamamladıktan sonra öğrenim için mısır'a gitmiştir. öğrenimini bitirdiğinde, kütahya'ya geldi. önce süleyman şah'ın (germiyan beyi), daha sonra ise timur'un koruması altına girdi. amasya'da 1414 yılında vefaat etti. ahmedî, dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. eserleri dini konular veya temalar içermez. fars şiir formunu türkçe'ye uygulamaya çalışmıştır, fakat farsça mecazlar türkçe'ye tam olarak aktarılamadığı...

kayseri'nin turistik yerleri

kayseri resimleri, kayseri fotoğrafları, kayserinin tarihi eserleri, kayserinin turistik yerleri, en güzel kayseri resimleri ...

eserler

eski eserler: kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan kültepe, hitit ve asurlulara âit 4000 senelik bir yerleşim merkezidir. eski adı “kaniş” (kaneş) idi. kazılarda binlerce tablet bulunmuştur. bu antik şehrin kalıntıları da vardır. asurlu tüccarların bir kolonisiydi. burada bronz ve bakır çağ devirlerine âit eserler de bulunmuştur. karum: kültepe yakınlarında eski bir hitit ve asur kenti kalıntısıdır. erkilet: hititlere âit bir kentin harâbeleridir. soğanlı harâbeleri: roma devrine âit kiliseler vardır. bu harâbeler erdemli, doğanlı, araplı ve göreme’dekilerle aynı özelliği taşır. başköy’deki büyük kiliseye yer altı kanalları ile bağlıdır. hepsi fresklerle süslü...

sanat nedir - ortaçağda sanat - bizans sanatı

sanatın tarifi arapça “sanata” fiilinden türeyen sanat, çeşitli ansiklopedilerde değişik şekillerde tarif edilmekle birlikte onu “insanları, gördükleri, işittiklri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik ve heyecan uyandıracak tarzda ifade etmesi” olayı olarak da görebiliriz. bu tariften de anlaşılacağı üzere, bir çalışmanın sanat eseri olabilmesi için, “insan elinden çıkmış olması, güzel olması ve orijinal olması” gibi şartları haiz olması gerekmektedir. bu sebeple, insan elinden çıkmayan nefis bir dağ manzarası, şelale, peribacaları vs güzel olmakla birlikte sanat eseri sayılmazlar, çünkü insan elinin mahsulü değildir...

sanat nedir - ortaçağda sanat - bizans sanatı

 sanatın tarifiarapça “sanata” fiilinden türeyen sanat, çeşitli ansiklopedilerde değişik şekillerde tarif edilmekle birlikte onu “insanları, gördükleri, işittiklri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik ve heyecan uyandıracak tarzda ifade etmesi” olayı olarak da görebiliriz. bu tariften de anlaşılacağı üzere, bir çalışmanın sanat eseri olabilmesi için, “insan elinden çıkmış olması, güzel olması ve orijinal olması” gibi şartları haiz olması gerekmektedir. bu sebeple, insan elinden çıkmayan nefis bir dağ manzarası, şelale, peribacaları vs güzel olmakla birlikte sanat eseri sayılmazlar, çünkü insan elinin mahsulü deği...

sanat nedir - ortaçağda sanat - bizans sanatı

sanatın tarifi arapça “sanata” fiilinden türeyen sanat, çeşitli ansiklopedilerde değişik şekillerde tarif edilmekle birlikte onu “insanları, gördükleri, işittiklri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik ve heyecan uyandıracak tarzda ifade etmesi” olayı olarak da görebiliriz. bu tariften de anlaşılacağı üzere, bir çalışmanın sanat eseri olabilmesi için, “insan elinden çıkmış olması, güzel olması ve orijinal olması” gibi şartları haiz olması gerekmektedir. bu sebeple, insan elinden çıkmayan nefis bir dağ manzarası, şelale, peribacaları vs güzel olmakla birlikte sanat eseri sayılmazlar, çünkü insan elinin mahsulü...

kayseri hakkında yazılan eserler

yaşadığımız şehirlere sahip çıkmalıyız. çünkü günümüzde insanların kimlikleri nereli olduklarıyla ifade edilir oldu. şehir ( medine) li olmanın medeni olmakla aynı anlama geldiği daha iyi anlaşılmaya başlandı. işte bu sebeple içinde yaşadığımız bu sosyal ve coğrafi çevreyi hem kendimiz hem de toplum ve özellikle de gelecek kuşak için daha yaşanılır kılma çabaları baş gösterdi birçoğumuzda. bu bağlamda çevre bilinci arttı, kamu hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme sağlandı. özellikle işinin ehli ve bil­inçli yerel yönetimler sayesinde halk da bu işin ciddiyetini anlamaya başladı. kültür alanındaki hizmetler de oldukça önemsenir oldu. kısaca şehirli insan içinde yaşadığı şehri yeniden keşfe koyuldu. sonuçta insanlar toplum olarak yaşadıkları hafıza kaybına bir son verip tarihiyle ...

mustafa asım köksal (1913 - 1998)

                             mustafa asım köksal (1913 - 1998) 1913 yılında kayserinin develi ilçesinde doğdu. ilköğrenimini develi numune mektebinde gördü. kayseri ulemasından develi müftüsü izzet efendi'den medrese usulune göre mukadimat-ı ulum eğitimi aldı.     sonra ankara'ya geldi ve kendi çabalarıyla bilgi ve görgüsünü artırdı. ankara’da bulunduğu sıralarda kerkük ulemasından muhammed efendi'nin öğrencisi oldu.     iskilipli ibrahim ethem’den tasavvuf terbiyesi alan asım köksal, aynı kişiden icazet aldı. 1933 senesinde diyanet işleri başkanlığında memuriyete başladı ve 31...

arama geçmişi 9

                                          26.10.2007 tarihinde  aranan metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygu...

milli edebiyat

milli  edebiyat  dönemi’ne  genel  bakış     fikir hareketleri   osmanlıcılık     osmanlıcılık, osman gazi' nin xııı. yüzyıldda kurduğu, birinci dünya savaşından sonra dağılan türk imparatorluğuna ve bunun uyruklarına verilen "osmanlı"  sözcüğünden gelir. osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır. osmanlı imparatorluğu otuz sekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur. araplar, boşnaklar, çerkezler, gürcüler, kürtler, arnavutlar, süryaniler, macarlar, bulgarlar, rumlar, sırplar, yunanlar, romenler, ermeniler, yahudiler hep birlikte osmanlı bayrağının altında toplanmıştır. 1908 inkılabından sonra türkiye' yi idare edenler hakikatte idealist birer devlet adamı olduklar...

tarihi eserler

kayserideki selçulu tarihi eserleri içindekiler 1.      gıyasiye ve şifahiye medresesi 2.      yogun burç 3.      ok burcu 4.      sultan hanı 5.      hunat külliyesi       -hunat cami       - hunat medresesi       - mahperi hatun türbesi       -  hunat hamamı 6.      şeyh turan zaviyesi 7.      seracettin medresesi 8.      karatay kervansarayı 9.      erkilet hıdırellez  köşkü 10.  çifte kümbet 11.  hacı kılıç camii ve med...

m. asım köksal

   1913 yılında kayserinin develi ilçemizde doğdu. ilköğrenimini develi numune mektebinde gördü. kayseri ulemasından develi müftüsü izzet efendi'den medrese usulune göre mukadimat-ı ulum eğitimi aldı. sonra ankara'ya giderek ve kendi çabalarıyla bilgi ve görgüsünü artırdı.         ankara'da bulunduğu sıralarda kerkük ulemasından muhammed efendi'nin öğrencisi oldu. iskilipli ibrahim ethem'den tasavvuf terbiyesi alan asım köksal, aynı kişiden icazet aldı. 1933 senesinde diyanet işleri başkanlığında memuriyete başladı ve 31 yıl boyunca üst kurullarda çeşitli vazifelerde bulundu.1964 senesinde islam tarihi adlı eserini yazabilmek için emekli oldu.         bu güne kadar kaleme aldığı eserler şunlardır:...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !