× "

lise 2 edebiyat kitabı

" arama sonuçları

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 933. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme’de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinlika)adil bir yapı yok. islamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor.b)-?2)tema evrenseldir3)met...

sayfa 111-112-113 lise-1 edebiyat kitabı etkinlikleri

inceleme: 1)verilen parça hikayenin ait olduğu dönemde ekonumik sıkıntılar çekildiğini,yaşam şartlarının zorluğunu bu nedenle küçük yaşta çocukların çalışmak zorunda kaldığını ifade etmektedir.bu sonuçlar,hikayede işlenen ''sıradan insanların geçim sıkıntısı''yla da aynı doğrultudadır. 2) *güğüm -dil ;metinde doğal dilden farklı,yan anlam ve mecaz değerleri taşıyan edebi bir dil kullanılmıştır. -anlatım ; metinde ''kahraman anlatıcı bakış açısı'' vardır.anlatıcı tasvir ve tahlillerle dile yeni değerler yüklemiştir. -tema ; metinde kahramanın yaşadığı ''an''dan bir kesit işlenmiştir.bu kesitte kahramanın özlemi ve yaşa...

2010-2011 lise 2 edebiyat kitabı cevapları

dosyayı indirmek için http://hotfile.com/dl/80656300/e993688/edebiyat_kitab_cevaplar.rar.html       edebiyat lise2 kitap cevapları by üzüntü katkılarıyla   ıüü sayfa 10: 1- b 2- d 3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir 4- d, d, y 5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını 6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihi toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarih toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihi fikir duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır: edebiyat sayfa 11: 1-a) ta...

lise 4 edebiyat kitabı tüm soruların cevabı, lise 4 edebiyat etk

lise 4 edebiyat kitabı tüm soruların cevabı, lise 4 edebiyat etkinlikleri ve kitaptaki soruların cevapları, etkinlik cevapları, edebiyat kitabı ölçme ve değerlendirme cevapları   12. sınıf edebiyat kitabı cevapları, soru ve cevaplar, etkinlikler,sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı… hazırlık soruları1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programına girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları cumhuriyet döneminde de...

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısım   sayfa 93 3. etkinlik anadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştür deli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur. sayfa 93: b)teması:aile olmanın değeri 2. etkinlik a)adil bir yapı yok. islamiyet inancın...

lise edebiyat kitabı çalışma kağıdı, tüm konu anlatımları

öğretici metinler1. tarihÎ metinler nedir: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. felsefÎ metinler nedir: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anlamına gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. insan yaşamının anlamıyla, varlık, bi...

lise 2 edebiyat kitabı sorularının cevapları sayfa 130 ile 152 a

lise 2 edebiyat kitabı sorularının cevapları sayfa 130 ile 152 arası etkinliklerinin cevapları, 10. sınıf türk dili ve edebiyatı cevapları sayfa130ç-her beyitin sonunda su sözcüğünün tekrarlanması ses ve ahenk ahenk yönünden anlamı güçlendirir.d-13. beyite-nazım birimi beyittir.-en az 33 beyit, en çok 99 beyitten oluşur.-giriş bölümü nesib, asıl konuya giriş bölümü fahriye, devrin büyüğünü övdüğü bölüm medhiye, son bölümüne ise dua denir.-ilk bölümüne matla, son bölümüne makta denir.-uyaklanışı aa, ba, ca, da.... şeklindedir.-ele aldıkları konuya göre isimlendirilir.bunlar:tevhit,münacat,naat,medhiye, fahriye,hicviyye,mersiyesayfa 1316. hissettiklerimsamimiyetsevgiözlemarzuheyecan7.fuzulidivan şiirinin en güçlü şairlerindendir.şiir tekniği çok güçlüdür.şiirlerinde tasavvufi konuları ele a...

lise edebiyat kitabı çalışma kağıdı, tüm konu anlatımları öğreti

öğretici metinler1. tarih&ıcirc; metinler nedir: toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. felsef&ıcirc; metinler nedir: felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anlamına gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesind...

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, lise 1 edebiyat kitabı etkin

sayfa: 80-81-82-83…………………..138-139-140  cevaplarsayfa 801.soru; dıdaktık bıır sıırdır.7 lık hece olcusuyle yazılmısıtr.3.soru;1.konuda;kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.2.konuda;evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.3.konuda;velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.sayfa 819.soru;tezat sanatı: zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbıtesbıh sanatı; benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıaresayfa 821.soru;nazım bırımı beyıttır.kafıye kullanılmıstır.hece olcusu vardır.mubalaga sanatı kullanılmısıttr.3.soru:camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..sayfa 831.soru; nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.hece olcusu yokt...

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 93 3. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinl...

sayfa 147-148-149-150-158 - lise 2 edebiyat kitabı

sayfa 1472.divan şiirinde ritim,uzun ve kısa seslerin ritmine bağlıdır.bu ritmi sağlayan aruz ölçüsüdür.milli edebiyat şiiri olan han duvarlarında ise ritim, 7+7=14'lü hece ölçüsüyle sağlanmıştır.cumhuriyet dönemi şiiri olan salkımsöğüt'te ise ritim hece ya da aruz ölçüsüyle değil,benzer seslerin farklı dize yapıları içinde verilmesiyle sağlanmıştır.sayfa 1483.divan şirinde birimler bir bütün olduğu için birimdeki anlam o birimde başlar ve diğer birimlere sarkmadan o birimde biter.modern şiirde birimlerin birbirine eşit olması gerektiği gibi anlayış söz konusu değildir.ten sonnet'si şiirinde işlenen duygu ve düşüncenin birim içerisinde kalmamakta,sonraki ...

sayfa 141-143-144-147-148-149 - lise 2 edebiyat kitabı

sayfa-141birim değeri:bentbirim sayısı:yedibirimde anlatılanlar-şair gönlüne seslenerek feleğin ne yapacağının belli olmayacağını söylemektedir-gönlün arzu ve isteklerinden vazgeçmesini istemektedir.-şairbu dünyanın kimseye kalmayacağını belirtmektedir-şair gönlün feleğin güzelliklerine aldanmaması elindekilerle yetinmesini kanaat etmesini söylemektedir-şair feleğin kendisine gaddarlık ederek sevgilisinden ayırıp gurbete attığını ifade etmektedir-şairher şeyini sevgili uğruna feda ettiğinden bahsetmektedir-şairnefsin ve dünyanın isteklerinden vazgeçmek gerektiğini gönül aynasının böyle temizleneceğini ifade etmektedirşiirin teması:aşk dünya nın geçiciliğic. beşer dizelik bentlerden oluşur ilk be...

lise 2 edebiyat kitabı sorular, cevapları ve etkinlikler 2. kısı

sayfa 93 3. etkinlikanadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî türk destanlarından biridir. danişmend-nâme'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış türk beyleri olmalarından, anadolu coğrafyasının gerçek adlarıyla anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştürdeli dumbul*ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.*hikayede olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazım ve nesirle dile getirilmiştir.*arı bir dil kulanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir.*tasvirlere başvurulmuştur.sayfa 93:b)teması:aile olmanın değeri2. etkinl...

lise 2 edebiyat kitabı sayfa 162-163-164-165-166 sorular ve etki

sayfa 163:anl**a yoruml**a3etkinlikkalem şairleri belli bir eğitim görmüş ve hem aruz hemde heceyle şiir yazabilen halk şairleridironların diğer halk şairlerinden ayrılan yönü divan edebiyatı mazmunlarından yararlanmaları ve belli bir eğitim görmüşl olmalarıdırayrıca bu şairlerin eserlerindeki dil ve uslup diğer halk şairlerinden farklıdırkalem şairlerinin en ünlüleri bayburtlu zihni ve aşık ömerdirhalk şairi ise sistemli bir eğitime tabii olm**ış usta-çırak ilişkisi ile yetişen şairlerdirhalk şairlerinin şiirleri halk şiirinin bütün özelliklerini t** anl**ıyla yansıtır1a)bir halk şairi şiirlerini söylerken öncelikle halkın beğenisine uygun onun anlayacağı bir anlatım tarzı ve konular seçmiştirbunları kendi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !