× "

kefalet reddiyat tahakkuk varakası

" arama sonuçları

28 temmuz 1953 tarihli resmi gazete

28 temmuz 1953 tarihli resmi gazete sayı: 8469 amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kanun no:6183 birinci kısım genel esaslar birinci bölüm kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler kanunun şümulü madde 1 – devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. türk ceza kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur. ta...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !