× "

mektubatı şerif

" arama sonuçları

121. mektup

bu mektûb, yine mîr muhammed nu’mâna yazılmışdır “kaddesallahü sirrehül’azîz”. bu yolun yedi adım olduğu ve sevilenlerden birkaçının altıncı adıma erişdikleri bildirilmekdedir:mîr hazretleri! bol düâlarımızı okuyunuz! çok zemândan beri hâllerinizi bildirmediniz. buradaki fakîrlerden de bir haber almadınız. allahü teâlâya hamd ve şükr ederiz ki, bu fakîrlerin hâli çok iyidir. kısaca, bunlardan az birşey bildireceğim. bizleri seven kardeşim! bu yolun hepsi, yedi adımdır. sevdiklerimizden bir kısmı, işi altıncı adıma ulaşdırdı. beşinci, dördüncü basamaklarda olanlar da vardır. üçüncü basamakda olanlar, talebeye...

251. mektup

bu mektûb, mevlânâ muhammed eşrefe yazılmışdır. dört halîfenin üstünlüklerini ve eshâb-ı kirâmın büyüklüğünü bildirmekdedir:allahü teâlâya hamd olsun. onun sevgili peygamberine ve temiz ehl-i beytine ve eshâbının hepsine salât ve selâm olsun “salevâtullahi aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbih”! din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim.kıymetli kardeşim! birkaç şaşılacak bilgi ve işitilmemiş gizli şeyler ve cenâb-ı hakkın ihsân etdiği hoş şeyleri bildireceğim. bunların çoğu, şeyhaynın [ya’nî, hazret-i ebû bekr ile hazret-i ömerin] ve hazret-i osmân-ı zinnûre...

261. mektup

bu mektûb, seyyid mîr muhammed nu’mân “kuddise sirruh” hazretlerine yazılmışdır. nemâzın kıymetini ve nemâza mahsûs kemâlâtı bildirmekdedir:allahü teâlâya hamd ederim. onun sevgili peygamberi muhammed aleyhisselâma, salât-ü selâm eder ve sizlere düâ eylerim. sevgili kardeşim! allahü teâlâ seni hakîkî rütbelere yükseltsin! bilmelisin ki, nemâz, islâmın beş şartından, dînin beş esâsından ikincisidir. bütün ibâdetleri kendisinde toplamışdır. islâmın beşde bir parçası ise de, bu toplayıcılığından dolayı, yalnız başına, müslimânlık demek olmuşdur. insanı allahü teâl&a...

281. mektup

bu mektûb, seyyid mîr muhammed nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmışdır. silsile-i aliyye-i sıddîkiyyeye bağlanmağa şükr etmekde, bu yolu övmekdedir:allahü teâlâya hamd olsun! onun seçdiği kullarına selâm olsun! bu büyük ni’metin şükrü hangi dil ile yapılır? allahü teâlâ, biz fakîrleri, îmânımızı, i’tikâdımızı ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin “şekkerallahü teâlâ sa’yehüm” bildirdiklerine göre düzeltdikden sonra, sıddîkdan gelen yola sülûk etmekle şereflendirdi. bizleri, o büyüklerin mens&...

mektubat-ı rabbani - 27. mektub

bu mektûb, hâce ammek için yazılmışdır. tarîkat-i aliyye-i nakşibendiyyeyi övmekdedir:allahü teâlâya hamd olsun. onun sevdiği kullarına selâm olsun! merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz kıymetli mektûb gelerek bizleri sevindirdi. selâmetde olunuz. bu yüksek nakşibendiyye zincirini övmekden başka birşeyle başınızı ağrıtmak istemiyorum. yavrum! bu yüksek zincirin büyükleri 'kaddesallahü teâlâ esrârehüm' buyuruyorlar ki,(bizim nisbetimiz bütün nisbetlerin üstündedir).nisbet dedikleri huzûr ve âgâhlıkdır. bunlar hiç gayb olmayan huzûra kıymet verir. böyle devâmlı olan huzûra (yâd-i dâşt) demişlerdir. bu büyüklerin nisbeti, yâd-i dâşt olmakdadır. bu fakîrin anladığına göre, yâd-i dâşt şöyle açıklanmakdadır:bu mektubun devamını okumak için tıkla ...

mektubat-ı rabbani - 26. mektub

bu mektûb, şeyh-ul-âlem mevlânâ hâce muhammed lâhorîye yazılmışdır.şevk, arzû ebrârda olur. mukarreblerde olmaz. bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmekdedir:allahü teâlâ bizi ve sizi muhammed aleyhisselâmın nûrlu caddesinde bulundursun 'alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye'. hadîs-i kudsîde, (ebrâr bana kavuşmağı çok istiyor. ben de onları çok istiyorum) buyuruldu. allahü teâlâ, ebrârın şevk, arzû sâhibi olduklarını bildirdi. çünki, mukarrebler vâsıl olmuşlardır. bunlarda kavuşmak arzûsu artık kalmamışdır. şevk, ayrı olanlarda bulunur. mukarreblerde ayrılık gayrılık yokdur. herkes bilir ki, kimse kendi nefsine kavuşmak için şevk sâhibi değildir. hâlbuki kendi nefsini taşkınca sevmekdedir. çünki, nefsinden ayrı değildir. allahü teâlâda bâkî ve kendi nefsinden fânî olmuş bir...

mektubat-ı rabbani - 25. mektub

bu mektûb, hâce cihâna yazılmışdır.peygamberlerin en üstününe 'aleyhi ve aleyhim minessalevâti ekmelühâ ve minetteslîmâti etemmühâ' ve hulefâ-i râşidîne uymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:allahü teâlâ kalbinize selâmet versin! göğsünüzü genişletsin! nefsinizi temizlesin! cildinizi yumuşatsın! bunların hepsi, hattâ rûhun, sırrın, hafînin ve ahfânın bütün kemâlâtına kavuşmak, ancak peygamberlerin en üstününe uymakla olur 'aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ'. bu mektubun devamını okumak için tıkla ...

mektubat-ı rabbani - 24. mektub

bu mektûb, kılınc hâna yazılmışdır.sofînin kâin ve bâin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmıyacağı ve muhabbet-i zâtiyye hâsıl olunca sevgiliden gelen elemlerle ni'metlerin müsâvî olduğu ve mukarreblerle ebrârın ibâdetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen evliyâ ile insanları da'vet için geri dönmüş olan evliyânın başkalıkları bildirilmekdedir:allahü teâlâ, peygamberlerin en üstünü hurmetine 'aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât' size selâmet ve âfiyet versin! hadîs- şerîfde, (kişi, sevdiği ile birlikde olur) buyuruldu.bu mektubun devamını okumak için tıkla ...

mektubat-ı rabbani - 23. mektub

bu mektûb, hân-ı hânân ismi ile meşhûr abdürrahîme 'rahmetullahi teâlâ aleyh' arabî olarak yazılmış olup, dîni, câhillerden öğrenmeği men' etmekde ve soy adı seçmekden bahs etmekdedir:allahü teâlâ hepimizi lâfdan kurtarıp, iş yapmak nasîb buyursun. insanların en iyisi ve hepsinin peygamberinin 'sallallahü aleyhi  ve sellem' hâtırı için, amelsiz ilmden, işe yaramıyan bilgilerden korusun!bu mektubun devamını okumak için tıklayın ...

gufran ayı ramazan-ı şerif...

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِ&#...

mektubat-ı rabbani - içindekiler ıı - ııı

içindekiler ıı - ıııbu eseri tamamlarken 917mektuplar(315 — 534)314. mektup : a) vahdet-i vücud meselesi üzerine muhyiddin b. arabi'nin tuttuğu yolun beyanı, b) bu hususta hau»bt-i şeyhimizin tutumu.. allah ona selâmet ihsan eylesin......................... 921315. .mektup : yüce mukaddes hakkın zat mertebesi ile sıfatlarının mertebesi, vücud ve cücub itibarının üstündedir. .................. 932316. mektup : a) afakın ve enfüsün muamelesi, (madde ve mana işleri) zılâl dairesine dahil olduğunun beyanı, b) velâyet-i suğranın ve kübranın beyanı, c) nübüvvet kemalâtı d) bazı sofiyeye zuhur eden ef'al tecellisinin hakikati.. ki o: yüce hakkın fiil zillidir; onun aynı olan fiili değildir. .................. 934317. mektup : a) ilmel - yakin, aynel - yakin ve hakkal - ...

mektubat-ı rabbani - 429.mektup

429. mektupmevzuu: akaid-i diniye beyanında olup şer'i ibadetlere teşviktir. not: imam-ı rabbani hz. bu mektubu, müridlerden saliha bir hanıma yazmıştır.***allah'a hamd olsun, öyle yüce zat'tır ki, bize in'am eyleyip-islâm hidayetini nasip etti. ve bizi seyyidü'l-enam muhammed ümmetinden kıldı. ona ve âline salât ve selâm olsun.***bilinmesi yerinde olur ki, sübhan hak, mutlak surette in'am eyleyendir.eğer bir vücud varsa, onun yüce mukaddes zat'ından hibe edilmiştir.eğer bir beka ise, onun yüce sultan hazreti'nden bir ihsandır.eğer kâmil sıfatlar ise, onun şümullü rahmetindendir.ilim, kudret, basar, semi, nutk... (bilgi, güç, görmek, duymak, konuşmak) bütün bunlar onun şanı büyük hazret'inden istifade yollu gelmektedir.nimetlerin nevileri, kereml...

mektubat-ı rabbani - 391. mektup

391. mektup mevzuu: bu taife-i aliyyeye olan mahabbet, onlara karşı ihlâs; fenafillaha ve bekabillaha vesiledir. ve bu münasebetle bazı hususların beyanı. not: imam-ı rabbani hz.leri bu mektubu, darabhan'a yazmıştır. allah'a hamd olsun. onun seçmiş olduğu kullara da selâm... *** sizin hanedanınızda bir sinertilik devleti vardır. bu da, dervişlere tevazu, bu yüksek tabakaya da hizmettir. hem de, gına sebepleri mevcud ve istiğna maddeleri var iken. bu durum ise, bu taife-i aliyyeye mahabbetten ve onlara karşı ihlâstan haber vermektedir; bu fırka-i naciye ile olan meveddeti, onlarla hususiyeti anlatmaktadır. bu manada: "insan, sevdiği ile beraberdir" manasına gelen hadis-i şerif yeterlidir. bundan başka: "onlar, öyle bir topluluktur ki; onlarla oturan şaki olmaz..." hadis-i ş...

mektubat-ı rabbani - 371. mektup

371. mektup mevzuu : a) Âlem-i misal sorusuna cevap.. b) tenasuha kail olan bir cemaatın reddi.. c) kûmun ve büruz.. ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı.. *** not : imam-ı rabbani hz. bu mektubu, hace muhammed taki'ye yazmıştır. *** rahman rahim allah'ın adı ile.. Âlemlerin rabbi allah'a hamd olsun.. salât ve selâm, seyyid'ül-mürseline, onun pak âline.. *** yaratılışın güzelliğinden, fıtratın üstünlüğünden sadır olan iltifat olarak gelen mübarek mektubun mütalaası ile 'teşerrüf ettik. allah-ü taâlâ, size selâm ihsan eylesin.. *** o mektupta yazdığına göre, muhyiddin b. arabî fütuhat-ı mekkiyesinde, resulüllah s.a. efendimizden rivayet edilen şöyle bir hadis-i şerif yazmıştır: ? «allah-ü taâlâ, yüz bin Âdem yaratmıştır.» bundan sonra, misal âlemind...

mektubat-ı rabbani - 349. mektup

349. mektup mevzuu: a) imamet bahsi.. b) ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinin hakikati ve onlann muhalifleri. eh!-i sünnet'in ifrat ve tefritten uzak olduğu ki, bunun birini rafıziler, diğerini de hariciler tercih etmiştir. c) resulullahın ehl-i beytinin medhi, allahu taala ona ve âline salât ve selâm eylesin. bu münasebetle bazı hususların beyanı. not: imam-ı rabbani hz.leri bu mektubu, hace muhammed taki'ye yazmıştır. rahman rahim allah'ın adı ile. allah'a hamd olsun. salât ve selâm allah'ın resulüne.. sizlere dahi dualar etmekteyim. şunu bildirmek isterim ki: fukaraya (dervişlere) muhabbet duymak, onlarla irtibat kurup kendileri ile ülfet etmek, bu taife-i aliyyenin sözlerini dinlemeye rağbet, bu üstün tabakanın vaziyetlerine ve işlerine meyilli olmak yüce s...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !