× "

kocasñnñ aldatanlar

" arama sonuçları

bır babayı ugurlarken..

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.08in } --> -anne,babamýn cesedini niye göremiyorum?-çünkü,babaný topraðýn altýna gömdük kýzým.-ama ben görmek istiyorum.-kýzým,yakýþýk almaz.-ben babamýn cesedini görmeden onun öldüðüne inanmam.senden kaçar,babamý ararým.-kýzým,hiç þehitlerin,hakkýn rahmetine erenlerin mezarlarýnýn açýldýðýný gördün mü sen?-ben sadece,babamý görmek istiyorum anlýyor musun babamý...kýz,elinde tuttuðu y...

rabia anamizi taniyalim

d.türkistaný,çin adýna yöneten iki devlet kurumu var.bunlar,özerk bölge valiliði ile,özerk bölge komite sekreterliði.ikincisi,doðrudan çin komünist partisine baðlý.özerk bölge valiliðine,hep iþbirlikçi uygur türkü þahýslar atanýrken,sekreterliðin baþýnda daim,partinin içinden gelen çinliler bulunuyor.imdi,vali nur bekri ile,sekreter vang liçuen,konumlarýna bakarak,bu mekanizmanýn nasýl iþlediðini,anlamak mümkün.bu iki,þahýs,pekin yönetimiyle birlikte,urumçideki olaylarýn arkasýnda,rabia kaderin bulunduðunu söylüyorlar.u...

gece hayati

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.08in } -->   mark harvey,robert býsheray,kendel jones,konstantinopole(!),neo bir býzans haline gelmekte olan bu eski-kýdemli þehre geldikleri geleli,9 gün geçmiþti.9.gece,gene bir gece klübündeydiler.ýstanbulda olduklarýndan beri,3 kez gece klübüne gidiþleriydi,bu.baþka bir gece klübündeydiler.ortaköyde les ottomans adlý,her sene cadý bayramýný kutlayan,akýllarýn almayacaðý en rezil partiler düzenleyen,bir otelin(ki bir otelden çok,komprador-sosyetik bozuntularýnýn hayvani nefslerini tatmin etme,alaný olarak ...

the dark

eski kocasýnýn galler'deki evine küçük kýzýyla gelen adelle adlý genç kadýn, kýzý gözlerinin önünde boðulunca þok geçiriyor. olaydan kýsa bir süre sonra o yörede daha önce ölmüþ gizemli bir küçük kýz ortaya çýkýyor. kýzýnýn bir kelt mitine dayanan, galler cehennemi diye tanýmlanabilecek yeraltý dünyasý annwyn'de mahsur kaldýðýný keþfeden adelle, boyut deðiþtirerek onu kurtarmaya çabalýyor. yönetmenjohn fawcettsenaryosimon maginnstephen massicotteoyuncularsean beanmaria bellorichard elfynmaurice roevesabigail stonetürgerilim - korkugörüntü yönetmenichristian sebaldtmüzikedmund buttgös...

sehıt ogretmen nese alten

neþe öðretmen küçük,þirin bir tatil kasabasý olan þarköy’de bahçývanlýk yapan bir babanýn beþ çocuðundan biriydi neþe.þarköy’de herkes onu çok sever;öðretmenleri ve ailesi onunla daima gurur duyarlardý.tanrý’nýn övüpte yarattýðý,tüm güzellikleri ayný anda üzerinde taþýyabilen ender insanlardan biriydi çünkü. neþe’nin hayatta tek ideali öðretmen olmaktý.büyüdüðünde iyi bir öðretmen olup,çocuklarý bir çiçek gibi yetiþtirmeyi,onlara sahip olduðu bütün bilgileri güzellikleri aþýlamayý,daha ilkokul sýralarýnda kafasýna koymuþtu.ýlkokulu biti...

ünlülerden felsefi güzel sözler

ünlülerden felsefi güzel sözler ünlülerden felsefi güzel sözler millete efendilik yoktur. hakimlik vardýr. atatürken tehlikeli insanlar yarý deliler ve yarý akýllýlardýr. geutheshiç bir þey bir fikirden daha tehlikeli deðildir. eðer o fikir sahip olduðunuz tek fikirse. emýle chartýenýyi kitap okumayan adamýn okumuþ olmasý ile okumamýþ olmasý arasýnda bir fark yoktur. mark twaýnýnsanlar tecrübeleri nispetinde deðil, tecrübelerinden aldýklarý dersler nispetinde olgundur. bernard sonerbeni bir kez aldatýrsan yazýklar olsun sana. ýkinci kez aldatýrsan yazýklar olsun bana. anonýmyalnýz ya...

kur'an-i kerim'de ismi geçen peygamberler

  hz.ıbrahım (s.a.)1. hz. ıbrahim hakkinda genel bilgiler hz. &ıcirc;brahim kur'an-i kerim'de bildirilen peygamberlerdendir : « kitap'ta ıbrahim'i an. zira o, sidki bütün bir peygamberdi » . ülül'azm denilen peygamberlerin ücüncüsü olup mezopotamya'daki keldâni kavmine gönderilmistir. peygamberimiz muhammed mustafa (s.a.v.)'dan sonra allah katinda insanlarin en üstünüdür, cünkü ileride görecegimiz gibi allahü teâlânin varligini kendi akil ve mantigiyla bulmustur. allah ona halil'im (dostum) diye buyurdu. onun icin «hâlilürrahman» olarak zikredilir. kendisine on suhuf (forma) verildi. ogullari, ısmail ve ıshak aleyhisselam'dan ziyade soyundan da...

peygamberler tarihi-2

10.hz. ısmaıl (a.s.) kur'an-ý kerîm'de adý zikredilen peygamberlerden. kendisine "allah'ýn kurbaný" anlamýna "zebihatullah" da denir. hz. ýbrahim'in hacer'den olan büyük oðludur. kur'an'da on iki yerde ismi zikredilmekte ve ayný zamanda kendisine vahiy indiði bildirilmektedir (el-bakara, 2/136; Âlu ýmran, 3/84; en-nisa, 4/163). hz. ýsmail (a.s)'ýn bir resul ve nebi olduðu, ümmetine allah'ýn emirlerinden olan namaz, zekât gibi emirleri bildirdiði anlatýlmaktadýr. ayný þekilde hz. ýbrahim ve hz. ýshak ile birlikte hz. ya'kub (a.s)'ýn ecdadýndan birisi olduðu (el-bakara, 2/133) ve ýsmai...

türk sinemasında eşcinsellik

"Ýstanbul kanatlarýmýn altýnda", "hamam" ve "aðýr roman"da belirgin bir ana tema olarak deðilse de bir motif olarak beliren bir þey var: eþcinselliðe önyargýsýz bir bakýþ çabasý. agah özgüç, türk sinemasýnda eþcinsel iliþkilerin tarihine bakýyor... "eþcinsel" kavramýnýn bir tanýmý olan "homoseksüellik" (homosexualite), 1869'da macar hakimi bankert'in gündeme getirdiði bilimsel bir deyimdir. "homoseksüel"lik, ayný cinsten kiþilerin birbirleriyle cinsel iliþkiye girmeleridir. ve "homoseksüel" deyimi, genelde bu tür iliþkiler içinde olan erkekler için kullanýlýr. erkekler arasý homoseksüel iliþkiler ve bu tip...

ister evli, ister bekar olun mutlaka okuyun

b&5252;lent, avucunu a&5231;m&5305;ş kendisine do&5287;ru elini uzatan adama ters ters bakt&5305;. elli yaşlar&5305;nda g&5246;steren adam, g&5246;rmeye al&5305;şt&5305;&5287;&5305; h&5305;rpani k&5305;yafetli dilencilere benzemiyordu. &5220;zerindeki giysiler eski fakat temizdi. eli y&5252;z&5252; temiz ve sa&5287;l&5305;kl&5305; g&5246;r&5252;n&5252;yordu. "sapa sa&5287;lam adam gidip &5231;al&5305;şaca&5287;&5305;na dileniyor, belki benden daha zengindir" diye d&5252;ş&5252;nd&5252;. zaten can&5305; &5231;ok s&5305;kk&5305;nd&5305;, birde sinirlenmişti. alayc&5305; bir ses tonuyla: -ekmek paras&5305; m&5305; istiyorsun ? diye sordu. -hay&5305;r &5231;ikolata paras&5305; laz&5305;m! b&5252;lent'in k&5305;zg&5305;nl&5305;&5287;&5305; şaşk&5305;nl&5305;&5287;a d...

dını hıkayeler

adaletadalet ve tevazuaðýzdaki taþýn hikmetiahde vefaahsen-ül kasasakþama kadar yaþamakalabilirsen alalay etmenin cezasýallah nasýl misafir edilir?allah'ýn emanetiallah'ý bilmeye yüz delilallah'tan utanandan her Þey utanýrallah'ü tealayý bilir misin?altýyüz dirhemlik Ýpalýn teriallah'ýn beratýallah'tan kork mührümü bozmaameþ ve karýsýamr b.asýn hidayetiana hakký ve alkama'nýn sonuannenin hizmete Ýhtiyacý varanzaklý Ömer'in hikayesi  arkadaþýný al beraberce cennnete...arzu eden gelsinasalet ve terbiyeat hýrsýzý ateþ lazým olduayaðýný deðil baþýný koyayakkabýnýn Çamuruaynen senin gibi olmak Ýsterimazrail'in güzelliðibalina ziyafetibanada bir Þey var mý?baþka dua bilm...

unlulerden felsefı sozler

ünlülerden felsefi güzel sözler millete efendilik yoktur. hakimlik vardýr. atatürken tehlikeli insanlar yarý deliler ve yarý akýllýlardýr. geutheshiç bir þey bir fikirden daha tehlikeli deðildir. eðer o fikir sahip olduðunuz tek fikirse. emýle chartýenýyi kitap okumayan adamýn okumuþ olmasý ile okumamýþ olmasý arasýnda bir fark yoktur. mark twaýnýnsanlar tecrübeleri nispetinde deðil, tecrübelerinden aldýklarý dersler nispetinde olgundur. bernard sonerbeni bir kez aldatýrsan yazýklar olsun sana. ýkinci kez aldatýrsan yazýklar olsun bana. anonýmyalnýz yaptýklarýmýzd...

dünyanın en çekÝngen adamı

dünyanın en çekÝngen adamıüniversite kantininde oturmuþ kara kara düþünüyordu. bu sefer onu sevdiðini kesinlikle söyleyecekti. liseden beri demete deliler gibi aþýktý ama demet'in bundan haberi bile yoktu. nasýl olsundu ki? nihat aþkýný belli edecek en küçük bir imada bile bulunmamýþtý. ama buraya kadardý. ne yapýp edip bugün kesinlikle konuþacaktý. baþýný kaldýrýnca masasýna doðru gelen demeti gördü. selamlaþtýlar, nihat her zamanki gibi çekingen bir tavýrla tokalaþmak için elini uzattý ama demet uzanýp yanaðýndan öptü onu. nihat boþta kalan elini fark ettirmeden çekti. Ýçin için bu çekingen haline kýzdý...

sevmek

bu kadar sevebilirmisinizbir otobüs duraðýnda karþýlaþmýþlardý ilk kez.... biri týpta okuyordu, öbürü mimarlýkta. o ilk karþýlaþmadan sonra, bir kere, bir kere, bir kere daha karþýlaþabilmek için, hep ayný saatte, ayný duraktan, ayný otobüse bindiler. gençtiler, çok genç... birbirileriyle konuþacak cesareti bulmalarý biraz zaman aldý ama sonunda baþrdýlar. ýkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardý aslýnda. delikanlý arkadaþýnda kaldýðý için o duraktan binmiþti otobüse, kýz ise ablasýnda.... sýrf birbirilerini görebilmek için...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !