× "

kortikal atrofi

" arama sonuçları

demans

demans demans, kısaca,entelektüel fonksiyonların kaybı olarak tanımlanabilir. çocukluk çağında görülen mental yıkım tabloları bir yana bırakılacak olursa, erişkinde demans genellikle ileri yaş grubunda ortaya çıkan bir hastalıktır. bu özelliği nedeniyle, yıllarca, ileri yaş grubunda bulunan bir kişide görülen mental aktivitedeki yavaşlama ve entelektüel yıkım beynin fizyolojik yaşlanma sürecine (senilite) bağlanmıştır. oysa, klinik gözlemler ve onları destekleyen nöropatolojik incelemeler, demansın fizyolojik bir yaşlanma sürecinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. nitekim, yakın çevremizde yaşı seksen veya doksanı aşmış, fakat normal mental aktivitelerini koruyan kişilerin varlığı tek başına yaşlanmanın demans nedeni olmadığını destekleyen bir gözlemdir. gerçekte, demans birbirinden f...

menopoz>>klimakteryum, fsh, lh, dhea,colles ...

menopozkelime anlamı olarak over fonksiyonları ve menstruasyonun tamamen kesilmesi ile eşlik den son adet kanamasıdır.klimakteryum:üreme döneminden menopoza geçiş ve menopozdan hemen sonraki yılları kapsar.perimenopoz,menopoz ve postmenopozu kapsar.peri menopoz:mnopozdan 2 sene öncesinden itibaren yıllardır.premenopoz:ilk semptomların görüldüğü klimakteryum başlangıcından menopoza kadarki dönemdir.prematür menopoz:kadının 40 yşından önce menopoza girmesidir.geç menopoz :kadının 55 yaşından onra menopoza girmesir.menopoz yaşı:2002 de tr de:45,9+--2                      dünyada 50.2 dir.menopozun fizyoptolojisi:fetal hayatta 20. haftada primordial folukül sayısı 7-8 milyonyenidoğanda 1-...

sspe hastalığı nedir

sspe hastalığı nedir

  sspe nedir   subakut sklerozan panensefalit (sspe) kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır. çocuklukta geçirilen kızamığın ağır ya da hafif olması sspe oluşumu riskini etkilemez. hatta döküntü olmadan (gizli) geçirilmiş kızamıklardan sonra da sspe olabilir. kızamıkların %20’ye varan bir oranı döküntü olmadan seyretmekte ve tanı almamaktadır.                                    kızamık hastalığının ülkemizde halen görülmesi, hatta salgınlara yol açması nedeniyle sspe de ortadan kaldırılamamak...

parkinson hastalığı

  eksrapiramidal sistem hastalıkları bazal gangliyonlar bölgesini ilgilendiren hastalıkları ve özellikle parkinson hastalığını genel özellikleri anlatılacaktır. parkinson hastalığı ve parkinson sendromları parkinson hastalığında veya parkinsonizm dediğimiz parkinson sendronlarında primer patoloji ekstrapiramidal sistemin değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. ekstrapiramidal sistem ile özellikle beyindeki derin yerleşimli bazal gangliyonlardan söz edilmektedir.ekstrapiramidal sistem, piramidal sisteme ek olarak beyindeki bazı diğer yapılarla birlikte istemli hareketlerin ortaya konmasına yardımcı olan bir sistemdir. bazal ganglionlar -globus pallidus -putamen -nükleus kaudatus -substa...

optik sinir hastalıkları

optik sinir hastalıkları optik sinir retinanin rod ve cone hücrelerinden baslar onlarin uzantilari bipoler hücerelerle sinaps yaparlar. bipoler hücre uzantilari ganglion hücreleri ile sinaps yaptiktan sonra ganglion hücre uzantilari gözün gerisinde lamina kribrozadan geçerek optik sinir liflerini olusturur. optik sinir lifleri orbita içerisinde – s –seklinde bulunur. orbitadan kraniuma sfenoid kemigin küçük kanatlari tarafindan olusturulan optik foramenden geçerek ulasir. her iki gözün nasal retinasindan gelen optik sinir lifleri diger gözün temporal retinasindan gelen sinir lifleri ile kiazmada çaprazlasarak optik traktusu olusturur. optik traktusla seyreden sin...

retinal protezler (yapay görme sağlayan araçlar) ne aşamada?

retinal protezler yapay görme nedir? görsel bilginin işlenerek değerlendirilmesi sonrasında bireye bir başka duyu şeklinde sunulmasıdır.  halen güncel olarak üzerinde durulan protezli görme ise, canlı sinir hücrelerinin elektriksel uyarımı ile gözün görme tabakası olan retinaya veya görme yollarına işlenmiş bilginin aktarılmasıdır.  bir tedavi usulü olmaktan ziyade, görsel protezler görmesi olmayan veya görmesi çok düşük olan hastaların rehabilitasyonu açısından değerlendirilmektedir. kaç çeşit görsel protez vardır? temel olarak görsel protezler üçe ayrılabilir: beyin dokusuna yerleştirilen kortikal protez, görme siniri ...

çocukluk çağı konvülziyonları nelerdir bilgi

erişkin epilepsilerinde lokalizasyonla bağlantılı sendromlar çok yaygındır ve genellikle altta yatan lokalize yapısal bozukluğun semptomudur. oysa çocuklarda benzer bozukluklarda bir çok önemli sendrom görülebilir. ıdıopatik parsiyel ve generalize epileptik sendromların hepsi çocukluk çağı başlangıçlıdır ve genetik etki çok önemlidir. çocukluk çağının generalize semptomatik epileptik sendromları bu döneme ait ilaç tedavisine dirençli epilepsilerin büyük çoğunluğunu oluşturur. febril konvülzyonlar (fk) özel bir sendrom olarak sınıflandırılmaktadır. ateşle provake olan nöbetler alışılmış epilepsi tanımına uymamaktadır. insidans : doğumdan 16 yaşına kadar her yıl 100.000 çocuğun 40’ında görülmektedir. ilk bir yaşta 12/100.000, bir-on yaş arası 40-50/100.000 ve adölesanda 20/100.000 oranında...

retinal protezler (yapay görme sağlayan araçlar) ne aşamada?

retinal protezler yapay görme nedir? görsel bilginin işlenerek değerlendirilmesi sonrasında bireye bir başka duyu şeklinde sunulmasıdır.  halen güncel olarak üzerinde durulan protezli görme ise, canlı sinir hücrelerinin elektriksel uyarımı ile gözün görme tabakası olan retinaya veya görme yollarına işlenmiş bilginin aktarılmasıdır.  bir tedavi usulü olmaktan ziyade, görsel protezler görmesi olmayan veya görmesi çok düşük olan hastaların rehabilitasyonu açısından değerlendirilmektedir. kaç çeşit görsel protez vardır? temel olarak görsel protezler üçe ayrılabilir: beyin dokusuna yerleştirilen kortikal protez, görme siniri ...

hipotonik bebek

hipotoni, eklemlerin pasif hareketlerine karşı kasın gösterdiği dirençte azalma olup, hipotonik infant, süt çocuklarında değişik nedenlere bağlı gelişebilen hipotoniyi tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. kas tonusu, santral ve periferik sinir sistemleri tarafından kontrol edilen bir refleks aktivite ile oluşturulur. ancak tendon, eklem ve kasların fiziksel özellikleri ve birbirleriyle anatomik ilişkileri de tonusu belirgin ölçülerde etkilemektedir. bu yapıların değişik nedenlere bağlı gelişen bozuklukları hipotoniye yol açarak hipotonik infant başlığı altında heterojen bir grup oluştururlar (1-4). hipotoniye yol açan hastalıklar genel olarak iki ana gruba ayrılır : 1) belirgin kas güçsü...

panik bozukluk ve agorafobi, tarihçesi, epidemiyoloji, panik olu

panik bozukluk ve agorafobi1. tarihçepanik bozukluğu kavramının kökenine baktığımızda, ilk kez “irritabl kalp sendromu” olarak isimlendirildiğini görürüz. bu sendromu da costa amerikan iç savaşında savaşan askerler üzerinde görmüştür. daha sonra “da costa sendromu” olarak adlandırılan bu bozuklukta, panik bozukluğun fiziksel ve psişik semptomlarının çoğunun teşhis kriteri olarak bulunduğunu görüyoruz.1895 yılında sigmund freud “anksiyete nörosu” kavramı ile bizi tanıştırdı. bu kavramın içinde akut ve kronik , psişik ve somatik semptomlar mevcut idi. freud’un akut anksiyete nörosu dsm ıv. deki panik bozukluğun bir benzeridir.freud, panik atak ile agorafobi arasın...

panik bozukluk ve agorafobi, tarihçesi, epidemiyoloji, panik olu

panik bozukluk ve agorafobi1. tarihçepanik bozukluğu kavramının kökenine baktığımızda, ilk kez “irritabl kalp sendromu” olarak isimlendirildiğini görürüz. bu sendromu da costa amerikan iç savaşında savaşan askerler üzerinde görmüştür. daha sonra “da costa sendromu” olarak adlandırılan bu bozuklukta, panik bozukluğun fiziksel ve psişik semptomlarının çoğunun teşhis kriteri olarak bulunduğunu görüyoruz.1895 yılında sigmund freud “anksiyete nörosu” kavramı ile bizi tanıştırdı. bu kavramın içinde akut ve kronik , psişik ve somatik semptomlar mevcut idi. freud’un akut anksiyete nörosu dsm ıv. deki panik bozukluğun bir benzeridir.freud, panik atak ile agorafobi arasın...

böbrek enfeksiyonu (pyelonefrit)

böbrek enfeksiyonu (pyelonefrit) akut pyelonefrit böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır.akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı ci...

böbrek enfeksiyonu (pyelonefrit)

akut pyelonefrit böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır. akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabi...

böbrek enfeksiyonları pyelonefrit

akut pyelonefrit böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır. akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi :-):-):-):-)bolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabilir. klinik belirti ve bulgular: akut pyelonefrit, alevli seyreden bir hastalıktır. halsizlikle b...

panik bozukluk ve agorafobi

panik bozukluk ve agorafobi1. tarihçepanik bozukluğu kavramının kökenine baktığımızda, ilk kez "irritabl kalp sendromu" olarak isimlendirildiğini görürüz. bu sendromu da costa amerikan iç savaşında savaşan askerler üzerinde görmüştür. daha sonra "da costa sendromu" olarak adlandırılan bu bozuklukta, panik bozukluğun fiziksel ve psişik semptomlarının çoğunun teşhis kriteri olarak bulunduğunu görüyoruz.1895 yılında sigmund freud "anksiyete nörosu" kavramı ile bizi tanıştırdı. bu kavramın içinde akut ve kronik , psişik ve somatik semptomlar mevcut idi. freud'un akut anksiyete nörosu dsm ıv. deki panik bozukluğun bir benzeridir.freud, panik atak ile agorafobi arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı gösteren ilk bilim adamıdır."agorafobi" teşhisi 1871'de kalabalık insanların bulunduğu mekanlard...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !