× "

koruma hizmetleri yönetmeliği

" arama sonuçları

"denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliği" yayınlandı

  5 mart 2013  salı resmî gazete sayı : 28578 yönetmelik adalet bakanlığından: denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliği birinci kısım genel hükümler birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; denetimli serbestlik daire başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, denetimli serbestlik hizmetleri danışma kurulu ile koruma kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esaslarını düzenlemektir. ...

rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantı tutanağı örnekleri

2008 – 2009 eğitim - öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu 1. toplantı tutanağı toplantı tarihi:       23.09.2008 toplantı saati:        13.00 toplantı yeri:          okul kütüphanesi gündem maddeleri:    1. açılış ve yoklama    2. 2007 - 2008 öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin değerlendirilmesi.    3. resmi gazete’de yayınlanan 17 nisan 2001 gün ve 24376 sayılı milli eğitim bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinin okunması    4. öğrencilere uy...

hasta hakları yönetmeliği

hasta hakları yönetmeliği sağlık bakanlığından yayımlandığı resmi gazete tarihi: 01/08/1998 yayımlandığı resmi gazete no: 23420 birinci bölüm: amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve ilkeler    amaç     madde 1 - bu yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta türkiye cumhuriyeti anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerind...

hasta hakları yönetmeliği

hasta hakları yönetmeliğiresmi gazete tar.: 01.08.1998resmi gazete no : 23420birinci bölümamaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve ilkeleramaçmadde 1- bu yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta türkiye cumhuriyeti anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.kapsammadde 2- bu yönetmelik; sağlık hizmeti verilen r...

2011 ilköğretim kurumlaru yönetmeliği

ilköğretim kurumları yönetmeliği yayın : resmi gazete yayım tarihi ve sayısı : 27/8/2003 - 25212 numarası : - birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin y...

ilköğretim kurumları yönetmeliği 2011

irinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. dayanak madde 3 — bu yönetmelik, 1739 sayılı millî eğitim temel kanunu, 222 sayılı ...

ilköğretim kurumları yönetmeliği yasaları

birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar   amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. dayanak madde 3 — bu yönetmelik, 1739 sayılı millî eğitim ...

turist rehberliği yönetmeliği

profesyonel turist rehberliği yönetmeliği (bu mevzuat sayfaları kültür ve turizm bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) resmi gazete tarihi:25-11-2005 sayısı:26004 birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar madde 1 - amaç bu yönetmeliğin amacı, profesyonel turist rehberlerinin seçimi, eğitimi ve çalışma esasları ile denetlenmesini, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği esaslarını ve mali hükümleri düzenlemektir. madde 2 - kapsam bu yönetmelik, profesyonel turist rehberlerinin seçimi, kursların yürütülmesi, eğitim faaliyetleri, d...

özel güvenlik hizmetleri yönetmeliği

özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik   resmi gazete tarih  : 07.10.2004 sayı                            : 25606   birinci bölüm genel hükümler   amaç madde 1- bu yönetmeliğin amacı, 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.   kapsam madde 2- bu yönetmelik, 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim ...

ilköğretim kurumları yönetmeliği 2010

ilköğretim kurumları yönetmeliği yayın : resmi gazete yayım tarihi ve sayısı : 27/8/2003 - 25212 numarası : - birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin y...

veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliği

veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliği tarım ve köyişleri bakanlığından resmi gazete tarihi : 18/06/2001 resmi gazete sayısı : 24436 birinci bölüm : amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlar amaç madde 1 - bu yönetmeliğin amacı, veteriner hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile, hayvan sağlığı ile ilgili muayenehanelerin ve polikliniklerin açılış, ruhsatlandırma ve denetimlerine yönelik hususları düzenlemektir. kapsam madde 2 - bu yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehanelerin ve polikliniklerin sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu gibi yerlerin açılma, çalışma ve denetlenme e...

özel veteriner laboratuvarı yönetmeliği

 özel veteriner laboratuvarları yönetmeliği19.09.1999 pazarsayı: 23821 (asıl) özel veteriner laboratuvarları yönetmeliğibirinci bölümamaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlaramaçmadde 1- bu yönetmeliğin amacı, veteriner teşhis ve analiz özel laboratuvarları ve veteriner sağlık ürünleri üretim özel laboratuvarları'nın kuruluş, açılış, çalışma veya işletme izinleri ile bu tür yerlerin denetimleri ve üretilecek ürün veya ürünlerin ruhsatlandırması ile ilgili hususları düzenlemektir.kapsammadde 2- bu yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait veteriner hekimlikle ilgili hastalık teşhis ve analizleri yapan veteriner teşhis v...

hasta hakları yönetmeliği

hasta hakları yönetmeliği  resmi gazete tar.: 01.08.1998resmi gazete no : 23420 birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve ilkeler amaç madde 1- bu yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta türkiye cumhuriyeti anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları d&...

hasta hakları yönetmeliği

hasta hakları yönetmeliği     resmi gazete tar. : 01.08.1998 resmi gazete no   : 23420   birinci bölüm   amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve ilkeler   amaç   madde 1- bu yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta türkiye cumhuriyeti anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amac...

toprak koruma ve arazi kullanımı yönetmeliği

toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu uygulama yönetmeliği   birinci kısım   birinci bölüm  amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar           amaç           madde 1 — bu yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, arazi kullanım planlarının yapılması, tarımsal amaçlı arazi kullanım ile toprak koruma plan ve projelerinin hazırlanması, erozyona duyarlı alanların, yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel büyüklüğünün tespiti ve toprak koruma kurulunun çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.      ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !