× "

melamiler

" arama sonuçları

irfan sofraları (üçüncü sofra)

üçüncü sofra "ey iman edenler,zandan çok sakınınız.çünkü zannın bazısı günahtır.birbirinizin gizlisini araştırmayınız,biriniz,diğerinizin gıybetini etmesin.biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? elbet bundan iğrendiniz.allah'tan korkunuz.şüphesiz allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir." (hucurat 12) bil ki,güneş nereye yönelse,karşısında karanlık görmez.karşısına düşen her şey aydınlık (nur) görünür.güneşin gördüğü nur,karşısına düşen eşyayı ışıklandıran kendi yüzünün nurudur.ama zulmetin karşısında aydınlık olmaz.karanlık,karşısında bulunan eşyada daima karanlık görür.bu karanlık,karşısına düşen eşyayı karartan kendi karanlığıdır.imdi güneş,kendine kıyasen,bütün alemin nurdan ibaret bulunduğunu zanneder.zulmet (karanlık) ise,kendisine kıyas ederek bütün eşyanın zulmetten i...

irfan sofraları (ikinci sofra)

ikinci sofra "acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.aralarında bir engel vardır;birbirinin sınırını aşamazlar." (rahman 19-20) ayetini izah etmektedir.ayetin anlamı şudur: tatlı denizi ve acı denizi salıverdi.bunlar,karşılaşıyorlar,yaklaşıyorlar,yüzeyleri birbirine temas ediyor.fakat aralarında birbirine geçmelerine mani bir berzah (açıklık) vardır.bundan dolayı biri diğerine karışarak onun özelliğini bozmaz.yani sınırlarını geçemez ve aralarındaki engeli boğmazlar. burada iki denizden maksat şeriat ve hakikattir.allah teala onları salıvermiştir.karşı karşıya gelirler,komşu olurlar,yüzeyleri birbirine dokunur.öyle ki şeriatte bulunan her ilim ve amel hakikatte de bulunur.hiçbiri o ilim ve amelden ayrılmazlar.fakat yine de aralarında allah'ın hikmeti ve k...

irfan sofraları (birinci sofra)

birinci sofra bismillahirrahmanirrahim insana çeşitli iyilikler lutfeden,kur'an sofrasına insanları ve cinleri davet eden allah'a hamdolsun.rahman namına o sofralara çağıranların efendisi hz.muhammed'e; irfan sofralarına koşarak kalblerine irfan dolduran ali'ne ve ashabına salat ve selam olsun.bundan sonra : bu fakir kul mısri,her ne kadar o sofralara güzel icabet edemedi ise de uzun zamandan beri yüce allah'ın şu sözüyle o sofranın inmesini istiyordu : "allah'ım,bize gökten öyle bir sofra indir ki bizden öncekilere de,bizden sonrakilere de bir bayram ve senden bir mu'cize olsun.bizi rızıklandır.muhakkak sen,rızık verenlerin en hayırlısısın." bin yetmiş altı yılı şevval'inin ikinci günü akşama doğru kıbleye karşı oturmuş: "fakirlik tamam olduğu zaman o,a...

hu hu hu

na-ehle söyleme esrar-ı hakk'ısırrı sır edenin demine hu huteşvişe düşürme beyhude halkısırrı sır edenin demine hu huremz-i şeriatdan olanlar agahpir-i tarikatle oldular agahhakikat,marifet,lebi eyvallahsırrı sır edenin demine hu hualanlar dersi ilm-i esmadansani'i görürler hep müsemmadanfeyzyab olurlar nokta-i badansırrı sır edenin demine hu hualem adem oldu,adem de alemböyle mestur etdi "nun ve'l-kalem"ademdir sırr-ı hak bil sahib-keremsırrı sır edenin demine hu humey-i vahdetten bir zerreyi nuş et"men reani" sırrın iyice guş etrah-ı hakk'da daim cuş u huruş etsırrı sır edenin demine hu huhalife-i hakdır adem-i ma'na"velekad kerremna" rumuzun anlamanasın müftiye hakime sormasırrı sır edenin demine hu hudergah-ı ali'de bekle "basriya"hem gubar-ı şahı eyle tutiyabud...

adem mi alem’e misafir , alem mi ademe

ikiz çocuk gibidir. birbirisini tamamlayan iki sevgilidir. diğer bir açıdan alem ve adem, bir ağaç ve onun çiçeği, meyvası gibidir. adem olmasa, alem ne yapar? alem olmasa, adem ne yapar? ikisi, birbirisini tamamlar. allahu teala, ademoğlu’na onsekiz bin alemin sırrını, kur’an-ı azimüşşan’da beyan etmiştir: alemi sevmiş ve ona da sevdirmiştir. sen, rahman ve rahim ism-i şerifiyle bakmadıkça, allah’ı sevemezsin ve bulamazsın. kur’an ilmine bak ve dal. insanın sırrını bulmaya çalış. alem’i sev, insan ol. alem’i sevmeye, allah’ı bulmaya çalış. kudsi hadis-i şerifte, şöyle beyan edilmiştir: “biz insanın sırrıyız, insan da bizim sırrımızdır.” eğer allah ve allah’ın resulünü hakkıyla seversen, onsekiz bin alemin sırrını, muhammedi...

kul allah' a nasıl kavusacak

 kul allah' a nasıl kavusacak niyazi mısri hazretleri bir beytinde buyuruyor:"visalülabdi lillahi bila beynin vela eynin"kulun allah’a kavuşması mesafesiz ve mekansızdır diyor.orada ne bir mesafe var,ne de bir mekan var.işte bunun için cenabı allah bizi uyarıyor; (ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verid) “biz ona şah damarından daha yakınız.” bu kadar yakınlığıyla niçin onu aramıyoruz, bulmuyoruz? işte bu aramamız, bulmamız bir ilerlemedir, ilimle ilerlemedir.cenabı hak bize bütün varlıklarını bahşetti. biz ise bu yolda ayak direttik bir adım ileriye doğru bir mesafe katetmiyoruz. yani allah’ı bilmek için hiç cehd etmiyoruz. yalnız ne var ki,allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınmak yeter, gerisini düşünmeyelim, şeklindeki düşünce y...

eyvallah

bir aceb sırra eriştim eyvallahbuna esrar-ı aşk derler eyvallah bunu alim avam bilmez eyvallahbuna ilm-i irfan derler eyvallah   buna sırr-ı kur'an derler eyvallahbunu ehl-i hicap bilmez eyvallah bunu ehl-i sevap bilmez eyvallahbunu hızr u ilyas bilir eyvallah   buna vasl-ı beka derler eyvallahbuna sırr-ı mustafa derler eyvallah bunu al-i aba bildi eyvallahbuna "seb'a-'l-mesan"dendi eyvallah   buna ilm-i huda derler eyvallahbuna sırr-ı kur'an derler eyvallah bu bir kenz-i ahfadır kim eyvallahbu bir mülk-i bekadır kim eyvallah   bu bir fazl-ı huda'dır kim eyvallahbuna ihsan-ı hak derler eyvallah buna dad-ı hak derler eyvallahbu bir ahd-ü vefadır kim eyvallah   buna ilm-i felah derler eyvallahbuna feyz ü necat derler eyvallah bu bi...

aşk asumanında eyleriz pervaz

aşk asumanında eyleriz pervazbiz nur-u cemalin mübtelasıyızgenc-i pinhandan keşfeder dil razsırr-ı küntü kenzin aşinasıyız   meyletmez gönlümüz fikr-i taklideherzaman mailiz sırr-ı tecrideolmuşuz mazhar-ı nur-u tevhidemisbah-ı hüdanın incilasıyız   gelmişiz dehre suret-i insangizlidir dilde mühr-ü süleymanherşeyin aslı bizdedir ey canbiz besmelenin sırr-ı basıyız   hamdü lillah mazharız genc-i mesturekalboldu kalbimiz gülşen-i nuragirmişiz hak ile beyt-i mamuraka'be-i tevhidin rehnümasıyız   bize kondu genc-i tılsım-ı esmabizdedir cevher-i sırr-ı müsemmagönlümüz olmuştur arş-ı muallaesrar-ı vahdetin biz'amasıyız   aşk-ı haktan başka sohbet etmeyizağyarla asla ülfet etmeyizsultan-ı cihana minnet etmeyizşeyhul'arabın biz gedasıyız   anlaş...

zikrullah

cenabı hak,inanmış kimseleri kur'anı kerimin bir çok yerlerinde uyarıyor. (ya eyyühellezine amenüzkürüllahe zikren kesiran) "ey inananlar siz allah'ı çok çok zikrediniz." yine başka bir ayetinde: (ela bizikrillahı tatmainnül kulub) "allah'a iman edenlerin kalbleri zikrullah ile dolar.biliniz ki kalbler zikrullah ile temizlenir,mutmain olur." yine başka bir ayetinde :"siz allah'ı ayakta iken,otururken,yatarken zikrediniz." buyuruyor. kur'anı kerim'in daha bir çok yerlerinde,buna benzer ayetlerde zikretmemizi emrediyor.fehmi efendi hazretleri de,yazmış olduğu bu ilahisinde "allah bizlere onu zikretmemizi emretti,buna itaat ediniz" diyor.bu bir ibadettir,itaattir.bir an bile uyuma diyor. gafil,uyuyan kimseye derler.bu uyku,bizim vücudumuzun istirahatı için gereken uy...

noktayı kübra

büyük nokta.peki,bu nokta nedir? peygamber efendimiz bir hadis irad buyurmuşlardır: (ene medinetül ilmi ve aliyyün babüha) "ben ilmin şehriyim,kapısı ali'dir." bu hadisin sonrası ashabı kiram imamı ali efendimize noktadan sordular.o da bir kalemi hokkaya batırır,kaldırıp bir kağıdın üzerine dimdik tuttuğumuzda sağa sola hareket ettirmeden bırakırsak bir nokta yazar dedi.ashabı kiram bunun sırrını istedikleri zaman da; bir yere gireceğiniz zaman kapıdan giriniz. bundan ilerisi sırdır,söylenmez dedi. nasıl nokta harflerle bölünmüştür, çoğalmıştır.insan dahi bir çok suretlerle bezenmiştir.insanın kolları, gözleri,kulakları,ayakları,yüzü vardır.her uzuv ayrı ayrı suretlerle görülmüştür. bir kimsenin nokta sırrına erişebilmesi için, bütün bu harf elbisesinden soyunması lazımdır.bu h...

atatürk'ün gençliğe hitabesi

  atatürk'ün gençliğe hitabesi ey türk gençliği! birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bü...

namazların hakitleri

namazların hakitlerine dair;bir insan sabah namazını kılabilmek için nasıl hazırlık yapmalıdır. evvela uyanacak,bu yalnız vücudu değil mühim olan kalbidir. çünkü cenabı allah buyuruyor: suret ve amelin değil ,niyet ve kalbine baktığını söyliyor. onun için kalplerimizin uyanık olması lazımdır. bu kalp nasıl uyanacak. zikri daim ile uyanacaktır. işte bunu ehlinden almakla kişinin kalbi uyanınca sabah namazını bu huzur ile kılar. hakikatta dahi fail haktır diye şuhut eder ve ona allah sizi halketti fiillerinizi dahi halk etmedimi ayeti açılır. her işte fail hak olduğu için efalin cennetine girer. ve orada istirahat eder.bu sır ona açıldığında şükrani olarak suret namazını dahi kılar. öğle namazına gelince: oradada sıfatları hakka nisbet ederler yani sabit olan sıfatlarıda sıfatlarıyle daima g...

seyyid muhammed nurül arabi

seyyid muhammed nurül arabi'nin hayatıyaşadığı ortama genel bir bakışseyyid muhammed nur'un yaşadığı yıllar (1228-1305 h.) 1813-1887 arasıdır.bu döneme baktığımızda,osmanlı devleti'nin iktisadi,siyasi ve sosyal yönlerden tam bir çöküntü içinde olduğunu görmekteyiz.bu asır,dünyanın hem coğrafya hem de teknik ve tefekkür bakımından hızlı ve dikkat çekici değişmelerin birbirini izlediği dönemdir.avrupa ülkeleri ve milletleri için yükselme,iyiye gitmenin doğum sancıları olan bu gelişme ve değişmeler,osmanlı imparatorluğu için ne yazık ki,ölüm belirtileri mahiyetini taşıyan olaylar biçiminde tecelli ediyordu.hemen bütün kurumlarında yozlaşma,sarsılma ve çatlamalar görülüyordu.koskoca imparatorluk bu dönemde çeşitli yönlerden budanıyor ve günden güne bitip tükeniyordu.sosyal yönd...

abit kisvesinde görünen hak’tır

abit kisvesinde görünen hak’tır sen anı gayride arama ey can batıni hak olmuş zahiri hak’tır gizli sırlarını edeyim ayan esama sıfat zattan vücut istedi kendi vücudiyle mevut eyledi allemelesma’yi talim eyledi oldu adem ol dem natık-ı kur’an evvel ahir zahir batın ademdir her bir sırrı anın için mahremdir mazi müstakbelde dem hep bu demdir külli şey’in halik el’an kema kan” melamet rahının olan talibienfüsü afakta görür mahbubuher tarikin bunlar oldu mergübühakka vuslat etti bu yolda pir'anifna et sıfatın fenafilah ta yok eyle zat'ını bekabillah'ta zahir batın sensin kulsun allah'tabasri nihayette olmuştur hayran......

miraç kandili

cenabı allah peygamber efendimizin miracını necm suresindeki şu ayeti kerimelerle tamamladığını beyan etmektedir.   (sümme dena fetedella fe kane kabe kavseyni evedna) bunların hepsi birer makam olup bu makamlarla peygamber efendimiz miracını tamamlamıştır. şimdi bu miraç hakkında biraz açıklamalar yapalım.   resulullah efendimiz miracını yapmış dönüşünde biz ümmetlerine namazı getirmiş ve buyurmuşlardır. (essalatü mi’racül müminin) “namaz, müminlerin miracıdır.” siz, namazınızı kılınız ve miracınızı yapınız. öyle ise mü’minin de miraç edebilmesi için kılmış olduğu namazda, miracını tamamlaması lazımdır. bir mü’min nasıl bir namaz kılmalı ki, namazı miraç olabilsin?   miraçtan gaye yükselmektir. nereye yükselmek? en son menzile. en son me...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !