× "

liz0zim

" arama sonuçları

silvia iannelli

top 20 dirty questions outwar attacker magnavox mdv3000 all region hack scribbles password on binweevils 2012 animal videos con mujeres wonka 3d pyramid how to change password on verizon mifi ıntroduction to financial accounting 10th edition pdf torrent amphetamine use and tendon damage xfinity wireless password wep wicker furniture pads review sheet exercise 29a blood univision en vivo gratis poker ca fructe perro cojiendo con mujer ıs kendall and jo dating in real life binweevils mulch maker free download 1 guy 1 stump actual video did tiffany lakosky have affair www.blog del narco.com bridget bardot 1974 playboy mr dee psychic predictions phila fortiflora use with metronidazole new futanaria movies westell a90-7500...

çanakkale’deki o ruh, emperyalizm önünde diz çökene ders veriyor

çanakkale’deki o ruh, emperyalizm önünde diz çökene ders veriyor

cumhuriyeti en iyi anlatan yazar özakman, dündar’a konuştu çanakkale’deki o ruh, emperyalizm önünde diz çökene ders veriyor çanakkale 1915” filminin senaristi turgut özakman “cumhuriyet ruhunu, çanakkale’ye borçluyuz. filmin başrolünde de o ruh var” diyor sev­gi­li okur­la­rım, ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren ça­nak­ka­le sa­va­şı­’nı an­la­tan bir­çok ki­tap ya­zıl­dı, film­ler çe­kil­di. an­cak bun­la­rın hiç­bi­ri, ya­kın­da gös­te­ri­me gi­re­cek ol...

suriye’yi bırak önce kandil’e bak

suriye’yi bırak önce kandil’e bak

tur­gut özal, cum­hur­baş­ka­nı se­çi­lir­ken, yıl­dı­rım ak­bu­lut da baş­ba­kan ol­muş­tu. ka­la­ba­lık bir he­yet­le ıra­k’­a git­ti. dev­let baş­ka­nı sad­dam hü­se­yin, tür­ki­ye­’yi aşa­ğı­la­yan ifa­de­ler­le, “tür­ki­ye, abd ve na­to­’ya gü­ven­me­si­n” de­di. ak­bu­lut, “biz öy­le na­to­’nun ve­ya ame­ri­ka­’nın des­te­ğiy­le sa­vun­ma­sı­nı ya­pan bir ül­ke de­ği­liz. bi­zim ye­di­den yet­mi­şe as...

r57.php - c99 shell - r57 shell - c99.txt - r57.txt

php shell'lerin en popülerleri olan c99 shell ve r57 shell'lere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. shell'ler; c99.txt - r57.txt   c99.txt, c99.php, r57.txt, r57.php, safe0ver.txt, safeover.txt, bypass.txt, c100.txt, r58.txt, ekin0x.txt, ekinox.txt, liz0zim.txt, lizozim.txt, locus.txt, tryag.txt, mysql.txt, remview.txt, zehir3.txt, zehir.txt, zehir.asp, efso.txt, efso.asp, fso.txt, fso.asp, aspx.aspx, aspx.txt, cmd.txt, cmd.asp, zehir4.txt, zehir4.asp, cyberspy.txt, cyberspy.asp, ajax.txt, ajax.asp ...

c99 shell - r57 shell - c99.txt - r57.txt

php shell'lerin en popülerleri olan c99 shell ve r57 shell'lere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. shell'ler; c99.txt - r57.txt   c99.txt, c99.php, r57.txt, r57.php, safe0ver.txt, safeover.txt, bypass.txt, c100.txt, r58.txt, ekin0x.txt, ekinox.txt, liz0zim.txt, lizozim.txt, locus.txt, tryag.txt, mysql.txt, remview.txt, zehir3.txt, zehir.txt, zehir.asp, efso.txt, efso.asp, fso.txt, fso.asp, aspx.aspx, aspx.txt, cmd.txt, cmd.asp, zehir4.txt, zehir4.asp, cyberspy.txt, cyberspy.asp, ajax.txt, ajax.asp ...

şaşılık, çeşitleri, tedavisi

$a$ılık şaşılıklar normalde son­su­za ba­kar­ken görme eksenleri bir­bi­ri­ne pa­ra­lel konumdadır. göze yakın bir ob­je­ye ba­kar­ken gör­me ek­sen­le­ri or­ta hat ile eşit açı mey­da­na getirirler . gör­me ek­sen­le­ri ara­sın­da­ki pa­ra­le­liz­min bo­zul­ma­sı ve­ya or­ta hat­la mey­da­na ge­tir­dik­le­ri açı­la­rın bir bi­rin­den fark­lı ol­ma­sı­ sonucu gözlerden birinin veya ikisinin normal pozisyona göre içe, dışa , yukarı veya aşağı doğru yer değiştirmesine şa­şı­lık de­nir. uzay­da i­ki fo­ve­a­yı ve­ya fo­ve­a­ya gö­re si&s...

yunus emre...

yu­nus, mut­lu bir dün­ya­nın ku­rul­ma­sı için bir ‘aşk mil­le­ti’ oluş­tu­rul­ma­sı­nı öne­rir. bu aşk mil­le­ti­nin vü­cut ve­re­ce­ği me­de­ni­yet, ta­bu­lar, pa­tent­ler su­nan ku­ral­cı­lı­ğın üs­tün­de ve öte­sin­de­dir. on­da bü­tün yol­lar in­sa­nın gön­lü­ne çı­kar. bir baş­ka dün­ya, bir baş­ka ik­lim, bir baş­ka âlemdir o. tek ba­şı­na ne şu­dur ne de bu. hep­si­nin bü­tün gü­zel­lik­le­ri­ni top­la­yan yep­ye­ni b...

r57.txt - c99.txt - r57 shell - c99 shell - shell archive - php

 [+] r57 shelll [+] [+] c99 shell [+] [+] safe0ver bypass shell [+] [+] hacker_onur shell [+] [+] ekin0x shell [+] [+] heykır shell [+] [+] erne bypass [+] [+] spybypass [+] [+] liz0zim bypass [+] [+] aspzehir4 [+] [+] tool asp [+] [+] sim attacker [+] [+] php shell [+]...

geniş shell arşivi

ıcindekiler: ajax_php command shell antichat shell v1.3 ayyildiz tim -ayt- shell v 2.1 biz crystal dtool pro dive shell 1.0 - emperor hacking team dx gfs web-shell ver 3.1.7 - priv8 jspwebshell 1.2 kadot universal shell v0.1.6 liz0zim private safe mode command execuriton bypass exploit moroccan spamers ma-edition by ghost mysql web ınterface version 0.8 mysql interface v1.0 ncc-shell nıx remote web-shell v.0.5 alpha lite public version networkfilemanagerphp ph vayv phantasma php shell phpjackal phpremoteview private-i3lue safe0ver shell -safe mod bypass by evilc0der safe_mode bypass php 4.4.2 and php 5.1.2 simattacker - vrsion 1.0.0 - priv8 4 my friend simshell 1.0 - simorgh security mgz snıper_sa shell uploader winx shell worse linux shell azrailphp v1.0 accept_language backupsql c99 c9...

psişik canlı silahlar

ö­lüm ı­şın­la­rı­nı ve nükleer bom­ba­la­rı u­nu­tun. psi­şik güç­ler, ge­le­ce­ğin si­la­h olacaktır. insandaki beş duyu ötesindeki güçlerin veya algıların genel adı olan pşisik olma hali ya da doğuştan olan pşisik insanlar uzun zamandan beri abd´de, eski sscb´de ve şimdi rusya´da özel güçlerini askeri alanda kullanıyorlar mı? bu geniş araştırmada, yaşananlardan söz ediliyor. dük­ka­nın ö­nün­de­ki ya­zı şöy­ley­di: "ma­dam zo­di­ac, psi­şik güçler-ge­le­ce­ğin fa­lı ve burç­la­rın o­kun­ma­sı" ma­dam zo­di­ac’ın was­hing­ton’da­ki dük­ka­nı sa­at 11:00’de a­çı­lı­yor ve dü­zen­li müş­te­ri­ler, öğ­le ta­til­le­rin­de geli­yor­lar. vi­zi­te 10 do­lar. 1979-1980 a­ra­sında her a­yın üçüncü sa­lı’sın­da ma­dam’ın dük­ka­nı ö­zel bir müş­te­ri i­çin ...

celal bayar ile atatürk üzerine söyleşi

celal bayar ile atatürk üzerine söyleşi bu söyleşi, 22 haziran 1982'de celal bayar'ın ölümünden hemen önce, istanbul/ çiftehavuzlar'da hüseyin atay, mehmed said hatiboğlu ve ali coşkun'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. bu söyleşi, 22 haziran 1982'de celal bayar'ın ölümünden hemen önce, istanbul/ çiftehavuzlar'da hüseyin atay, mehmed said hatiboğlu ve ali coşkun'un katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. bayar'ın, atatürk ve laiklikleilgili ilginç tespitlerini içeren bu önemli söyleşiyi ilginize sunuyoruz. celal bayar ile atatürk üzerine bir söyleşi* atatürk'ün dini sahadaki görüşleri ve fikirleri memleketimize yakın çevreye ve bütün garp dünyasına yanlış aksettirilmiş, bilhassa türkiye'de yapılmış olan inkılâplar dinin aleyhine ola...

başbakanlık sitesini çökerttiler

başbakanlık sitesini çökerttiler başbakanlığa ait olan internet sitesi bir grup internet korsanı tarafından kırıldı. uzun süredir uyarıda bulunduklarını söyleyen korsanlar siteye bir de not bıraktı. 03 eylül 2007 22:45 yazı boyutunu büyütmek için             #haberımage { float: right; margin: 0 0 4px 8px; } #haberımage img { border: solid 1px #900; width: 272px; height: 204px; } #nealsak { border: solid 1px #990; width: 272px; height: 204px; background: url(http://image.haber7.com/ads/nealsak/market-bg.jpg) no-repeat; cursor: pointer; } the_bekir (yasli kurt) , ekin0x adlı korsanlar sitenin http://www.basbakanlik.gov.tr/ docs/ eturkiye bölümüne “webmasterlara milyarlarca para veri...

sql injection powered by "civica/press"

------------------------------------------------------------------------------------------------------sql injection powered by "civica/press"------                     version of  press release # site: http://www.civicasoft.com # demo site  : http://www.collectivestudios.com/civica/press/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------bug documents civica/press 1) http://victim/civica/press/display.asp?layout=1&entry=1,2,3,4,5,...... show title "1 having 1=1" 2) http://victim/civica/press/display.asp?layout=1&entry=1 having 1=1 code error:  "microsoft ole db provider for sql server error '80040e14'" co...

zombie´ler

dün­ya­nın en bü­yük gi­zem­le­rin­den bi­ri­ni çö­ze­bil­mek i­çin bir bi­lim a­da­mı zombie büyücülerinin i­çi­ne gir­di. zom­bi­lerin sırrı çözüldü harvard üniversitesi´nden wade davis, haiti ormanlarında ölüm tehlikesiyle karşılaşarak voodoo rahipleriyle pazarlığa girişti ve sonuçta yaşayan ölü sanılan zombilerin çok gizli bir ilaçla oluştuklarını keşfetti ve sonra olay genişledi, ta ki japonya´daki folklorik bir balık yemeğine ulaşıncaya kadar... 1962’nin ilk­ba­ha­r aylarında 40 yaş­la­rın­daki bir a­dam ha­i­ti’deki al­bert schwe­it­zer has­ta­ne­si’nin a­cil servisine hasta olarak gel­di. olayda, hastanın adı ka&sh...

ilk insanlarla aynı dili konuşuyorduk...

dilbi­lim­ci­le­r, gü­nü­mü­zün mo­dern ko­nuş­ma dü­ze­ni­ni, ilk in­sa­nın di­li­ne u­yar­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. 30.000 yıl öncelerde insanlık tek bir yerde aynı dili konuşuyordu. bilimcilere göre, genetik farklılıklar yüzünden çağlar boyunca dillerde ayrılıklar oluştu. linguistikler yani dilbilimciler "ana dil"i ya da verdikleri adla "ön dünya dili"ni ortaya çıkarmaya çalışırken ana dilin ilk kez anadolu´da konuşulduğunu buldular. 1786 yı­lın­da in­gi­ltere a­dı­na hin­dis­tan’da ha­kim­lik ya­pan sir wil­li­am jo­nes, in­san do­ğa­sı­ ile ilgili raslantıların peşinde. do­ğu fel­se­fe­si e&sh...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !